forum

24
lutego
2021

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W ZATRUDNIENIU

koordynator: Iwona Nowosielska

NOWA FORMA SZKOLEŃ W CPI
Szkolenia zdalne to nowe rozwiązanie, które idealnie sprawdzi się w obecnej sytuacji epidemicznej. Bez wychodzenia z domu możesz skorzystać ze specjalistycznej wiedzy naszych prelegentów.
Nie ma potrzeby podróżowania i gromadzenia się w większych grupach. Szkolenia zdalne posiadają wszystkie atuty szkoleń stacjonarnych, bez konieczności dojazdu do naszych sal szkoleniowych.
Więcej ...

PARP dofinansowuje szkolenia CPI

Ochrona danych osobowych w zatrudnieniu jest jednym z najistotniejszych zagadnień w obszarze ochrony danych, ponieważ dotyczy każdego pracodawcy niezależnie od tego ilu pracowników zatrudnia i jak rozległą działalność prowadzi. Szczególnie obecnie, gdy przepisy zmieniają się niezwykle szybko, a w obrocie pojawia się wiele wielokrotnie sprzecznych ze sobą interpretacji, uzasadnione jest poświęcić więcej uwagi usystematyzowaniu wiedzy dotyczącej przetwarzania danych osobowych – podstaw prawnych, zakresu i sposobu takich działań. Ochrona danych osobowych staje się wciąż bardziej skomplikowana, zwłaszcza, gdy weźmiemy pod uwagę wyzwania związane z licznymi „Tarczami” i organizacją pracy w dobie COVID-19

Forum skierowane jest do inspektorów ochrony danych osobowych, specjalistów ds. ochrony danych osobowych, specjalistów i pracowników działów kadr i HR.

Koordynacja merytoryczna i prowadzenie obrad: radca prawny dr Marlena Sakowska-Baryła

Partnerem forum jest Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelaria Radców Prawnych

Program
9:00 Rozpoczęcie obrad, przedstawienie programu dr Marlena Sakowska-Baryła
9:15 Ochrona danych osobowych przy pracy zdalnej:
 • obowiązki pracodawcy – administratora,
 • obszary poszerzonego przetwarzania danych osobowych przy pracy zdalnej,
 • jakiej dokumentacji potrzebuje pracodawca w związku z pracą zdalną.
dr Marlena Sakowska-Baryła
(radca prawny)
10:00 Odpowiedzialność przy pracy zdalnej:
 • za co ponosi odpowiedzialność pracodawca, a za co pracownik przy przetwarzaniu danych osobowych w warunkach pracy zdalnej,
 • czy pracownika można obciążyć odpowiedzialnością za naruszenia ochrony danych osobowych,
 • czy pracownik ponosi odpowiedzialność cywilną i czy można na niego „przerzucić” odpowiedzialność administracyjną.
mec. Magdalena Czaplińska
(radca prawny)
10:45 Przerwa
11:00 Dopuszczalność przetwarzania danych o zdrowiu w związku z COVID-19:
 • podstawy przetwarzania i zakres dopuszczalności przetwarzania danych o zdrowiu,
 • mierzenie temperatury i wywiad zdrowotny,
 • praktyczne rozwiązania.
dr Arleta Nerka
11:45 Prewencyjne badanie trzeźwości pracowników:
 • kontrowersje wokół badania stanu trzeźwości,
 • podstawy prawne badania dopuszczalności badania stanu trzeźwości przez pracodawców,
 • ryzyka związane z badaniem lub z brakiem badania stanu trzeźwości pracowników.
dr Magdalena Rycak
(radca prawny)
12:30 Przerwa
13:00 Praktyczne problemy przetwarzania danych osobowych w agencjach pracy tymczasowej:
 • Model relacji pomiędzy agencją pracy tymczasowej a pracodawcą użytkownikiem w kontekście RODO.
 • Obowiązki dokumentacyjne związane z przetwarzaniem danych osobowych w relacji z agencją pracy tymczasowej.
 • Praktyczne problemy stosowania przepisów RODO w przypadku przetwarzania danych osobowych w relacji z agencją pracy tymczasowej w dobie COVID-19.
Joanna Jarguz
(radca prawny)
13:45 Udostępnianie danych osobowych związkom zawodowym:
 • jakich informacji związki zawodowe mogą żądać od pracodawców,
 • jak zgodnie z RODO udokumentować relacje ze związkami zawodowymi,
 • praktyka – najczęstsze błędy przy udostępnianiu danych osobowych związkom zawodowym.
dr Dominika Dorre-Kolasa
(radca prawny)
14:30 Dyskusja, pytania i odpowiedzi.
15:00 Zakończenie Forum.

Magdalena Czaplińska

Radca prawny i partner w Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelarii Radców Prawnych Sp.p. specjalizującej się sprawach z zakresu ochrony danych osobowych, prawa autorskiego i informacyjnego, prezes w SBC Inspektor Sp. z o.o., doktorantka w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Zajmuje się wdrożeniami i audytami systemu ochrony danych osobowych, przygotowując podmioty gospodarcze i jednostki sektora finansów publicznych do stosowania zabezpieczeń zgodnych z wymogami RODO. Współpracuje z IOD wyznaczonymi m.in. w placówkach medycznych. Prowadzi szkolenia i warsztaty. Autorka publikacji w „ABI Expert” - magazynie poświęconym ochronie danych i informacji oraz w Magazyn ODO, współautorka monografii „Miasto w budowie. Prawne problemy inwestycji komunalnych”, „Samorządowe centra usług wspólnych”, „Ochrona danych osobowych w zatrudnieniu” oraz publikacji „Dane osobowe w projektach finansowanych z funduszy Unii Europejskiej”.

Dominika Dörre-Kolasa

Radca prawny / Partner / Doktor nauk prawnych / Partner zarządzający biurem krakowskim
Dominika kieruje zespołem ochrony danych osobowych. Posiada ponad piętnastoletnie doświadczenie w doradzaniu międzynarodowym korporacjom jak i polskim klientom w zakresie prawa pracy i HR, ochrony danych osobowych pracowników, ochrony dóbr osobistych w zatrudnieniu ze szczególnym uwzględnieniem mobbingu i dyskryminacji.
Posiada doświadczenie w opracowywaniu projektów wewnątrzzakładowych źródeł prawa i ich negocjowania ze związkami zawodowymi, przeprowadzaniu audytów zgodności z wymogami prawa i etyki w biznesie oraz wdrażaniu rekomendacji.
Od ponad dziesięciu lat jest adiunktem w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz cenionym przez słuchaczy wykładowcą na podyplomowych studiach z zakresu prawa pracy na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie wykłada problematykę ochrony danych osobowych w zatrudnieniu, dyskryminacji oraz wybranych aspektów zbiorowego prawa pracy.
Jest autorką licznych publikacji akademickich i publicystycznych w prasie oraz książek z zakresu prawa pracy i ochrony danych osobowych, konsultantka wielu czasopism prawniczych. Prowadzi szkolenia i warsztaty, w szczególności dla kadry zarządzającej oraz członków komisji antymobbingowych.

Joanna Jarguz

Radca prawny. Partner i lider zespołu ds. ochrony danych osobowych w kancelarii A. Sobczyk i Współpracownicy.
W ramach praktyki, zajmuje się bieżącą obsługa przedsiębiorców z zakresu indywidualnego i zbiorowego prawa pracy. Wspiera działy HR w sprawach pracowniczych, pomaga Klientom w tworzeniu i opiniowaniu aktów wewnątrzzakładowych, przeprowadza audyty prawno – pracownicze. W związku z je specjalizacją i doświadczeniem w obszarze ochrony danych osobowych kieruje zespołu RODO w Kancelarii, z którą współpracuje. Zarządza projektami audytowymi, świadczy stałą opieką ekspercką i nadzoruje wdrażanie u Klienta nowych rozwiązań zapewniających zgodność z prawem, w tym w szczególności z zasadami ochrony danych osobowych. Prowadzi szkolenia z zakresu prawa pracy i ochrony danych osobowych.

Arleta Nerka

Dr nauk prawnych ze specjalnością prawa pracy, adiunkt w Kolegium Prawa w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie; adiunkt w Salezjańskiej Wyższej Szkole Ekonomii i Zarządzania w Łodzi. Prowadzi zajęcia z ochrony danych osobowych, prawa pracy i prawa ubezpieczenia społecznego na studiach podyplomowych. Autorka kilkunastu opracowań dotyczących ochrony danych osobowych pracownika, prawa emerytalnego, sytuacji płatnika w ubezpieczeniu społecznym. Zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problematyki prawa pracy, w szczególności ochrony danych osobowych w prawie pracy i prawie ubezpieczenia społecznego.

Magdalena Rycak

Radca prawny w Rycak Kancelaria Prawa Pracy i HR, doktor nauk prawnych, od ponad 10 lat kieruje studiami podyplomowymi Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, a od dwóch lat kieruje również studiami podyplomowymi Ochrona Danych Osobowych i Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji w Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Od 2009 r. adiunkt w Katedrze Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Przeprowadziła ponad 3500 godzin szkoleniowych m.in dla sędziów, kadry zarządzającej polskich spółek i międzynarodowych korporacji, pracowników działów HR i kadr, instytucji publicznych, radców prawnych, dyrektorów sądów oraz studentów studiów podyplomowych. Wieloletni ekspert w Zespole Prawa Pracy w Radzie Dialogu Społecznego (wcześniej Komisji Trójstronnej d.s. Społeczno-Gospodarczych). Regularnie występuje w roli organizatora i prelegenta na polskich i międzynarodowych konferencjach z prawa pracy. Jest autorką kilkudziesięciu publikacji naukowych i kilkuset publikacji dla praktyków prawa pracy. W latach 2010-2015 prodziekan Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego. W latach 2012-2015 zastępca sędziego Trybunału Administracyjnego przy Radzie Europy. W latach 2008-2013 adiunkt w Polskiej Akademii Nauk. Autorka ponad 80 publikacji naukowych oraz kilkuset popularnonaukowych z tematyki prawa pracy oraz ochrony danych osobowych.

Marlena Sakowska-Baryła

Jest doktorem nauk prawnych, radcą prawnym, partnerem w Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelarii Radców Prawnych Sp.p., wiceprezeską SBC Inspektor Sp. z o.o. oraz redaktorem naczelnym kwartalnika "ABI Expert”, członkinią kadry naukowej Instytutu Prawa Nowych Technologii i Ochrony Danych Osobowych na Uczelni Łazarskiego, wiceprezeską i członkinią założycielką Stowarzyszenia Praktyków Ochrony Danych (SPOD).
Specjalizuje się w ochronie danych osobowych, dostępie do informacji publicznej, ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, prawie konstytucyjnym i samorządowym.
Pod jej redakcją powstał komentarz do RODO – „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych”, C.H. Beck 2018.
Jest autorką kilkudziesięciu publikacji z zakresu ochrony danych osobowych i prawa informacyjnego, w tym pierwszej na rynku książki o tematyce ochrony danych w pracy zdalnej – „Ochrona danych osobowych w warunkach pracy zdalnej”, Wolters Kluwer, 2020
Bierze czynny udział w konferencjach naukowych oraz branżowych seminariach poświęconych ww. problematyce. Jest autorką koncepcji merytorycznych cyklicznych forów branżowych. Wykłada na Uniwersytecie Łódzkim, Uniwersytecie Wrocławskim, Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, w Uczelni Łazarskiego, Akademii Leona Koźmińskiego, w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, w Wyższej Szkole Bankowej w Warszawie oraz w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej.
Prowadzi kanał na YouTube popularyzujący ochronę danych osobowych, prawo informacyjne i nowe technologie.
Jako ABI organizowała i nadzorowała system ochrony danych osobowych, obecnie uczestniczy we wdrożeniach i audytach systemów ochrony danych osobowych.
W przeprowadzonych przez nią szkoleniach wzięło udział ponad 20 000 uczestników.
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/dr-marlena-sakowska-bary%C5%82a-1b3010198/
YT: https://www.youtube.com/channel/UCGkOpbf1ZgSYXkW1BAZBm3A
FB: https://www.facebook.com/sakowskabarylaradcaprawny/
Instagram: https://www.instagram.com/marlenasakowskabaryla/