szkolenie

21
sierpnia
2019

UWARUNKOWANIA PRAWNE I REALIZACYJNE IMPREZ MASOWYCH

koordynator: Iwona Nowosielska

21 sierpnia 2019 r.
10:00 Prawno-karne aspekty bezpieczeństwa imprez masowych.
 • Jakie akty prawne regulują zasady organizacji imprez masowych?
 • Jakie wydarzenia spełniają kryteria imprezy masowej, a jakie wydarzenia zostały wyłączone z obowiązku stosowania przepisów o bezpieczeństwie imprez masowych?
 • Do jakich przestępstw i wykroczeń dochodzi najczęściej podczas imprez masowych?
 • Kiedy organizator imprezy masowej ponosi odpowiedzialność karną?
Sergiusz Parszowski
(doradca ds. bezpieczeństwa)
12:00 Przerwa na kawę
12:15 Formalności przed imprezą masową. Organizacja i wydawanie zezwoleń:
 • W jakim zakresie organizator odpowiada za bezpieczeństwo imprezy masowej a w jakim zakresie odpowiadają instytucje publiczne?
 • Jakie informacje i dokumenty organizator musi dołączyć do wniosku o zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej?
 • Jak "krok po kroku" wygląda proces uzyskiwania zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej?
 • Na jakie główne nieprawidłowości w zakresie organizacji i zabezpieczenia imprez masowych wskazują ostatnie kontrole Najwyższej Izby Kontroli?
Sergiusz Parszowski
(doradca ds. bezpieczeństwa)
14:10 Przerwa, poczęstunek
14:30 Analiza geoinformacyjna procesu bezpiecznej ewakuacji plenerowych imprez masowych:
 • Analiza geoinformacyjna - co to jest i dlaczego jest tak ważna w aspekcie procesów planowania i ewakuacji plenerowej imprezy masowej. Rodzaje ewakuacji.
 • Źródła i rodzaje danych przestrzennych niezbędne do przeprowadzenia analizy geoinformacyjnej na cele bezpiecznej ewakuacji plenerowych imprez masowych.
 • Oprogramowanie do analiz geoinformacyjnych, w tym open source - krótkie omówienie i przykłady wykorzystania narzędzi analizy geoinformacyjnej.
 • Model kartograficzny - mapa - jako efekt analizy geoinformacyjnej i narzędzie wpierające proces planowania i ewakuacji plenerowej imprezy masowej. Case study.
Dr inż. Anna Kowalczyk
(Instytut Geoinformacji i Kartografii, Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski)
16:00 Zakończenie szkolenia

Anna Maria Kowalczyk

W roku 2004 ukończyła studia na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. W roku 2009 uzyskała stopień doktora nauk technicznych w zakresie geodezji i kartografii. Pracę na uczelni podjęła w roku 2010. Obecnie zatrudniona jest na stanowisku adiunkta w Instytucie Geoinformacji i Kartografii na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Autorka wielu monografii i prac naukowych, promotor prac inżynierskich i magisterskich. Współautorka książki „Metody geoinformacyjnych analiz jawnoźródłowych w zwalczaniu terroryzmu.”
Od 2012 roku Ekspert Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. W roku 2012 odbyła staż zagraniczny na Uniwersytecie Technicznym w Wiedniu. Od 2011 roku opiekun naukowy Koła Naukowego Analiz Przestrzennych GeoGis. Członek Ochotniczej Straży Pożarnej.
Nauczyciel akademicki. Prowadzi wykłady dotyczące modeli w gospodarce przestrzennej, analiz przestrzennych oraz kształtowania przestrzeni bezpiecznej. W pracy naukowej zajmuje się metodami analiz geoinformacyjnych, zagadnieniami kształtowania przestrzeni bezpiecznej, szacowaniem ryzyka zagrożeń, kartografią zagrożeń z wykorzystaniem GIS.

Sergiusz Parszowski

Doradca w sprawach bezpieczeństwa i porządku publicznego, ochrony osób i mienia oraz bezpieczeństwa biznesu. Założyciel i ekspert firmy Instin.pl. W latach 2010 - 2015 współpracował z operatorem Stadionu Narodowego w Warszawie, gdzie odpowiadał między innymi za rekrutację i przeszkolenie operatorów monitoringu wizyjnego, organizację stanowisk pracy i opracowanie stosownych procedur. Jako trener służb informacyjnej i porządkowej w ramach programu „Stewarding – najwyższa jakość organizacji imprez” przeszkolił kilkuset pracowników. Członek zespołu bezpieczeństwa podczas największych imprez masowych organizowanych na Stadionie Narodowym w Warszawie. W przeszłości, jako pracownik samorządowy, odpowiadał również za organizację procesu wydawania zezwoleń i kontrolę przebiegu imprez masowych. Współautor książki „Imprezy masowe. Organizacja, bezpieczeństwo, dobre praktyki”. Absolwent Akademii Obrony Narodowej w Warszawie oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Termin i Miejsce

Termin:
21 sierpnia 2019
Miejsce:
Warszawa

Koszt

Koszt udziału jednej osoby wynosi:
 • 790 zł + 23% VAT

Informacje dodatkowe

Powyższy koszt obejmuje: udział, materiały konferencyjne, lunch, przekąski i napoje w przerwach.

Warunkiem udziału jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (zakładka "Zgłoszenie"), faksem lub elektronicznie i otrzymanie pisemnego potwierdzenia udziału ze strony CPI. O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona.

Zapłata i Rezygnacja

Koszt udziału jest płatny na konto CPI, na podstawie potwierdzenia udziału. Faktury będą do odbioru podczas spotkania.

Rezygnacja z udziału po 14 sierpnia 2019 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału na podstawie faktury Centrum Promocji Informatyki. Rezygnacja możliwa jest tylko i wyłącznie w formie pisemnej.

Biuro Organizacyjne

Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.
02-757 Warszawa, ul. Pory 78, I piętro
tel. 22 355 86 80, fax 22 355 86 79
e-mail:cpi@cpi.com.pl
Dane uczestnika
Dane płatnika

Zobowiązujemy się uregulować koszt udziału jednej osoby w spotkaniu:

Uczestnicy, których udział w konferencji jest finansowany ze środków publicznych w co najmniej 70%, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) mogą uzyskać zwolnienie z VAT-u, na podstawie wypełnionego i przesłanego do CPI sp. z o.o. oświadczenia.

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy o udział w szkoleniu oraz w celach reklamowych, promocyjnych i marketingowych związanych z działalnością prowadzoną przez Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. (art. 23 ust. 1 pkt 3 i 5 u.o.d.o.”, a po 25 maja 2018 r. – art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO). Dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą, a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Dane osobowe udostępniane będą patronom i sponsorom. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w szkoleniu.

Skąd dowiedzieli się Państwo o spotkaniu: