warsztaty

12
czerwca
2018

DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ A OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

koordynator: Iwona Nowosielska

Cel szkolenia:
Udział w szkoleniu ma pomóc swobodnie wyodrębniać informację publiczną oraz dane osobowe, ułatwić zastosowanie właściwego trybu i formy dostępu oraz zdefiniowanie podstawowych pojęć i problemów pojawiających się na gruncie stosowania zasad dostępu do informacji publicznej oraz ustawy o ochronie danych osobowych. Wiedza zdobyta w trakcie szkolenia ma pomóc usprawnić realizację dostępu do informacji publicznej i zapobiegać bezczynności, a także rozwiązać problemy proceduralne dotyczące udostępnienia informacji, odmowy jej udostępnienia oraz realizacji zasad ochrony danych osobowych. Uczestnik szkolenia będzie wiedział, kiedy można odmówić udostępnienia informacji publicznej przez wzgląd na ochronę danych osobowych i prywatność jednostki, kiedy wydaje się decyzję administracyjną, a w jakich sytuacjach wystarczy zwykłe pismo. Uczestnik zapozna się również z obowiązkami administratora danych, które związane są z przetwarzaniem danych przy realizacji dostępu do informacji publicznej.

Metody pracy podczas szkolenia:
Wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej wspierany praktycznymi przykładami i ćwiczeniami oraz dyskusją i wymianą doświadczeń

Trener: dr Marlena Sakowska-Baryła

Czas trwania szkolenia: 6 godzin od 10:00 do 16:00

Program:

 1. Dostęp do informacji publicznej i ochrona danych osobowych - charakterystyka praw
  • prawne gwarancje prawa do informacji publicznej i ochrony danych osobowych
  • zakres pojęć „informacja publiczna” i "dane osobowe"
  • prywatność osoby fizycznej
  • dane osobowe jako informacja publiczna
  • podmioty zobowiązane do udostępniania informacji publicznej i ochrony danych osobowych
  • podmioty uprawnione do dostępu do informacji publicznej i beneficjenci ochrony danych osobowych
 2. Wzajemne relacje prawa dostępu do informacji publicznej i prawa do ochrony danych osobowych
  • zasada minimalnej ochrony wynikająca z art. 5 ustawy o ochronie danych osobowych
  • odesłanie do przepisów szczególnych w ustawie o ochronie danych osobowych
  • przesłanki ograniczeń korzystania z prawa dostępu do ochrony danych osobowych
  • zakres udostępnienia danych osobowych osób pełniących funkcje publiczne
 3. Zasady przetwarzania danych osobowych a realizacja dostępu do informacji publicznej
  • przesłanki dopuszczalności przetwarzania danych osobowych
  • adekwatność przetwarzania danych – czy dostęp do informacji publicznej może obejmować dostęp do danych osobowych?
 4. Uprawnienia kształtujące prawo dostępu do informacji publicznej a ochrona danych osobowych
  • formy dostępu do informacji publicznej
  • informacja prosta i informacja przetworzona, tryb dostępu do informacji przetworzonej – czy anonimizacja danych osobowych, to przetworzenie informacji?
  • dostęp do dokumentów – dostęp do dokumentów zawierających dane osobowe, dostęp do dokumentów prywatnych
  • przetwarzanie danych osobowych przy realizacji dostępu do posiedzeń organów kolegialnych pochodzących z powszechnych wyborów
 5. Ogłaszanie informacji publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej
  • zakres danych osobowych w informacji publikowanej w BIP
  • publikowanie w BIP materiałów z posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów
 6. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek
  • warunki formalne wniosku a przetwarzanie danych osobowych
  • prywatność i ochrona danych osobowych jako przesłanki odmowy udostępnienia informacji publicznej
  • odmowa udostępnienia a inne formy zakończenia postępowania o udostępnienie informacji publicznej
 7. Ochrona danych osobowych a ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  • zasady ponownego wykorzystania informacji publicznej
  • przetwarzanie danych osobowych przy udostępnieniu informacji na wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej
  • przetwarzanie danych osobowych a pozostałe formy udostępnienia informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania
 8. Udostępnianie informacji publicznej a obowiązki administratora danych
  • udostępnianie informacji publicznej a dokumentacja organizacyjna
  • udostępnianie informacji publicznej a system upoważnień do przetwarzania danych
  • udostępnianie informacji publicznej a tajemnica danych osobowych
  • spełnienie obowiązku rejestracyjnego w stosunku do zbiorów danych prowadzonych w związku z udostępnianiem informacji publicznej
  • powierzenie przetwarzania danych przy realizacji obowiązku udostępniania informacji publicznej
  • udostępnianie informacji publicznej a realizacja uprawnień osoby, której dane dotyczą

Marlena Sakowska-Baryła

Jest doktorem nauk prawnych, radcą prawnym, partnerem w Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelarii Radców Prawnych Sp.p., wiceprezeską SBC Inspektor Sp. z o.o. oraz redaktorem naczelnym kwartalnika "ABI Expert”, członkinią kadry naukowej Instytutu Prawa Nowych Technologii i Ochrony Danych Osobowych na Uczelni Łazarskiego, wiceprezeską i członkinią założycielką Stowarzyszenia Praktyków Ochrony Danych (SPOD).
Specjalizuje się w ochronie danych osobowych, dostępie do informacji publicznej, ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, prawie konstytucyjnym i samorządowym.
Pod jej redakcją powstał komentarz do RODO – „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych”, C.H. Beck 2018.
Jest autorką kilkudziesięciu publikacji z zakresu ochrony danych osobowych i prawa informacyjnego, w tym pierwszej na rynku książki o tematyce ochrony danych w pracy zdalnej – „Ochrona danych osobowych w warunkach pracy zdalnej”, Wolters Kluwer, 2020
Bierze czynny udział w konferencjach naukowych oraz branżowych seminariach poświęconych ww. problematyce. Jest autorką koncepcji merytorycznych cyklicznych forów branżowych. Wykłada na Uniwersytecie Łódzkim, Uniwersytecie Wrocławskim, Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, w Uczelni Łazarskiego, Akademii Leona Koźmińskiego, w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, w Wyższej Szkole Bankowej w Warszawie oraz w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej.
Prowadzi kanał na YouTube popularyzujący ochronę danych osobowych, prawo informacyjne i nowe technologie.
Jako ABI organizowała i nadzorowała system ochrony danych osobowych, obecnie uczestniczy we wdrożeniach i audytach systemów ochrony danych osobowych.
W przeprowadzonych przez nią szkoleniach wzięło udział ponad 20 000 uczestników.
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/dr-marlena-sakowska-bary%C5%82a-1b3010198/
YT: https://www.youtube.com/channel/UCGkOpbf1ZgSYXkW1BAZBm3A
FB: https://www.facebook.com/sakowskabarylaradcaprawny/
Instagram: https://www.instagram.com/marlenasakowskabaryla/