szkolenie on-line

28
kwietnia
2021

PRZEGLĄD REGULACJI ZWIĄZANYCH Z COVID - 19 W DZIAŁALNOŚCI INSTYTUCJI FINANSOWYCH

93 dni do rozpoczęciakoordynator: Iwona Nowosielska

NOWA FORMA SZKOLEŃ W CPI
Szkolenia zdalne to nowe rozwiązanie, które idealnie sprawdzi się w obecnej sytuacji epidemicznej. Bez wychodzenia z domu możesz skorzystać ze specjalistycznej wiedzy naszych prelegentów.
Nie ma potrzeby podróżowania i gromadzenia się w większych grupach. Szkolenia zdalne posiadają wszystkie atuty szkoleń stacjonarnych, bez konieczności dojazdu do naszych sal szkoleniowych.
Więcej ...

PARP dofinansowuje szkolenia CPI

Cel szkolenia
W związku z ogłoszeniem stanu epidemii w Polsce oraz panującą na świecie pandemią COVID-19, wydanych zostało wiele aktów prawnych. Konieczne stało się zatem dokonanie przeglądu tych regulacji, które wpływają na funkcjonowanie Instytucji Finansowych, ich organów, pracowników oraz klientów.

Metody szkoleniowe
Praktyczne szkolenie, pozwalające na zdobycie wszechstronnej wiedzy i praktycznych umiejętności, przydatnych w działalności instytucji finansowych w dobie COVID-19.

Grupa docelowa/profil uczestnika
Szkolenie skierowane jest do pracowników oraz członków organów instytucji finansowych.

Prowadzący: mec. Piotr Pałka - radca prawny, wspólnik w DERC PAŁKA Kancelaria Radców Prawnych w Warszawie, autor licznych publikacji z zakresu prawa finansowego, komentator w Rzeczpospolitej oraz Dzienniku Gazeta Prawna. Posiada wieloletnie doświadczenie pracy w renomowanych kancelariach prawnych, Stałym Przedstawicielstwie RP w Brukseli. Certyfikowany Chief Compliance Officer - międzynarodowy egzamin gwarantujący zapewnienie prowadzenia działalności zgodnie z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi oraz standardami rynkowymi w działalności instytucji finansowych. Autor licznych opinii i ekspertyz z zakresu prawa gospodarczego i finansowego. Laureat międzynarodowego konkursu dla profesjonalistów WYCUP, który odbył się w dniu 31 lipca 2019 r. na Bahamach, organizowanego corocznie przez Światową Radę Unii Kredytowych z siedzibą w Madison (WOCCU).

Czas trwania szkolenia: od 09:00 do ok. 14:00

Zakres tematyczny szkolenia:

  • Funkcjonowanie organów Instytucji Finansowych w dobie COVID-19.
  • Reżim sanitarny w Instytucji Finansowej – obowiązki pracowników, obsługa interesantów, świadczenie usług w świetle Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. oraz wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.
  • Przegląd Tarcz Antykryzysowych pod kątem praw i obowiązków Instytucji Finansowych.
  • Zasady pracy zdalnej oraz zmianowej w Instytucji Finansowej w dobie COVID-19.
  • Dyskusja, wymiana doświadczeń.

Termin i Miejsce

Termin:
28 kwietnia 2021
Miejsce:
szkolenie on-line

Koszt

Koszt udziału jednej osoby wynosi:
  • 690 zł + 23% VAT - przy zgłoszeniach przesłanych do dnia 16 kwietnia
  • 790 zł + 23% VAT - przy zgłoszeniach przesłanych od dnia 17 kwietnia

Informacje dodatkowe

Powyższy koszt obejmuje: udział w szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe i certyfikat w formie PDF.

Warunkiem udziału jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (zakładka "Zgłoszenie"), faksem lub elektronicznie i otrzymanie drogą elektroniczną potwierdzenia udziału ze strony CPI. O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona.

Zapłata i Rezygnacja

Koszt udziału jest płatny na konto CPI, na podstawie potwierdzenia udziału. Faktury będą do odbioru podczas spotkania (przy szkoleniach on-line - elektronicznie).

Rezygnacja z udziału po 21 kwietnia 2021 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału na podstawie faktury Centrum Promocji Informatyki. Rezygnacja możliwa jest tylko i wyłącznie w formie pisemnej.

Biuro Organizacyjne

Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.
02-757 Warszawa, ul. Pory 78, I piętro
tel. 506 178 228, fax 22 355 86 79
e-mail:cpi@cpi.com.pl
Dane uczestnika
Dane płatnika

Zobowiązujemy się uregulować koszt udziału jednej osoby w spotkaniu:

Uczestnicy, których udział w spotkaniu jest finansowany ze środków publicznych w co najmniej 70%, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) mogą uzyskać zwolnienie z VAT-u, na podstawie wypełnionego i przesłanego do CPI sp. z o.o. oświadczenia.

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy o udział w szkoleniu oraz w celach reklamowych, promocyjnych i marketingowych związanych z działalnością prowadzoną przez Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. (art. 23 ust. 1 pkt 3 i 5 u.o.d.o.”, a po 25 maja 2018 r. – art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO). Dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą, a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Dane osobowe udostępniane będą patronom i sponsorom. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w szkoleniu.

Skąd dowiedzieli się Państwo o spotkaniu: