szkolenie

16
października
2019

NADZÓR I KONTROLA W SPÓŁKACH KOMUNALNYCH

koordynator: Iwona Nowosielska

Nadzór i kontrola nad spółkami komunalnymi jest zagadnieniem niewystarczająco uregulowanym w obowiązujących przepisach prawa. Jest także poważnym problemem zarządczym dla organów uchwałodawczych i wykonawczych samorządu, zważywszy na wartość mienia komunalnego ulokowanego w spółkach stanowiących własność gminy, powiatu czy województwa. Jeśli dodać do tego społeczną wagę zadań powierzanych spółkom- dostarczanie wody, odbiór ścieków, zagospodarowanie odpadów komunalnych, dostawę ciepła, transport publiczny a także mając na uwadze wielkość rekompensat finansowych przekazywanych spółkom z tego powodu, nie ulega wątpliwości, że zasady kontroli i nadzoru nad spółkami mają istotne znaczenie w praktyce działalności organów samorządu terytorialnego. A praktyka ta jest bardzo różna i dostarcza zarówno pozytywnych jak i negatywnych przykładów sprawowanego nadzoru i kontroli. Standardy nadzoru i kontroli, o ile są przygotowane, najczęściej wypracowywane są przez samorządy samodzielnie, na drodze własnych doświadczeń, często związanych z negatywnymi wynikami zewnętrznych postępowań kontrolnych. Siłą rzeczy, standardy te są bardziej odpowiedzią na stwierdzone nieprawidłowości aniżeli systemowym rozwiązaniem pozwalającym zminimalizować ryzyka nieprawidłowości w działalności komunalnej spółki.

Szkolenie ma na celu pokazanie najczęściej spotykanych nieprawidłowości w działalności spółek komunalnych a także przybliżenie uczestnikom:

 • pracownikom urzędów gmin, powiatów i województw, odpowiedzialnym za kontrolę nad spółką,
 • przedstawicielom rad nadzorczych zobowiązanym do nadzoru,
 • pracownikom spółek realizującym zadania kontroli wewnętrznej i odpowiedzialnym za obsługę organów spółki
przykładowych rozwiązań w zakresie nadzoru i kontroli mogących stanowić podstawę do zweryfikowania lub zbudowania własnych procedur zapewniających satysfakcjonujące i pozbawione nieprawidłowości funkcjonowanie spółek komunalnych zarówno z perspektywy spółki jak i jej właściciela.

Szkolenie przeprowadzi: Barbara Mrozowska-Nieradko, Sekretarz Miasta Łodzi

Program

 1. Rodzaje nieprawidłowości i nadużyć występujących w działalności spółek komunalnych:
  • Przesłanki powołania lub przystąpienia do spółki komunalnej.
  • Przykładowe nieprawidłowości w funkcjonowaniu spółek wynikające z naruszenia m.in. Prawa zamówień publicznych, ustawy o ochronie konkurencji i konsumenta.
 2. Zewnętrzne organy kontroli - podstawa i zakres działań kontrolnych:
  • Uprawnienia kontrolne Wojewody.
  • Zakres kontroli RIO.
  • Praktyka kontrolna NIK.
 3. Nadzór i kontrola wspólnika:
  • Nadzór Rady Nadzorczej.
  • Modele Indywidualnej Kontroli Wspólnika.
  • Rola Radnego w procesie kontroli działalności spółki komunalnej.
 4. Wewnętrzne procedury w spółce jako narzędzie minimalizacji nieprawidłowości w jej funkcjonowaniu:
  • Regulaminy zamówień publicznych i wewnętrzne procedury antykorupcyjne.
  • Norma PN ISO 37001:2016.

Ramowy harmonogram:
09:00 – kawa na początek dnia
10:00 – rozpoczęcie zajęć
13:00 – przerwa na lunch
13:30 – kontynuacja zajęć
14:30 – przerwa na kawę
14:45 – kontynuacja zajęć
16:00 – zakończenie szkolenia

Barbara Mrozowska-Nieradko

Sekretarz Miasta Łodzi
Wykształcenie :
wyższe, mgr prawa Uniwersytetu Łódzkiego
absolwent podyplomowych studiów menedżerskich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego i podyplomowych studiów z zakresu rachunkowości zarządczej i controllingu na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego
absolwent studiów doktoranckich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
uprawnienia członków rad nadzorczych spółek SP
Doświadczenie zawodowe:
samorządowiec od 1990 r.,
(Wiceburmistrz miasta- gminy Warta, zastępca prezydenta i Prezydent Miasta Sieradza, zastępca dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, zastępca prezydenta i sekretarz Miasta Zduńska Wola)
Od 2010 r. do chwili obecnej Sekretarz Miasta Łodzi.
Przewodnicząca Rady Nadzorczej Bionananopark sp. z o.o. w Łodzi od 2016 r.
Zainteresowania:
Aspekty organizacyjne zarządzania i nadzoru nad firmami komunalnymi