seminarium

27
listopada
2019

XIX Forum Administratorów Koordynatorów i Redaktorów BIP "JAWNOŚĆ I DOSTĘP DO INFORMACJI W ZMIENIAJACEJ SIĘ RZECZYWISTOŚCI PRAWNEJ I TECHNOLOGICZNEJ - dostępność cyfrowa, nagrywanie obrad, stosowanie RODO oraz zapewnienie bezp. informacji"

koordynator: Iwona Brokowska Duda

Rok 2019 r. obfituje w liczne zmiany dotyczące dostępu do informacji publicznej oraz ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego. W decyzji z 18.10.2019 r. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) nałożył administracyjną karę pieniężną za przetwarzanie w BIP danych osobowych niezgodnie z RODO oraz za wadliwe umieszczenie w Internecie nagrania z obrad sesji Rady Miasta. Jednocześnie nakazał wprowadzenie zamian w prowadzeniu BIP oraz udostępnianiu transmisji z obrad. W trakcie Forum zanalizujemy decyzję oraz przedstawimy wnioski z niej wynikające dla podmiotów prowadzących BIP i zamieszczających obowiązkowe nagrania z obrad.
Niezależnie od tego wdrożenie w stronach BIP wymagają standardy dostępności wymagane w ustawie o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Warto omówić również sposób wykonania w samorządzie terytorialnym, wprowadzonych przecież nie tak dawno, zasad transmisji obrad i umieszczania w sieci nagrań.
Odrębnym tematem pozostaje nowelizacja ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego w zakresie ochrony danych osobowych, która bezpośrednio potwierdza możliwość objęcia ochrony danych osobowych cywilnoprawnym reżimem ochrony danych osobowych wynikającym z zawartych w trybie ofertowym umów o ponowne wykorzystywanie ISP.
W trakcie Forum omówimy również aktualne problemy rozpatrywania wniosków o udostępnienie informacji publicznej. Stale zwiększa się bowiem liczba wniosków o udostępnienie informacji i dokumentacji związanych z ochroną informacji, np. dokumentów inspektora ochrony danych, a nawet bezpieczeństwem systemów teleinformatycznych (np. zasady cyberbezpieczeństwa).

Opracowanie programu, koordynacja merytoryczna i prowadzenie obrad – adw. dr Grzegorz Sibiga

27 listopada 2019 r.
10:00 Rozpoczęcie obrad
adw. dr Grzegorz Sibiga
(Instytut Nauk Prawnych PAN, Traple, Konarski, Podrecki i Wspólnicy)
10:10 Dostępność cyfrowa w Biuletynie Informacji Publicznej - wykonanie obowiązków z ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych
 • Kluczowe wymagania techniczne i funkcjonalne – standard WCAG 2.1.
 • Publikacja obowiązkowej deklaracji dostępności.
 • Rozpatrywanie żądań zapewnienia dostępności cyfrowej.
 • Ministerialny nadzór, sankcje i odpowiedzialność.
Rafał Kula
(Logonet)
11:00 Transmitowania obrad i umieszczanie nagrań w sieci – praktyka i problemy w realizacji obowiązków
 • Transmisja „live”, nagrania „on-line” – czy to ma sens?
 • Przegląd regulacji prawnych zobowiązujących do udostępniania nagrań obrad
 • Standardy i wymagania dla multimediów w sieci
 • Techniczne i praktyczne aspekty realizacji obowiązków ustawowych na przykładzie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa
Robert Skalny
(Urząd Miasta Krakowa)
11:50 Przerwa na lunch
12:20 Analiza decyzji Prezesa UODO z 18.10.2018 r. w przetwarzania danych osobowych w BIP oraz elektronicznej publikacji nagrań sesji rady miejskiej
 • Stan faktyczny w sprawie
 • Rodzaje naruszeń ochrony danych osobowych stwierdzonych w decyzji Prezesa UODO
 • Uzasadnienie stwierdzonych naruszeń ochrony danych osobowych
 • Konsekwencje decyzji Prezesa UODO
adw. dr Grzegorz Sibiga
(Instytut Nauk Prawnych PAN, Traple, Konarski, Podrecki i Wspólnicy)
12:45 Wnioski wynikające z decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 • Prowadzenie strony podmiotowej BIP jako czynność przetwarzania danych osobowych
 • Oursourcing BIP – wymagania prawne związane ze zlecaniem usług związanych prowadzeniem BIP
 • Określanie zasad (polityk) dotyczących czasu przechowywania danych osobowych w BIP
 • Przeprowadzanie analiz ryzyka w zakresie ochrony danych osobowych
 • Zabezpieczenie danych osobowych w nagraniach w aspekcie atrybutu dostępności danych osobowych
adw. dr Grzegorz Sibiga
(Instytut Nauk Prawnych PAN, Traple, Konarski, Podrecki i Wspólnicy)
13:30 Nowelizacja z dnia 21 lutego 2019 r. ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego w zakresie ochrony danych osobowych
 • Cele i zakres nowelizacji. Relacje ochrony danych osobowych i ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego (ISP).
 • Ograniczenie obowiązków z RODO w przypadku ponownego wykorzystywania ISP. Jakie obowiązki ochrony danych osobowych pozostały do wykonania przez podmioty zobowiązane i użytkowników?
 • Ochrona danych osobowych jako warunek ponownego wykorzystywania ISP. Konsekwencje wprowadzenia albo niewprowadzenia tego warunku przez podmiot zobowiązany.
adw. dr Grzegorz Sibiga, (Instytut Nauk Prawnych PAN, Traple, Konarski, Podrecki i Wspólnicy)
Dominik Sybilski, (Instytut Nauk Prawnych PAN, Ministerstwo Cyfryzacji)
13:50 Nowa unijna dyrektywa 2019/1024 z 20 czerwca 2019 r. w sprawie otwartych danych i ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego i plany jej wykonania w prawie polskim
 • Cele nowej dyrektywy i wybór instrumentu prawnego;
 • Nowy zakres podmiotowy dyrektywy (kolejne podmioty zobowiązane do przekazywania swoich zasobów do ponownego wykorzystywania);
 • Nowy zakres przedmiotowy (nowe kategorie informacji sektora publicznego włączone w zakres ponownego wykorzystywania);
 • Wzmocnienie znaczenia bezwnioskowego trybu ponownego wykorzystywania (interfejs programistyczny API i pojęcie danych dynamicznych);
 • Zakres przyszłego aktu wykonawczego do dyrektywy (pojęcie danych o wysokiej wartości);
 • Pozostałe zmiany (opłaty, ograniczenia);
 • Perspektywa wdrożenia dyrektywy do prawa krajowego.
Dominik Sybilski
(Instytut Nauk Prawnych PAN, Ministerstwo Cyfryzacji)
14:15 Przerwa na kawę
14:35 Ograniczenie dostępu do dokumentacji bezpieczeństwa informacji i systemów teleinformatycznych
 • Prawne możliwości poszukiwania dostępu do dokumentacji bezpieczeństwa informacji i systemów teleinformatycznych na podstawie praktyki
 • Podstawy prawne ograniczenia dostępu do dokumentacji bezpieczeństwa informacji i systemów teleinformatycznych
 • Orzecznictwo dotyczące ograniczeń w dostępie do dokumentacji z zakresu bezpieczeństwa
dr r.pr. Marlena Sakowska-Baryła
(Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelaria Radców Prawnych Sp.p., redaktor naczelna "ABI Expert")
15:05 Prawidłowe ustalanie granic tajemnicy przedsiębiorcy oraz ochrony danych osobowych w kontekście kryterium pełnienia funkcji publicznych w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych
Wystąpienie ma na celu ukazanie w jaki sposób sądy administracyjne traktują i oceniają właściwość postępowania w przedmiocie objęcia określonych informacji tajemnicą przedsiębiorcy, oraz czy proces ten jest zależny od kryterium pełnienia funkcji publicznej w kontekście ochrony danych osobowych jako obszaru prawnie chronionego.
dr Piotr Sitniewski
(Fundacja JAWNOSC.PL)
15:40 Podsumowanie obrad i zakończenie

Rafał Kula

Specjalista z zakresu prawa dostępu do informacji publicznej, praktyk popularyzujący wiedzę o efektywnym prowadzeniu stron BIP, autor artykułów i ekspertyz z tej dziedziny. Wieloletni dyrektor Logonet Sp. z o.o.: koordynator niemal 400 wdrożeń podmiotowych stron BIP, współautor systemów BIPLO (Biuletyny prowadzone z ich wykorzystaniem zdobyły dwie pierwsze nagrody w konkursie MSWiA na „Przejrzystą stronę BIP”). Audytor BIP (kompleksowo skontrolował ponad 70 Biuletynów). Doświadczony wykładowca i trener. W 2013 r. aktywnie współpracował z Departamentem Audytu Sektora Finansów Publicznych w Ministerstwie Finansów. Obecnie członek zespołu ds. informacji publicznej i informacji sektora publicznego, który został powołany w ramach Rady do Spraw Cyfryzacji przy Ministrze Administracji i Cyfryzacji.

Marlena Sakowska-Baryła

Jest doktorem nauk prawnych, radcą prawnym, partnerem w Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelarii Radców Prawnych Sp.p., wiceprezeską SBC Inspektor Sp. z o.o. oraz redaktorem naczelnym kwartalnika "ABI Expert”, członkinią kadry naukowej Instytutu Prawa Nowych Technologii i Ochrony Danych Osobowych na Uczelni Łazarskiego, wiceprezeską i członkinią założycielką Stowarzyszenia Praktyków Ochrony Danych (SPOD).
Specjalizuje się w ochronie danych osobowych, dostępie do informacji publicznej, ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, prawie konstytucyjnym i samorządowym.
Pod jej redakcją powstał komentarz do RODO – „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych”, C.H. Beck 2018.
Jest autorką kilkudziesięciu publikacji z zakresu ochrony danych osobowych i prawa informacyjnego, w tym pierwszej na rynku książki o tematyce ochrony danych w pracy zdalnej – „Ochrona danych osobowych w warunkach pracy zdalnej”, Wolters Kluwer, 2020
Bierze czynny udział w konferencjach naukowych oraz branżowych seminariach poświęconych ww. problematyce. Jest autorką koncepcji merytorycznych cyklicznych forów branżowych. Wykłada na Uniwersytecie Łódzkim, Uniwersytecie Wrocławskim, Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, w Uczelni Łazarskiego, Akademii Leona Koźmińskiego, w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, w Wyższej Szkole Bankowej w Warszawie oraz w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej.
Prowadzi kanał na YouTube popularyzujący ochronę danych osobowych, prawo informacyjne i nowe technologie.
Jako ABI organizowała i nadzorowała system ochrony danych osobowych, obecnie uczestniczy we wdrożeniach i audytach systemów ochrony danych osobowych.
W przeprowadzonych przez nią szkoleniach wzięło udział ponad 20 000 uczestników.
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/dr-marlena-sakowska-bary%C5%82a-1b3010198/
YT: https://www.youtube.com/channel/UCGkOpbf1ZgSYXkW1BAZBm3A
FB: https://www.facebook.com/sakowskabarylaradcaprawny/
Instagram: https://www.instagram.com/marlenasakowskabaryla/

prof. Grzegorz Sibiga

Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny w Instytucie Nauk Prawnych PAN, adwokat, wykładowca akademicki, partner w kancelarii Traple, Konarski, Podrecki i Wspólnicy kierujący zespołem zajmującym się wdrażaniem i stosowaniem RODO, kierownik Zakładu Prawa Administracyjnego w Instytucie Nauk Prawnych PAN, kierownik studiów podyplomowych w INP PAN dla inspektorów ochrony danych, przewodniczący Rady Naukowej SABI – Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych.
Specjalizuje się w prawie administracyjnym, w szczególności w problematyce ochrony danych osobowych i innych informacji prawnie chronionych, dostępu do informacji publicznej, ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, e-administracji, a także postępowania administracyjnego. Redaktor, autor i współautor licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych w tym zakresie.
Uczestniczył w pracach organów doradczych specjalizujących się w cyfryzacji i ochronie danych osobowych: wiceprzewodniczący Rady Naukowej Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IV kadencja GIODO) oraz członek: Rady do Spraw Cyfryzacji Ministra Cyfryzacji (I kadencja), Rady Informatyzacji Ministra Administracji i Cyfryzacji (IV kadencja) oraz Komitetu Naukowego Giełdy Papierów Wartościowych. Obecnie członek Rady Służby Publicznej przy Prezesie Rady Ministrów. W 2020 r. otrzymał doroczną Nagrodę im Michała Serzyckiego przyznawaną przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Piotr Sitniewski

 • Autor monografii: ,,Jawność obrad organów stanowiących w praktyce jednostek samorządu terytorialnego”, C.H. Beck 2018.
 • Autor komentarza do ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego C.H. Beck 2017 r.
 • autor poradnika ,,Zasady kardynalne dostępu do informacji. Wzory pism” Wolters Kluwer styczeń 2020 r. (w druku)
 • autor poradnika ,,Dostęp do informacji publicznej. Pytania i odpowiedzi. Wzory pism” Wolters Kluwer 2016 r.
 • autor poradnika ,,Dostęp do informacji publicznej. Pytania i odpowiedzi” Wolters Kluwer 2014 r.
 • autor rozprawy doktorskiej na temat ,,Dostęp do informacji publicznej w jednostkach samorządu terytorialnego w Polsce”, rozprawa doktorska nagrodzona wyróżnieniem w konkursie organizowanym przez Samorząd Terytorialny w 2005 r. na najlepszą pracę doktorską dotyczącą zagadnień funkcjonowania samorządu terytorialnego,
 • autor komentarza do ustawy o dostępie do informacji publicznej (Presscom 2011 r.),
 • W latach 2004 – 2008 członek pozaetatowy SKO w Białymstoku,
 • Prowadzi stronę www.jawnosc.pl poświęconą zagadnieniom jawności życia publicznego, oraz www.dostepdoinformacjiszkolenia.pl
 • Kierownik projektu i prowadzący stronę projektową www.jawnoscsamorzadu.pl finansowanego z funduszy norweskich
 • Bogate i różnorodne doświadczenie szkoleniowe. Od 2008 r. prowadzi cykliczne szkolenia z zagadnień dostępu do informacji publicznej w Krajowej Szkole Administracji Publicznej w Warszawie im. Prezydenta Rzeczypospolitej Lecha Kaczyńskiego.

Robert Skalny

Specjalizuje się we wdrożeniach rozwiązań teleinformatycznych w administracji publicznej, szczególnie w zakresie informacji publicznej i usług elektronicznych udostępnianych za pośrednictwem Internetu. Kierownik i koordynator licznych projektów e-administracji, społeczeństwa informacyjnego i usług elektronicznych. Pełnił rolę eksperta w obszarze udostępniania informacji publicznej, autor i trener szkoleń, współpracował z wydawcą czasopisma IT w Administracji. Zajmuje się zagadnieniami elektronicznego obiegu dokumentów i procesów biznesowych.
Pełni funkcje Kierownika w Oddziale Społeczeństwa Informacyjnego Wydziału Organizacji i Nadzoru Urzędu Miasta Krakowa oraz Administratora Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

Dominik Sybilski

Naczelnik Wydziału w Departamencie Zarządzania Danymi w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów; asystent w Zakładzie Prawa Administracyjnego Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Członek Public Sector Information Group przy Komisji Europejskiej. Prawnik i legislator. Autor publikacji z zakresu dostępu do informacji publicznej, ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, otwartych danych i ochrony danych osobowych.