szkolenie on-line

23
listopada
2021

OCENA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W SZKOLE WYŻSZEJ (w tym przygotowanie do akredytacji)

koordynator: Iwona Nowosielska

W CPI SZKOLIMY ON-LINE
Więcej ...

PARP dofinansowuje szkolenia CPI

Uchwalona nowa Ustawa o szkolnictwie wyższym i nauce (tak zwana Konstytucja dla nauki) w znacznym stopni zmienia zasady ewaluacji podmiotów działających w systemie szkolnictwa wyższego i nauki. Obejmuje to akredytację działalności dydaktycznej, ustawowo realizowane przez Polską Komisję Akredytacyjną oraz ewaluację podmiotów w prowadzonej działalności naukowej w obrębie dyscyplin naukowych. Z wynikami tych ocen związane będą finanse uczelni/podmiotów naukowych oraz uprawnienia do nadawania stopni. Z tego powodu poznanie nowych rozwiązań jest szczególnie ważne.

Ze względu na skomplikowaną materię omawianą w czasie szkolenia integralną częścią szkolenia są konsultacje indywidualne (przewidziane w ostatniej godzinie szkolenia). Służą one szczegółowemu wyjaśnieniu zasad konkretnej oceny jakości.

Szkolenie poprowadzi:
dr hab. Justyna Bugaj

Czas trwania szkolenia: od 9:00 do ok. 15:00

Wśród tematów omawianych na szkoleniu zostaną omówione następujące zagadnienia:

 1. Prawo do prowadzenia kształcenia w zależności od typu uczelni:
  • Uczelnie akademickie/badawcze – profile ogólnoakademickie.
  • Uczelnie zawodowe – profile praktyczne oraz kształcenie specjalistycze.
 2. Posiadana kategoria naukowa a uprawnienia do prowadzenia studiów.
 3. Kryteria oceny programowej:
  • W świetle przepisów prawa powszechnego.
  • W świetle przepisów szczegółowych Polskiej Komisji Akredytacyjnej.
 4. Ocena kompleksowa:
  • Istota oceny.
  • Rola oceny wyróżniającej.
 5. Ewaluacja jakości działalności naukowej.
 6. Dyscypliny naukowe a ewaluacja działalności naukowej w uczelni akademickiej:
  • Osoby prowadzące działalność naukową.
  • Wpływ osób niepublikujących na wynik ewaluacji.
  • Raportowanie osób prowadzących działalność naukową.
 7. Rola doktorantów w ewaluacji naukowej.
 8. Rezultaty działalności naukowej:
  • Monografie naukowe:
   • Definicja,
   • znaczenie miejsca opublikowania.
  • Artykuły naukowe:
   • wykaz czasopism; tzw. „nowa lista czasopism”,
   • punktowanie publikacji wieloautorskich,
   • znaczenie własnych wydawnictw ciągłych.
 9. Recenzowane materiały konferencyjne:
  • Podstawy oceny typu peer review wpływu działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki.
  • strategia wyboru kluczowych osiągnieć.

Justyna Bugaj

Doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Adiunkt w Instytucie Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Jagiellońskiego, absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Politechniki Częstochowskiej. Od lutego 2018 roku Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia UJ. Autorka licznych artykułów z zakresu strategicznego zarządzania uczelnią oraz procesów personalnych na uczelniach, a także wielu raportów i ekspertyz pisanych na zlecenie polskich i zagranicznych organizacji, w tym szkół wyższych, MNiSW i instytucji europejskich. Jest aktywną uczestniczką wielu krajowych i międzynarodowych projektów oraz konferencji. W swoich zainteresowaniach skupia się na analizowaniu powiązań i wpływów między strategią, zarządzaniem, jakością i relacjami z pracownikami, w ostatnim czasie w szczególnym stopniu zajmuje się badaniem rozwoju nauczycieli akademickich. W 2016 roku opublikowała monografię pt. Uniwersyteckie strategie rozwoju zawodowego nauczycieli akademickich w Polsce.