szkolenie

21
listopada
2019

OGRANICZANIE ZATORÓW PŁATNICZYCH W OCHRONIE ZDROWIA ZARZĄDZANIE NIEDOBOREM W PLACÓWKACH MEDYCZNYCH

3 dni do rozpoczęciakoordynator: Iwona Nowosielska

21 listopada 2019 r.
10:00 Kluczowe ryzyka w placówce medycznej:
 • prawidłowe zarządzania umowami z NFZ,
 • kontrola kosztów,
 • polityka zarządzania długami,
 • zagrożenia w umowach na projekty unijne.
Piotr Welenc
11:30 Przerwa
11:45 Finansowanie ze środków publicznych rozwoju świadczeń telemedycznych w podmiotach leczniczych:
 • Pojęcie telemedycyny oraz rozwój telemedycyny w Polsce.
 • Regulacje prawne dotyczące udzielania świadczeń telemedycznych.
 • Rodzaje świadczeń telemedycznych finansowanych ze środków publicznych.
 • Wymagania Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczące finansowania świadczeń telemedycznych ze środków publicznych.
 • Finansowanie ze środków publicznych oraz z innych źródeł o charakterze publicznym świadczeń telemedycznych w podmiotach leczniczych.
 • Odpowiedzialność za świadczenia telemedyczne.
Finansowanie strat szpitali przez jednostki samorządu terytorialnego:
 • Regulacje prawne dotyczące finansowania strat szpitali przez jednostki samorządu terytorialnego.
 • Nadzór jednostek samorządu terytorialnego nad szpitalami.
 • Przyczyny występowania strat finansowych w szpitalach.
 • Postępowanie jednostek samorządu terytorialnego w przypadku wystąpienia strat w szpitalach.
 • Możliwość finansowania gwarantowanych świadczeń opieki zdrowotnej przez jednostki samorządu terytorialnego dla mieszkańców wspólnoty samorządowej.
dr n. pr. Anna Jacek
(Uniwersytet Rzeszowski)
13:45 Przerwa, poczęstunek
14:15 Założenia do ustawy „Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych”.
Przyjęta przez Sejm 4 lipca 2019 r. ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych zmierza do zwiększenia dyscypliny płatniczej w obrocie gospodarczym oraz eliminacji nadużywania swobody zawierania umów na niekorzyść wierzyciela poprzez przyjęcie skutecznych instrumentów ochrony wierzycieli i stanowi kolejny krok zmierzający do zwalczania opóźnień w płatnościach handlowych. Ustawa przewiduje zmiany w różnych ustawach, których wspólnym celem jest ograniczenie opóźnień w płatnościach handlowych i ograniczenie stosowania nadmiernie wydłużonych terminów zapłaty. Przedmiotem wystąpienia będzie przedstawienie praktycznego znaczenia nowych rozwiązań cywilnoprawnych dla kształtowania treści umów oraz dochodzenia należności. W ramach wystąpienia zostaną omówione następujące zagadnienia:
 • Zmiany w zakresie postępowania nakazowego.
 • Uproszenia w postępowaniu zabezpieczającym.
 • Nieuzasadnione wydłużanie terminów zapłaty za dostarczane towary lub wykonane usługi jako czyn nieuczciwej konkurencji.
 • Możliwość niedochodzenia należności przysługujących podmiotom publicznym.
 • Zmiany w ustawie o terminach zapłaty w transakcjach handlowych ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów leczniczych:
  1. Terminy zapłaty.
  2. Odsetki.
  3. Rekompensata za koszty odzyskiwania należności.
dr hab. Anna Hrycaj, dyrektor Instytutu Prawa Upadłościowego, Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością, Uczelnia Łazarskiego
Aleksandra Smyk-Kotlarz, prawnik, Prokurent prywatnego Ośrodka Ortopedii i Traumatologii Arthros, Dyrektor Zarządzający Gabinetów Lekarskich Arthros
16:00 Zakończenie szkolenia

Anna Hrycaj

Dyrektor Instytutu Prawa Upadłościowego, Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością Uczelni Łazarskiego
Profesor Uczelni Łazarskiego, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie z ponad dwunastoletnim doświadczeniem orzeczniczym w sprawach upadłościowych, przedstawiciel rządu w ramach prac legislacyjnych dotyczących prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego w Sejmie i Senacie, członek Rady Legislacyjnej XIII kadencji, członek Komitetu Sterującego projektu Krajowego Rejestru Zadłużonych, członek Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. W latach 2010 - 2011 członek państwowej Komisji Egzaminacyjnej powołanej przez Ministra Sprawiedliwości dla osób, które ubiegają się o licencję syndyka. W 2012r. ekspert Komisji Europejskiej do spraw nowelizacji europejskiego prawa upadłościowego. Od 2013 r. przewodnicząca zespołu powołanego przez Ministra Sprawiedliwości ds. przygotowania projektów ustaw z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Członek sekcji prawa upadłościowego Instytutu Allerhanda, Judicial Wing of Insol Europe oraz International Insolvency Institute.
Autorka i współautorka szeregu publikacji dotyczących postępowania egzekucyjnego oraz postępowania upadłościowego, m.in.: „Egzekucja praktyczna”, "Syndyk masy upadłości", "Wzory pism i orzeczeń w postępowaniu upadłościowym i naprawczym", "Europejskie prawo upadłościowe", „Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne. System Prawa Handlowego. Tom 6”, „Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz”, „Wzory pism procesowych i sądowych w postępowaniu restrukturyzacyjnym”.

Anna Jacek

Dr n. prawn. Anna Jacek jest absolwentką Wydziału Prawa Filii UMCS w Rzeszowie. Doświadczenie zawodowe Anna Jacek zdobywała pracując w organach administracji rządowej,towarzystwach ubezpieczeniowych oraz w systemie powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego W 2009r. Anna Jacek uzyskała stopień doktora nauk prawnych w zakresie prawa, nadanego uchwałą Rady Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 27 stycznia 2009 r. na podstawie rozprawy doktorskiej pt. Odpowiedzialność odszkodowawcza zakładów opieki zdrowotnej. Dr Anna Jacek jest adiunktem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz współpracownikiem Kancelarii Prawa Gospodarczego Steczkowska i Wspólnicy z siedzibą w Warszawie.Dr Anna Jacek jest również autorką i współautorką wielu publikacji z dziedziny prawa medycznego, jak też brała czynny udział w konferencjach krajowych i międzynarodowych z powyższej tematyki. Ponadto dr Anna Jacek jest również Wiceprzewodniczącą Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Rzeszowie.

Aleksandra Smyk – Kotlarz

Prawnik, Prokurent prywatnego Ośrodka Ortopedii i Traumatologii Arthros z siedzibą w Nałęczowie oraz Dyrektor Zarządzający Gabinetów Lekarskich Arthros z siedzibą w Lublinie.
Absolwentka Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej. Absolwenta Uczelni Łazarskiego na kierunku MBA w Ochronie Zdrowia. Aktualnie studentka studiów doktoranckich na Uczeni Łazarskiego.
Specjalizuje się w ekonomicznej analizie prawa z elementami prawa medycznego oraz prawie restrukturyzacyjnym placówek medycznych. Autorka artykułów naukowych poświęconych problemom ochrony zdrowia w Polsce. Uczestnik wielu konferencji naukowych dotyczących prawa medycznego oraz restrukturyzacyjnego.

Termin i Miejsce

Termin:
21 listopada 2019
Miejsce:
Warszawa

Koszt

Koszt udziału jednej osoby wynosi:
 • 890 zł + 23% VAT

Informacje dodatkowe

Powyższy koszt obejmuje: udział, materiały konferencyjne, lunch, przekąski i napoje w przerwach.

Warunkiem udziału jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (zakładka "Zgłoszenie"), faksem lub elektronicznie i otrzymanie pisemnego potwierdzenia udziału ze strony CPI. O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona.

Zapłata i Rezygnacja

Koszt udziału jest płatny na konto CPI, na podstawie potwierdzenia udziału. Faktury będą do odbioru podczas spotkania.

Rezygnacja z udziału po 14 listopada 2019 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału na podstawie faktury Centrum Promocji Informatyki. Rezygnacja możliwa jest tylko i wyłącznie w formie pisemnej.

Biuro Organizacyjne

Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.
02-757 Warszawa, ul. Pory 78, I piętro
tel. 22 355 86 80, fax 22 355 86 79
e-mail:cpi@cpi.com.pl
Dane uczestnika
Dane płatnika

Zobowiązujemy się uregulować koszt udziału jednej osoby w spotkaniu:

Uczestnicy, których udział w konferencji jest finansowany ze środków publicznych w co najmniej 70%, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) mogą uzyskać zwolnienie z VAT-u, na podstawie wypełnionego i przesłanego do CPI sp. z o.o. oświadczenia.

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy o udział w szkoleniu oraz w celach reklamowych, promocyjnych i marketingowych związanych z działalnością prowadzoną przez Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. (art. 23 ust. 1 pkt 3 i 5 u.o.d.o.”, a po 25 maja 2018 r. – art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO). Dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą, a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Dane osobowe udostępniane będą patronom i sponsorom. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w szkoleniu.

Skąd dowiedzieli się Państwo o spotkaniu: