szkolenie on-line

25
czerwca
2020

ZMIANA I ROZWIĄZANIE UMOWY IT ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM UMÓW ZAWIERANYCH W SEKTORZE PUBLICZNYM

koordynator: Iwona Nowosielska

NOWA FORMA SZKOLEŃ W CPI
Szkolenia zdalne to nowe rozwiązanie, które idealnie sprawdzi się w obecnej sytuacji epidemicznej. Bez wychodzenia z domu możesz skorzystać ze specjalistycznej wiedzy naszych prelegentów.
Nie ma potrzeby podróżowania i gromadzenia się w większych grupach. Szkolenia zdalne posiadają wszystkie atuty szkoleń stacjonarnych, bez konieczności dojazdu do naszych sal szkoleniowych.
Więcej ...

PARP dofinansowuje szkolenia CPI

Projekty informatyczne są bardzo ryzykowne, jeśli chodzi o ich zachowanie tempa i zakresu ich realizacji zgodnie z umową. Nawet najlepiej przemyślany projekt z zakresu IT nie wyeliminuje w całości ryzyk, nieprzewidzianych wyzwań lub napotykanych po drodze problemów, w tym nieprawidłowego wykonania kontraktu. Aby być na nie gotowym, należy odpowiednio określić procedurę zmiany umowy oraz jej rozwiązania.
W praktyce często okazuje się, że oczekiwania zamawiającego ulegają zmianie w trakcie wdrożenia. Jest to szczególnie widoczne w przypadku wdrożeń w metodyce kaskadowej (ang. waterfall), której podstawowym założeniem jest realizacja projektu w kształcie, jaki został określony na jego pierwszym etapie, np. w planie wdrożenia. Tymczasem, w trakcie wdrażania oprogramowania może okazać się, że niezbędne są zmiany pierwotnie ustalonego projektu, co może wiązać się z bardzo dużymi kosztami dla wykonawcy, a niekiedy może skutkować nawet potrzebą przeprowadzenia wdrożenia od podstaw.
Powyższe problemy szczególnie uwidaczniają się na etapie odbiorów jakościowych. Wtedy często też strony stają przed dylematem, w którą stronę podążać. Czasami jedynymi kierunkami jest zmiana umowy, niełatwa w reżimie Prawa zamówień publicznych. W ostateczności, w braku możliwości lub zgody w zakresie zmiany umowy, dochodzi do rozwiązania umowy, które z reguły jest trudne dla obu stron i odbywa się w konflikcie.
Aby odpowiednio reagować na ryzyka w projekcie, już na etapie konstruowania umowy należy odpowiednio przygotować się wypadek potrzeby jej zmiany lub rozwiązania, tak aby zapewnić sobie maksymalną elastyczność w przyszłości.

Szkolenie jest kierowane do osób praktycznie uczestniczących w sporządzaniu i realizowaniu umów, w szczególności z zakresu IT, niezależnie czy występują w roli zamawiającego czy wykonawcy. W trakcie szkolenia prowadzący poruszają również zagadnienia związane ze zmianą lub rozwiązaniem umów zawieranych w reżimie zamówień publicznych, uwzględniając zmiany, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Szkolenie poprowadzą: mec. Piotr Nepelski, mec. Joanna Stecyk

Czas trwania szkolenia: 09:30 – 13:30

 1. Co powoduje spór i może skutkować zmianą lub rozwiązaniem umowy IT:
  • interpretacja przedmiotu umowy;
  • procedura odbiorowa i kryteria odbiorów;
  • wada w dostarczonym produkcie;
  • opóźnienie a zwłoka w wykonaniu umowy;
  • rękojmia za wady fizyczne i prawne;
  • gwarancja a serwis;
 2. Kiedy zachodzi potrzeba zmiany umowy lub jej rozwiązania?
  • zmiana umowy a jej rozwiązanie - powody i konsekwencje ich użycia;
  • ograniczenia czasowe i przedmiotowe dla zmiany i rozwiązania umowy;
  • wątpliwości interpretacyjne postanowień umowy – wpływ na konieczność zmiany lub rozwiązania umowy;
  • kto może inicjować zmianę umowy;
 3. Zmiana umowy:
  • przesłanki i skutki zmiany umowy IT – kto ponosi odpowiedzialność za konieczność zmiany i kto powinien ponieść jej koszty;
  • klauzule przeglądowe – prawidłowe formułowanie na gruncie PZP i Nowego PZP;
  • pozostałe przesłanki zmiany umowy określone w przepisach PZP i Nowego PZP;
 4. Rozwiązanie umowy:
  • wypowiedzenie a odstąpienie od umowy IT;
  • klauzule rozwiązujące umowę – jak je przygotować;
  • kiedy strona może skutecznie rozwiązać umowę w oparciu o klauzule umowne?;
  • podstawy do rozwiązania umowy w oparciu o przepisy obowiązującego prawa;
  • kiedy rozwiązanie umowy może zostać potraktowane jako zmiana umowy w reżimie PZP?;
  • ugoda jako sposób rozwiązania umowy;

Joanna Dworak

Ekspert prawny w zakresie prawa IT z 10 – letnim doświadczeniem zawodowym. Klientom Kancelarii doradza w ramach praktyki TMT i zespołu IT-Telco. Specjalizuje się w prawie nowych technologii i prawie autorskim.
Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych, w szczególności z branży IT, w świadczeniu usług doradztwa prawnego w zakresie prawa własności intelektualnej, w szczególności prawa autorskiego, prawa zamówień publicznych, obrotu nieruchomościami oraz prawa cywilnego.
Koordynowała obsługę prawną dużej spółki giełdowej z sektora IT, doradzając przy zawieraniu i realizacji projektów wdrożeniowych, umów serwisowych, maintenance, licencyjnych. Brała udział w audytach z zakresu uprawnień prawnoautorskich. Doświadczony negocjator kompleksowych kontraktów IT zarówno z podmiotami krajowymi, jak i zagranicznymi.
Doświadczenie zawodowe zdobywała w spółce telekomunikacyjnej i kancelarii specjalizującej się w obsłudze podmiotów z sektora IT.
Jest absolwentką Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Aplikację radcowską odbyła w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie.
Doradza klientom w języku polskim i angielskim.

Piotr Nepelski

Ekspert prawny w zakresie prawa IT i zamówień publicznych. Doradza klientom kancelarii w sprawach związanych z prawem zamówień publicznych i prawem cywilnym.
Posiada duże doświadczenie w przygotowywaniu i negocjowaniu umów IT. Wspierał klientów na każdym etapie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, włącznie z występowaniem przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądem. Doradzał klientom także przy wykonywaniu umów w sprawie zamówienia publicznego, w tym przy sporach przedsądowych i sądowych.
Doradza zamawiającym przy największych postępowaniach na dostawy i usługi IT. Zajmował się m.in. kompleksową obsługą prawną przy postępowaniu prowadzonym w trybie dialogu konkurencyjnego przez Skarb Państwa - Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad pn. “Krajowy System Poboru Opłat wraz z czynnościami związanymi z Poborem Opłaty Elektronicznej oraz z czynnościami związanymi z Poborem Opłaty za Przejazd”.
Posiada doświadczenie także w zakresie realizacji umów o roboty budowlane – doradzał m.in. generalnemu wykonawcy budowy pawilonu Polski na światowej wystawie Expo 2015 w Mediolanie oraz wykonawcy adaptacji stadionu PGE Narodowy na potrzeby szczytu NATO w roku 2016 w Warszawie.
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, kursu prawa angielskiego prowadzonego przez British Law Centre oraz kursu prawa amerykańskiego prowadzonego przez Center for American Law Studies przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.