szkolenie

11
marca
2020

ASPEKTY PRAWNE DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ Z UWZGLĘDNIENIEM PODEJŚCIA ORGANÓW KONTROLNYCH - prawo autorskie, umowy cywilnoprawne, prawo do wizerunku, licencje, copywriting oraz eksploatacja utworów w sieci

koordynator: Iwona Brokowska Duda

Informacje ogólne: Prowadzenie szeroko pojętej działalności kulturalnej w sposób nieodzowny związane jest z eksploatacją utworów chronionych prawem autorskim (słownych, muzycznych, plastycznych, fotograficznych i innych), zarówno w odniesieniu do utworów już istniejących, jak też powstałych na potrzeby określonej instytucji kultury.

Celem szkolenia jest: zdobycie przez uczestników kompleksowej wiedzy oraz umiejętności w zakresie konstruowania umów cywilnoprawnych (umowa zlecenia, umowa o dzieło, umowa o świadczenie usług i inne), w szczególności ze względu na ich przedmiot (działalność twórcza lub innego rodzaju).

W ramach szkolenia przeanalizowane zostanie aktualne podejście organów kontrolnych w zakresie oceny prawidłowości wyboru formy oraz treści takich umów, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki prawa autorskiego. Całość szkolenia uzupełniona jest wiedzą z zakresu prawa do wizerunku, aspektów prawnych działalności kulturalnej w kontekście prawa autorskiego, jak też eksploatacji utworów w sieci Internet.

Szkolenie adresowane jest do wszystkich osób związanych z instytucjami kultury (m.in. domy kultury, centra kultury, muzea, stowarzyszenia kulturalne, instytucje wystawiennicze)

Szkolenie prowadzi: adwokat Piotr Łada

Czas trwania szkolenia: od godz. 10.00 do ok. 16

Umowy cywilnoprawne: cel zawarcia umowy o pracę, umowy zlecenia oraz umowy o dzieło; istotne oraz dodatkowe postanowienia umowne charakterystyczne dla ww. umów (strony, przedmiot umowy, prawa i obowiązki stron, kary umowne, procedury odbioru, klauzule salwatoryjne, odpowiedzialność; komunikacja; postanowienia końcowe); treść umów w kontekście ich celu; zasady dotyczące wypowiadania umów; aneksowanie umów; formy zawarcia umów; różnice pomiędzy umową zlecenia a umową o dzieło; różnice pomiędzy umową zlecenia a umową o prace; przyczyny kwestionowania umów cywilnoprawnych - analiza aktualnego podejścia PiP, ZUS oraz US w kontekście oceny umów cywilnoprawnych oraz umów o pracę

Prawo autorskie w umowach o pracę, umowach dzieło oraz umowach świadczenia usług: podstawowe zasady zbywania praw autorskich, umowy przenoszące prawa autorskie a umowy licencyjne, rodzaje licencji (wyłącznie, niewyłączne, otwarte licencje), elementy licencji (czas trwania, terytorium), pola eksploatacji, umowy a autorskie prawa osobiste, elementy umów z zakresu prawa autorskiego - oznaczenie stron, oświadczenia/gwarancje, odpowiedzialność (ograniczenie i zwolnienie z odpowiedzialności, kary umowne), zamówienie, procedury odbioru, akceptacja, wady prawne i fizyczne, moment przejścia praw i zapłaty, klauzula salwatoryjna, zachowanie poufności, postanowienia końcowe; utwory pracownicze

Prawo do wizerunku: pojęcie wizerunku, podstawy prawne wykorzystanie wizerunku, zakres zgody na wykorzystanie wizerunku, prawo do wizerunku podczas wydarzeń organizowanych przez instytucje kultury, roszczenia związane z naruszeniem prawa do wizerunku

Aspekty prawne działalności kulturalnej: realizacja projektów i wydarzeń a problematyka praw autorskich (ochrona projektu; umowy z twórcami), prawa autorskie pracowników instytucji kultury (utwory pracownicze; ustne licencje), organizacja wydarzeń kulturalnych (organizacje zbiorowego zarządzania; festiwale filmowe; festiwale muzyczne)

Prawo autorskie w sieci Internet: ochrona utworów w sieci Internet (strony internetowe; brak noty copyrightowej; brak możliwości kontaktu z twórcą), podstawy prawne wykorzystanie utworów w sieci Internet (zgoda twórcy; dozwolony użytek utworów chronionych), licencje otwarte (cel, zasady, podstawy prawne, ryzyka; portale z contentem), umieszczanie materiałów na portalach społecznościowych (Facebook, Twitter)

Podsumowanie, pytania Uczestników

Zakończenie szkolenia, wręczenie Certyfikatów

Piotr Łada

Jest adwokatem w zespole Commercial w polskim biurze Eversheds Sutherland
Specjalizuje się w prawie ochrony danych osobowych, prawie własności intelektualnej i nowych technologii. Zajmuje się również zagadnieniami gamedev, IT oraz e-privacy.
Posiada ponad 11-letnie doświadczenie w doradztwie prawnym dla biznesu. Wspiera klientów w projektach związanych z wdrażaniem nowych technologii czy rozwiązań IT.
Przed dołączeniem do Eversheds Sutherland pracował w renomowanych kancelariach prawnych. Był również kierownikiem biura prawa autorskiego w jednej z organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi (OZZ). Zajmował się doradztwem w zakresie IP/IT oraz ochrony danych osobowych.
Pracował dla podmiotów z różnych sektorów, m.in. spółek z branży IT, e-commerce, gamedev, operatorów programów lojalnościowych i motywacyjnych (gamifikacja) oraz podmiotów prawa publicznego. Posiada szerokie doświadczenie przy realizacji projektów dotyczących zapewnienia zgodności z przepisami prawa ochrony danych osobowych i e-privacy, w tym w zakresie audytów przedwdrożeniowych, wdrożeń rozwiązań związanych z ochroną danych osobowych, ocen skutków dla ochrony danych (DPIA), opracowywania dokumentacji i bieżącego doradztwa. Realizował projekty IT obejmujące wdrożenie i rozwój oprogramowania, usług typu cloud computing (m.in. w modelach SaaS, IaaS), związane z produkcją, wydawnictwem i dystrybucją gier komputerowych/aplikacji mobilnych, a także przeprowadzał audyty zgodności (IP/RODO).
Przeprowadził ponad 100 szkoleń z tematyki prawa autorskiego, oprogramowania, e-privacy i danych osobowych dla spółek z sektora IT, gamedev oraz podmiotów prawa publicznego.