warsztaty stacjonarne i on-line

28
października
2020

OCHRONA TAJEMNIC RYNKOWYCH (KNOW – HOW) W PRAKTYCE – ZABEZPIECZENIE PRZED NIELOJALNYMI PRACOWNIKAMI I KONKURENCJĄ, COMPLIANCE, ZWALCZANIE NARUSZEŃ

74 dni do rozpoczęciakoordynator: Iwona Nowosielska

Formy udziału w szkoleniu, do Państwa wyboru:

 • stacjonarnie (w naszej sali konferencyjnej w Warszawie przy ul. Pory 78),
 • on-line (udział zdalny, więcej ... )

PARP dofinansowuje szkolenia CPI

Ochrona informacji poufnych i know – how ma kluczowe znaczenie dla sukcesu rynkowego w środowisku konkurencyjnym. Ochrona ta dla swojej skuteczności wymaga przyjęcia odpowiedniej strategii działania uwzględniającej zarówno przepisy ustawowe, jak i uregulowania umowne oraz odpowiednie zabezpieczenie dostępu do informacji. Z tej przyczyny na przedsiębiorców chcących chronić swoje know – how oraz informacje poufne czeka szereg wyzwań.

Wyzwania te są szczególne w przypadku firm o licznej strukturze osobowej oraz przedsiębiorstw innowacyjnych. Częstym na rynku problemem jest bowiem tworzenie przez pracowników opuszczających takie przedsiębiorstwa firm konkurencyjnych, bazujących na wiedzy i danych poprzedniego pracodawcy.

Co niemniej istotne, regulacja chroniąca tajemnice przedsiębiorstwa i know-how uległa w ostatnim czasie istotnym zmianom ze względu na jej ujednolicenie w ramach Unii Europejskiej. Po kilkunastu miesiącach od jej wprowadzenia możliwa jest już praktyczna ocena skutków tych zmian dla polskich przedsiębiorców.

Celem szkolenia jest przedstawienie obszarów, w których zostały wprowadzone zmiany w systemie ochrony tajemnic przedsiębiorstwa oraz ich praktycznych skutków, a także możliwości przeciwdziałania ryzykom wynikającym z nowej regulacji ze szczególnym uwzględnieniem umów oraz warunków dobrej strategii ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa.
Uzyskanie dodatkowej wiedzy na temat rozwoju ochrony tajemnicy handlowej w Unii Europejskiej ma szczególne znaczenie dla firm współpracujących z podmiotami zagranicznymi.

Szkolenie przeznaczone jest dla prawników in – house, jak i pracowników działów bezpieczeństwa informacji, R&D, compliance oraz kadry managerskiej i członków zarządu.

W trakcie szkolenia będzie można uzyskać odpowiedzi na wątpliwości dotyczące m.in. tego

 • Jakie warunki należy spełnić, aby uzyskać ochronę informacji poufnych?
 • Jak chronić pomysł na biznes lub produkt rynkowy?
 • Jak chronić tajemnice przedsiębiorstwa w relacjach z pracownikami (z uwzględnieniem sytuacji przejmowania pracowników przez konkurentów oraz zakładania przez nich przedsiębiorstw konkurencyjnych)?
 • Jakie są warunki dobrej strategii ochrony know – how i informacji poufnych w przedsiębiorstwie, w szczególności w odniesieniu do pracowników?
 • Jakie środki można podjąć w razie naruszenia naszych tajemnic? W szczególności, jak przygotować się i jak reagować na odejście kluczowych pracowników.
 • Jak przygotować umowy zabezpieczające informacje poufne i jakich błędów wystrzegać się w takich umowach?
Szkolenie poprowadzi: radca prawny dr Zbigniew Pinkalski, Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

Czas trwania szkolenia: 10:00 – 16:00
Program:

 1. Kiedy i pod jakimi warunkami informacje poufne mogą być objęte ochroną jako tajemnica przedsiębiorstwa?
  • Obowiązujące warunki ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa i know how.
  • Jakie informacje mogą być chronione jako tajemnica przedsiębiorstwa: pomysł na biznes? Listy klientów? Dane rynkowe?
  • Nowa definicja tajemnicy przedsiębiorstwa wprowadzona w związku z regulacją unijną.
  • Jakie działania są potrzebne dla utrzymania ochrony informacji poufnych?
  • Elementy dobrej strategii ochrony know – how i informacji poufnych w przedsiębiorstwie.
 2. Naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa – jak się przed nim bronić i jak reagować?
  • Środki ochrony prawnej tajemnicy przedsiębiorstwa.
  • Odszkodowania za naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa – nowe roszczenia.
  • Przygotowanie do procesu.
  • Ochrona informacji poufnych składanych jako dowody w postępowaniach cywilnych.
 3. Ochrona informacji poufnych w relacjach z pracownikami.
  • Zabezpieczenie informacji poufnych przed ich ujawnieniem przez pracownika
  • Prawo pracownika do korzystania z nabytej wiedzy i doświadczenia a ochrona informacji poufnych.
  • Założenie działalności konkurencyjnej przez byłych pracowników – sposoby postępowania i ochrony interesów pracodawcy.
  • Przejęcie pracowników przez konkurenta.
  • Prawna ochrona sygnalistów (whistleblowers) ujawniających tajemnice przedsiębiorstwa.
 4. Umowna ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa – case study.
  • Charakterystyka ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa za pomocą umów – na co zwrócić uwagę, aby powstała dobra umowa?
  • Na co zwrócić uwagę w trakcie audytu umów dotyczących know – how? Błędy w umowach.
  • Czy wejście w życie nowej regulacji powoduje istotne zmiany w tym zakresie?

Zbigniew Pinkalski

Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, prawie mediów i reklamy, prawie farmaceutycznym, a także w prawie sportowym i prawie konkurencji. Obsługuje postępowania sądowe m.in. dla wiodących przedsiębiorstw z branży farmaceutycznej, telekomunikacyjnej, chemicznej i kosmetycznej, w tym wygrane spory przed Sądem Najwyższym.
W kancelarii kieruje pracami zespołu Life Science oraz uczestniczy w pracach praktyki prawa własności intelektualnej i konkurencji. Członek Rady Ekspertów Krajowej Rady Suplementów i Odżywek.
Autor nagradzanej monografii pt. „Prawna ochrona formatów telewizyjnych” (Wolters Kluwer 2015) oraz licznych publikacji zarówno w prasie branżowej, blogosferze, jak i w prestiżowych czasopismach naukowych m.in. na temat tzw. ambush marketingu, zakresu ochrony prawnoautorskiej, zarządzania marką, prawa reklamy i promocji oraz prawa prasowego. Doktor nauk prawnych (doktorat obronił w 2014 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie), absolwent WPiA UJ. Wykładowca na studiach podyplomowych „E-marketing” prowadzonych przez Uczelnię Łazarskiego.
Prelegent na seminariach i konferencjach związanych z wyżej wymienionymi dziedzinami. Wyróżniony w rankingu Rising Stars – Prawnicy – liderzy jutra prowadzonym przez Dziennik Gazetę Prawną (edycja 2016, miejsce 5.).

Termin i Miejsce

Termin:
28 października 2020
Miejsce:
Warszawa Warszawa

Koszt

Koszt udziału jednej osoby wynosi:
 • 890 zł + 23% VAT - przy zgłoszeniach nadesłanych do dnia 16 października 2020 r.
 • 990 zł + 23% VAT - przy zgłoszeniach nadesłanych od dnia 17 października 2020 r.

Informacje dodatkowe

Powyższy koszt obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, imienny certyfikat, przerwy

Warunkiem udziału jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (zakładka "Zgłoszenie"), faksem lub elektronicznie i otrzymanie drogą elektroniczną potwierdzenia udziału ze strony CPI. O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona.

Zapłata i Rezygnacja

Koszt udziału jest płatny na konto CPI, na podstawie potwierdzenia udziału. Faktury będą do odbioru podczas spotkania (przy szkoleniach on-line - elektronicznie).

Rezygnacja z udziału po 21 października 2020 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału na podstawie faktury Centrum Promocji Informatyki. Rezygnacja możliwa jest tylko i wyłącznie w formie pisemnej.

Biuro Organizacyjne

Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.
02-757 Warszawa, ul. Pory 78, I piętro
tel. 506 178 228, fax 22 355 86 79
e-mail:cpi@cpi.com.pl
Dane uczestnika
Dane płatnika

Wybieram rodzaj spotkania:

Zobowiązujemy się uregulować koszt udziału jednej osoby w spotkaniu:

Uczestnicy, których udział w spotkaniu jest finansowany ze środków publicznych w co najmniej 70%, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) mogą uzyskać zwolnienie z VAT-u, na podstawie wypełnionego i przesłanego do CPI sp. z o.o. oświadczenia.

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy o udział w szkoleniu oraz w celach reklamowych, promocyjnych i marketingowych związanych z działalnością prowadzoną przez Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. (art. 23 ust. 1 pkt 3 i 5 u.o.d.o.”, a po 25 maja 2018 r. – art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO). Dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą, a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Dane osobowe udostępniane będą patronom i sponsorom. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w szkoleniu.

Skąd dowiedzieli się Państwo o spotkaniu: