szkolenie

26
lutego
2020

PRAWO AUTORSKIE W BIBLIOTEKACH

koordynator: Iwona Brokowska Duda

Opis szkolenia:
Szkolenie „Prawo autorskie w bibliotekach” adresowane jest do bibliotekarzy, jak też wszystkich innych osób, które w ramach działalności zawodowej mają styczność z materiałami typu bibliotecznego lub archiwalnego. Celem szkolenia jest zdobycie praktycznej wiedzy z zakresu tematyki prawa autorskiego w działalności bibliotek, w tym w kontekście dozwolonych użytków, materiałów archiwalnych oraz zdjęć, a także szeroko rozumianej eksploatacji utworów w sieci Internet. Tematyka szkolenia obejmuje także prawo do wizerunku oraz dobra osobiste.

Adresaci szkolenia:
bibliotekarze wszystkich typów bibliotek oraz osoby, które w ramach obowiązków zawodowych zajmują się zasobami bibliotecznymi oraz archiwalnymi

Szkolenie prowadzą:
adw. Piotr Łada - adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie, absolwent prawa (UMCS), absolwent kulturoznawstwa na specjalizacji krytyka i promocja sztuk plastycznych (UMCS), absolwent historii sztuki (UW). Ekspert z zakresu prawa autorskiego, w szczególności w tematyce media i kultura, wykładowca, szkoleniowiec i trener z zakresu prawa autorskiego. Kierownik Biura Prawa Autorskiego Związku Polskich Artystów Fotografików (OZZ ZPAF). Autor monografii „Sztuka a prawo autorskie” (2014, LexisNexis) oraz „Prawo autorskie w muzeum” (2018, WoltersKluwer).

adw. dr Zofia Zawadzka - adwokat. Specjalizuje się w prawie cywilnym oraz w prawie autorskim i prawie własności przemysłowej. Ukończyła z wyróżnieniem studia prawnicze na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku w 2008 roku. W marcu 2011 roku obroniła rozprawę doktorską pt. „Wolność prasy a ochrona prywatności osób wykonujących działalność publiczną – problem rozstrzygania konfliktu zasad”. Stypendystka Wydziału Prawa Humboldt Universität zu Berlin, absolwentka The 2007 International Business and Trade Summer Law Program w Krakowie zorganizowanego przez The Catholic University of America w Waszyngtonie i Uniwersytet Jagielloński oraz letniego kursu Szkoły Prawa Niemieckiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzi wykłady i szkolenia z zakresu ochrony własności intelektualnej, prawa autorskiego i prawa prasowego. Autorka i współautorka publikacji z zakresu prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej oraz prawa prasowego

Czas trwania szkolenia: od godz. 10.00 do ok. 16

Program szkolenia:

Wprowadzenie/powitanie - adw. Piotr Łada, adw. dr Zofia Zawadzka

Prawo autorskie - podmiot, przedmiot, ochrona: źródła prawa (ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych) ; pojęcie utworu (przedmiot prawa autorskiego); rodzaje utworów (m.in. plastyczne, fotograficzne, słowne); nota copyrightowa; moment powstania ochrony prawa autorskiego; utwory nie podlegające ochronie (wygaśnięcie autorskich praw majątkowych, domena publiczna, akty normatywne, urzędowe dokumenty, proste informacje prasowe); twórca jako podmiot prawa autorskiego (osoba twórcy, współtwórcy, domniemanie autorstwa, autorskie prawa osobiste twórcy, uprawnienia twórcy, tzw. monopol autorski), utwory pracownicze; autorskie prawa majątkowe i osobiste (treść prawa autorskiego)
adw. Piotr Łada

Dozwolony użytek – wprowadzenie; podstawowe zasady dozwolonych użytków (oznaczanie autorstwa, oznaczanie źródła); sprawozdania o aktualnych wydarzeniach (art. 26 ustawy prawo autorskie); użytek w celach dydaktycznych (art. 27 ustawy prawo autorskie); prawo cytatu (art. 29 ustawy prawo autorskie); incydentalne utrwalenie (art. 292 ustawy prawo autorskie); prawo panoramy (art. 33 pr. aut.)
adw. dr Zofia Zawadzka

Prawo autorskie w sieci Internet - twórczość powstała lub rozpowszechniana przy użyciu sieci Internet (m.in. programy graficzne, projekty stron www); ochrona utworów w sieci Internet (noty copyrightowe, ochrona techniczna utworów w sieci); strona www jako prawnie chroniony utwór (układ, layout, kolorystka); skutek umieszczenia utworu w sieci Internet; Internet a dzieła słowne, muzyczne, graficzne, plastyczne, fotografie; podstawy prawne wykorzystania utworów w sieci Internet; Creative Commons oraz inne licencje „internetowe”; portale z zasobami a uregulowania prawa autorskiego (YouTube, Wikimedia Commons, Wikipedia i inne); możliwość wykorzystania zasobów w oparciu o domenę publiczną (wygaśnięcie praw autorskich); problematyka portali społecznościowych.
adw. Piotr Łada

Utwory fotograficzne i tzw. fotografia dawna (materiały archiwalne) - przesłanki uznania fotografii za utwór w rozumieniu ustawy; elementy twórcze i nietwórcze w fotografii; brak prawnoautorskiej ochrony fotografii; fotografia a tzw. proste informacje prasowe; fotografia utworu chronionego prawem autorskim; problematyka tzw. wizerunku rzeczy (prawa właściciela obiektu do decydowania o utrwaleniu lub rozpowszechnianiu fotografii obiektu, zasoby archiwalne); problematyka zdjęć powstałych przed rokiem 1994 (tzw. fotografia dawna) oraz fotografii dokumentacyjnej (archiwizacyjnej).
adw. Piotr Łada

Dozwolony użytek (tzw. licencja dla bibliotek) - użyczanie egzemplarzy w zakresie zadań statutowych; zwielokrotnianie utworów we własnych zbiorach w celu uzupełnienia, zachowania lub ochrony tych zbiorów; udostępnianie zbiorów dla celów badawczych lub poznawczych za pośrednictwem końcówek systemu informatycznego (terminali) znajdujących się na terenie tych jednostek; zakaz osiągania bezpośredniej lub pośredniej korzyści majątkowej; wynagrodzenie za użyczenia biblioteczne
adw. dr Zofia Zawadzka

Prawo do wizerunku oraz ochrona dóbr osobistych: pojęcie wizerunku, zakres ochrony, wymóg zgody, wykorzystanie wizerunku bez obowiązku uzyskania zgody (trzy wyjątki), roszczenia z tytułu naruszenia wizerunku, wizerunki w materiałach promocyjnych, pracowników, wizerunki na wydarzeniach (m.in. szkolenia, konferencje, imprezy masowe, imprezy publiczne), regulaminy wydarzeń a zgoda na utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku; pojęcie dóbr osobistych; przesłanki odpowiedzialności za naruszenie dóbr osobistych (przesłanka bezprawności, zwolnienie z odpowiedzialności); otwarty katalog dóbr osobistych; najważniejsze rodzaje dóbr osobistych; dobra osobiste osób fizycznych i jednostek organizacyjnych/osób prawnych; dobra osobiste w prawie własności intelektualnej; wizerunek osób zmarłych
adw. dr Zofia Zawadzka

Pytania/odpowiedzi/zakończenieadw. Piotr Łada, adw. dr Zofia Zawadzka

Piotr Łada

Adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie, Kierownik Biura Prawa Autorskiego Związku Polskich Artystów Fotografików (OZZ ZPAF), absolwent prawa (UMCS), kulturoznawstwa (UMCS) oraz historii sztuki (Uniwersytet Warszawski), ekspert z zakresu prawa autorskiego i własności intelektualnej, autor licznych publikacji (m.in. Dziennik Gazeta Prawna, Rzeczpospolita), autor monografii "Sztuka a prawo autorskie" (LexisNexis, 2014) oraz "Prawo autorskie w muzeum" (WoltersKluwer, 2018), wykładowca i szkoleniowiec".

Zofia Zawadzka

Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, prawie prasowym i cywilnym. Ukończyła z wyróżnieniem studia prawnicze na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. W 2011 roku obroniła rozprawę doktorską na temat „Wolność prasy a ochrona prywatności osób wykonujących działalność publiczną – problem rozstrzygania konfliktu zasad”. Stypendystka Wydziału Prawa Humboldt Universität zu Berlin, absolwentka The 2007 International Business and Trade Summer Law Program w Krakowie zorganizowanego przez The Catholic University of America w Waszyngtonie i Uniwersytet Jagielloński.
Jest adwokatem, wpisanym na listę prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Białymstoku. W okresie od lutego 2011 roku do września 2014 roku pracowała w charakterze asystenta, a następnie adiunkta w Zakładzie Prawa Własności Intelektualnej na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Autorka i współautorka publikacji z zakresu prawa własności intelektualnej, prawa prasowego oraz prawa cywilnego.