szkolenie

12
grudnia
2019

KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO PO DWÓCH LATACH OD NOWELIZACJI

koordynator: Iwona Nowosielska

Szkolenie obejmuje:

 • postępowanie administracyjne w toku instancji,
 • postępowanie administracyjne w trybach nadzwyczajnych,
 • nowelizację,
 • postępowanie dowodowe,
ze szczególnym uwzględnieniem problematyki związanej z zachowaniem spójności pomiędzy dotychczasowymi unormowaniami a nowelą, która weszła w życie od 1 czerwca 2017r.:

Atuty szkolenia:

 • kompilacja wzorca normatywnego z praktyką stosowania prawa (konfrontacja i weryfikacja),
 • prezentacja multimedialna oraz analiza i pomoc prawna w obszarze problematyki stosowania prawa w konkretnych sprawach administracyjnych,
 • konwersacja indywidualna i grupowa.

Szkolenie skierowane jest do pracowników:

 • organów administracji publicznej (administracja rządowa i samorządowa),
 • organów administrujących,
 • zakładów administracyjnych,
 • organów korzystających z podstawowej formy władczego stosowania prawa - wydawania decyzji administracyjnych.

Szkolenie przeprowadzi: Jan Dytko, dr nauk prawnych
Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, wieloletni pracownik administracji publicznej we Wrocławiu. Nauczyciel akademicki i pracownik naukowy na stanowisku adiunkta w Instytucie Prawa, Administracji i Ekonomii, Wydziału Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Autor ok. 30 publikacji z zakresu prawa i postępowania administracyjnego, w tym monografii. Posiada doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń w swojej specjalności, przeznaczonych dla pracowników organów administracji publicznej. Przygotowuje monografię habilitacyjną z prawa administracyjnego wykonawczego.

Czas trwania szkolenia: 10:00 -16:00
Program

 • Podmiotowy i przedmiotowy zakres obowiązywania Kodeksu postępowania administracyjnego.
 • Zasady ogólne postępowania administracyjnego – jako dyrektywy procesu administracyjnego.
 • Konstrukcja właściwości instancyjnej na gruncie Kodeksu postępowania administracyjnego. Organy wyższego stopnia.
 • Obowiązek przestrzegania właściwości przez organy administracyjne i administrujące.
 • Spory o właściwość pomiędzy organami i procedura ich rozstrzygania.
 • Zasada neutralności procesu administracyjnego – wyłączenie pracownika i organu.
 • Konstrukcja pojęcia strony według Kodeksu postępowania administracyjnego.
 • Przedstawicielstwo i pełnomocnictwo w postępowaniu administracyjnym.
 • Zasada terminowości załatwiania spraw administracyjnych. Zwalczanie bezczynności organów.
 • Sposoby i zasady doręczeń pism w postępowaniu administracyjnym.
 • Cel i charakter wezwań w postępowaniu administracyjnym.
 • Obliczanie terminów dla czynności procesowych i przywracanie terminów uchybionych.
 • Wszczęcie postępowania administracyjnego na zasadzie skargowości i oficjalności.
 • Podania i protokoły w postępowaniu administracyjnym.
 • Zasada jawności postępowania administracyjnego i jej ograniczenia. Udostępnianie akt sprawy.
 • Dowody i środki dowodowe w postępowaniu administracyjnym. Realizacja zasady prawdy obiektywnej.
 • Rozprawa administracyjna jako forma koncentracji materiału dowodowego.
 • Obligatoryjne i fakultatywne zawieszenie postępowania administracyjnego.
 • Składniki struktury decyzji administracyjnej i ich znaczenie.
 • Rektyfikacja decyzji administracyjnej.
 • Rygor natychmiastowej wykonalności decyzji administracyjnej. Analiza przypadków.
 • Związanie doręczoną decyzją. Krąg podmiotów.
 • Ugoda jako alternatywna forma załatwienia sprawy administracyjnej.
 • Odwołanie od decyzji oraz wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy jako realizacja zasady dwuinstancyjności postępowania administracyjnego.
 • Istota i ograniczenia orzekania na niekorzyść strony przy powtórnym rozpatrzeniu sprawy.
 • Nadzwyczajne tryby postępowania administracyjnego a zasada trwałości decyzji.
 • Zmiana i uchylenie decyzji niedotkniętych wadami kwalifikowanymi.
 • Wygaśnięcie decyzji administracyjnej.
 • Prokuratorska kontrola przestrzegania prawa w postępowaniu administracyjnym.
 • Prawomocność a ostateczność decyzji administracyjnej.
 • Charakterystyka nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego z datą wejścia w życie z dniem 1.06.2017r.

Jan Dytko

Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, wieloletni pracownik administracji publicznej we Wrocławiu. Nauczyciel akademicki i pracownik naukowy na stanowisku adiunkta w Instytucie Prawa, Administracji i Ekonomii, Wydziału Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Autor ok. 30 publikacji z zakresu prawa i postępowania administracyjnego, w tym monografii. Posiada doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń w swojej specjalności, przeznaczonych dla pracowników organów administracji publicznej. Przygotowuje monografię habilitacyjną z prawa administracyjnego wykonawczego.