szkolenie

7
listopada
2019

Przetwarzanie danych o niekaralności w sektorze finansowym, nowe wymogi dla kandydatów na członków Zarządów, Rad Nadzorczych oraz kluczowych funkcji w banku – analiza przepisów ustawy

koordynator: Iwona Nowosielska

Szkolenie dotyczy nowych wymogów dla kandydatów na członków Zarządów, Rad Nadzorczych oraz kluczowych funkcji w bankach w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz przetwarzanie danych o niekaralności w sektorze finansowym.

Szkolenie poprowadzą:
adw. dr hab. Jan Byrski oraz adw. Henryk Hoser z Kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

Czas trwania szkolenia: 10:00 -15:00

Program:
Przetwarzanie danych w ramach zatrudnienia - wprowadzenie do tematyki:

 • Ochrona danych osobowych w miejscu pracy: legalność, celowość, adekwatność i czasowość przetwarzania danych – uwzględnienie podstawowych wymogów przetwarzania w związku z zatrudnieniem.
 • Przetwarzanie danych osobowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę (nowe wymogi przewidziane w przepisach kodeksu pracy).
 • Przetwarzanie danych współpracowników (umowy cywilnoprawne).
 • Realizacja obowiązku informacyjnego na różnych etapach zatrudnienia z uwzględnieniem specyfiki sektora finansowego.
Przetwarzanie danych o niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie i osób zatrudnionych w podmiotach sektora finansowego:
 • Szczególne zasady przetwarzania danych dotyczących wyroków skazujących oraz czynów zabronionych.
 • Zakres przedmiotowy i podmiotowy ustawy o zasadach pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie i osób zatrudnionych w podmiotach sektora finansowego.
 • Zasady pozyskiwania informacji o niekaralności.
 • Zakres informacji jakie mogą być pozyskiwane.
 • Forma udzielenia informacji i skutki jej nieudzielenia.
Przetwarzanie danych kandydatów na członków organów banku oraz osób pełniących kluczowe funkcje w bankach:
 • Wymogi wobec kandydatów na członków organów banku przewidziane w kontekście znowelizowanych przepisów ustawy prawo bankowe.
 • Jak należy rozumieć „osobę pełniąca kluczowe funkcje w Banku”? - wyjaśnienie pojęcia.
 • Zakres informacji jakie powinny być pozyskiwane od kandydata na członka organu oraz od osoby ubiegającej się o pełnienie innej kluczowej funkcji w banku.
 • Zasady pozyskiwania, dalszego przetwarzania oraz usuwania informacji.
 • Publikacja danych na stronie internetowej Banku w świetle wymogów wynikających z ustawy prawo bankowe.
 • Podstawowe zasady dotyczące wewnętrznych procedur regulujących dobór członków organów Banku oraz osób pełniących kluczowe funkcje w banku.

Jan Byrski

Specjalizuje się w zakresie prawnej ochrony informacji (danych osobowych, tajemnic zawodowych, tajemnicy przedsiębiorstwa), szeroko pojętego prawa rynku instytucji finansowych, IT i TMT, a w szczególności w prowadzeniu postępowań przed Prezesem NBP, Przewodniczącym KNF oraz Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych i sądami administracyjnymi.
Doradza spółkom i instytucjom finansowym z rynku polskiego, jak i rynków międzynarodowych. Współpracuje z ponad 60 administratorami danych z różnych sektorów. Jest ekspertem prawnym Polskiej Izby Ubezpieczeń oraz Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego.
Uczestnik prac parlamentarnych dotyczących nowelizacji ustawy o ustawy o ochronie danych osobowych i ustawy o usługach płatniczych. Członek Rady Konsultacyjnej miesięcznika IT w Administracji.
Prelegent na konferencjach, seminariach i szkoleniach w Polsce i zagranicą. Autor i współautor licznych pozycji naukowych i popularnonaukowych, m.in.: publikacji Ochrona danych osobowych. Aktualne problemy i nowe wyzwania oraz monografii Tajemnica prawnie chroniona w działalności bankowej, która zdobyła I nagrodę NBP w konkursie Scientiae Legis Excellentia na najlepsze rozprawy doktorskie z prawa gospodarczego.
Adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego i Gospodarczego Wydziału Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Absolwent WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego, Szkoły Prawa Niemieckiego UJ oraz Uniwersytetów w Heidelbergu i Moguncji, oraz Szkoły Prawa Austriackiego UJ i Uniwersytetu Wiedeńskiego. Stypendysta Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej na Ruhr-Universität Bochum. Stypendia na Ernst-Moritz-Arndt Universität Greifswald, Johann Gutenberg Universität Mainz oraz w Max-Planck-Institut für Immaterialgüter-und Wettbewerbsrecht.
Wiceprzewodniczący Komitetu FinTech Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (PIIT). Członek International Association of Privacy Professionals (IAPP).

Henryk Hoser

Specjalizuje się w prawie ochrony danych osobowych oraz szeroko pojętym prawie nowych technologii. Posiada doświadczenie m.in. w prowadzeniu działań audytowych z zakresu danych osobowych, w tym sporządzaniu raportów i rekomendacji dla klientów, opracowywaniu i aktualizowaniu dokumentacji (m. in. polityk bezpieczeństwa oraz instrukcji zarządzania systemami informatycznymi), realizowaniu szkoleń na temat prawa ochrony danych osobowych dla podmiotów różnych branż, a także prowadzeniu postępowań przed Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.
Doświadczenie zawodowe zdobywał w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych współpracując z kancelariami specjalizującymi się w ochronie danych osobowych,
a także, pełniąc funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji.
Autor i współautor artykułów o tematyce prawnej, poświęconych zmianom wprowadzonym przez ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO). Absolwent prawa na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.