szkolenie

6
listopada
2019

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W BHP

koordynator: Iwona Brokowska Duda

Cel szkolenia:

 • Wprowadzenie do nowych przepisów ogólnego Rozporządzenia Unijnego (RODO)
 • Poznanie praktycznego aspektu związanego z przetwarzaniem danych osobowych na aktualnych i nowych zasadach
 • Zdobycie umiejętności prawidłowego gromadzenia i zabezpieczenia danych osobowych w BHP
Adresaci:
 • Osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo informacji w przedsiębiorstwach i podmiotach publicznych
 • Specjaliści ds. BHP
 • Specjaliści ds. ochrony danych osobowych

Szkolenie prowadzi: Adam Parysz, Dyplomowany Archiwista, absolwent Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego na kierunku Historia, specjalizacja Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją Współczesną. Czynny Administrator Bezpieczeństwa Informacji w PNBU „BT” Teresa Buzińska oraz Inspektor Ochrony Danych w Gminie Lądek.

Czas trwania szkolenia: od godz. 10.00 do ok. 16

Program:
I. Uregulowania prawne:

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r;
 • Ustawa z 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych
 • Analiza definicji ustawowych (dane osobowe, zbiór danych, przetwarzanie danych, ADO, IOD, UODO)
 • Definicje ustawowe a praktyka (problemy interpretacyjne)
 • Nietypowe dane osobowe: wizerunek, dane biometryczne, numer IP komputera, nagrania głosowe
 • Czy dane przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą podlegają przepisom ustawy? (interpretacja najnowszych zmian prawnych dotyczących danych zawartych w CEIDG)
 • Co zrobić z informacjami o osobach zmarłych?
 • Czy dane służbowe podlegają ochronie?
 • Koncepcja wspólnego administratora danych w administracji publicznej - problemy praktyczne, stanowisko UODO.
II. RODO /GPDR: definicje, zasady legalnego przetwarzania danych, uzyskiwania zgód, prawa obywateli:
 • Zakres zmian i ich właściwość przedmiotowa.
 • Zmiany w ochronie danych osobowych w prawodawstwie europejskim (cel zmian i efekty)
 • Dane osobowe - co to jest według RODO
 • Zasady przetwarzania danych w RODO
 • Dane zwykłe a dane wrażliwe - jak przebiega podział?
 • Przesłanki przetwarzania danych na gruncie RODO z uwzględnieniem udzielenia zgody
 • Przetwarzanie danych
 • Powierzenie przetwarzania danych
 • Zbiór danych - czym jest według RODO?
 • Zasada profilowania
 • Dyrektywy Privacy by design i Privacy by Default
 • Szkolenia organizowane przez Inspektora Ochrony Danych
 • Budowanie świadomości zagrożeń i odpowiedzialności
 • Okres przechowywania danych obywateli i pracowników jednostki oraz warunki ich pozyskania
 • Zasada adekwatności
 • Kiedy można zbierać dane wrażliwe?
 • Prawa obywatela - obowiązek uaktualnienia, obowiązek informacyjny i sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych.
 • Kiedy można przetwarzać dane obywateli i pracowników?
 • Czy dopuszczalne jest kserowanie lub skanowanie dowodów osobistych obywateli?
 • Jak prawidłowo sformułować zgodę na przetwarzanie danych osobowych?
 • W jakich sytuacjach można przetwarzać dane osobowe bez uzyskania zgody na przetwarzanie danych osobowych?
 • Prawa osób których dane dotyczą:
  1. prawo do uzyskania kopii danych;
  2. prawo do bycia zapomnianym;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania;
  4. prawo do przenoszenia danych;
  5. prawo do sprostowania danych.
III. RODO a BHP: zagadnienia praktyczne
 • Przetwarzanie danych osobowych pracowników
 • Zwolnienia lekarskie
 • Stan zdrowia
 • Skierowania na badania
 • Wypadki przy pracy ( postępowanie powypadkowe i zbieranie danych od świadków wypadku
 • Monitoring w miejscu pracy
 • Szkolenia BHP
 • Współpraca z firmami zewnętrznymi
 • Wystawianie zaświadczeń
IV. RODO a BHP: działalność gospodarcza z zakresu BHP
 • Powierzanie i udostępnianie danych osobowych
 • Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych
 • Jak długo przechowywać dokumentację?
 • W jaki sposób postępować z danymi po zakończeniu współpracy z klientem?
 • Jak bezpiecznie zniszczyć dane?
V. Urząd Ochrony Danych Osobowych. Odpowiedzialność prawna podmiotów przetwarzających dane osobowe
 • Kontrole
 • Uprawnienia UODO
 • Nowe kompetencje UODO w świetle nowej Ustawy o ODO
 • Jakie sankcje grożą podmiotom przetwarzającym dane niezgodnie z przepisami?
 • Odpowiedzialność cywilnoprawna i administracyjna Administratora Danych oraz pracowników.
 • Odpowiedzialność karna Administratora Danych.
VI. Dyskusja

Adam Parysz

Dyplomowany Archiwista, absolwent Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego na kierunku Historia, specjalizacja Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją Współczesną. Czynny Administrator Bezpieczeństwa Informacji w PNBU „BT” Teresa Buzińska oraz Inspektor Ochrony Danych w Gminie Lądek. Były Specjalista ds. Archiwizacji oraz Kierownik Projektów w ArchiDoc SA. Doświadczenie zawodowe w charakterze archiwisty oraz w kierowaniu projektami archiwizacji dokumentacji. Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń (3 645h dydaktycznych spędzonych na sali szkoleniowej oraz 4046 przeszkolonych uczestników) z zakresu archiwizacji dokumentacji, systemów teleinformatycznych (w szczególności EPUAP2), prawa archiwalnego, administracyjnego, ochrony danych osobowych oraz zarządzania dokumentem i podpisem elektronicznym dla wielu instytucji państwowych, samorządowych i firm prywatnych. Udokumentowane przeprowadzenie ponad 230 szkoleń dla wielu instytucji państwowych, prywatnych i samorządowych m.in. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Kancelaria Senatu RP, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Komenda Główna Policji,, Poczta Polska S.A., Koleje Mazowieckie, CBA, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie, Polska Akademia Nauk, Akademia Górniczo-Hutnicza, Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, Rzeszowie i w Olsztynie, Urząd Miasta Rzeszowa, Wojewódzka Stacja Sanitarno –Epidemiologiczna w Poznaniu, Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, Szpital Zachodni im. Św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim, Arcelormittal, ArchiDoc S.A, Sąd Okręgowy w Kielcach oraz Sąd Apelacyjny we Wrocławiu. W zakresie ochrony danych osobowych szkolił m. in. ING Bank Śląski, Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim, Fenice Poland, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie i Podlaski Urząd Wojewódzki. Współpracuje m. in. z Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze, Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki FRDL, ADEPTS.C., Fundacja Rozwoju i Ochrony Komunikacji Elektronicznej FORCE, SUKCES C.R. Edyta Szczerkowska, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe w Łodzi.