szkolenie

22
października
2019

WDROŻENIE I FUNKCJONOWANIE COMPLIANCE W FIRMIE – DOŚWIADCZENIA PRAKTYCZNE

62 dni do rozpoczęciakoordynator: Iwona Nowosielska

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu.
Prawidłowo wdrożone i stosowane w praktyce zasady compliance pozwalają na uniknięcie lub zminimalizowanie wielu ryzyk, takich jak nadużycia gospodarcze, przestępstwa finansowe, nieuczciwe działania pracowników i kadry zarządzającej, odpowiedzialność karna i karnoskarbowa przedstawicieli i pracowników przedsiębiorcy, nieuczciwa konkurencja, ochrona danych osobowych, utrata danych, cyberprzestępczość, a także korupcja.
Podpowiemy, bazując na doświadczeniu i wiedzy praktycznej, jak wystrzec się pułapek w funkcjonowaniu systemów compliance, aby uniknąć niepożądanych sytuacji.

Do kogo szkolenie jest skierowane.
Pracodawcy, osoby odpowiedzialne za wdrażanie i stosowanie procedur i systemów compliance, osoby pełniące funkcję complinace officer, członkowie zarządów, prawnicy wewnętrzni.

Szkolenie przeprowadzą:
adwokat Michał Chodkowski
radca prawny Marek Korcz
adwokat Jan Rysiński
adwokat Karolina Jesionowska-Jagusiak

22 października 2019 r.
9:00 Rejestracja uczestników, poranna kawa
I część – Czym jest compliance i jak się do niego przygotować?
10:00 Organizacja i miejsce compliance w firmie, zapewnienie skuteczności na etapie Wdrożenia.
radca prawny Marek Korcz
(Łaszczuk i Wspólnicy)
11:00 Rola kodeksów etycznych i wewnętrznych procedur compliance
adwokat Michał Chodkowski
(Łaszczuk i Wspólnicy)
12:00 Przerwa, poczęstunek
II część – O czym należy pamiętać przy wdrażaniu i stosowaniu compliance?
12:30 „Pułapki” i naruszenia procedur compliance – omówienie przykładów.
adwokat Michał Chodkowski, Łaszczuk i Wspólnicy,
radca prawny Marek Korcz, Łaszczuk i Wspólnicy
13:30 Compliance a wirtualna przestępczość.
adwokat Jan Rysiński
(Łaszczuk i Wspólnicy)
13:50 Compliance a odpowiedzialność karna i karno-skarbowa.
adwokat Karolina Jesionowska-Jagusiak
(Łaszczuk i Wspólnicy)
14:10 Compliance a prawo konkurencji.
radca prawny Marek Korcz
(Łaszczuk i Wspólnicy)
14:30 Przerwa na kawę
Część III – Perspektywy rozwoju compliance.
14:45 Dlaczego complinace będzie zyskiwał na znaczeniu?
adwokat Jan Rysiński
(Łaszczuk i Wspólnicy)
15:45 Podsumowanie szkolenia.
16:00 Zakończenie obrad

Michał Chodkowski

Adwokat, Partner w kancelarii Łaszczuk i Wspólnicy. Specjalizuje się w prawie pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawie konsumenckim. Doradza polskim i międzynarodowym przedsiębiorstwom między innymi w zakresie prawnych aspektów zarządzania zasobami ludzkimi oraz doboru form zatrudnienia, indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, a także racjonalizacji zatrudnienia. Reprezentuje pracodawców w sporach z pracownikami przed sądami pracy. Jego praktyka obejmuje także kompleksowe doradztwo w zakresie zatrudniania cudzoziemców. Doradza przedsiębiorcom z branży sprzedaży bezpośredniej w zakresie form prowadzenia działalności oraz podstaw współpracy z przedstawicielami i metod wynagradzania osób uczestniczących w systemach sprzedażowych. Jego doświadczenie obejmuje także procesy wdrażania Pracowniczych Programów Emerytalnych.
Z kancelarią Łaszczuk i Wspólnicy współpracuje od 2005 roku. Jest rekomendowany przez międzynarodowe wydawnictwo Expert Guides Rising Stars w dziedzinie zatrudnienia i prawa pracy od 2015 r.
Michał Chodkowski jest wykładowcą na Uczelni Łazarskiego i członkiem Zarządu Polskiego Stowarzyszenia HR. Pełni ponadto funkcję Krajowego Administratora Kodeksu Polskiego Stowarzyszenia Sprzedaży Bezpośredniej.

Karolina Jesionowska-Jagusiak

Adwokat. Jej praktyka obejmuje przede wszystkim sprawy z zakresu bieżącego funkcjonowania spółek prawa handlowego, obrotu prawami udziałowymi, bieżącego doradztwa podatkowo-prawnego, doradztwa w postępowaniach przed organami podatkowymi oraz doradztwa w zakresie nieruchomościami. Karolina Jesionowska w 2014 roku uzyskała dyplom z wyróżnieniem summa cum laude Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W 2014 roku, po ukończeniu studiów, zdała egzamin wstępny na aplikację adwokacką i została wpisana na listę aplikantów adwokackich. W roku 2014 ukończyła również z wyróżnieniem dwuletnie studia w Centrum Prawa Angielskiego i Europejskiego (Uniwersytet Cambridge we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim). W 2017 r. ukończyła podyplomowe studia z zakresu prawa podatkowego na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.
W roku 2018 z sukcesem zdała egzamin zawodowy i została wpisana na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Współpracę z kancelarią Łaszczuk i Wspólnicy rozpoczęła w roku 2013.

Marek Korcz

Marek jest wspólnikiem zarządzającym Kancelarii Łaszczuk i Wspólnicy. W latach 1994-2007 współpracował z Kancelarią. W latach 2007-2016 zajmował stanowiska kierownicze w departamencie prawnym jednego z największych operatorów telekomunikacyjnych w Polsce, w tym Dyrektora Departamentu Prawnego. W 2016 r. ponownie dołączył do zespołu Kancelarii.
Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w 1994 r. W 1999 r. został wpisany na listę radców prawnych.
Marek doradza w zakresie prawa telekomunikacyjnego, prawa nowych technologii i ochrony prywatności oraz w sprawach z zakresu obsługi prawej przedsiębiorstw, zwłaszcza z tzw. sektorów regulowanych. Jego doświadczenie obejmuje także kompleksowe doradztwo w zakresie postępowań sądowych i administracyjnych, w tym tworzenie całościowej strategii prowadzenia sprawy i zastępstwo przed sądami i właściwymi organami.
Jako prawnik wewnętrzny, Marek miał okazję zdobyć praktyczne doświadczenie w codziennej współpracy z działem zarządzania zgodnością w organizacji, w której kompleksowe rozwiązania z zakresu compliance (w tym – whistleblowing) istnieją od prawie 10 lat.

Jan Rysiński

Rozpoczął współpracę z kancelarią Łaszczuk i Wspólnicy w 2007 r. Od 2019 r. jest partnerem.
Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w 2008 r., w 2013 r. został wpisany na listę adwokatów.
Oprócz sporów cywilnoprawnych (sądowych i arbitrażowych) Jan specjalizuje się w doradztwie z zakresu prawa karnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawno-karnych aspektów prowadzenia biznesu. Jego praktyka obejmuje doradztwo i reprezentowanie zagranicznych i polskich klientów w charakterze pełnomocnika pokrzywdzonego, zarówno w postępowaniu przygotowawczym, jak i sądowym. Specjalizuje się w sprawach dotyczących oszustw i kradzieży popełnianych na szkodę klientów, w tym w sprawach wyłudzeń popełnianych przy wykorzystaniu metod social engineering. Występuje także jako obrońca w sprawach karnych.

Termin i Miejsce

Termin:
22 października 2019
Miejsce:
Warszawa

Koszt

Koszt udziału jednej osoby wynosi:
  • 890 zł + 23% VAT

Informacje dodatkowe

Powyższy koszt obejmuje: udział, materiały konferencyjne, lunch, przekąski i napoje w przerwach.

Warunkiem udziału jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (zakładka "Zgłoszenie"), faksem lub elektronicznie i otrzymanie pisemnego potwierdzenia udziału ze strony CPI. O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona.

Zapłata i Rezygnacja

Koszt udziału jest płatny na konto CPI, na podstawie potwierdzenia udziału. Faktury będą do odbioru podczas spotkania.

Rezygnacja z udziału po 15 października 2019 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału na podstawie faktury Centrum Promocji Informatyki. Rezygnacja możliwa jest tylko i wyłącznie w formie pisemnej.

Biuro Organizacyjne

Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.
02-757 Warszawa, ul. Pory 78, I piętro
tel. 22 355 86 80, fax 22 355 86 79
e-mail:cpi@cpi.com.pl
Dane uczestnika
Dane płatnika

Zobowiązujemy się uregulować koszt udziału jednej osoby w spotkaniu:

Uczestnicy, których udział w konferencji jest finansowany ze środków publicznych w co najmniej 70%, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) mogą uzyskać zwolnienie z VAT-u, na podstawie wypełnionego i przesłanego do CPI sp. z o.o. oświadczenia.

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy o udział w szkoleniu oraz w celach reklamowych, promocyjnych i marketingowych związanych z działalnością prowadzoną przez Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. (art. 23 ust. 1 pkt 3 i 5 u.o.d.o.”, a po 25 maja 2018 r. – art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO). Dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą, a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Dane osobowe udostępniane będą patronom i sponsorom. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w szkoleniu.

Skąd dowiedzieli się Państwo o spotkaniu: