warsztaty on-line

4
marca
2021

50% KUP z praw autorskich i praw do artystycznych wykonań w działalności instytucji kultury, branży wydawniczej, audiowizualnej, artystycznej i kreatywnej z uwzględnieniem najnowszej interpretacji ogólnej Ministra Finansów z 15.09.2020 r

38 dni do rozpoczęciakoordynator: Iwona Nowosielska

NOWA FORMA SZKOLEŃ W CPI
Szkolenia zdalne to nowe rozwiązanie, które idealnie sprawdzi się w obecnej sytuacji epidemicznej. Bez wychodzenia z domu możesz skorzystać ze specjalistycznej wiedzy naszych prelegentów.
Nie ma potrzeby podróżowania i gromadzenia się w większych grupach. Szkolenia zdalne posiadają wszystkie atuty szkoleń stacjonarnych, bez konieczności dojazdu do naszych sal szkoleniowych.
Więcej ...

PARP dofinansowuje szkolenia CPI

Przedmiotem przygotowanych dla Państwa warsztatów będzie omówienie – na przykładach z wieloletniej praktyki – zagadnień dotyczących zasad i warunków stosowania i rozliczania 50 % kosztów uzyskania przychodów z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych lub rozporządzania przez nich tymi prawami. Z uwagi na to, iż w działalności instytucji kultury (domów kultury, teatrów, muzeów, filharmonii), branży wydawniczej, audiowizualnej (twórczość i produkcja audiowizualna i audialna), artystycznej (aktorzy, reżyserzy, scenarzyści, muzycy, instrumentaliści) i kreatywnej (reklama, architektura, projektowanie, design) na bieżąco zawierane są umowy zarówno z twórcami, jak i artystami wykonawcami, kapitalne znaczenie dla działalności tych podmiotów ma zarówno prawidłowe konstruowanie tych umów jak i ich rozliczanie, w tym w zakresie preferencyjnych kosztów uzyskania przychodów. Poszczególne zagadnienia dotyczące prawidłowego stosowania 50 % kosztów uzyskania przychodów w działalności w.w. branż zostaną przedstawione i omówione na przykładach z orzecznictwa sądowego i ze szczególnym uwzględnieniem wytycznych zawartych w najnowszej interpretacji ogólnej wydanej 15 września 2020 roku przez Ministra Finansów w sprawie stosowania 50 % kosztów do honorarium autorskiego, rozstrzygającej niektóre wątpliwości w zakresie warunków stosowania tych kosztów.

Warsztaty polecamy:

 • podmiotom, które w ramach prowadzonej działalności kontraktują z twórcami lub artystami wykonawcami na podstawie umów cywilnoprawnych (o dzieło lub zlecenia), a także zatrudniają pracowników – twórców,
 • osobom zajmującym się przygotowywaniem i rozliczaniem umów, pracownikom działów HR, księgowości oraz prawnikom.

Szkolenie przeprowadzi: Joanna Karasińska, radca prawny w Kancelarii Prawnej Bukowski i Wspólnicy w Krakowie

Czas trwania szkolenia: od 09:30 do ok. 15:00

PROGRAM
Warunki konieczne dla stosowania preferencyjnych 50 % kosztów uzyskania przychodów:

 • zakres podmiotowy i przedmiotowy,
 • rodzaje działalności twórczej i artystycznej uprawniające do stosowania 50 % KUP,
 • zagadnienia kwalifikowania rezultatów do poszczególnych rodzajów działalności twórczej lub artystycznej,
 • ograniczenie kwotowe.
Źródła przychodów – stosunek pracy, działalność wykonywana osobiście (umowy zlecenia i o dzieło), działalność gospodarcza, prawa majątkowe i zasady prawidłowej kwalifikacji do źródła przychodów w kontekście stosowania 50 % KUP.

Zasady stosowania i rozliczania 50 % kosztów w stosunkach cywilnoprawnych i pracowniczych:
 • warunki i wytyczne w zakresie stosowania 50 % kosztów zawarte w interpretacji ogólnej Ministra Finansów z 15 września 2020 roku w sprawie stosowania 50 % kosztów do honorarium autorskiego;
 • stosowanie 50 % kosztów uzyskania przychodów w stosunkach pracowniczych;
 • 50 % koszty uzyskania przychodów w umowach cywilnoprawnych; wymagania formalne w zakresie postanowień zawieranych umów;
 • dokumentacja uprawniająca do stosowania 50 % KUP i zasady jej prowadzenia.
Najczęstsze problemy w stosowaniu 50 % kosztów uzyskania przychodów i przykłady dotyczące prawidłowego ich stosowania – omówienie z wykorzystaniem aktualnych interpretacji podatkowych wydawanych przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w indywidualnych sprawach.

Rekomendacje w zakresie wdrożenia i stosowania 50 % kosztów uzyskania przychodów z uwzględnieniem specyfiki branży artystycznej, kreatywnej, wydawniczej, audiowizualnej i działalności instytucji kultury.

Joanna Karasińska

Radca prawny w Kancelarii Bukowski i Wspólnicy Sp.k.
W ramach praktyki zawodowej zajmuje się świadczeniem bieżącego wsparcia prawnego dla przedsiębiorców z różnych branż, wspólników i organów spółek handlowych, fundacji i stowarzyszeń, instytucji kultury, biur podróży.
Doradza w zakresie prawa autorskiego, a także w wąskiej dziedzinie prawa związanej z zagadnieniami podatkowymi praw własności intelektualnej, w tym ich preferencyjnego opodatkowania, oraz transferu tych praw, w tym wnoszenia ich do spółek w formie aportów. Specjalizuje się w kwestiach opodatkowania honorariów autorskich uzyskiwanych w kraju i za granicą, w tym stosowania 50 % kosztów uzyskania przychodów oraz w zagadnieniach dotyczących konstruowania umów autorskoprawnych zawieranych z twórcami i artystami, w tym ich ozusowania.
Prowadzi bieżące doradztwo prawne dla biur podróży oraz branży MICE. Przygotowuje umowy o imprezy i usługi turystyczne z klientami indywidualnymi i biznesowymi.
Prowadzi specjalistyczne szkolenia dotyczące podatkowych aspektów praw własności intelektualnej oraz konstruowania umów, w tym umów o dzieło a także warsztaty z zakresu umów w działalności biur podróży.

Termin i Miejsce

Termin:
4 marca 2021
Miejsce:
szkolenie on-line

Koszt

Koszt udziału jednej osoby wynosi:
 • 690 zł + 23% VAT - przy zgłoszeniach przesłanych do dnia 19 lutego
 • 790 zł + 23% VAT - przy zgłoszeniach przesłanych od dnia 20 lutego

Informacje dodatkowe

Powyższy koszt obejmuje: udział w szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe i certyfikat w formie PDF.

Warunkiem udziału jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (zakładka "Zgłoszenie"), faksem lub elektronicznie i otrzymanie drogą elektroniczną potwierdzenia udziału ze strony CPI. O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona.

Zapłata i Rezygnacja

Koszt udziału jest płatny na konto CPI, na podstawie potwierdzenia udziału. Faktury będą do odbioru podczas spotkania (przy szkoleniach on-line - elektronicznie).

Rezygnacja z udziału po 25 lutego 2021 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału na podstawie faktury Centrum Promocji Informatyki. Rezygnacja możliwa jest tylko i wyłącznie w formie pisemnej.

Biuro Organizacyjne

Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.
02-757 Warszawa, ul. Pory 78, I piętro
tel. 506 178 228, fax 22 355 86 79
e-mail:cpi@cpi.com.pl
Dane uczestnika
Dane płatnika

Zobowiązujemy się uregulować koszt udziału jednej osoby w spotkaniu:

Uczestnicy, których udział w spotkaniu jest finansowany ze środków publicznych w co najmniej 70%, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) mogą uzyskać zwolnienie z VAT-u, na podstawie wypełnionego i przesłanego do CPI sp. z o.o. oświadczenia.

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy o udział w szkoleniu oraz w celach reklamowych, promocyjnych i marketingowych związanych z działalnością prowadzoną przez Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. (art. 23 ust. 1 pkt 3 i 5 u.o.d.o.”, a po 25 maja 2018 r. – art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO). Dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą, a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Dane osobowe udostępniane będą patronom i sponsorom. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w szkoleniu.

Skąd dowiedzieli się Państwo o spotkaniu: