szkolenie on-line

7
kwietnia
2020

NARUSZENIA PRAW AUTORSKICH. ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNOPRAWNA I KARNA

koordynator: Iwona Nowosielska

UWAGA! NOWA FORMA SZKOLEŃ W CPI

Szkolenia zdalne to nowe rozwiązanie, które idealnie sprawdzi się w obecnej sytuacji epidemicznej. Bez wychodzenia z domu możesz skorzystać ze specjalistycznej wiedzy naszych prelegentów.
Nie ma potrzeby podróżowania i gromadzenia się w większych grupach. Szkolenia zdalne posiadają wszystkie atuty szkoleń stacjonarnych, bez konieczności dojazdu do naszych sal szkoleniowych.

 • szkolenie zdalne w dowolnym dla Ciebie miejscu, możesz je odbyć w domu lub w swoim biurze,
 • podczas szkolenia będziesz widzieć zarówno ekran trenera jak również samego trenera,
 • otrzymasz materiały i certyfikat w formacie PDF,
 • będziesz miał możliwość zadawania pytań trenerowi bezpośrednio przez mikrofon lub poprzez wbudowany mechanizm czatu,
 • w trakcie szkolenia trener będzie uwzględniał czas na przerwy.
Wymagane: komputer ze stabilnym podłączeniem do Internetu, przeglądarka internetowa (preferowany Firefox), mikrofon lub słuchawki.
Możesz zarejestrować się przez naszą stronę internetową. Przed szkoleniem otrzymasz od nas mail z wszystkimi niezbędnymi informacjami, w tym link, który pozwoli uczestniczyć Ci w szkoleniu.
Przed każdym szkoleniem otwieramy „wirtualny pokój szkoleniowy”, zawsze 30 minut przed oficjalnym czasem rozpoczęcia. W tym czasie jesteśmy do Twojej dyspozycji w celu sprawdzenia połączenia do szkolenia.
Po zakończonym szkoleniu nie będziesz mieć możliwości odtworzenia jego przebiegu w postaci filmu.

Ideą szkolenia jest zaznajomienie uczestników z zasadami ochrony osobistych i majątkowych praw autorskich w ujęciu cywilistycznym i prawnokarnym. Program prezentacji obejmuje omówienie reguł ochrony obowiązujących na gruncie przepisów prawa z jednoczesnymi praktycznymi odniesieniami. Intencją szkolenia jest, aby każdy jego uczestnik uzyskał pakiet istotnych informacji i użytecznych wskazówek w zakresie identyfikacji przypadków naruszeń praw autorskich, wynikających z nich roszczeń cywilnych i sankcji karnych oraz instrumentów procesowych, których znajomość jest niezbędna w tego typu sprawach.

Szkolenie dedykowane jest wszystkim osobom, które w zakresie prowadzonej działalności zawodowej lub gospodarczej korzystają z cudzych utworów lub udostępniają je do eksploatacji innym podmiotom. W grupie docelowej uczestników szkolenia mieszczą się między innymi: przedstawiciele wydawnictw, instytucji oświatowych, uczelni, instytucji kultury, bibliotek, muzeów, jednostek/instytutów naukowych, badawczych, szerokiego spektrum instytucji publicznych, serwisów internetowych, agencji reklamowych oraz innych podmiotów realizujących zadania w zakresie promocji i reklamy.

Szkolenie poprowadzi:
adwokat Agnieszka Malczewska-Poteralska - Kancelaria Prawna Bukowski i Wspólnicy

Czas trwania szkolenia: 9:00 – 14:00

Program:

 1. Wprowadzenie. Prawa autorskie jako przedmiot ochrony prawnej – uwagi ogólne.
  • Autorskie prawa osobiste:
   • autorskie prawa osobiste na gruncie przepisów cywilnoprawnych - rodzaje praw osobistych i ich ogólna charakterystyka,
   • autorskie prawa osobiste jako przedmiot ochrony prawnokarnej.
  • Autorskie prawa majątkowe:
   • autorskie prawa majątkowe na gruncie przepisów cywilnoprawnych:
    1. rodzaje autorskich praw majątkowych i ich ogólna charakterystyka z punktu widzenia problematyki naruszeń praw,
    2. charakter prawa do wynagrodzenia autorskiego, wynagrodzenie wynikające z umowy autorskiej a wynagrodzenie należne z tytułu korzystania z utworu na podstawie licencji ustawowej.
   • autorskie prawa majątkowe jako przedmiot ochrony prawnokarnej.
 2. Czyny naruszające prawa autorskie.
  • Czyny stanowiące delikt cywilny:
   • czyny naruszające autorskie prawa osobiste, w tym plagiat, pominięcie oznaczenia utworu danymi twórcy, niedozwolone zmiany/przeróbki utworu, nierzetelne korzystanie z utworu, nieautoryzowane pierwsze upublicznienie utworu,
   • działania naruszające autorskie prawa majątkowe, w tym korzystanie z utworu bez zezwolenia uprawnionego a nienależyte wykonanie umowy autorskiej, eksploatacja utworu a zapoznawanie się z utworem, formy bezprawnego korzystania z utworów, w tym publiczne udostępnienie w Internecie.
  • Czyny stanowiące przestępstwo:
   • ogólne zasady kwalifikacji czynów zabronionych pod groźbą kary,
   • przestępstwa naruszające autorskie prawa osobiste,
   • przestępstwa naruszające autorskie prawa majątkowe.
 3. Strona podmiotowa czynów naruszających prawa autorskie:
  • Sprawca deliktu cywilnego, nakłaniający, pomocnik, poszkodowany.
  • Sprawca przestępstwa, współsprawca, sprawca kierowniczy i polecający, podżegacz, pomocnik, pokrzywdzony.
  • Znaczenie winy dla dochodzenia odpowiedzialności prawnej w związku z naruszeniem praw autorskich.
  • Podmiotowe wyłączenia odpowiedzialności z tytułu naruszenia praw autorskich.
 4. Konsekwencje prawne naruszeń praw autorskich:
  • Roszczenia cywilne z tytułu naruszenia praw autorskich - roszczenia niemajątkowe i majątkowe, w tym odszkodowawcze.
  • Sankcje karne związane z przestępstwami naruszającymi prawa autorskie, w tym kary i środki karne o charakterze majątkowym.
 5. Kwestie procesowe w sprawach dotyczących naruszenia praw autorskich:
  • Zagadnienia procesowe w postępowaniu cywilnym - właściwość sądu, ciężar dowodu, przedawnienie roszczeń.
  • Kwestie procesowe w postępowaniu karnym – tryb ścigania, postępowanie dowodowe, przedawnienie karalności.
 6. Postępowania wpadkowe związane z naruszeniem praw autorskich:
  • Postępowanie zabezpieczające – zabezpieczenie roszczeń i dowodów.
  • Postępowanie w przedmiocie roszczeń o udzielnie informacji i udostępnienie dokumentacji mającej znaczenie dla roszczeń z tytułu naruszenia autorskich praw majątkowych.

Agnieszka Malczewska-Poteralska

Adwokat w Kancelarii Prawnej Bukowski i Wspólnicy Kraków-Katowice.
Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Studium Instytutu Prawa Własności Intelektualnej w Krakowie z zakresu prawa autorskiego, prasowego i wydawniczego.
W praktyce zawodowej specjalizuje się w dziedzinie ochrony dóbr intelektualnych, w tym utworów, przedmiotu praw pokrewnych i praw własności przemysłowej, ochrony dóbr osobistych, a także w zakresie prawa konkurencji w kontekście działalności wydawniczej, reklamowo-marketingowej, informatycznej oraz filmowej.
W ramach swojej specjalizacji adwokat Agnieszka Malczewska reprezentuje klientów w cywilnych oraz karnych postępowaniach sądowych dotyczących naruszeń praw autorskich oraz praw własności intelektualnej.
Prowadzi specjalistyczne wykłady na warsztatach i seminariach z zakresu prawa własności intelektualnej oraz prawa konkurencji.
Publikuje w miesięczniku IT w Administracji. Autorka, wydanej w styczniu 2012 roku przez PRESSCOM, książki - „Pułapki prawa autorskiego w zamówieniach publicznych” .