szkolenie on-line
SZKOLIMY JUŻ 32 LATA, ZAUFAŁO NAM PONAD 100 000 OSÓB

9
czerwca
2020

UMOWY ICT W OKRESIE PANDEMII COVID-19

koordynator: Iwona Nowosielska

NOWA FORMA SZKOLEŃ W CPI
Szkolenia zdalne to nowe rozwiązanie, które idealnie sprawdzi się w obecnej sytuacji epidemicznej. Bez wychodzenia z domu możesz skorzystać ze specjalistycznej wiedzy naszych prelegentów.
Nie ma potrzeby podróżowania i gromadzenia się w większych grupach. Szkolenia zdalne posiadają wszystkie atuty szkoleń stacjonarnych, bez konieczności dojazdu do naszych sal szkoleniowych.
Więcej ...

PARP dofinansowuje szkolenia CPI

Sektor ICT wskazywany jest jako jeden z tych, który najmniej ucierpiał w trakcie pandemii COVID-19. Nie oznacza to jednak, że sytuacja ta nie miała wpływu na realizację umów ICT. Wiążą się z tym trzy podstawowe grupy problemów prawnych.

Po pierwsze, wpływ pandemii COVID-19 na realizację umów ICT. Chodzi tu przede wszystkim o możliwość modyfikacji zobowiązań Wykonawcy i Zamawiającego, np. w zakresie sposobów i terminów wykonania umowy, czy dokonywanych odbiorów prac wdrożeniowych. Analizy wymaga w szczególności spełnienie przesłanek klauzuli rebus sic stantibus (art.4571 k.c.). Dodatkowo, w zależności od kwalifikacji danej umowy ICT, Wykonawcom i Zamawiającym przysługują również możliwości wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, względnie żądania jej zmiany. Istotny jest również podział na umowy na rynku prywatnym i publicznym, w tym drugim przypadku specustawa o COVID-19 wprowadziła bowiem szczególne uregulowania prawne. Istotną grupą problemów prawnych związanych ze sposobem wykonaniem umów są także szczególne sposoby realizacji obowiązków umownych w warunkach COVID-19 (np. kwarantanna, praca zdalna etc.).

Po drugie, z pandemią COVID-19 wiąże się szereg pytań dotyczących odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy ICT przez Wykonawcę i/lub jego podwykonawców. Chodzi tu w szczególności o podstawy i zakres odpowiedzialności Wykonawcy. Analizy wymaga w szczególności przesłanka adekwatnego związku przyczynowego, ograniczająca możliwości domagania się odszkodowania z przyczyn związanych z COVID-19. Dla Wykonawców istotne jest z kolei ustalenie, jakie znaczenie prawne ma ewentualna kwalifikacja pandemii COVID-19 jako siły wyższej. W niektórych przypadkach zastosowanie znajdują również przepisy o przyczynieniu się poszkodowanego do powstania szkody względnie miarkowania kar umownych.

Po trzecie, z uwagi na przewidywanie trwanie stanu pandemii COVID-19 przez co najmniej rok, istotne jest prawidłowe kształtowanie treści nowo zawieranych umów, tak aby przewidywały one również tą sytuację.

Uczestnicy szkolenia uzyskają odpowiedź między innymi na następujące pytania:

 • czy i jak można modyfikować umowy ICT w związku z COVID-19?
 • jaka jest istota i kiedy można się powołać na klauzulę rebus sic stantibus?
 • jakie działania należy podjąć, aby skutecznie wyegzekwować klauzulę rebus sic stantibus?
 • czy i jakie szczególne uprawnienia w zakresie modyfikacji umów przewiduje specustawa o COVID-19 (Tarcza 2.0 i 3.0)?
 • jak realizować obowiązki umowne w przypadkach szczególnych sytuacji związanych z COVID-19 (m.in. kwarantanna, praca zdalna)?
 • czy i jakie okoliczność wyłączają lub ograniczają odpowiedzialność Wykonawcy w związku z COVID-19?
 • czy Wykonawca może powołać się na okoliczności związane z COVID-19, a dotyczące podwykonawcy?
 • jak rozumieć konstrukcję i znaczenie prawne siły wyższej?
 • jakie postanowienia powinny znaleźć się w nowo zawieranych umowach, tak aby limitować ryzyka prawne dotyczące COVID-19?
 • jak skutecznie używać narzędzi elektronicznych, aby dokonywać czynności faktycznych i prawnych związanych z COVID-19?

Szkolenie przeprowadzą:

 • adwokat Xawery Konarski, Starszy Partner Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy
 • radca prawny Agnieszka Wachowska, Partner Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

Czas trwania szkolenia: 09:30 – 14:00

Program:

 1. Wykonanie umów ICT w trakcie pandemii COVID-19:
  • znaczenie prawne kwalifikacji umów ICT z punktu widzenia modyfikacji ich treści,
  • czy i kiedy klauzula rebus sic stantibus znajduję zastosowanie do umów ICT,
  • jakie działania należy podjąć, aby wyegzekwować klauzulę rebus sic stantibus,
  • przykłady żądań pozwu w sprawach dotyczących klauzuli rebus sic stantibus,
  • szczególne możliwości modyfikacji sposobu wykonania umowy przewidziane w specustawie o COVID-19 (Tarcza 2.0 i 3.0),
  • umowy ICT jako umowy o dzieło i umowy o świadczenie usług i możliwości ich zmiany z powołaniem na okoliczności dotyczące COVID-19,
  • szczególne sposoby realizacji obowiązków umownych w warunkach COVID-19 (np. kwarantanna, praca zdalna etc.).
 2. Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w trakcie pandemii COVID-19:
  • rodzaje sankcji przysługujących Wykonawcom w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umów ICT – praktyka umów wdrożeniowych i utrzymaniowych,
  • jakie okoliczność wyłączają lub ograniczają odpowiedzialność Wykonawcy w związku z COVID-19,
  • jak rozumieć adekwatny związek przyczynowy jako przesłankę ograniczającą odpowiedzialność Wykonawcy,
  • odpowiedzialność Wykonawcy w okolicznościach możliwości powołania się na sytuację COVID-19 przez podwykonawców,
  • siła wyższa w znaczeniu informatycznym i prawnym,
  • przyczynienie się poszkodowanego jako ogranicznik wysokości szkody należnej Zamawiającemu,
  • miarkowanie kar umownych – przesłanki w orzecznictwie sądów powszechnych.
 3. Klauzule w umowach zawieranych w trakcie pandemii COVID-19:
  • check-list klauzul w umowach zawieranych w trakcie pandemii COVID-19,
  • dopuszczalność stosowania narzędzi elektronicznego porozumiewania się oraz podpisów elektronicznych w ramach istniejących i zawartych umów sprzed czasów pandemii,
  • forma elektroniczna umów i inne elementy „digitalizacji” obrotu prawnego a postanowienia zawieranych umów – na co warto zwrócić uwagę,
  • jakie postanowienia stosować w umowach ICT, aby były bardziej elastyczne.

Xawery Konarski

Ekspert prawny z ponad 20-letnim doświadczeniem w nowych technologiach. Starszy partner i współzałożyciel kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy.
Zasiada w Radzie Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (PIIT), jest członkiem zarządu PIIT. Jest doradcą prawnym Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska oraz Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU). Jako ekspert brał udział w pracach legislacyjnych nad szeregiem ustaw z zakresu prawa nowych technologii. Jest arbitrem Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy PIIT.
W kancelarii nadzoruje prace zespołów praktyk Technologie Media Telekomunikacja (TMT).
Wielokrotnie rekomendowany w polskich i zagranicznych rankingach prawników specjalizujących się w TMT (m.in. Chambers Europe, Legal 500, ranking „Rzeczpospolitej”). Autor kilkudziesięciu pozycji naukowych z zakresu prawa nowych technologii i ochrony danych osobowych, w tym Komentarza do ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Agnieszka Wachowska

W kancelarii uczestniczy w pracach praktyki TMT, kierując zespołem IT-Telco. Specjalizuje się w problematyce prawnej nowych technologii i prawa autorskiego, ze szczególnym uwzględnieniem branży IT, w tym również od strony podmiotów publicznych i zagadnień związanych z prawem zamówień publicznych w IT.
Odpowiedzialna także za wsparcie prawne działalności operatorów telekomunikacyjnych oraz doradztwo z zakresu prawa telekomunikacyjnego. Brała udział w ponad stu projektach związanych z przygotowywaniem i negocjowaniem umów dotyczących IT, w tym wdrożeniowych, serwisowych, hostingowych, licencyjnych, a także w rozwiązywaniu złożonych sporów IT.
Uczestniczyła w przeprowadzaniu wielu dużych i kompleksowych audytów umów dotyczących IT, w tym badających zakres uprawnień do oprogramowania. Uznana prelegentka na konferencjach, seminariach i szkoleniach.
Rekomendowana i nominowana w polskich i zagranicznych rankingach prawników (m.in. Legal 500 – jako Next Generation Lawyers, nominowana do Rising Stars w konkursie Gazety Prawnej). Autorka licznych publikacji branżowych oraz naukowych z zakresu prawa autorskiego, prawa autorskiego i prawnej ochrony programów komputerowych, a także zamówień publicznych w IT.