szkolenie on-line

16
listopada
2021

CZASOPISMA Z ZAKRESU HUMANISTYKI I NAUK SPOŁECZNYCH W XXI WIEKU. JAK STOSOWAĆ STANDARDY BAZ SCOPUS I WEB OF SCIENCE ORAZ KONTYNUOWAĆ TRADYCJĘ WYDAWNICZĄ?

22 dni do rozpoczęciakoordynator: Iwona Nowosielska

W CPI SZKOLIMY ON-LINE
Więcej ...

PARP dofinansowuje szkolenia CPI

Współczesne czasopisma z zakresu nauk humanistycznych i społecznych odgrywają równie ważną rolę w wymianie myśli naukowej i prezentowaniu wyników najnowszych badań, jak periodyki dotyczące nauk ścisłych i przyrodniczych. O ich renomie decyduje przede wszystkim jakość merytoryczna artkułów, ale muszą też sprostać wymaganiom stawianym przez Ustawę 2.0 oraz przez bazy bibliometryczne Scopus i Web of Science – jednak budzi to obawy dotyczące celowości stosowania tych standardów oraz ich wpływu na tak istotną w humanistyce i w naukach społecznych tradycję wydawniczą. Duże znaczenie ma również, często zaniedbywana, promocja w środowisku naukowym. Osoby opracowujące koncepcję nowego czasopisma naukowego muszą wziąć pod uwagę wymienione elementy, ale także specyfikę wydawania pism humanistycznych i społecznych. Z kolei redakcje i wydawcy periodyków już istniejących powinni wprowadzić zmiany, dzięki którym zdobędą one silną pozycję wśród badaczy i znajdą się na liście czasopism punktowanych.

Celem szkolenia jest:
1. usystematyzowanie wiedzy o wydawaniu czasopisma naukowego,
2. przedstawienie sposobów rozwiązywania problemów, które pojawiają się podczas planowania i realizacji,
3. pokazanie, że wprowadzenie standardów baz Scopus i Web of Science nie skutkuje zerwaniem z tradycją czasopisma, ale pomaga uporządkować kwestie prawne, proces wydawniczy i podnieść poziom merytoryczny artykułów naukowych.

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się, jak w praktyce łączyć wymagania Ustawy „Konstytucja dla nauki” oraz baz bibliometrycznych Scopus i Web of Science z tradycją czasopism. Zdobędą wiedzę o wykorzystaniu różnych narzędzi do usprawnienia pracy Redakcji i Wydawcy, która pozwoli zachować wysoki poziom merytoryczny oraz sprostać wymaganiom stawianym nauce w XXI wieku.

Szkolenie przeprowadzi: Dorota Dziedzic, Redaktor Prowadzący Czasopisma Naukowe w Wydawnictwach Uniwersytetu Warszawskiego

Czas trwania szkolenia od godz. 10:00 do ok. 16:00

Program

 1. Czasopismo naukowe
 2. Dlaczego czasopisma humanistyczne i społeczne.
 3. Koncepcja czasopisma naukowego
  • Wybór dyscypliny, dyscyplin naukowych
  • Zakres tematyczny
  • Tytuł czasopisma
 4. Sposób finansowania czasopisma
  • Dotacja
  • Subskrypcja płatna
  • Autorzy opłacają publikację artykułów
 5. Dystrybucja czasopisma
  • Prenumerata
  • Otwarty dostęp (open access)
  • Czasopisma hybrydowe
 6. Proces wydawniczy – role Redaktora Naczelnego, Redaktora Naukowego, Sekretarza Redakcji, Wydawnictwa
  • Pozyskiwanie materiałów
  • Etapy procesu wydawniczego
 7. O bazie Web of Science
 8. Minimalne kryteria, które musi spełnić czasopismo aplikujące do baz Scopus i Web of Science
 9. Wymagania prawne
  • Rejestracja czasopisma
  • Prawo autorskie (licencje dotyczące tekstów, materiału ilustracyjnego, dozwolony użytek)
 10. Identyfikatory czasopisma, artykułu, autora
  • ISSN
  • DOI
  • ORCID
 11. Przygotowanie czasopisma do zgłoszenia do baz Scopus i Web of Science
  • Dyscyplina naukowa czasopisma
  • Tytuł a tematyka czasopisma
  • Dostępność tekstów
  • Wymagania wobec recenzentów
  • Wymagania wobec Rady Naukowej czasopisma
  • Wymagania wobec Redakcji czasopisma
  • Artykuł naukowy – wygląd artykułu, forma artykułu
  • Abstrakt
  • Słowa kluczowe
  • Bibliografia
 12. Przygotowanie strony internetowej czasopisma do zgłoszenia do baz Scopus i Web of Science
  • Adres strony internetowej czasopisma
  • Język w jakim publikowane są treści na stronie internetowej
  • Hierarchia informacji na stronie internetowej czasopisma
  • Konieczne elementy na stronie internetowej i ich widoczność
  • Strona artykułu
  • Format plików z artykułami
  • Inne dokumenty załączone do strony internetowej czasopisma
 13. Sposób aplikowania
  • Scopus
  • Web of Science

Dorota Dziedzic

Redaktor prowadzący Redakcję Czasopism Naukowych w Wydawnictwach Uniwersytetu Warszawskiego.
Od ponad dwudziestu lat pracuje w wydawnictwach specjalizujących się w publikacjach naukowych. Była redaktorem prowadzącym Redakcję Czasopism oraz Redakcję Publikacji Zleconych w Wydawnictwie Naukowym PWN, kierowała oficyną Instytutu Psychologii Zdrowia, obecnie prowadzi Redakcję Czasopism Naukowych w Wydawnictwach Uniwersytetu Warszawskiego. Szczególnie interesuje się wykorzystaniem nowoczesnych technologii w procesie wydawniczym oraz rozpowszechnianiu książek i czasopism. Jest zwolenniczką wolnego dostępu do wiedzy, sztuki, kultury.

Termin i Miejsce

Termin:
16 listopada 2021
Miejsce:
szkolenie on-line

Koszt

Koszt udziału jednej osoby wynosi:
 • 690 zł + 23% VAT - przy zgłoszeniach przesłanych do dnia 5 listopada
 • 790 zł + 23% VAT - przy zgłoszeniach przesłanych od dnia 6 listopada

Informacje dodatkowe

Powyższy koszt obejmuje: udział w szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe i certyfikat w formie PDF

Warunkiem udziału jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (zakładka "Zgłoszenie"), faksem lub elektronicznie i otrzymanie drogą elektroniczną potwierdzenia udziału ze strony CPI. O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona.

Zapłata i Rezygnacja

Koszt udziału jest płatny na konto CPI, na podstawie potwierdzenia udziału. Faktury będą do odbioru podczas spotkania (przy szkoleniach on-line - elektronicznie).

Rezygnacja z udziału po 9 listopada 2021 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału na podstawie faktury Centrum Promocji Informatyki. Rezygnacja możliwa jest tylko i wyłącznie w formie pisemnej.

Biuro Organizacyjne

Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.
02-757 Warszawa, ul. Pory 78, I piętro
tel. 506 178 228, fax 22 355 86 79
e-mail:cpi@cpi.com.pl
Dane uczestnika
Dane płatnika

Zobowiązujemy się uregulować koszt udziału jednej osoby w spotkaniu:

Uczestnicy, których udział w spotkaniu jest finansowany ze środków publicznych w co najmniej 70%, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) mogą uzyskać zwolnienie z VAT-u, na podstawie wypełnionego i przesłanego do CPI sp. z o.o. oświadczenia.

Dane osobowe przetwarzane będą przez Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o., KRS: 0000208659 (ul. Pory 78, telefony: 22 3558680 / 506 178228, e-mail: cpi@cpi.com.pl) w celu realizacji umowy o udział w szkoleniu (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) oraz w celach reklamowych, promocyjnych, ankietowych i marketingowych związanych z działalnością prowadzoną przez Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji umowy, a w przypadku celów reklamowych i promocyjnych - aż do ewentualnego zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą. Po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa (np. dla rozliczenia udziału w szkoleniu, art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z przepisami ustawy o rachunkowości) lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, przez okres przewidziany przepisami prawa dla ich przedawnienia (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Dane osobowe udostępniane będą patronom i sponsorom, a w przypadku adresu e-mail również ClickMeeting Sp. z o.o. (KRS: 0000604194) – dostawcy platformy na której odbywają się szkolenia on-line. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych jest niezbędne do realizacji umowy, w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Skąd dowiedzieli się Państwo o spotkaniu: