forum

18
lutego
2021

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W SEKTORZE MEDYCZNYM

koordynator: Iwona Nowosielska

NOWA FORMA SZKOLEŃ W CPI
Szkolenia zdalne to nowe rozwiązanie, które idealnie sprawdzi się w obecnej sytuacji epidemicznej. Bez wychodzenia z domu możesz skorzystać ze specjalistycznej wiedzy naszych prelegentów.
Nie ma potrzeby podróżowania i gromadzenia się w większych grupach. Szkolenia zdalne posiadają wszystkie atuty szkoleń stacjonarnych, bez konieczności dojazdu do naszych sal szkoleniowych.
Więcej ...

PARP dofinansowuje szkolenia CPI

Ochrona danych osobowych w sektorze medycznym to obszar szczególnie podatny na wątpliwości, problemy interpretacyjne i zagrożenia, ponieważ w jego obrębie do zwykłych i tak istotnych zagadnień prawnych oraz techniczno-organizacyjnych związanych ze stosowaniem RODO pojawiają się te, które są swoiste dla branży ochrony zdrowia, w tym związane z prowadzeniem dokumentacji medycznej, kontaktu z pacjentami, współpracy pomiędzy podmiotami leczniczymi, a także firmami farmaceutycznymi czy sektorem publicznym. Nasze forum ma na celu wyjaśnienie kwestii ochrony danych osobowych istotnych dla podmiotów leczniczych w ich bieżącej działalności.

Forum adresujemy do inspektorów ochrony danych pełniących funkcje w podmiotach leczniczych, firmach farmaceutycznych, aptekach, do osób, które są odpowiedzialne za kwestie organizacji ochrony danych osobowych w podmiotach leczniczych, za współpracę z podmiotami zewnętrznymi, za administrowanie dokumentacją medyczną i monitoring, a także do osób zainteresowanych ustaleniami branżowego kodeksu postępowania w sektorze medycznym oraz orzecznictwem dotyczącym naruszeń przepisów o ochronie danych osobowych w tym sektorze.

Koordynacja merytoryczna, prowadzenie obrad: dr Marlena Sakowska-Baryła

Partnerem forum jest Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelaria Radców Prawnych

18 lutego 2021 r.
10:00 Przetwarzanie danych osobowych w dokumentacji medycznej:
 • Przechowywanie danych zawartych w dokumentacji medycznej - zakres, cele, zasady.
 • Realizacja praw podmiotów danych.
 • Udostępnianie danych osobowych zawartych w dokumentacji medycznej (również po śmierci pacjenta).
dr Arleta Nerka
10:45 Problem współadministrowania danych w podmiotach leczniczych:
 • Współpraca w realizacji świadczeń zdrowotnych a dane osobowe.
 • Wykonywanie innych czynności niż udzielanie świadczeń zdrowotnych przez podmioty zewnętrzne a dane osobowe.
 • Współadministrowanie czy powierzanie przetwarzania danych osobowych.
 • Umowa o współadministrowaniu – jak zabezpieczyć interesy podmiotu leczniczego.
dr Rafał Budzisz
11:30 Przerwa
11:45 Monitoring w placówce medycznej:
 • Podstawa prawna monitoringu pacjentów i personelu medycznego oraz pracowników.
 • Prawa osób monitorowanych.
 • Dokumentacja dotycząca monitoringu.
 • Monitoring w czasach Covid.
 • Wizerunek a ochrona dóbr osobistych.
dr Aneta Sieradzka
12:30 Relacja szpital a podmiot branży medycznej - w świetle prawa i praktyki rynkowej:
 • Ramy współpracy na linii lekarz / pielęgniarka - przedstawiciel medyczny.
 • Oferta handlowa a dobro pacjenta.
 • Realizacja czynności z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne.
mec. Paweł Bociąga
(radca prawny)
13:15 Przerwa
13:30 Projekty kodeksów postępowań w sektorze medycznym:
 • Podstawy przetwarzania danych medycznych.
 • Udostępnienie danych medycznych.
 • Realizacja praw pacjenta.
 • Bezpieczeństwo przetwarzania danych.
mec. Magdalena Czaplińska
(radca prawny)
14:15 Naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w placówkach medycznych na podstawie decyzji Prezesa UODO i praktyki:
 • Charakterystyka naruszeń.
 • Problemy dotyczące podstawy przetwarzania danych osobowych .
 • Naruszenia ochrony danych osobowych w placówkach medycznych.
 • Przeciwdziałanie naruszeniom.
dr Marlena Sakowska-Baryła
(radca prawny)
15:00 Dyskusja, pytania.
15:30 Zakończenie Forum.

Paweł Bociąga

Radca prawny specjalizujący się w prawie ochrony danych osobowych, współpracuje z kancelarią Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelarią Radców Prawnych Sp. p. oraz pełni funkcję inspektora ochrony danych, głównie w podmiotach publicznych. Autor publikacji o tematyce danych osobowych w „ABI Ekspert”.
Zajmuje się również zagadnieniami z zakresu prawa własności przemysłowej i intelektualnej, współpracował m.in. z Centrum Transferu Technologii Politechniki Łódzkiej Sp. z o.o.
Ponadto posiada kilkunastoletnie doświadczenie w sektorze administracji samorządowej, w zakresie prawa administracyjnego materialnego, w tym przede wszystkim prawa ochrony środowiska, gospodarki odpadami oraz gospodarki nieruchomościami, obecnie pracuje w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego (w latach 2016-2019 pełnił funkcję dyrektora Departamentu Prawno-Organizacyjnego).

Rafał Budzisz

 • Doktor nauk prawnych,
 • adiunkt w Zakładzie Prawa Samorządu Terytorialnego Katedry Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, specjalizuje się w zakresie:
 • prawa samorządu terytorialnego,
 • ochrony zdrowia i podmiotów leczniczych,
 • ochrony danych osobowych w podmiotach leczniczych,
 • oraz innych zagadnień dotyczących samorządu terytorialnego i prawa administracyjnego.
 • wykładowca na kierunku Prawo ochrony zdrowia WPiA UŁ,
 • specjalista z zakresu ochrony zdrowia, prawnik i koordynator zespołu prawnego w SPZOZ-ach i innych podmiotach leczniczych.

Magdalena Czaplińska

Radca prawny i partner w Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelarii Radców Prawnych Sp.p. specjalizującej się sprawach z zakresu ochrony danych osobowych, prawa autorskiego i informacyjnego, prezes w SBC Inspektor Sp. z o.o., doktorantka w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Zajmuje się wdrożeniami i audytami systemu ochrony danych osobowych, przygotowując podmioty gospodarcze i jednostki sektora finansów publicznych do stosowania zabezpieczeń zgodnych z wymogami RODO. Współpracuje z IOD wyznaczonymi m.in. w placówkach medycznych. Prowadzi szkolenia i warsztaty. Autorka publikacji w „ABI Expert” - magazynie poświęconym ochronie danych i informacji oraz w Magazyn ODO, współautorka monografii „Miasto w budowie. Prawne problemy inwestycji komunalnych”, „Samorządowe centra usług wspólnych”, „Ochrona danych osobowych w zatrudnieniu” oraz publikacji „Dane osobowe w projektach finansowanych z funduszy Unii Europejskiej”.

Arleta Nerka

Dr nauk prawnych ze specjalnością prawa pracy, adiunkt w Kolegium Prawa w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie; adiunkt w Salezjańskiej Wyższej Szkole Ekonomii i Zarządzania w Łodzi. Prowadzi zajęcia z ochrony danych osobowych, prawa pracy i prawa ubezpieczenia społecznego na studiach podyplomowych. Autorka kilkunastu opracowań dotyczących ochrony danych osobowych pracownika, prawa emerytalnego, sytuacji płatnika w ubezpieczeniu społecznym. Zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problematyki prawa pracy, w szczególności ochrony danych osobowych w prawie pracy i prawie ubezpieczenia społecznego.

Marlena Sakowska-Baryła

Jest doktorem nauk prawnych, radcą prawnym, partnerem w Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelarii Radców Prawnych Sp.p., wiceprezeską SBC Inspektor Sp. z o.o. oraz redaktorem naczelnym kwartalnika "ABI Expert”, członkinią kadry naukowej Instytutu Prawa Nowych Technologii i Ochrony Danych Osobowych na Uczelni Łazarskiego, wiceprezeską i członkinią założycielką Stowarzyszenia Praktyków Ochrony Danych (SPOD).
Specjalizuje się w ochronie danych osobowych, dostępie do informacji publicznej, ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, prawie konstytucyjnym i samorządowym.
Pod jej redakcją powstał komentarz do RODO – „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych”, C.H. Beck 2018.
Jest autorką kilkudziesięciu publikacji z zakresu ochrony danych osobowych i prawa informacyjnego, w tym pierwszej na rynku książki o tematyce ochrony danych w pracy zdalnej – „Ochrona danych osobowych w warunkach pracy zdalnej”, Wolters Kluwer, 2020
Bierze czynny udział w konferencjach naukowych oraz branżowych seminariach poświęconych ww. problematyce. Jest autorką koncepcji merytorycznych cyklicznych forów branżowych. Wykłada na Uniwersytecie Łódzkim, Uniwersytecie Wrocławskim, Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, w Uczelni Łazarskiego, Akademii Leona Koźmińskiego, w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, w Wyższej Szkole Bankowej w Warszawie oraz w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej.
Prowadzi kanał na YouTube popularyzujący ochronę danych osobowych, prawo informacyjne i nowe technologie.
Jako ABI organizowała i nadzorowała system ochrony danych osobowych, obecnie uczestniczy we wdrożeniach i audytach systemów ochrony danych osobowych.
W przeprowadzonych przez nią szkoleniach wzięło udział ponad 20 000 uczestników.
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/dr-marlena-sakowska-bary%C5%82a-1b3010198/
YT: https://www.youtube.com/channel/UCGkOpbf1ZgSYXkW1BAZBm3A
FB: https://www.facebook.com/sakowskabarylaradcaprawny/
Instagram: https://www.instagram.com/marlenasakowskabaryla/

Aneta Sieradzka

Founding Partner Sieradzka&Partners, Inspektor Ochrony Danych (PDP). Wykładowca na UMCS, Politechnice Warszawskiej i w Krajowej Szkole Administracji Publicznej. Specjalistka prawa medycznego i ochrony zdrowia, prawa nowych technologii, ochrony danych osobowych oraz prawa konstytucyjnego. Doradza firmom o zasięgu globalnym. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego oraz Prawa Medycznego, Bioetyki i Socjologii Medycyny na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ponadto zdobywała wiedzę w zagranicznych ośrodkach w Londynie i Rotterdamie, w The London School of Economics and Political Sciences i Erassmus University.
Autorka blisko 50 publikacji naukowych z zakresu prawa medycznego, ochrony danych osobowych oraz prawa konstytucyjnego. Autorka książki „Tajemnice transplantacji", do której wkład wnieśli wybitni transplantolodzy, np. prof. Marian Zembala czy prof. Antoni Dziatkowiak. Współautorka monografii z zakresu RODO m.in. z GIODO (2016) i Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych (2018), (2019), (2020). Uczestniczka i prelegentka międzynarodowych konferencji. Autorka bloga prawowtransplantacji.pl. Członkini międzynarodowych gremiów naukowych.
Laureatka I wyróżnienia Prawnik Pro Bono 2015 w konkursie Dziennika Rzeczpospolita. W 2016 r. nominowana do prestiżowej nagrody europejskiej PILnet's Pro Bono Local Impact Award w Amsterdamie jako jedna z 5 finalistek spośród 17 zgłoszeń z całej Europy. W 2016 r. Dziennik Gazeta Prawna zaliczył ją do 30 najbardziej obiecujących prawników młodego pokolenia w konkursie „Rising Stars – Prawnicy Liderzy Jutra". Za działalność na rzecz rozwoju transplantologii w 2017 r. otrzymała Honorową Nagrodę Fundacji im. Hanki Bożyk.