szkolenie

14
maja
2019

PRAWO AUTORSKIE W DZIAŁALNOŚCI SZKÓŁ WYŻSZYCH I INSTYTUTÓW BADAWCZYCH

koordynator: Iwona Brokowska Duda

Celem szkolenia jest zdobycie praktycznej wiedzy z zakresu tematyki prawa autorskie w działalności szkół wyższych i instytutów, w tym w zakresie tworzenia oraz korzystania z utworów naukowych.

Szkolenie adresowane jest dla pracowników szkół wyższych, instytutów badawczych i rozwojowych, w tym wykładowców, nauczycieli akademickich, naukowców, pracowników administracyjnych, osób tworzących prace naukowe.

Szkolenie prowadzi: adwokat Piotr Łada

Czas trwania: od godz. 10.00 do 16.00

Program szkolenia:
Utwór naukowy - pojęcie utworu naukowego na gruncie prawa autorskiego; elementy utworu naukowego (elementy słowne, znaki graficzne, symbole matematyczne, modele, makiety, dźwięki, wideogramy, animacje komputerowe, fotografie i inne); przesłanki ochrony utworu naukowego (indywidualność, oryginalność, wyrażenie); elementy chronione/niechronione w utworze naukowym (temat, pomysł badawczy, fakt, ustalenia naukowe, pogląd, teoria naukowa, dobór faktów, rozumowanie, rekonstrukcje, wyniki badań, wnioskowanie, dowodzenie, interpretacja, weryfikacja); brak ochrony pomysłu i idei na gruncie prawa autorskiego a sposoby wyrażenia w utworze naukowym; rodzaje utworów naukowych (wykłady, rozprawy naukowe, rozprawy popularno-naukowe, podręczniki, skrypty, artykuły, recenzje, projekty prac naukowo-badawczych, recenzje dorobku naukowego)

Korzystanie z „cudzych” utworów naukowych - utwór oryginalny, utwór samodzielny inspirowany, utwór zależny (opracowania, tłumaczenia, adaptacje), utwór z tzw. zapożyczeniami; plagiat i jego rodzaje (plagiat jawny, ukryty, całościowy, częściowy, autoplagiat, tzw. plagiat odwrócony); utwory naukowe w języku obcym (tłumaczenia i ich status prawny); problematyka wykorzystania utworów naukowych zagranicznych (zastosowanie polskiej ustawy, właściwość prawa, korzystanie w oparciu o umowę lub dozwolony użytek utworów chronionych); twórczość zależna (prawa zależne) - pojęcie utworu zależnego (adaptacje, opracowania, tłumaczenia), zgoda twórcy pierwotnego na rozpowszechnianie, sposoby oznaczania twórcy pierwotnego i twórcy zależnego

Konsekwencje naruszenia praw autorskich - naruszenie praw autorskich (przesłanki, ciężar dowodowy, tzw. zasada obiektywnej odpowiedzialności); odpowiedzialność cywilnoprawna - roszczenia odszkodowawcze, złożenie oświadczenia (m.in. przeprosiny, sprostowanie), usunięcie skutków naruszeń, zakaz dokonywania dalszych naruszeń, zadośćuczynienie przy naruszeniach autorskich praw osobistych lub dóbr osobistych; odpowiedzialność karnoprawna - przesłanki powstania odpowiedzialności, kary i środki karne, rodzaje czynów zabronionych (plagiat, bezprawne rozpowszechnianie, utrwalanie lub zwielokrotnianie, obrót kopiami, oskarżenie prywatne, pokrzywdzony); zasady ustalania wysokości odszkodowania lub zadośćuczynienia (forma eksploatacji, czas trwania eksploatacji, zawinienie, cel); odpowiedzialność dyscyplinarna

Utwory pracownicze a autorskie prawa majątkowe i osobiste twórców - autorskie prawa majątkowe (pojęcie, zakres, czas ochrony); twórca - pojęcie twórcy, współtwórczość (rozłączna i nierozłączna), zasady eksploatacji utworów współautorskich; utwór pracowniczy - pojęcie utworu pracowniczego, przesłanki uznania utworu za pracowniczy, forma i zakres przejścia praw autorskich do tzw. utworów pracowniczych, utwór pracowniczy a autorskie prawa osobiste, brak przystąpienia do eksploatacji utworu pracowniczego; utwór naukowy pracownika instytucji naukowej - prawo pierwszeństwa instytucji naukowej do opublikowania utworu naukowego pracownika, prawa pracownika, prawo do wynagrodzenia, wygaśnięcie prawa pierwszeństwa, korzystanie z materiału naukowego zawartego w utworze pracowniczym, prawo uczelni do publikacji pracy dyplomowej; autorskie prawa osobiste - pojęcie praw osobistych, czas trwania ochrony, zakaz zbywania lub zrzekania się autorskich praw osobistych, rodzaje praw osobistych (autorstwo, oznaczanie autorstwa, integralność utworu naukowego); korekta językowa, redakcja naukowa, recenzje a problematyka autorskich praw osobistych

Dozwolony użytek utworów naukowych - pojęcie dozwolonego użytku utworów chronionych (zakres podmiotowy, zakres przedmiotowy, odpłatność, rodzaje utworów, cele komercyjne i niekomercyjne); dozwolony użytek osobisty a działalność naukowa i zawodowa; problematyka utrwalania wykładów i wystąpień; sprawozdania z aktualnych wydarzeń (seminarium, konferencja, forum, cykliczne spotkania); korzystanie z publicznych wystąpień i wykładów; korzystanie z utworów przez instytucje oświatowe, uczelnie oraz jednostki naukowe dla celów dydaktycznych i badań naukowych; umieszczanie utworów w podręcznikach, wypisach i antologiach dla celów dydaktycznych i naukowych; użyczanie, zwielokrotnianie i udostępnianie zbiorów przez instytucje oświatowe, instytuty badawcze w zakresie ich zadań statutowych; prawo cytatu - forma, zakres, cytat jednorodzajowy, cytat do celów naukowych

Orzecznictwo sądowe - utwory naukowe - przegląd aktualnego orzecznictwa sądowego w kontekście statusu oraz ochrony prawnoautorskiej utworów naukowych (m.in. problematyka przeznaczenia naukowego lub technicznego utworu naukowego; treść a forma utworu naukowego - elementy podlegające ochronie; ochrona wyników badań naukowych; fotografie stanowiące element utworu naukowego); problematyka tzw. utworów naukowych dawnych - zasady ochrony i eksploatacji utworów naukowych powstałych na gruncie ustawy o prawie autorskim z 1952 roku oraz 1926 roku; autorskie prawa osobiste; przepisy intertemporalne (przejściowe); prawa pokrewne a utwór naukowy - utwór naukowy a prawa pokrewne (fonogramy, wideogramy); prawa do pierwszych wydań oraz wydań naukowych i krytycznych - podmiot uprawniony, zakres ochrony, czas trwania ochrony, zastosowanie ustawy (zakres terytorialny); narzędzia informatyczne - weryfikacja statusu oraz oryginalności utworów naukowych słownych (systemy antyplagiatowe, bazy utworów, bazy danych, archiwa), narzędzia oraz zasady ochrony i udostępniania utworów naukowych, elektroniczna eksploatacja)

Piotr Łada

Jest adwokatem w zespole Commercial w polskim biurze Eversheds Sutherland
Specjalizuje się w prawie ochrony danych osobowych, prawie własności intelektualnej i nowych technologii. Zajmuje się również zagadnieniami gamedev, IT oraz e-privacy.
Posiada ponad 11-letnie doświadczenie w doradztwie prawnym dla biznesu. Wspiera klientów w projektach związanych z wdrażaniem nowych technologii czy rozwiązań IT.
Przed dołączeniem do Eversheds Sutherland pracował w renomowanych kancelariach prawnych. Był również kierownikiem biura prawa autorskiego w jednej z organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi (OZZ). Zajmował się doradztwem w zakresie IP/IT oraz ochrony danych osobowych.
Pracował dla podmiotów z różnych sektorów, m.in. spółek z branży IT, e-commerce, gamedev, operatorów programów lojalnościowych i motywacyjnych (gamifikacja) oraz podmiotów prawa publicznego. Posiada szerokie doświadczenie przy realizacji projektów dotyczących zapewnienia zgodności z przepisami prawa ochrony danych osobowych i e-privacy, w tym w zakresie audytów przedwdrożeniowych, wdrożeń rozwiązań związanych z ochroną danych osobowych, ocen skutków dla ochrony danych (DPIA), opracowywania dokumentacji i bieżącego doradztwa. Realizował projekty IT obejmujące wdrożenie i rozwój oprogramowania, usług typu cloud computing (m.in. w modelach SaaS, IaaS), związane z produkcją, wydawnictwem i dystrybucją gier komputerowych/aplikacji mobilnych, a także przeprowadzał audyty zgodności (IP/RODO).
Przeprowadził ponad 100 szkoleń z tematyki prawa autorskiego, oprogramowania, e-privacy i danych osobowych dla spółek z sektora IT, gamedev oraz podmiotów prawa publicznego.