forum

21
maja
2019

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W SĄDACH ORAZ ORGANACH OCHRONY PRAWNEJ

koordynator: Iwona Nowosielska

Koordynacja merytoryczna programu i prowadzenie obrad dr Marlena Sakowska-Baryła

Reformy w dziedzinie ochrony danych osobowych w szczególny sposób wpływa na organizację systemu ochrony danych osobowych w sadach i organach ochrony prawnej. Obecnie wszystkie te podmioty stają nie tylko przed dylematem, jak zastosować RODO i ustawę o ochronie danych osobowych, ale także określeniem jak w efektywny i zgodny z prawem sposób pogodzić stosowanie reguł wynikających z tych przepisów z regulacjami ustawy o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości, a także najnowszymi rozwiązaniami przewidzianymi w ustawie o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679, a więc tzw. ustawą wdrażającą RODO.
Stosowanie przepisów o ochronie danych osobowych w sądach i organach przetwarzających dane w celu rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także wykonywania tymczasowego aresztowania, kar, kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności jest nadzwyczaj problematyczne nie tylko dlatego, że mamy do czynienia z nowymi unormowaniami, ale przede wszystkim z tej racji, że są one nader skomplikowane, niejasne, a nadto wymagają synchronicznego stosowania reguł, które trudno skonkretyzować i rozgraniczyć.
Zastanawiamy się choćby, ilu administratorów jest w sądzie, jak w praktyce będzie stosowany nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych w sądach przy sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości, jak prawidłowo zabezpieczyć dane, jak stosować monitoring, jak kształtuje się odpowiedzialność karna za nieprzestrzeganie zasad ochrony danych osobowych.
Na te właśnie problemy i pytania postaramy się znaleźć odpowiedzi podczas naszego forum.

21 maja 2019 r.
10:00 Otwarcie Forum, przedstawienie programu
Dr Marlena Sakowska-Bryła
10:10 „Dyrektywa policyjna”, ustawa o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości a RODO:
 • podmiotowy zakres stosowania regulacji,
 • jak określić, który akt ma zastosowanie przy przetwarzaniu danych osobowych przez sąd, policję i inne służby,
 • wątpliwości interpretacyjne
dr Paweł Litwiński
10:50 Ochrona danych osobowych w sądach po reformach:
 • zakres zmian – podstawy prawne kształtowania systemu ochrony danych osobowych w sądach,
 • nadzór nad prawidłowością przetwarzania danych osobowych,
 • wielość administratorów,
 • kuratorzy, biegli sądowi, mediatorzy a system ochrony danych osobowych w sądach.
dr Marlena Sakowska-Baryła
11:30 Dyskusja, moderowanie dr Marlena Sakowska-Baryła
11:50 Przerwa na kawę
12:10 Odpowiedzialność karna za bezprawne przetwarzanie danych osobowych:
 • odpowiedzialność karna na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych,
 • odpowiedzialność karna na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych, przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości,
 • odpowiedzialność karna na podstawie kodeksu karnego,
 • odpowiedzialność karna na podstawie przepisów przewidujących ochronę tajemnic.
dr inż. Agnieszka Gryszczyńska
12:50 Ochrona danych osobowych a informatyka śledcza w organizacjach porządku i bezpieczeństwa publicznego:
 • mechanizmy ochrony technicznej i organizacyjnej wynikające z przepisów o ochronie prywatności i praktyk branży IT w toku postępowań,
 • zabezpieczenie materiału dowodowego - ochrona na etapie pozyskiwania i przesyłania.
Maciej Kołodziej
13:30 Dyskusja, moderowanie dr Marlena Sakowska-Baryła
13:50 Przerwa, poczęstunek
14:20 Ochrona danych w monitoringu wizyjnym w sądach i prokuraturze:
 • ochrona danych osobowych w monitoringu wizyjnym,
 • podstawa prawna monitoringu wizyjnego w sądach i prokuraturze,
 • prawa osoby monitorowanej Obowiązki administratora,
 • teren objęty monitoringiem wizyjnym,
 • problemy, wątpliwości i propozycje rozwiązań.
mec. Mirosław Wróblewski
15:00 Stosowanie rozporządzenia KRI w sądach powszechnych:
 • "My nie musimy mieć ISO" - system zarządzania bezpieczeństwem informacji oparty na ISO 27001 - wymóg czy wybór,
 • KRI jako "wsparcie" dla wdrażania RODO,
 • podział ról i odpowiedzialności w szbi: Prezes czy Dyrektor?
 • od RODO do ISO przez KRI a może odwrotnie.
Kinga Wójcik-Prządka
15:40 Dyskusja, moderowanie dr Marlena Sakowska-Baryła
16:00 Zakończenie Forum

Agnieszka Gryszczyńska

Doktor habilitowany nauk prawnych, inżynier informatyk. Prokurator. Od 2011 roku jest adiunktem w Katedrze Prawa Informatycznego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Od 2017 r. jest wykładowcą w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, gdzie prowadzi zajęcia z zakresu cyberprzestępczości. Członek Rady do Spraw Cyfryzacji.
Prelegentka licznych konferencji krajowych i międzynarodowych oraz autorka publikacji poświęconych prawnym aspektom informatyzacji, rejestrom publicznym, ochronie danych osobowych, tajemnicom prawnie chronionym oraz cyberprzestępczości i cyberbezpieczeństwu.

Maciej Kołodziej

Ekspert, wykładowca i konsultant w e-Detektywi.pl, specjalizuje się w ochronie danych osobowych, bezpieczeństwie informacji, informatyce śledczej i systemach IT. Wiceprezes „SABI - Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Danych”. Audytor wiodący i wykładowca w zakresie norm ISO/EIC 27000.
Zajmuje się doradztwem, dla podmiotów biznesowych i administracji publicznej, przy wdrażaniu procesów organizacyjnych wynikających z regulacji prawnych dotyczących prawa ochrony danych, e-commerce oraz technologii funkcjonowania usług społeczeństwa informacyjnego. Wspiera biznes w procedurach zachowania ciągłości działania, przywracania procesów po awariach, odzyskiwania danych oraz ochrony informacji, w tym danych osobowych. Doradza Inspektorom Ochrony Danych i Administratorom Systemów TeleInformatycznych.

Paweł Litwiński

Adwokat, partner w kancelarii Barta Litwiński Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Szkoły Prawa Amerykańskiego UJ i Catholic University of America, Columbus School of Law, Washington.
W przeszłości m.in. członek Grupy Ekspertów Komisji Europejskiej do spraw wdrożenia ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) oraz Rady do spraw Informatyzacji II kadencji. Posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów związanych z prawem ochrony danych osobowych, prawem nowych technologii i prawem telekomunikacyjnym. Reprezentował polskich i zagranicznych przedsiębiorców przed organami regulacyjnymi, w szczególności posiada bogate doświadczenie w sporach z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych (wcześniej Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych) i stanowiących ich konsekwencję postępowaniach sądowych. Rekomendowany w polskich i międzynarodowych rankingach prawników specjalizujących się w prawie ochrony danych osobowych (Rzeczpospolita, Polityka Insight, Chambers).
Autor i współautor licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu prawa ochrony danych osobowych, prawa nowych technologii i prawa telekomunikacyjnego, w tym komentarza do Rozporządzenie UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych (CH Beck, 2017), komentarza do ustawy o ochronie danych osobowych z 2018 r. (CH Beck, 2018), komentarza do ustawy o ochronie danych osobowych z 1997 r. (CH Beck, 2009, II wyd. 2013, III wyd. 2015, IV wyd. 2016), monografii „Ochrona danych osobowych w ogólnym postępowaniu administracyjnym” (Wolters Kluwer, 2009), a także pozycji p.t. „Prawo Internetu” (LexisNexis 2004, 2007), „Prawo reklamy i promocji” (LexisNexis 2007), monografii: „Media elektroniczne – współczesne problemy prawne” (2016), „Prywatność a jawność. Bilans 25-lecia i perspektywy na przyszłość” (2016), „Ochrona danych osobowych. Aktualne problemy i nowe wyzwania” (2007), „Ochrona danych osobowych w Polsce z perspektywy dziesięciolecia” (2007) oraz „Prawo umów elektronicznych” (2006). Prelegent na konferencjach, szkoleniach i kongresach związanych z powyższą tematyką. Wykładowca na kilku wyższych uczelniach.

Marlena Sakowska-Baryła

Jest doktorem nauk prawnych, radcą prawnym, partnerem w Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelarii Radców Prawnych Sp.p., wiceprezeską SBC Inspektor Sp. z o.o. oraz redaktorem naczelnym kwartalnika "ABI Expert”, członkinią kadry naukowej Instytutu Prawa Nowych Technologii i Ochrony Danych Osobowych na Uczelni Łazarskiego, wiceprezeską i członkinią założycielką Stowarzyszenia Praktyków Ochrony Danych (SPOD).
Specjalizuje się w ochronie danych osobowych, dostępie do informacji publicznej, ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, prawie konstytucyjnym i samorządowym.
Pod jej redakcją powstał komentarz do RODO – „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych”, C.H. Beck 2018.
Jest autorką kilkudziesięciu publikacji z zakresu ochrony danych osobowych i prawa informacyjnego, w tym pierwszej na rynku książki o tematyce ochrony danych w pracy zdalnej – „Ochrona danych osobowych w warunkach pracy zdalnej”, Wolters Kluwer, 2020
Bierze czynny udział w konferencjach naukowych oraz branżowych seminariach poświęconych ww. problematyce. Jest autorką koncepcji merytorycznych cyklicznych forów branżowych. Wykłada na Uniwersytecie Łódzkim, Uniwersytecie Wrocławskim, Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, w Uczelni Łazarskiego, Akademii Leona Koźmińskiego, w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, w Wyższej Szkole Bankowej w Warszawie oraz w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej.
Prowadzi kanał na YouTube popularyzujący ochronę danych osobowych, prawo informacyjne i nowe technologie.
Jako ABI organizowała i nadzorowała system ochrony danych osobowych, obecnie uczestniczy we wdrożeniach i audytach systemów ochrony danych osobowych.
W przeprowadzonych przez nią szkoleniach wzięło udział ponad 20 000 uczestników.
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/dr-marlena-sakowska-bary%C5%82a-1b3010198/
YT: https://www.youtube.com/channel/UCGkOpbf1ZgSYXkW1BAZBm3A
FB: https://www.facebook.com/sakowskabarylaradcaprawny/
Instagram: https://www.instagram.com/marlenasakowskabaryla/

Kinga Wójcik-Prządka

Wieloletnia Administrator Bezpieczeństwa Informacji i Kierownik Oddziału Bezpieczeństwa w Sądzie Okręgowym w Warszawie, obecnie inspektor ochrony danych w sektorze publicznym. Wykładowca Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania. Ukończyła Bezpieczeństwo Publiczne i Edukację dla Bezpieczeństwa oraz podyplomowo Zarządzanie bezpieczeństwem informacji w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania oraz Zarządzanie Kryzysowe w Akademii Obrony Narodowej. Audytor wiodący normy ISO 27001. Specjalizuje się w szerokim pojmowaniu bezpieczeństwa i budowaniu elementarnej „kultury bezpieczeństwa”, łączącej różne obszary z naciskiem na podejście prewencyjne i uświadamianie w obszarze zagrożeń. Autorka publikacji o tematyce ochrony danych, bezpieczeństwa fizycznego i prewencji.

Mirosław Wróblewski

Radca prawny, dyrektor Zespołu Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich (od 2007 r.). Przedstawiciel Rzecznika w postępowaniach przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, Sądem Najwyższym, Trybunałem Konstytucyjnym i Trybunałem Sprawiedliwości UE. Specjalizuje się m.in. w zagadnieniach ochrony prywatności oraz ochrony danych osobowych.
Mianowany urzędnik służby cywilnej, certyfikowany audytor wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych. Absolwent studiów prawniczych oraz politologicznych (specjalizacja – stosunki międzynarodowe) na Uniwersytecie Jagiellońskim. Certyfikowany trener programu HELP Rady Europy. Jest autorem ponad 50 artykułów i publikacji naukowych z zakresu prawa konstytucyjnego, międzynarodowego, europejskiego oraz ochrony praw człowieka. Był i jest ekspertem w międzynarodowych projektach badawczych dotyczących ochrony praw człowieka.
Członek Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego, Polskiego Towarzystwa Konstytucyjnego oraz od maja 2014 r. członek zarządu Stowarzyszenia im. prof. Zbigniewa Hołdy. Był członkiem zarządu i komitetu wykonawczego Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej. W grudniu 2012 r. wybrany przez zarząd na przewodniczącego Komisji Budżetowej Agencji. Od 2016 r. członek Komisji Praw Człowieka przy Krajowej Izbie Radców Prawnych, od 2017 r. zastępca przewodniczącego tej Komisji. Od marca 2019 r. członek zarządu European Network of National Human Rights Institutions (ENNHRI – Europejska Sieć Krajowych Instytucji Ochrony Praw Człowieka).
Prowadzi bądź prowadził wykłady z zakresu prawa Unii Europejskiej, prawa ochrony praw człowieka oraz prawa nowoczesnych technologii na Uniwersytecie Jagiellońskim, Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. prof. J. Tischnera, Akademii im. Leona Koźmińskiego, Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu i Poznaniu oraz aplikacji adwokackiej i radcowskiej.