szkolenie

13
listopada
2019

NOWELIZACJA USTAWY O NARODOWYM ZASOBIE ARCHIWALNYM I ARCHIWACH OBOWIĄZUJĄCA OD 4 MAJA 2019 R.

koordynator: Iwona Brokowska Duda

Cele szkolenia:

 • Zapoznanie się z zakresem zmian w Ustawie
 • Zapoznanie się praktycznym zastosowaniem zmian ustawowych
 • Omówienie przykładów zastosowania zmian, np. umów zakazujących dalszego przetwarzania
 • Zdobycie informacji na temat stosowanych metod zabezpieczeń danych w archiwum w świetle nowelizacji

Grupa docelowa:
Archiwiści zakładowi, pracownicy składnic akt, osoby przekazujące akta, koordynatorzy czynności kancelaryjnych, Inspektorzy Ochrony Danych

Szkolenie Prowadzi: Roman Stempel

Czas trwania szkolenia: od godz. 10.00 do ok. 16

Program szkolenia:
I. Zakres zmian w Ustawie

 1. Zakres i przedmiot zmian
 2. Nowe obowiązki Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych
 3. Nowe obowiązki archiwów państwowych w zakresie bezpieczeństwa danych
 4. Aktualizacja obowiązków informacyjnych o ograniczenia praw osób których dane dotyczą w związku z gromadzeniem akt w archiwach zakładowych/ składnicach akt
II. Nowe obowiązki archiwów zakładowych i składnic akt wynikające z nowelizacji Ustawy
 1. Obowiązek przyjmowania, rejestrowania i przechowywania sprostowań i uzupełnień
 2. Prawa osób wynikające z RODO, a ograniczenia ich stosowania w archiwum zakładowym/ składnicy akt:
  • Ograniczenie prawa do bycia zapomnianym
  • Ograniczenie prawa do sprostowania
  • Ograniczenie prawa dostępu do danych
 3. Obowiązek nie ingerowania w materiały archiwalne
 4. Zapewnienie dostępu do danych w celach naukowych i archiwalnych
III. Zabezpieczenie danych w archiwum zgodnie z nowelizacją Ustawy
 1. Stosowanie pseudonimizacji i anonimizacji w sytuacji udostępniania akt
 2. Stosowanie pseudonimizacji i anonimizacji w sytuacji wypożyczania akt poza instytucję
 3. Zawieranie umów pomiędzy instytucją a użytkownikiem zakazujących dalszego przetwarzania danych przez osobę korzystającą z dokumentów
 4. Prowadzenie rejestru sprostowań i uzupełnień oraz zgłoszonych praw osób których dane dotyczą
 5. Prowadzenie rejestru zawartych umów
IV. Dyskusja

Roman Stempel

Dyplomowany archiwista, absolwent Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Były pracownik pionu archiwalnego Instytutu Pamięci Narodowej.
W swojej karierze zawodowej współpracował ponadto m. in. z archiwum Polskiej Akademii Nauk, Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz kilkoma jednostkami samorządowymi. Przez kilka lat kierował archiwum zakładowym i kancelarią przetwarzania informacji niejawnych Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie.
Obecnie prowadzi własną działalność gospodarczą w zakresie usług archiwistycznych i szkoleniowych.
Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z organizowaniem i prowadzeniem archiwum zakładowego oraz postępowaniem z dokumentacją w jednostkach administracji publicznej i przedsiębiorstwach. Posiada doświadczenie związane z przygotowywaniem normatywów kancelaryjno-archiwalnych (instrukcje, rzeczowy wykaz akt), wprowadzaniem elektronicznego obiegu dokumentacji, jak również w archiwizacji różnorodnych dokumentów, m. in. dokumentacji osobowej, technicznej, medycznej, dokumentacji szkół i placówek oświatowych, dokumentacji projektów unijnych oraz dokumentacji niejawnej.
W trakcie swojej kariery zawodowej przeprowadził ponad 2000 godz. kursów i szkoleń z zakresu archiwizacji i zarządzania dokumentacją papierową i elektroniczną.