warsztaty

5
kwietnia
2018

NIEWYKONANIE LUB NIENALEŻYTE WYKONANIE UMOWY IT co zrobić aby uniknąć sporu i jak się zachować w sytuacjach kolizyjnych pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym

koordynator: Iwona Nowosielska

Projekty informatyczne zalicza się do najbardziej ryzykownych, jeśli chodzi o ich realizację zgodnie z umową. Jest to wynikiem szeregu różnych czynników. Po pierwsze, instytucje prawa cywilnego i prawa autorskiego dotyczące zamawiania dzieł (utworów) nie do końca odpowiadają specyfice tworzenia, wdrażania i eksploatacji programów komputerowych. Szczególnie uwidacznia się to na etapie odbiorów jakościowych, rękojmi za wady, czy świadczeń gwarancyjnych. Po drugie, realizacja projektu IT wymaga ścisłego współdziałania Zamawiającego i Wykonawcy, a co za tym idzie precyzyjnego określenia w umowie szeregu zagadnień związanych z tego rodzaju projektem, a jak wykazuje praktyka, strony nie zawsze odpowiednio ustalają te kwestie w kontrakcie.

Szereg ryzyk związanych z realizacją projektów IT da się ograniczyć lub wyeliminować poprzez odpowiednie zapisy umowy, które zostaną przedstawione w ramach I części warsztatu. W pewnych jednak przypadkach, pomiędzy stronami dochodzi do eskalacji w związku z nienależytym wykonaniem zobowiązań. Wykonawcy i Zamawiający powinni wówczas zdecydować, czy nadal są zainteresowani dążeniem do realnego wykonania Umowy, czy też chcą jej rozwiązania. Przy określaniu strategii działania kluczowa jest znajomość poszczególnych roszczeń przysługujących Wykonawcom i Zamawiającym, jak i skutków prawnych związanych z ich kierowaniem do drugiej strony. Zostaną one szczegółowo przedstawione w trakcie II i III części warsztatu.

W pewnej części spraw, działania „eskalacyjne” prowadzą do sporu przed(sądowego). Warto w związku z tym rozważyć możliwość wypracowania ugody w drodze postępowania mediacyjnego. W ramach IV części warsztatu zostaną również przedstawione korzyści i ryzyka związane z wyborem drogi dochodzenia swoich praw w postępowaniu arbitrażowym lub przed sądem powszechnym. Omówione zostanie również najnowsze orzecznictwo w najczęstszych sprawach „kolizyjnych” pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym

W sprawach spornych zakresu IT szczególnego znaczenia rola ekspertów - informatyków, to ich bowiem opinie przeważnie decydują o ocenie, czy świadczenia Wykonawcy i Zamawiającego zostały wykonane prawidłowo. Warto w związku z tym poznać rolę, jaką powinny pełnić osoby posiadające „wiadomości specjalne” z zakresu IT, jakimi kryteriami kierują się biegli przy ocenie, czy świadczenie Wykonawcy zostało prawidłowo wykonane i jak – zgodnie z przepisami prawa – powinien zostać prawidłowo określony przedmiot i zakres opinii biegłego w sprawach cywilnych o niewykonanie umowy IT. W tym kontekście istotne znaczenie mają również dowody elektroniczne, a także wiedza o zabezpieczeniu śladów dowodowych.

Szkolenie prowadzi:
Mec. Agnieszka Wachowska, Partner Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

5 kwietnia 2018 r.
10:00 Wdrożenie i serwis IT – jak uniknąć rozbieżności pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym:
 • cel i przedmiot umowy – przykłady postanowień ograniczających ryzyko różnic pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym
 • oświadczenia stron i ich znaczenie prawne w przypadku sporów IT,
 • ewidencjonowanie i dokumentowanie prac – znaczenie dowodowe,
 • struktura organizacyjna wdrożenia IT – przykłady dobrych praktyk,
 • Komitet Sterujący a zasady ustalania programów naprawczych
 • zarządzanie zmianą – kiedy koszty powinien ponieść Wykonawca, a kiedy Zamawiający
 • kontroler jakości jako zaufana osoba trzecia w przypadku wątpliwości odnośnie należytego wykonania świadczenia przez Wykonawcę
 • kryteria odbiorów ilościowych i jakościowych – czy tylko treść umowy decyduje o należytym wykonaniu zobowiązania IT
 • sukcesywne odbiory a odbiór końcowy wdrożenia IT
 • stosowanie mechanizmów wczesnego reagowania – kiedy i jak występować z wezwaniami dotyczącymi należytego wykonania umowy
 • wada w rozumieniu informatycznym i prawnym
 • rękojmia za wady fizyczne i prawne
 • gwarancja i serwis – przykłady wzajemnie uzupełniających się klauzul
 • serwis a „mały” i „duży” rozwój systemu IT – kiedy i na jakich zasadach ryczałt, a kiedy płatne modyfikacje.
11:30 Przerwa na kawę
11:45 Warianty postępowania zmierzające do realnego wykonania zobowiązania (umowy) – jakie Roszczenia:
 • niewykonanie lub nienależyte wykonanie „zasadniczych” i „ubocznych” zobowiązań z umowy IT
 • możliwe działania Wykonawcy nakierowane do skłonienia Zamawiającego do współdziałania
 • możliwe działania Zamawiającego zmierzające do należytego wykonywania umowy przez Wykonawcę
 • opóźnienia w realizacji umów IT – jako główny element nienależytego wykonywania umowy – problemy z liczeniem terminów
 • rola planów naprawczych, harmonogramów roboczych i innych narzędzi wspomagających realne wykonanie umowy
 • możliwość zmiany realizacji umowy bez jej formalnego aneksowania
 • zastępcze wykonanie umowy w praktyce kontraktów IT
 • kary umowne w kontraktach IT – najczęstsze problemy z ich naliczaniem oraz spory z tym związane
 • zmiana umowy i harmonogramu bazowego a możliwość dochodzenia kar umownych
 • roszczenia odszkodowawcze za nienależyte wykonanie umowy – realne szkody i utracone korzyści – co to w praktyce oznacza?
12:45 Lunch
13:15 Warianty postępowania zmierzające do rozwiązania umowy – kiedy i na jakich zasadach od umowy może odstąpić Wykonawca i Zamawiający:
 • kiedy wypowiedzenie a kiedy odstąpienie do umowy?
 • wezwanie do należytego wykonania umowy – czy zawsze konieczne przed odstąpieniem od umowy?
 • możliwe do podjęcia działania zmniejszające ryzyko sporu po odstąpieniu do umowy
 • odstąpienie umowne a odstąpienie ustawowe w umowach IT – praktyczne różnice - które kiedy oraz jak stosować?
 • odstąpienie i częściowe odstąpienie od umowy IT – skutki prawne dla Wykonawcy i Zamawiającego
 • odstąpienie od umowy a możliwość dochodzenia kar umownych – praktyka orzecznicza
 • możliwość zatrzymania systemu po odstąpieniu na potrzeby dowodowe
 • korzystanie z elementów systemów i kontynuacja wdrożenia z innym dostawcą po odstąpieniu częściowym od umowy – główne ryzyka
 • instytucja depozytu sądowego – znaczenie prawne złożenia do depozytu kopii spornego systemu IT
 • roszczenia z umów IT – terminy przedawnień roszczeń
 • roszczenia odszkodowawcze po odstąpieniu od umowy – czego i kiedy można dochodzić
14:15 Przerwa na kawę
14:30 Proceduralne sposoby rozwiązywania sporów dotyczących wdrożenia i serwisu IT
 • mediacja – kiedy i na jakich zasadach jest dopuszczalna, przykłady ugód zawieranych w sprawach IT
 • arbitraż czy postępowanie przed sądami powszechnymi – korzyści i zagrożenia wyboru jednego ze sposobów dochodzenia praw w sporach IT
 • pojęcie „wiadomości specjalnych” w odniesieniu do zagadnień związanych z IT
 • przedmiot i zakres opinii biegłego informatyka w sprawach cywilnych
 • znaczenie stosowanie standardów i dobrych praktyk dla konkluzji opinii biegłego informatyka w sprawach o niewykonanie umów
 • pojęcie dowodu elektronicznego i podstawowe zasady jego zabezpieczania
 • orzecznictwo sądów powszechnych i arbitrażowych dotyczące sporów IT – analiza rozstrzygnięć wydawanych najczęstszych sprawach „kolizyjnych” pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym
16:00 Zakończenie szkolenia

Agnieszka Wachowska

W kancelarii uczestniczy w pracach praktyki TMT, kierując zespołem IT-Telco. Specjalizuje się w problematyce prawnej nowych technologii i prawa autorskiego, ze szczególnym uwzględnieniem branży IT, w tym również od strony podmiotów publicznych i zagadnień związanych z prawem zamówień publicznych w IT.
Odpowiedzialna także za wsparcie prawne działalności operatorów telekomunikacyjnych oraz doradztwo z zakresu prawa telekomunikacyjnego. Brała udział w ponad stu projektach związanych z przygotowywaniem i negocjowaniem umów dotyczących IT, w tym wdrożeniowych, serwisowych, hostingowych, licencyjnych, a także w rozwiązywaniu złożonych sporów IT.
Uczestniczyła w przeprowadzaniu wielu dużych i kompleksowych audytów umów dotyczących IT, w tym badających zakres uprawnień do oprogramowania. Uznana prelegentka na konferencjach, seminariach i szkoleniach.
Rekomendowana i nominowana w polskich i zagranicznych rankingach prawników (m.in. Legal 500 – jako Next Generation Lawyers, nominowana do Rising Stars w konkursie Gazety Prawnej). Autorka licznych publikacji branżowych oraz naukowych z zakresu prawa autorskiego, prawa autorskiego i prawnej ochrony programów komputerowych, a także zamówień publicznych w IT.