szkolenie stacjonarne i on-line

30
września
2020

PRAWO AUTORSKIE W DZIAŁALNOŚCI PROJEKTOWEJ

48 dni do rozpoczęciakoordynator: Iwona Nowosielska

Formy udziału w szkoleniu, do Państwa wyboru:

 • stacjonarnie (w naszej sali konferencyjnej w Warszawie przy ul. Pory 78),
 • on-line (udział zdalny, więcej ... )

PARP dofinansowuje szkolenia CPI

Celem szkolenia jest systemowe przedstawienia problematyki prawa autorskiego w działalności projektowej, biorąc pod uwagę przede wszystkim kontekst ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz Prawa budowlanego. Uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość zapoznania się z praktycznymi uwarunkowaniami praw autorskich w działalności projektowej, w szczególności w kontekście zawieranych umów o prace projektowe (ich postanowień w tym zakresie), z uwzględnieniem orzecznictwa oraz głównych ryzyk, związanych z naruszaniem cudzych praw autorskich (odpowiedzialności prawnej z tego tytułu).

Szkolenie skierowane jest dla branży projektowej w budownictwie, czyli architektów i inżynierów budownictwa oraz projektantów.

Szkolenie poprowadzi: Rafał Golat - radca prawny w Biurze Dyrektora Generalnego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, autor publikacji prasowych i książkowych z zakresu prawa, w tym prawa autorskiego, cywilnego i podatkowego.

Program:

 1. Aspekty przedmiotowe ochrony autorskiej:
  • Projekt a utwór,
  • Dokumentacja projektowa – egzemplarze projektu,
  • status obiektu w prawie autorskim,
  • prawo autorskie a Prawo budowlane,
  • prawo autorskie a Kodeks cywilny.
 2. Prawa autorskie:
  • prawa osobiste (zmiany, nadzory),
  • prawa majątkowe (pola eksploatacji),
  • prawa zależne (przeróbki, opracowania).
 3. Ograniczenia praw majątkowych:
  • dozwolony użytek projektów (wyłączenie w zakresie użytku osobistego, użytek dotyczący odbudowy i remontu),
  • wygasanie praw majątkowych).
 4. Aspekty podmiotowe ochrony:
  • projektant jako twórca,
  • współautorstwo projektu,
  • projektant jako pracownik,
  • dziedziczenie praw majątkowych,
  • projektant jako podwykonawca.
 5. Postanowienia umowne dotyczące praw do projektów:
  • postanowienia dotyczące praw osobistych,
  • wariant umowy przenoszącej prawa do projektu,
  • wariant licencyjny – rodzaje licencji,
  • znaczenie i zakres domniemań ustawowych (domniemanie z art. 61 ustawy),
  • postanowienia dotyczące praw zależnych,
  • aspekty czasowe –data nabycia praw.
 6. Inne wybrane zagadnienia, dotyczące umów na twórcze prace projektowe:
  • termin realizacji (opóźnienia),
  • przyjęcie utworu (projektu) – wadliwe („usterkowe”) wykonanie,
  • odstąpienie od umowy (istota i ograniczenia ustawowe),
  • szczególne uwarunkowania dotyczące wynagrodzeń (zasada odpłatności, ograniczenie ustawowe dotyczące zwrotu „zaliczki”),
  • uwarunkowania związane z formą i trybem zawarcia umowy (forma pisemna, forma dokumentowa, konkursy, przetargi – specyfika zamówień publicznych).
 7. Odpowiedzialność na naruszenie praw do projektu:
  • wady prawne projektu,
  • roszczenia z tytułu naruszenia praw osobistych,
  • roszczenia z tytułu naruszenia praw majątkowych (odszkodowania),
  • przedawniane się roszczeń.
 8. Zmiany ustawowe dotyczące kosztów uzyskania przychodów projektantów (nowelizacja ustawy PIT).
 9. Podsumowanie (dyskusja, pytania uzupełniające).
 10. Ramowy harmonogram:
  09:00 – kawa na początek dnia
  10:00 – rozpoczęcie zajęć
  13:00 – przerwa na lunch
  13:30 – kontynuacja zajęć
  14:30 – przerwa na kawę
  14:45 – kontynuacja zajęć
  16:00 – zakończenie szkolenia

Rafał Golat

Radca prawny, zatrudniony w Biurze Obsługi Prawnej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Arbiter Sądu Polubownego do Spraw Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji. Autor publikacji prasowych i książkowych na tematy związane z prawem kultury, własności intelektualnej, cywilnym, gospodarczym i podatkowym.

Termin i Miejsce

Termin:
30 września 2020
Miejsce:
Warszawa Warszawa

Koszt

Koszt udziału jednej osoby wynosi:
 • 890 zł + 23% VAT - przy zgłoszeniach przesłanych do dnia 18 września
 • 990 zł + 23% VAT - przy zgłoszeniach przesłanych od dnia 19 września

Informacje dodatkowe

Powyższy koszt obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, imienny certyfikat, przerwy

Warunkiem udziału jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (zakładka "Zgłoszenie"), faksem lub elektronicznie i otrzymanie drogą elektroniczną potwierdzenia udziału ze strony CPI. O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona.

Zapłata i Rezygnacja

Koszt udziału jest płatny na konto CPI, na podstawie potwierdzenia udziału. Faktury będą do odbioru podczas spotkania (przy szkoleniach on-line - elektronicznie).

Rezygnacja z udziału po 23 września 2020 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału na podstawie faktury Centrum Promocji Informatyki. Rezygnacja możliwa jest tylko i wyłącznie w formie pisemnej.

Biuro Organizacyjne

Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.
02-757 Warszawa, ul. Pory 78, I piętro
tel. 506 178 228, fax 22 355 86 79
e-mail:cpi@cpi.com.pl
Dane uczestnika
Dane płatnika

Wybieram rodzaj spotkania:

Zobowiązujemy się uregulować koszt udziału jednej osoby w spotkaniu:

Uczestnicy, których udział w spotkaniu jest finansowany ze środków publicznych w co najmniej 70%, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) mogą uzyskać zwolnienie z VAT-u, na podstawie wypełnionego i przesłanego do CPI sp. z o.o. oświadczenia.

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy o udział w szkoleniu oraz w celach reklamowych, promocyjnych i marketingowych związanych z działalnością prowadzoną przez Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. (art. 23 ust. 1 pkt 3 i 5 u.o.d.o.”, a po 25 maja 2018 r. – art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO). Dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą, a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Dane osobowe udostępniane będą patronom i sponsorom. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w szkoleniu.

Skąd dowiedzieli się Państwo o spotkaniu: