szkolenie on-line

28
sierpnia
2020

UMOWY W DZIAŁALNOŚCI BIUR PODRÓŻY – O UDZIAŁ W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ, Z KONTRAHENTAMI, PILOTAMI, REZYGNACJE I ZWROTY WPŁAT KLIENTOM, VOUCHERY, REKLAMACJE, ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA – PRAKTYCZNE WARSZTATY

koordynator: Iwona Nowosielska

NOWA FORMA SZKOLEŃ W CPI
Szkolenia zdalne to nowe rozwiązanie, które idealnie sprawdzi się w obecnej sytuacji epidemicznej. Bez wychodzenia z domu możesz skorzystać ze specjalistycznej wiedzy naszych prelegentów.
Nie ma potrzeby podróżowania i gromadzenia się w większych grupach. Szkolenia zdalne posiadają wszystkie atuty szkoleń stacjonarnych, bez konieczności dojazdu do naszych sal szkoleniowych.
Więcej ...

PARP dofinansowuje szkolenia CPI

Ustawa z dnia 24 listopada 2017 roku o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, która weszła w życie 1 lipca 2018 roku, spowodowała konieczność zmiany stosowanych przez biura podróży wzorów umów z klientami i kontrahentami, a w przypadku niektórych podmiotów z branży turystycznej wymusiła również zmianę zasad prowadzonej działalności. Co więcej, biura podróży zostały zobowiązane do wykonywania szeregu obowiązków informacyjnych wobec swoich klientów.

Rok 2020 i pandemia wirusa SARS-Cov-2 przyniósł kolejne wyzwania dla biur podróży, tym razem związane z rezygnacjami klientów, odwoływaniem imprez turystycznych, koniecznością dokonywania klientom zwrotów wpłaconych należności na poczet imprez turystycznych i odzyskiwaniem wpłat przekazanych kontrahentom. Sytuację tę niejednokrotnie komplikują niewłaściwe i nieprecyzyjne postanowienia stosowanych przez biura podróży umów z klientami i kontrahentami.

Celem proponowanego Państwu szkolenia będzie zatem przedstawienie i omówienie najistotniejszych zagadnień związanych z umowami o udział w imprezie turystycznej zawieranymi zarówno z klientami indywidualnymi (w tym w ramach turystyki szkolnej dzieci i młodzieży) jak i biznesowymi, a także umów z kontrahentami i pilotami, w tym obejmujących zagadnienia zakazu konkurencji. Zwrócimy szczególną uwagę na ustawowe i umowne przypadki rozwiązania i odstąpienia od umowy o udział w imprezie turystycznej, zasady zwrotu klientom dokonanych wpłat, a przede wszystkim omówimy szczegółowo tzw. regulację 180 dni i zasady przekazywania voucherów, które zostały wprowadzone przepisami tarczy antykryzysowej. W trakcie szkolenia zajmiemy się również omówieniem zasad odpowiedzialności organizatorów turystyki, w tym zagadnieniami reklamacji składanych przez klientów.

Szkolenie dedykowane jest podmiotom działającym w branży turystycznej, ich pracownikom, agentom turystycznym, a także prawnikom.

Szkolenie poprowadzi: Joanna Karasińska radca prawny w Kancelarii Bukowski i Wspólnicy

Czas trwania szkolenia: 9:00 – 14:00

Program:

 1. Umowy o udział w imprezie turystycznej, w tym:
  • podstawowe pojęcia: usługa turystyczna, powiązane usługi turystyczne, impreza turystyczna, przedsiębiorca turystyczny, organizator turystyki, podróżny,
  • obowiązki organizatorów turystyki wobec podróżnych, w tym szczegółowe obowiązki informacyjne,
  • treść umowy, prawa i obowiązki stron umowy,
  • jednostronna zmiana warunków umowy, w szczególności zmiana ceny i uprawnienia podróżnych z tym związane,
  • przeniesienie uprawnień wynikających z umowy na innego podróżnego,
  • klauzule niedozwolone w umowach o udział w imprezie turystycznej.
 2. Odstąpienie od umowy o imprezę turystyczną, rozwiązanie umowy:
  • prawo do odstąpienia od umowy przez podróżnego, prawo rozwiązania umowy przez organizatora turystyki,
  • zasady zwrotu opłat i wpłat dokonanych przez podróżnego w przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania.
 3. Szczególne regulacje tzw. tarczy antykryzysowej w zakresie odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania - w trybie określonym w art. 47 ust. 4 i ust. 5 pkt 2) ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych - które pozostają w bezpośrednim związku z wybuchem epidemii wirusa SARS-CoV-2:
  • omówienie regulacji, w szczególności skutku prawnego odstąpienia lub rozwiązania umowy po upływie 180 dni od dnia powiadomienia, termin na dokonanie zwrotu wpłat,
  • vouchery – jakie postanowienia powinny zawierać i kiedy można przekazać je podróżnym.
 4. Zasady prawidłowej realizacji umowy o udział w imprezie turystycznej:
  • odpowiedzialność organizatora turystyki za wykonanie usług turystycznych, stwierdzenie niezgodności; przykłady z orzecznictwa sądowego krajowego i europejskiego,
  • uprawnienia podróżnego w przypadku stwierdzenia niezgodności, postępowanie reklamacyjne, przedawnienie roszczeń.
 5. Umowy z kontrahentami i pilotami wycieczek:
  • zakres przedmiotowy, rodzaj i forma umowy, obowiązki stron umowy,
  • postanowienia zabezpieczające interesy organizatorów turystyki,
  • zasady odpowiedzialności,
  • zakaz konkurencji.

Joanna Karasińska

Radca prawny w Kancelarii Bukowski i Wspólnicy Sp.k.
W ramach praktyki zawodowej zajmuje się świadczeniem bieżącego wsparcia prawnego dla przedsiębiorców z różnych branż, wspólników i organów spółek handlowych, fundacji i stowarzyszeń, instytucji kultury, biur podróży.
Doradza w zakresie prawa autorskiego, a także w wąskiej dziedzinie prawa związanej z zagadnieniami podatkowymi praw własności intelektualnej, w tym ich preferencyjnego opodatkowania, oraz transferu tych praw, w tym wnoszenia ich do spółek w formie aportów. Specjalizuje się w kwestiach opodatkowania honorariów autorskich uzyskiwanych w kraju i za granicą, w tym stosowania 50 % kosztów uzyskania przychodów oraz w zagadnieniach dotyczących konstruowania umów autorskoprawnych zawieranych z twórcami i artystami, w tym ich ozusowania.
Prowadzi bieżące doradztwo prawne dla biur podróży oraz branży MICE. Przygotowuje umowy o imprezy i usługi turystyczne z klientami indywidualnymi i biznesowymi.
Prowadzi specjalistyczne szkolenia dotyczące podatkowych aspektów praw własności intelektualnej oraz konstruowania umów, w tym umów o dzieło a także warsztaty z zakresu umów w działalności biur podróży.