szkolenie on-line

21
października
2021

ZAMYKANIE PROJEKTÓW UNIJNYCH W CZASACH COVID-19

koordynator: Iwona Nowosielska

W CPI SZKOLIMY ON-LINE
Więcej ...

PARP dofinansowuje szkolenia CPI

Uczestnicy szkolenia:

 • kierownicy i koordynatorzy projektów unijnych, specjaliści ds. funduszy unijnych, księgowych oraz audytorzy zaangażowani w końcową fazę realizacji projektów unijnych na Uczelniach, w jednostkach badawczych, gminach, szpitalach, przedsiębiorstwach publicznych i prywatnych
 • opiekunowie projektów z Instytucji zarządzających i pośredniczących (Urzędów Marszałkowskich, Ministerstw, NCBiR, FNP) współpracujący z Beneficjentami podczas zamykania projektów

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest przygotowanie do zamknięcie projektu, oszacowanie ryzyka ewentualnych sankcji i sposobów na ich uniknięcie, poznanie możliwości, jakie daje im obowiązująca od 1 stycznia 2021 zmieniona specustawa funduszowa z 3 kwietnia 2020r. i ustawa z 31 marca 2020 w zakresie końcowego rozliczenia projektu oraz przygotowanie do złożenia końcowego wniosku o płatność w systemie SL2014

Metody dydaktyczne wykorzystywane w programie:

 • Prezentacja multimedialna prowadzona przez trenerkę
 • Ćwiczenia
 • Dyskusja moderowana przez trenerkę

Szkolenie prowadzi: Ingrid Szrajer
Ekspertka Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w zakresie funduszy unijnych, właścicielka firmy szkoleniowo-doradczej Acces Consulting, certyfikowana trenerka biznesu, z dyplomami czołowych szkół zarządzania w Polsce i we Francji. Jest ekspertką zewnętrzną oceniającą wnioski o dofinansowanie w ramach POWER 2014-2020 w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej oraz w ramach RPO 2014-2020. Jest praktykiem, prowadząc szkolenia wykorzystuje swoją wiedzę oraz doświadczenie z realizacji projektów, a także audytów i kontroli projektów. Jest zwolenniczką uczenia się na błędach innych oraz korzystania z dobrych praktyk oraz sprawdzonych rozwiązań w zarządzaniu projektami unijnymi.

Czas trwania szkolenia od 9:00 do 16:00

Program szkolenia
1. Główne zobowiązania Beneficjenta w kontekście zamykania projektu współfinansowanego ze środków UE w latach 2014-2020

 • Wymogi w zakresie prowadzenia i przechowywania dokumentacji
 • Przegląd dokumentacji niezbędnej do przechowywania
 • Przegląd zagadnień będących przedmiotem kontroli na zakończenie projektu
 • Wskaźniki w projekcie i ryzyko naliczenia sankcji z tytułu reguły proporcjonalności
 • Trwałość Projektu w rozumieniu art. 71 rozporządzenia 1303/2013 i sposoby na zabezpieczenie trwałości w projekcie
2. Oszacowanie ryzyka ewentualnych sankcji
3. Czyszczenie projektu i budżetu - czyli ostatnie zmiany do projektu
 • Mierniki sukcesu projektu i zestaw zmian wartych rozważenia
 • Możliwości zmian wynikających z umowy o dofinansowanie
 • Możliwości wynikające ze specustawy funduszowej z dnia 3 kwietnia 2020 r. w zakresie zamykania projektów
 • Możliwości zmian w umowach w z wykonawcami wynikające z Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
4. Zamykanie projektu – raporty i sprawozdania merytoryczne
 • Odbiór produktów i rezultatów
 • Opracowanie niezbędnych rejestrów i raportów
 • Powiadomienie interesariuszy o zamykaniu projektu
5. Końcowy wiosek o płatność w systemie SL2014
 • Termin złożenia Wniosku o płatność końcową w systemie SL2014
 • Wykazywanie postępu rzeczowo-finansowego projektu w systemie SL2014
 • Rozliczenie/zwrot środków/odsetek
6. Dyskusja i konsultacje z trenerką

Ingrid Szrajer

Ekspertka Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w zakresie funduszy unijnych, właścicielka firmy szkoleniowo-doradczej Acces Consulting, certyfikowana trenerka biznesu, z dyplomami czołowych szkół zarządzania w Polsce i we Francji.
Jest ekspertką zewnętrzną oceniającą wnioski o dofinansowanie w ramach POWER 2014-2020 w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej oraz w ramach RPO 2014-2020. Jest praktykiem, prowadząc szkolenia wykorzystuje swoją wiedzę oraz doświadczenie z realizacji projektów, a także audytów i kontroli projektów. Jest zwolenniczką uczenia się na błędach innych oraz korzystania z dobrych praktyk oraz sprawdzonych rozwiązań w zarządzaniu projektami unijnymi.
Specjalizuje się w zarządzaniu projektami współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej, koncentrując się na osiąganiu celów projektów, realizacji zasad horyzontalnych i kwalifikowalności wydatków, w tym właściwym dokumentowaniu prawidłowości realizacji projektów.
Prowadzi szkolenia i doradztwo dla beneficjentów POIŚ, POIR, POWER, POPC oraz RPO na zlecenie takich instytucji jak: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwo Energii, Ministerstwo Aktywów Państwowych, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Podlaskiego, Podkarpackiego, Dolnośląskiego, Świętokrzyskiego, Urzędu Miasta w Warszawie, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, Białymstoku oraz na zamówienie samych beneficjentów lub instytucji zaangażowanych w realizację lub kontrolę projektów unijnych, w tym: Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Cyfryzacji i Administracji, Ministerstwa Finansów, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta, Rządowego Centrum Legislacji, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Urzędu Zamówień Publicznych, Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie, Białymstoku, Rzeszowie, Szczecinie, Wrocławiu, Urzędu Miasta w Gdańsku, Bydgoszczy, Wrocławiu, Gminy Strzegom, Agencji Rozwoju Społeczno – Gospodarczego, Państwowej Szkoły Administracji Publicznej, Polskiej Akademii Nauk, Państwowego Instytutu Geologicznego, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Politechniki Opolskiej, Politechniki Częstochowskiej, Uniwersytetu Przyrodniczego w Krakowie, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Legnicy, Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie, Muzeum Narodowego w Krakowie, Muzeum Narodowego w Warszawie, PFRON, WUP, PUP, Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania, Stowarzyszenia Metropolia Poznań, Polsat, Carlsberg Polska, House of Skills, Schenk Institute, Akademii MDDP, GROW, Zakładu Automatyki i Urządzeń Pomiarowych AREX, Centrum Technologiczne Betotech, Tarchomińskich Zakładów Farmaceutycznych Polfa, Goleniowskich Wodociągów i Kanalizacji, Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie, CynkoMet, MARANI i in.
Autorka artykułów i publikacji z zakresu przygotowywania i realizacji projektów unijnych dla wydawnictwa INFOR, Wiedza i Praktyka, Publiczni.pl (m.in. „Fundusze unijne w pytaniach i odpowiedziach” „Czym audyt różni się od kontroli w projektach współfinansowanych ze środków unijnych?” „Podstawowe zasady zarządzania projektem „Dobre przygotowanie receptą na sukces projektu”). Autorka blogu w zakresie zarządzania i rozliczania projektów unijnych (accesconsulting.pl)