szkolenie

4
września
2019

PRAKTYCZNE ASPEKTY IMPLEMENTACJI DYREKTYWY PSD2 W KONTEKŚCIE ZMIAN REGULACYJNYCH RYNKU USŁUG PŁATNICZYCH

koordynator: Iwona Nowosielska

Udział w organizowanym szkoleniu pozwoli uczestnikom zapoznać się z praktycznymi konsekwencjami zmian, jakie niesie za sobą implementacja do prawa polskiego dyrektywy PSD 2. Poruszana tematyka obejmować będzie zagadnienia związane nie tylko z działalnością dostawców usług płatniczych, ale również podmiotów prowadzących działalność płatniczą w oparciu o jedno z wyłączeń stosowania przepisów ustawy o usługach płatniczych (tzw. wyłączenie dla wydawców instrumentów ograniczonej sieci akceptacji, wyłączenie dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych). Co istotne, część tematów dotyczyć będzie regulacji prawnych wchodzących w życie dopiero 14 września 2019 r. (silne uwierzytelnianie użytkownika, usługi AIS i PIS, dedykowany interfejs dostępowy do rachunków płatniczych), przez co tematyka szkolenia uwzględniać będzie najlepsze praktyki rynkowe w zakresie dostosowania działalności dostawców usług płatniczych do nadchodzących zmian prawnych.

Szkolenie skierowane jest do:
• przedstawicieli banków, krajowych instytucji płatniczych, małych instytucji płatniczych oraz innych dostawców usług płatniczych, w szczególności do kadry zarządzającej, pracowników departamentów compliance, prawnych, operacyjnych oraz IT,
• specjalistów branży płatniczej, bankowej i acquiringowej,
• firm technologicznych wykorzystujących nowoczesne metody płatności,
• przedsiębiorców telekomunikacyjnych.

4 września 2019 r.
10:00 Wprowadzenie do ustawy o usługach płatniczych pod kątem implementacji PSD2:
 • wprowadzenie do PSD2 i ustawy implementującej przepisy dyrektywy,
 • Mała Instytucja Płatnicza oraz inne implementowane z PSD2 opcje narodowe,
 • RODO w działalności dostawców usług płatniczych.
adw. dr hab. Jan Byrski
11:00 Przerwa na kawę
11:15 Modyfikacja katalogu wyłączeń stosowania przepisów ustawy o usługach płatniczych:
 • zmiany wyłączenia dotyczące tzw. ograniczonej sieci akceptacji,
 • zmiany wyłączenia dotyczące przedsiębiorców telekomunikacyjnych,
 • obowiązek notyfikacji KNF o korzystaniu z wyłączenia. obowiązek notyfikacji KNF o korzystaniu z wyłączenia.
adw. dr hab. Jan Byrski
12:15 Przerwa, poczęstunek
12:45 Zasady świadczenia nowych usług płatniczych (AIS/PIS) oraz notyfikacja incydentów na gruncie PSD2:
 • wymogi regulacyjne świadczenia usług AIS&PIS,
 • otwarty interfejs komunikacyjny (API) a zwolnienie z obowiązku stosowania mechanizmu awaryjnego (fall-back),
 • zasady raportowania poważnych incydentów operacyjnych oraz incydentów związanych z bezpieczeństwem na gruncie PSD2.
apl. radc. Michał Synowiec
14:15 Przerwa na kawę
14:30 Silne uwierzytelnianie użytkowników (SCA) oraz odpowiedzialność za transakcje nieautoryzowane:
 • silne uwierzytelnianie użytkownika w świetle RTS SCA&SC oraz stanowisk EBA,
 • wyłączenia obowiązku stosowania silnego uwierzytelniania,
 • zmiany w zakresie zasad odpowiedzialności dostawcy usług płatniczych z tytułu transakcji nieautoryzowanych.
r.pr. Karol Juraszczyk
16:00 Zakończenie szkolenia

Jan Byrski

Specjalizuje się w prawie innowacji finansowych (FinTech), w tym na rynku płatniczym, bankowym i ubezpieczeniowym, w aspektach prawnej ochrony informacji (danych osobowych, tajemnic zawodowych, tajemnicy przedsiębiorstwa), IT i TMT oraz prowadzeniu postępowań przed Prezesem NBP, Przewodniczącym KNF oraz Prezesem UODO i spraw przed sądami administracyjnymi. Doradza spółkom i instytucjom finansowym z rynku polskiego, jak i rynków międzynarodowych.
Jest ekspertem prawnym Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU) oraz Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego (FROB). Członek IAPP i stowarzyszenia SABI-IOD. Wiceprzewodniczący Komitetu FinTech PIIT. Członek zespołów roboczych w UKNF ds. rozwoju innowacji finansowych (FinTech) oraz grup roboczych MC, w tym ds. rejestrów rozproszonych i blockchain. Uczestnik prac parlamentarnych dotyczących dostosowania polskiego prawa do dyrektywy PSD 2, rozporządzenia interchange fee (IF Reg), RODO oraz licznych nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych i ustawy o usługach płatniczych.
Indywidulane rekomendacje w rankingu Chambers&Partners Europe 2020 i 2021 Banking& Finance: Regulatory Poland, FinTech Legal Poland 2020 i 2021 oraz Legal 500 w kategorii: Data privacy and data protection.

Karol Juraszczyk

Specjalizuje się w prawie nowych technologii, w szczególności w prawie usług płatniczych, ochrony danych osobowych oraz zagadnieniach związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy (AML). Posiada praktykę w zakresie prawa umów, usług świadczonych drogą elektroniczną, ochrony konsumentów oraz prawa e-commerce. Reprezentuje instytucje płatnicze przed organami nadzorującymi ich działalność, w tym KNF i GIIF. W Kancelarii uczestniczy w pracach zespołu Technologie Media Telekomunikacja, doradzając podmiotom z sektora FinTech, w szczególności w zakresie prawa instytucji finansowych i prawa usług płatniczych.
Doświadczenie zdobywał w zapewniając obsługę prawną jednego z wiodących dostawców usług płatniczych działających na polskim rynku, w sektorze e-commerce. Reprezentował spółkę w procesach due dilligence oraz integracji post-transakcyjnej. Wcześniej był związany z obszarem rynków kapitałowych, pracując w działach Compliance dwóch domów maklerskich.
Prelegent na licznych konferencjach i szkoleniach z zakresu regulacji rynku finansowego i  ochrony danych osobowych. Współautor praktycznych komentarzy do ustawy implementującej dyrektywę PSD2 do polskiego porządku prawnego oraz Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2018/389 (RTS SCA&CSC).

Michał Synowiec

Specjalizuje się w prawie innowacji finansowych (FinTech) oraz regulacyjnych aspektach działalności instytucji finansowych. Posiada doświadczenie w zakresie prawa nowych technologii, w szczególności ochrony danych osobowych, prawa umów oraz prawa własności intelektualnej. W kancelarii uczestniczy w pracach praktyki Technologie Media Telekomunikacji oraz zespołu Prawa instytucji finansowych i usług płatniczych.
Wspierał instytucje finansowe w postępowaniach przed organami nadzoru (KNF, NBP). Uczestniczył w badaniach due diligence podmiotów działających na rynku finansowym, projektach dostosowania działalności dostawców usług płatniczych do wymogów regulacyjnych dyrektywy PSD2 (banki, krajowe instytucje płatnicze) oraz doradzał przy wdrażaniu procedur wewnętrznych (AML, outsourcing, monitoring incydentów, środki bezpieczeństwa, kontrola wewnętrzna). Brał również udział w przeprowadzaniu audytów zgodności procesów przetwarzania danych pod kątem wymogów ogólnego rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO).
Prelegent na ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach naukowych poświęconych tematyce prawa usług płatniczych, ochrony danych osobowych, prawa własności intelektualnej oraz prawa cywilnego. Autor i współautor pozycji naukowych i popularnonaukowych z zakresu prawa gospodarczego oraz prawa usług płatniczych.