szkolenie

19
lutego
2020

WDROŻENIE LUB AUDYT SYSTEMÓW COMPLIANCE JAKO ZABEZPIECZENIE SPÓŁKI PRZED RYZYKIEM ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ PODMIOTÓW ZBIOROWYCH W PERSPEKTYWIE NOWEJ USTAWY

koordynator: Iwona Nowosielska

Wedle ostatnich doniesień ustawa nowelizującą ustawę o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary już niedługo ma zostać uchwalona. Wprowadza ona istotnie szersze podstawy odpowiedzialności spółki oraz powiększa katalog możliwych sankcji zwiększając tym samym ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej. W świetle powyższego wzrasta znaczenie procedur compliance stosowanych w przedsiębiorstwie. Zapoznanie się z projektem ustawy przed jego uchwaleniem pozwoli na szybszą reakcję organizacyjną w ramach spółki celem ograniczenia niebezpieczeństwa dla działalności operacyjnej.

Szkolenie kierowane jest do członków zarządu, członków kadry menadżerskiej i pracowników działów compliance, których obowiązkiem po wejściu w życie nowej ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary będzie podjęcie starań mających na celu ograniczenie ryzyka związanego z konsekwencjami znowelizowanych przepisów.

Szkolenie poprowadzi:
Wojciech Kulis, adwokat, partner w Kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

Czas trwania szkolenia: 10:00 – 16:00

Program:
1. Podstawowe założenia projektu ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary:

 • poszerzenie katalogu czynów zabronionych objętych ustawą,
 • brak konieczności uprzedniego wyroku skazującego osobę fizyczną (przyspieszenie nałożenia sankcji na spółkę),
 • przebieg postępowania w przedmiocie ukarania podmiotu zbiorowego,
 • rola prokuratura względem spółki.
2. Zakres odpowiedzialności podmiotu zbiorowego – spółki:
 • za kogo spółka ponosi odpowiedzialność,
 • warunki poniesienia odpowiedzialności przez spółkę,
 • sukcesja odpowiedzialności w przypadku przekształceń i połączeń.
3. Omówienie sankcji przewidzianych w projekcie ustawy:
 • kary finansowe,
 • zarząd przymuwy,
 • zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne i dotacje,
 • zakaz reklamy.
4. Znaczenie systemów zgodności (compliance) w projekcie ustawy:
 • obowiązek wprowadzenia procedur nadzorczych,
 • rola sygnalistów w systemach zgodności wdrażanych we spółkach,
 • dopasowanie systemu compliance do nowego katalogu czynów zabronionych objętych ustawą,
 • wprowadzenie/dopasowanie systemów compliance jako przesłanka uniknięcia odpowiedzialności przez osoby zarządzające spółka.

Wojciech Kulis

Specjalizuje się w prawie konkurencji oraz prawie własności intelektualnej. Reprezentuje klientów, prowadząc postępowania przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Urzędem Patentowym RP oraz Krajową Izbą Odwoławczą. Ma również bogatą praktykę sądową w sprawach z zakresu prawa autorskiego, czynów nieuczciwej konkurencji oraz zamówień publicznych.
Autor publikacji Samodzielna znacząca pozycja rynkowa w nowym Prawie telekomunikacyjnym [w:] Prawo i Ekonomia w Telekomunikacji, nr 3/2005 oraz Promocja towarów a zakaz praktyk ograniczających konkurencję [w:] Prawo reklamy i promocji.
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, Szkoły Prawa Amerykańskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego i The Catholic University of America oraz International Legal Studies Programme Wydziału Prawa Uniwersytetu w Antwerpii. Zastępca Przewodniczącego Zarządu międzynarodowej organizacji Licensing Executives Society (LES) zrzeszającej osoby zajmujące się licencjonowaniem oraz różnych formami transferu własności intelektualnej. W latach 2003–2007 doktorant Uniwersytetu Jagiellońskiego.