szkolenie

13
listopada
2019

NOWELIZACJA USTAWY O NARODOWYM ZASOBIE ARCHIWALNYM I ARCHIWACH OBOWIĄZUJĄCA OD 4 MAJA 2019 R.

koordynator: Iwona Brokowska Duda

Cele szkolenia:

 • Zapoznanie się z zakresem zmian w Ustawie
 • Zapoznanie się praktycznym zastosowaniem zmian ustawowych
 • Omówienie przykładów zastosowania zmian, np. umów zakazujących dalszego przetwarzania
 • Zdobycie informacji na temat stosowanych metod zabezpieczeń danych w archiwum w świetle nowelizacji

Grupa docelowa:
Archiwiści zakładowi, pracownicy składnic akt, osoby przekazujące akta, koordynatorzy czynności kancelaryjnych, Inspektorzy Ochrony Danych

Szkolenie Prowadzi: Roman Stempel

Czas trwania szkolenia: od godz. 10.00 do ok. 16

Program szkolenia:
I. Zakres zmian w Ustawie

 1. Zakres i przedmiot zmian
 2. Nowe obowiązki Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych
 3. Nowe obowiązki archiwów państwowych w zakresie bezpieczeństwa danych
 4. Aktualizacja obowiązków informacyjnych o ograniczenia praw osób których dane dotyczą w związku z gromadzeniem akt w archiwach zakładowych/ składnicach akt
II. Nowe obowiązki archiwów zakładowych i składnic akt wynikające z nowelizacji Ustawy
 1. Obowiązek przyjmowania, rejestrowania i przechowywania sprostowań i uzupełnień
 2. Prawa osób wynikające z RODO, a ograniczenia ich stosowania w archiwum zakładowym/ składnicy akt:
  • Ograniczenie prawa do bycia zapomnianym
  • Ograniczenie prawa do sprostowania
  • Ograniczenie prawa dostępu do danych
 3. Obowiązek nie ingerowania w materiały archiwalne
 4. Zapewnienie dostępu do danych w celach naukowych i archiwalnych
III. Zabezpieczenie danych w archiwum zgodnie z nowelizacją Ustawy
 1. Stosowanie pseudonimizacji i anonimizacji w sytuacji udostępniania akt
 2. Stosowanie pseudonimizacji i anonimizacji w sytuacji wypożyczania akt poza instytucję
 3. Zawieranie umów pomiędzy instytucją a użytkownikiem zakazujących dalszego przetwarzania danych przez osobę korzystającą z dokumentów
 4. Prowadzenie rejestru sprostowań i uzupełnień oraz zgłoszonych praw osób których dane dotyczą
 5. Prowadzenie rejestru zawartych umów
IV. Dyskusja

Roman Stempel

Dyplomowany archiwista z ponad 16-letnią praktyką w zawodzie, absolwent Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Były pracownik pionu archiwalnego Instytutu Pamięci Narodowej. W swojej karierze zawodowej współpracował ponadto m. in. z archiwum Polskiej Akademii Nauk, Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, czy Zarządem Mienia Skarbu Państwa. Przez kilka lat kierował archiwum zakładowym i kancelarią przetwarzania informacji niejawnych Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie. Obecnie prowadzi własną działalność gospodarczą w zakresie usług archiwistycznych i szkoleniowych.
Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z organizowaniem i prowadzeniem archiwum zakładowego oraz postępowaniem z dokumentacją w jednostkach administracji publicznej na szczeblu państwowym i samorządowym. Posiada doświadczenie związane z przygotowywaniem normatywów kancelaryjno-archiwalnych (instrukcje, rzeczowy wykaz akt), wprowadzaniem elektronicznego obiegu dokumentacji, jak również w archiwizacji różnorodnych dokumentów, m. in. dokumentacji osobowej, technicznej, medycznej, dokumentacji szkół i placówek oświatowych, dokumentacji projektów unijnych oraz dokumentacji niejawnej.
Posiada ponad 9-letni staż trenerski. W trakcie swojej kariery zawodowej przeprowadził ponad 3100 godz. kursów i szkoleń z zakresu archiwizacji i zarządzania dokumentacją papierową i elektroniczną.