warsztaty on-line

29
czerwca
2021

SYSTEM ZARZĄDZANIA WŁASNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ JAKO ELEMENT POLITYKI COMPLIANCE

koordynator: Iwona Nowosielska

W CPI SZKOLIMY ON-LINE
Więcej ...

PARP dofinansowuje szkolenia CPI

W 2019 r. wartości niematerialne, takie jak prawa własności intelektualnej oraz reputacja, stanowiły 84% wartości przedsiębiorstw wchodzących w skład indeksu S&P 500. Właściwe zarządzanie prawami własności intelektualnej jest elementem szeroko rozumianego progamu compliance oraz ma na celu długoterminowe budowanie wartości przedsiębiorstwa. Prawidłowe wdrożenie systemu zarządzania IP w przedsiębiorstwie wymaga wysiłku organizacyjnego, jednak w obecnych czasach staje się niezbędnym wymogiem dla firm poszukujących trwałego rozwoju. W ramach szkolenia zostaną przybliżone wszystkie elementy składające się na tworzenie i funkcjonowanie właściwej polityki zarządzania prawami własności intelektualnej w przedsiębiorstwie, począwszy od identyfikacji tych praw, przez ich nabycie i uzyskanie ochrony prawnej, a następnie korzystanie z nich oraz ich ochronę przed naruszeniami.

Szkolenie kierowane jest do członków zarządu, członków kadry menadżerskiej, kierowników działów compliance i działów badawczo-rozwojowych w spółkach prowadzących działalność medialną, informatyczną, produkcyjną czy badawczo-rozwojową.

Szkolenie przeprowadzi: adwokat Wojciech Kulis

Czas trwania szkolenia: od 09:30 do ok. 15:30

Program:

 1. Identyfikacja własności intelektualnej w przedsiębiorstwie:
  • system zarządzania własnością intelektualną jako element polityki compliance,
  • określenie miejsca systemu w schemacie organizacyjnym przedsiębiorstwa,
  • audyt praw własności intelektualnej jako punkt wyjścia do wdrożenia systemu zarządzania własnością intelektualną,
  • rodzaje praw własności podlegających ochronie w danym przedsiębiorstwie.
 2. Nabycie praw własności intelektualnej przez przedsiębiorcę:
  • reguły nabywania praw własności intelektualnej przez przedsiębiorcę:
   • utwory pracownicze,
   • programy komputerowe,
   • wynalazki pracownicze,
   • tajemnica przedsiębiorstwa.
  • dokumentacja potrzebna do nabycia praw przez przedsiębiorcę.
 3. Zgłoszenie praw własności intelektualnej do ochrony:
  • procedury uzyskiwania ochrony praw własności intelektualnej w przedsiębiorstwie i we właściwych urzędach (patentowych),
  • strategia ochrony poszczególnych kategorii praw,
  • wstępna ocena zdolności rejestracyjnej poszczególnych kategorii praw.
 4. Zarządzanie prawami własności intelektualnej:
  • utrzymywanie ochrony praw własności intelektualnej,
  • polityka licencjonowania praw własności intelektualnej,
  • zarządzanie licencjami,
  • licencjonowanie tajemnicy przedsiębiorstwa,
  • polityka ochrony przed naruszeniami praw własności intelektualnej.

Wojciech Kulis

Specjalizuje się w prawie konkurencji oraz prawie własności intelektualnej. Reprezentuje klientów, prowadząc postępowania przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Urzędem Patentowym RP oraz Krajową Izbą Odwoławczą. Ma również bogatą praktykę sądową w sprawach z zakresu prawa autorskiego, czynów nieuczciwej konkurencji oraz zamówień publicznych.
Autor publikacji Samodzielna znacząca pozycja rynkowa w nowym Prawie telekomunikacyjnym [w:] Prawo i Ekonomia w Telekomunikacji, nr 3/2005 oraz Promocja towarów a zakaz praktyk ograniczających konkurencję [w:] Prawo reklamy i promocji.
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, Szkoły Prawa Amerykańskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego i The Catholic University of America oraz International Legal Studies Programme Wydziału Prawa Uniwersytetu w Antwerpii. Zastępca Przewodniczącego Zarządu międzynarodowej organizacji Licensing Executives Society (LES) zrzeszającej osoby zajmujące się licencjonowaniem oraz różnych formami transferu własności intelektualnej. W latach 2003–2007 doktorant Uniwersytetu Jagiellońskiego.