seminarium

12
grudnia
2019

KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO PO DWÓCH LATACH OD NOWELIZACJI

24 dni do rozpoczęciakoordynator: Iwona Nowosielska

Szkolenie obejmuje:

 • postępowanie administracyjne w toku instancji,
 • postępowanie administracyjne w trybach nadzwyczajnych,
 • nowelizację,
 • postępowanie dowodowe,
ze szczególnym uwzględnieniem problematyki związanej z zachowaniem spójności pomiędzy dotychczasowymi unormowaniami a nowelą, która weszła w życie od 1 czerwca 2017r.:

Atuty szkolenia:

 • kompilacja wzorca normatywnego z praktyką stosowania prawa (konfrontacja i weryfikacja),
 • prezentacja multimedialna oraz analiza i pomoc prawna w obszarze problematyki stosowania prawa w konkretnych sprawach administracyjnych,
 • konwersacja indywidualna i grupowa.

Szkolenie skierowane jest do pracowników:

 • organów administracji publicznej (administracja rządowa i samorządowa),
 • organów administrujących,
 • zakładów administracyjnych,
 • organów korzystających z podstawowej formy władczego stosowania prawa - wydawania decyzji administracyjnych.

Szkolenie przeprowadzi: Jan Dytko, dr nauk prawnych
Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, wieloletni pracownik administracji publicznej we Wrocławiu. Nauczyciel akademicki i pracownik naukowy na stanowisku adiunkta w Instytucie Prawa, Administracji i Ekonomii, Wydziału Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Autor ok. 30 publikacji z zakresu prawa i postępowania administracyjnego, w tym monografii. Posiada doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń w swojej specjalności, przeznaczonych dla pracowników organów administracji publicznej. Przygotowuje monografię habilitacyjną z prawa administracyjnego wykonawczego.

Czas trwania szkolenia: 10:00 -16:00
Program

 • Podmiotowy i przedmiotowy zakres obowiązywania Kodeksu postępowania administracyjnego.
 • Zasady ogólne postępowania administracyjnego – jako dyrektywy procesu administracyjnego.
 • Konstrukcja właściwości instancyjnej na gruncie Kodeksu postępowania administracyjnego. Organy wyższego stopnia.
 • Obowiązek przestrzegania właściwości przez organy administracyjne i administrujące.
 • Spory o właściwość pomiędzy organami i procedura ich rozstrzygania.
 • Zasada neutralności procesu administracyjnego – wyłączenie pracownika i organu.
 • Konstrukcja pojęcia strony według Kodeksu postępowania administracyjnego.
 • Przedstawicielstwo i pełnomocnictwo w postępowaniu administracyjnym.
 • Zasada terminowości załatwiania spraw administracyjnych. Zwalczanie bezczynności organów.
 • Sposoby i zasady doręczeń pism w postępowaniu administracyjnym.
 • Cel i charakter wezwań w postępowaniu administracyjnym.
 • Obliczanie terminów dla czynności procesowych i przywracanie terminów uchybionych.
 • Wszczęcie postępowania administracyjnego na zasadzie skargowości i oficjalności.
 • Podania i protokoły w postępowaniu administracyjnym.
 • Zasada jawności postępowania administracyjnego i jej ograniczenia. Udostępnianie akt sprawy.
 • Dowody i środki dowodowe w postępowaniu administracyjnym. Realizacja zasady prawdy obiektywnej.
 • Rozprawa administracyjna jako forma koncentracji materiału dowodowego.
 • Obligatoryjne i fakultatywne zawieszenie postępowania administracyjnego.
 • Składniki struktury decyzji administracyjnej i ich znaczenie.
 • Rektyfikacja decyzji administracyjnej.
 • Rygor natychmiastowej wykonalności decyzji administracyjnej. Analiza przypadków.
 • Związanie doręczoną decyzją. Krąg podmiotów.
 • Ugoda jako alternatywna forma załatwienia sprawy administracyjnej.
 • Odwołanie od decyzji oraz wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy jako realizacja zasady dwuinstancyjności postępowania administracyjnego.
 • Istota i ograniczenia orzekania na niekorzyść strony przy powtórnym rozpatrzeniu sprawy.
 • Nadzwyczajne tryby postępowania administracyjnego a zasada trwałości decyzji.
 • Zmiana i uchylenie decyzji niedotkniętych wadami kwalifikowanymi.
 • Wygaśnięcie decyzji administracyjnej.
 • Prokuratorska kontrola przestrzegania prawa w postępowaniu administracyjnym.
 • Prawomocność a ostateczność decyzji administracyjnej.
 • Charakterystyka nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego z datą wejścia w życie z dniem 1.06.2017r.

Jan Dytko

Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, wieloletni pracownik administracji publicznej we Wrocławiu. Nauczyciel akademicki i pracownik naukowy na stanowisku adiunkta w Instytucie Prawa, Administracji i Ekonomii, Wydziału Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Autor ok. 30 publikacji z zakresu prawa i postępowania administracyjnego, w tym monografii. Posiada doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń w swojej specjalności, przeznaczonych dla pracowników organów administracji publicznej. Przygotowuje monografię habilitacyjną z prawa administracyjnego wykonawczego.

Termin i Miejsce

Termin:
12 grudnia 2019
Miejsce:
Warszawa

Koszt

Koszt udziału jednej osoby wynosi:
 • 690 zł + 23% VAT - przy zgłoszeniach nadesłanych do dnia 29 listopada 2019 r.
 • 790 zł + 23% VAT - przy zgłoszeniach nadesłanych od dnia 30 listopada 2019 r.

Informacje dodatkowe

Powyższy koszt obejmuje: udział, materiały konferencyjne, imienny certyfikat, lunch, przekąski i napoje w przerwach.

Przy jednoczesnym udziale w dwóch wydarzeniach "KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO PO DWÓCH LATACH OD NOWELIZACJI" oraz "ZASADY TWORZENIA AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO I INNYCH AKTÓW PRAWNYCH PRZEZ ORGANY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA GRUNCIE ZASAD TECHNIKI PRAWODAWCZEJ" uczestnikowi przysługuje 10% rabatu

Warunkiem udziału jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (zakładka "Zgłoszenie"), faksem lub elektronicznie i otrzymanie pisemnego potwierdzenia udziału ze strony CPI. O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona.

Zapłata i Rezygnacja

Koszt udziału jest płatny na konto CPI, na podstawie potwierdzenia udziału. Faktury będą do odbioru podczas spotkania.

Rezygnacja z udziału po 5 grudnia 2019 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału na podstawie faktury Centrum Promocji Informatyki. Rezygnacja możliwa jest tylko i wyłącznie w formie pisemnej.

Biuro Organizacyjne

Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.
02-757 Warszawa, ul. Pory 78, I piętro
tel. 22 355 86 80, fax 22 355 86 79
e-mail:cpi@cpi.com.pl
Dane uczestnika
Dane płatnika

Zobowiązujemy się uregulować koszt udziału jednej osoby w spotkaniu:

Uczestnicy, których udział w konferencji jest finansowany ze środków publicznych w co najmniej 70%, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) mogą uzyskać zwolnienie z VAT-u, na podstawie wypełnionego i przesłanego do CPI sp. z o.o. oświadczenia.

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy o udział w szkoleniu oraz w celach reklamowych, promocyjnych i marketingowych związanych z działalnością prowadzoną przez Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. (art. 23 ust. 1 pkt 3 i 5 u.o.d.o.”, a po 25 maja 2018 r. – art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO). Dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą, a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Dane osobowe udostępniane będą patronom i sponsorom. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w szkoleniu.

Skąd dowiedzieli się Państwo o spotkaniu: