szkolenie

7
listopada
2019

Przetwarzanie danych o niekaralności w sektorze finansowym, nowe wymogi dla kandydatów na członków Zarządów, Rad Nadzorczych oraz kluczowych funkcji w banku – analiza przepisów ustawy

koordynator: Iwona Nowosielska

Szkolenie dotyczy nowych wymogów dla kandydatów na członków Zarządów, Rad Nadzorczych oraz kluczowych funkcji w bankach w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz przetwarzanie danych o niekaralności w sektorze finansowym.

Szkolenie poprowadzą:
adw. dr hab. Jan Byrski oraz adw. Henryk Hoser z Kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

Czas trwania szkolenia: 10:00 -15:00

Program:
Przetwarzanie danych w ramach zatrudnienia - wprowadzenie do tematyki:

 • Ochrona danych osobowych w miejscu pracy: legalność, celowość, adekwatność i czasowość przetwarzania danych – uwzględnienie podstawowych wymogów przetwarzania w związku z zatrudnieniem.
 • Przetwarzanie danych osobowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę (nowe wymogi przewidziane w przepisach kodeksu pracy).
 • Przetwarzanie danych współpracowników (umowy cywilnoprawne).
 • Realizacja obowiązku informacyjnego na różnych etapach zatrudnienia z uwzględnieniem specyfiki sektora finansowego.
Przetwarzanie danych o niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie i osób zatrudnionych w podmiotach sektora finansowego:
 • Szczególne zasady przetwarzania danych dotyczących wyroków skazujących oraz czynów zabronionych.
 • Zakres przedmiotowy i podmiotowy ustawy o zasadach pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie i osób zatrudnionych w podmiotach sektora finansowego.
 • Zasady pozyskiwania informacji o niekaralności.
 • Zakres informacji jakie mogą być pozyskiwane.
 • Forma udzielenia informacji i skutki jej nieudzielenia.
Przetwarzanie danych kandydatów na członków organów banku oraz osób pełniących kluczowe funkcje w bankach:
 • Wymogi wobec kandydatów na członków organów banku przewidziane w kontekście znowelizowanych przepisów ustawy prawo bankowe.
 • Jak należy rozumieć „osobę pełniąca kluczowe funkcje w Banku”? - wyjaśnienie pojęcia.
 • Zakres informacji jakie powinny być pozyskiwane od kandydata na członka organu oraz od osoby ubiegającej się o pełnienie innej kluczowej funkcji w banku.
 • Zasady pozyskiwania, dalszego przetwarzania oraz usuwania informacji.
 • Publikacja danych na stronie internetowej Banku w świetle wymogów wynikających z ustawy prawo bankowe.
 • Podstawowe zasady dotyczące wewnętrznych procedur regulujących dobór członków organów Banku oraz osób pełniących kluczowe funkcje w banku.

Jan Byrski

Specjalizuje się w prawie innowacji finansowych (FinTech), w tym na rynku płatniczym, bankowym i ubezpieczeniowym, w aspektach prawnej ochrony informacji (danych osobowych, tajemnic zawodowych, tajemnicy przedsiębiorstwa), IT i TMT oraz prowadzeniu postępowań przed Prezesem NBP, Przewodniczącym KNF oraz Prezesem UODO i spraw przed sądami administracyjnymi. Doradza spółkom i instytucjom finansowym z rynku polskiego, jak i rynków międzynarodowych.
Jest ekspertem prawnym Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU) oraz Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego (FROB). Członek IAPP i stowarzyszenia SABI-IOD. Wiceprzewodniczący Komitetu FinTech PIIT. Członek zespołów roboczych w UKNF ds. rozwoju innowacji finansowych (FinTech) oraz grup roboczych MC, w tym ds. rejestrów rozproszonych i blockchain. Uczestnik prac parlamentarnych dotyczących dostosowania polskiego prawa do dyrektywy PSD 2, rozporządzenia interchange fee (IF Reg), RODO oraz licznych nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych i ustawy o usługach płatniczych.
Indywidulane rekomendacje w rankingu Chambers&Partners Europe 2020 i 2021 Banking& Finance: Regulatory Poland, FinTech Legal Poland 2020 i 2021 oraz Legal 500 w kategorii: Data privacy and data protection.

Henryk Hoser

Specjalizuje się w prawie ochrony danych osobowych oraz szeroko pojętym prawie nowych technologii, w tym w prowadzeniu postępowań przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych). Realizuje projekty audytowe i wdrożeniowe oraz doradza klientom, ze szczególnym uwzględnieniem instytucji finansowych, przy opracowywaniu i aktualizowaniu dokumentacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych.​
Doświadczenie zawodowe zdobywał w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych jako pracownik Departamentu Orzecznictwa Legislacji i Skarg gdzie zajmował się m. in. prowadzeniem postępowań administracyjnych dotyczących skarg na nieprawidłowości przy przetwarzaniu danych osobowych. Współpracował także z kancelariami i firmami konsultingowymi specjalizującymi się w ochronie danych osobowych. Ponadto pełnił funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji w podmiotach z różnych branż, m.in. spółdzielczej, medycznej, motoryzacyjnej i produkcyjnej.​
Prelegent na licznych konferencjach i szkoleniach. Autor i współautor artykułów i publikacji o tematyce prawnej dotyczących ochrony danych osobowych i tajemnic prawnie chronionych, w tym poświęconych zmianom wprowadzonym przez ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO).