szkolenie on-line

23
listopada
2021

REKLAMA I MARKETING A PRAWO AUTORSKIE, ZNAKI TOWAROWE I NIEUCZCIWA KONKURENCJA, Z UWZGLĘDNIENIEM INTERNETU ORAZ SOCIAL MEDIÓW

koordynator: Iwona Nowosielska

W CPI SZKOLIMY ON-LINE
Więcej ...

PARP dofinansowuje szkolenia CPI

Zadaniem szkolenia jest zaznajomienie jego uczestników z zagadnieniami prawnymi dotyczącymi dóbr intelektualnych powszechnie eksploatowanych w reklamie i marketingu, w tym utworów, nagrań audiowizualnych, nagrań audio, artystycznych wykonań utworów (aktorskich, wokalnych, instrumentalnych, lektorskich), wizerunku i znaków towarowych. Program szkolenia przewiduje ich prezentację w ujęciu praktycznym i szerokim podmiotowo – zarówno z perspektywy podmiotów zamawiających materiały reklamowe i marketingowe, jaki i podmiotów tworzących te materiały oraz eksploatujących je w celach reklamowych. Intencją szkolenia jest wyczulenie uczestników na problemy i ryzyka związane z dobrami intelektualnymi w sferze reklamy i marketingu z punktu widzenia prawa autorskiego, prawa własności przemysłowej i ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Praktyczne ujęcie prezentowanych zagadnień w ramach szkolenia uwzględnia rekomendacje dotyczące formułowania umów zawieranych w procesie zamawiania i tworzenia materiałów reklamowych i marketingowych.

Grupa docelowa:
Potencjalni reklamodawcy, zamawiający materiały reklamowe i marketingowe oraz ich użytkownicy, podmioty realizujące zadania w zakresie promocji i reklamy, przedstawiciele branży reklamowej, w tym agencji reklamowych, domów produkcyjnych, podwykonawcy materiałów reklamowych i marketingowych, organizatorzy i użytkownicy serwisów internetowych, social mediów.

Szkolenie przeprowadzi: adwokat Agnieszka Malczewska-Poteralska

Czas trwania szkolenia: 10:00 – 15:30
Program
 1. Materiał reklamowy/marketingowy jako utwór i przedmiot praw pokrewnych.
  • Cechy, które musi posiadać materiał reklamowy/marketingowy, aby uzyskać ochronę prawnoautorską.
  • Zakres ochrony prawnoautorskiej i aspekty pozostające poza jej granicami – elementy twórcze a koncepcja i inspiracja w reklamie i marketingu.
  • Kategorie utworów reklamowych.
  • Utwór reklamowy, wkłady twórcze w utworze reklamowym a utwory wykorzystane w materiale reklamowym.
  • Autorskie prawa osobiste związane z utworem reklamowym
   • ogólna charakterystyka i specyfika autorskich praw osobistych,
   • kategorie autorskich praw osobistych, w tym prawa w zakresie autorstwa utworu i oznaczenia jego autorstwa, prawo nienaruszalności treści i formy utworu a opracowania i nietwórcze przeróbki utworu, prawo rzetelnego wykorzystania utworu a eksploatacja utworu w celach reklamowych, nadzór autorski, prawo decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności,
   • podmiot uprawniony w zakresie autorskich praw osobistych.
  • Autorskie prawa majątkowe do utworu reklamowego
   • treść wyłącznych praw majątkowych do utworu,
   • postacie, cele korzystania i pola eksploatacji utworu, w tym w ramach reklamy tradycyjnej (plakaty, ulotki, katalogi drukowane, itp.) i reklamy cyfrowej (rozpowszechnianie na stronach internetowych i profilach w serwisach społecznościowych, w tym w serwisach typu Facebook, YouTube),
   • wynagrodzenie autorskie,
   • podmiot uprawniony w zakresie autorskich praw majątkowych.
  • Wideogramy, fonogramy i artystyczne wykonania utworów (w tym wykonania aktorskie, wokalne, instrumentalne, lektorskie) w materiałach reklamowych/marketingowych
   • kategorie przedmiotów praw pokrewnych i ich specyfika,
   • majątkowe prawa pokrewne i podmiot uprawniony,
   • dobra osobiste artystów wykonawców.
 2. Nabywanie praw majątkowych do materiałów reklamowych/marketingowych.
  • Nabycie autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych do artystycznych wykonań na podstawie umowy o pracę.
  • Nabycie autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych na podstawie umów cywilnoprawnych, w tym w relacjach: zamawiający materiał reklamowy - agencja reklamowa - podwykonawcy, w tym dom produkcyjny i dalsi podwykonawcy.
 3. Uzyskiwanie licencji na korzystanie z materiałów reklamowych/marketingowych oraz elementów składowych tych materiałów.
  • Istota licencji
   • licencja a zbycie-nabycie autorskich praw majątkowych do utworu i praw pokrewnych,
   • licencja a ustawowy dozwolony użytek utworów i przedmiotów praw pokrewnych w celu reklamy.
  • Cechy i elementy umowy licencyjnej
   • wyłączność a niewyłączność licencji,
   • czasowy charakter licencji, wypowiedzenie licencji i kwestia zabezpieczeń umownych przed przedterminowym ustaniem obowiązywania licencji,
   • pola i subpola eksploatacji, ograniczenia eksploatacyjne w ramach licencji.
  • Typy licencji i ich specyfika, w tym związane z nimi potencjalne ryzyka prawne
   • umowy licencyjne negocjowane,
   • licencje stockowe,
   • licencje typu creative commons i open source.
 4. Uzyskiwanie upoważnień dotyczących praw/dóbr osobistych związanych z utworami i artystycznymi wykonaniami utworów na cele reklamowe i marketingowe.
 5. Kwestia zabezpieczeń prawnych w umowach na wypadek ryzyk wynikających z wad prawnych materiałów reklamowych/marketingowych.
 6. Wizerunek w reklamie i marketingu.
  • Wizerunek jako chronione prawem dobro osobiste, treść prawa ochronnego.
  • Wizerunek a jego utrwalenie, w tym utwór fotograficzny i wideogram.
  • Rozpowszechnianie wizerunku w materiałach reklamowych/marketingowych na podstawie przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
  • Umowy dotyczące utrwalania i rozpowszechniania wizerunku w reklamie i marketingu.
 7. Znaki towarowe w reklamie i marketingu.
  • Pojęcie znaku towarowego, w tym znaki towarowe zarejestrowane a niezarejestrowane.
  • Prawa ochronne wynikające z rejestracji znaku towarowego.
  • Znaki towarowe jako przedmiot ochrony autorskiej.
  • Zasady używania znaku towarowego w materiałach reklamowych i marketingowych.
 8. Nieuczciwa konkurencja w reklamie i marketingu
  • Delikty nieuczciwej konkurencji polegające na naśladownictwie cudzych utworów i aspektów cudzych dóbr intelektualnych pozostających poza granicami ochrony prawnoautorskiej (pasożytnictwo).
  • Czyny nieuczciwej konkurencji związane z używaniem cudzych znaków towarowych.

Agnieszka Malczewska-Poteralska

Adwokat w Kancelarii Prawnej Bukowski i Wspólnicy Kraków-Katowice.
Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Studium Instytutu Prawa Własności Intelektualnej w Krakowie z zakresu prawa autorskiego, prasowego i wydawniczego.
W praktyce zawodowej specjalizuje się w dziedzinie ochrony dóbr intelektualnych, w tym utworów, przedmiotu praw pokrewnych i praw własności przemysłowej, ochrony dóbr osobistych, a także w zakresie prawa konkurencji w kontekście działalności wydawniczej, reklamowo-marketingowej, informatycznej oraz filmowej.
W ramach swojej specjalizacji adwokat Agnieszka Malczewska reprezentuje klientów w cywilnych oraz karnych postępowaniach sądowych dotyczących naruszeń praw autorskich oraz praw własności intelektualnej.
Prowadzi specjalistyczne wykłady na warsztatach i seminariach z zakresu prawa własności intelektualnej oraz prawa konkurencji.
Publikuje w miesięczniku IT w Administracji. Autorka, wydanej w styczniu 2012 roku przez PRESSCOM, książki - „Pułapki prawa autorskiego w zamówieniach publicznych” .