szkolenie

4
września
2019

PRAKTYCZNE ASPEKTY IMPLEMENTACJI DYREKTYWY PSD2 W KONTEKŚCIE ZMIAN REGULACYJNYCH RYNKU USŁUG PŁATNICZYCH

koordynator: Iwona Nowosielska

Udział w organizowanym szkoleniu pozwoli uczestnikom zapoznać się z praktycznymi konsekwencjami zmian, jakie niesie za sobą implementacja do prawa polskiego dyrektywy PSD 2. Poruszana tematyka obejmować będzie zagadnienia związane nie tylko z działalnością dostawców usług płatniczych, ale również podmiotów prowadzących działalność płatniczą w oparciu o jedno z wyłączeń stosowania przepisów ustawy o usługach płatniczych (tzw. wyłączenie dla wydawców instrumentów ograniczonej sieci akceptacji, wyłączenie dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych). Co istotne, część tematów dotyczyć będzie regulacji prawnych wchodzących w życie dopiero 14 września 2019 r. (silne uwierzytelnianie użytkownika, usługi AIS i PIS, dedykowany interfejs dostępowy do rachunków płatniczych), przez co tematyka szkolenia uwzględniać będzie najlepsze praktyki rynkowe w zakresie dostosowania działalności dostawców usług płatniczych do nadchodzących zmian prawnych.

Szkolenie skierowane jest do:
• przedstawicieli banków, krajowych instytucji płatniczych, małych instytucji płatniczych oraz innych dostawców usług płatniczych, w szczególności do kadry zarządzającej, pracowników departamentów compliance, prawnych, operacyjnych oraz IT,
• specjalistów branży płatniczej, bankowej i acquiringowej,
• firm technologicznych wykorzystujących nowoczesne metody płatności,
• przedsiębiorców telekomunikacyjnych.

4 września 2019 r.
10:00 Wprowadzenie do ustawy o usługach płatniczych pod kątem implementacji PSD2:
 • wprowadzenie do PSD2 i ustawy implementującej przepisy dyrektywy,
 • Mała Instytucja Płatnicza oraz inne implementowane z PSD2 opcje narodowe,
 • RODO w działalności dostawców usług płatniczych.
adw. dr hab. Jan Byrski
11:00 Przerwa na kawę
11:15 Modyfikacja katalogu wyłączeń stosowania przepisów ustawy o usługach płatniczych:
 • zmiany wyłączenia dotyczące tzw. ograniczonej sieci akceptacji,
 • zmiany wyłączenia dotyczące przedsiębiorców telekomunikacyjnych,
 • obowiązek notyfikacji KNF o korzystaniu z wyłączenia. obowiązek notyfikacji KNF o korzystaniu z wyłączenia.
adw. dr hab. Jan Byrski
12:15 Przerwa, poczęstunek
12:45 Zasady świadczenia nowych usług płatniczych (AIS/PIS) oraz notyfikacja incydentów na gruncie PSD2:
 • wymogi regulacyjne świadczenia usług AIS&PIS,
 • otwarty interfejs komunikacyjny (API) a zwolnienie z obowiązku stosowania mechanizmu awaryjnego (fall-back),
 • zasady raportowania poważnych incydentów operacyjnych oraz incydentów związanych z bezpieczeństwem na gruncie PSD2.
apl. radc. Michał Synowiec
14:15 Przerwa na kawę
14:30 Silne uwierzytelnianie użytkowników (SCA) oraz odpowiedzialność za transakcje nieautoryzowane:
 • silne uwierzytelnianie użytkownika w świetle RTS SCA&SC oraz stanowisk EBA,
 • wyłączenia obowiązku stosowania silnego uwierzytelniania,
 • zmiany w zakresie zasad odpowiedzialności dostawcy usług płatniczych z tytułu transakcji nieautoryzowanych.
r.pr. Karol Juraszczyk
16:00 Zakończenie szkolenia

Jan Byrski

Specjalizuje się w zakresie prawnej ochrony informacji (danych osobowych, tajemnic zawodowych, tajemnicy przedsiębiorstwa), szeroko pojętego prawa rynku instytucji finansowych, IT i TMT, a w szczególności w prowadzeniu postępowań przed Prezesem NBP, Przewodniczącym KNF oraz Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych i sądami administracyjnymi.
Doradza spółkom i instytucjom finansowym z rynku polskiego, jak i rynków międzynarodowych. Współpracuje z ponad 60 administratorami danych z różnych sektorów. Jest ekspertem prawnym Polskiej Izby Ubezpieczeń oraz Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego.
Uczestnik prac parlamentarnych dotyczących nowelizacji ustawy o ustawy o ochronie danych osobowych i ustawy o usługach płatniczych. Członek Rady Konsultacyjnej miesięcznika IT w Administracji.
Prelegent na konferencjach, seminariach i szkoleniach w Polsce i zagranicą. Autor i współautor licznych pozycji naukowych i popularnonaukowych, m.in.: publikacji Ochrona danych osobowych. Aktualne problemy i nowe wyzwania oraz monografii Tajemnica prawnie chroniona w działalności bankowej, która zdobyła I nagrodę NBP w konkursie Scientiae Legis Excellentia na najlepsze rozprawy doktorskie z prawa gospodarczego.
Adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego i Gospodarczego Wydziału Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Absolwent WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego, Szkoły Prawa Niemieckiego UJ oraz Uniwersytetów w Heidelbergu i Moguncji, oraz Szkoły Prawa Austriackiego UJ i Uniwersytetu Wiedeńskiego. Stypendysta Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej na Ruhr-Universität Bochum. Stypendia na Ernst-Moritz-Arndt Universität Greifswald, Johann Gutenberg Universität Mainz oraz w Max-Planck-Institut für Immaterialgüter-und Wettbewerbsrecht.
Wiceprzewodniczący Komitetu FinTech Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (PIIT). Członek International Association of Privacy Professionals (IAPP).

Karol Juraszczyk

Specjalizuje się w prawie nowych technologii, w szczególności w prawie usług płatniczych, ochrony danych osobowych oraz zagadnieniach związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy (AML). Posiada praktykę w zakresie prawa umów, usług świadczonych drogą elektroniczną, ochrony konsumentów oraz prawa e-commerce. Reprezentował instytucję płatniczą przed organami nadzorującymi jej działalność, w tym KNF i GIIF. W Kancelarii uczestniczy w pracach zespołu Technologie Media Telekomunikacja, doradzając podmiotom z sektora FinTech, w szczególności w zakresie prawa instytucji finansowych i prawa usług płatniczych.
Doświadczenie zdobywał w zapewniając obsługę prawną jednego z wiodących dostawców usług płatniczych działających na polskim rynku. Reprezentował spółkę w procesach due dilligence oraz integracji post-transakcyjnej. Wcześniej był związany z obszarem rynków kapitałowych, pracując w działach Compliance dwóch domów maklerskich.
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. Klientom doradza w języku polskim i angielskim.
Specjalizacje
• Technologie Media Telekomunikacja
• Prawo instytucji finansowych i usług płatniczych (FinTech)

Michał Synowiec

Aplikant radcowski, Prawnik
Specjalizuje się w prawie nowych technologii, zwłaszcza w zagadnieniach związanych z prawem usług płatniczych oraz ochroną danych osobowych. Posiada doświadczenie w zakresie prawa umów oraz prawa własności intelektualnej. Wspierał instytucje finansowe w postępowaniach przed organami nadzoru (KNF, NBP). Uczestniczył w badaniach due diligence podmiotów działających na rynku finansowym, projektach dostosowania działalności dostawców usług płatniczych do wymogów regulacyjnych dyrektywy PSD2 (banki, krajowe instytucje płatnicze) oraz doradzał przy wdrażaniu procedur wewnętrznych (AML, outsourcing, monitoring incydentów, środki bezpieczeństwa, kontrola wewnętrzna). Bierze również udział w przeprowadzaniu audytów zgodności procesów przetwarzania danych pod kątem wymogów RODO. Prelegent na konferencjach poświęconych tematyce prawa usług płatniczych, ochrony danych osobowych, prawa własności intelektualnej oraz prawa cywilnego. Autor i współautor pozycji naukowych i popularnonaukowych z zakresu prawa usług płatniczych oraz prawa gospodarczego. Absolwent WPiA UJ na kierunkach prawo oraz administracja, Kraków Intellectual Property Law Sum-mer School, organizowanej przez UJ, Winter School on European Business Law, organizowanej przez Julius-Maximilians-Universität Würzburg (Niemcy), oraz Szkoły Prawa Amerykańskiego UJ organizowanej przez Columbus School of Law przy The Catholic University of America w Waszyngtonie. Stypendysta Julius-Maximilians-Universität Würzburg. Obecnie aplikant radcowski przy OIRP w Krakowie oraz doktorant w Katedrze Prawa Gospodarczego Prywatnego UJ.