szkolenie

10
kwietnia
2019

ELEKTRONIZACJA W ZAMÓWIENIACH – PROBLEMY PRAKTYCZNE NA TLE PIERWSZYCH DOŚWIADCZEŃ

koordynator: Iwona Nowosielska

Elektronizacja zamówień publicznych to duże wyzwanie zarówno dla Zamawiających jak i Wykonawców, chociaż wdrażanie poszczególnych rozwiązań następuje w sposób sukcesywny.
Podstawowym celem szkolenia jest przybliżenie regulacji dotyczących elektronizacji w zamówieniach publicznych obowiązujących od 18 października 2018r. (a w przypadku Centralnego zamawiającego od dnia 18 kwietnia 2017r.) z omówieniem pierwszych doświadczeń na tle aktualnego orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej.

Szkolenie dedykujemy wszystkim uczestnikom rynku zamówień publicznych, a w szczególności :

 • specjalistom ds. zamówień publicznych,
 • osobom wykonującym czynności w postępowaniu,
 • osobom nadzorującym i kontrolującym proces udzielania zamówień publicznych.

Szkolenie poprowadzą:
Marta Owczarczyk – Radca Prawny, Dyrektor Działu Prawa Zamówień Publicznych w Kancelarii Prawnej Sadkowski i Wspólnicy.
Piotr Źlik – Radca prawny w Kancelarii Prawnej Sadkowski i Wspólnicy.

Program
Elektronizacja w zamówieniach – problemy praktyczne na tle pierwszych doświadczeń:

 • Wprowadzenie dotyczące elektronizacji zamówień publicznych.
 • Rodzaje środków komunikacji elektronicznej.
 • Platforma e-Zamówienia.
 • Forma elektroniczna a komunikacja elektroniczna.
 • Kwalifikowany podpis elektroniczny – omówienie podstawowych zagadnień.
 • Oferta w formie elektronicznej – najczęściej popełniane błędy w świetle aktualnego orzecznictwa KIO.
 • Dokumenty i oświadczenia składane wraz z ofertą a wymóg formy elektronicznej.
 • Środki ochrony prawnej z uwzględnieniem elektronizacji.

Dodatkowo na zakończenie zostaną przedstawione kierunki projektu NOWEGO PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH – projekt ustawy opublikowany 24.01.2019r.

ZASTRZEŻENIE: w zależności od etapu procesu legislacyjnego prowadzący omówią zmiany wynikające z uchwalonych aktów prawnych lub projekt zmian legislacyjnych aktualny na dzień przeprowadzenia szkolenia.

Ramowy harmonogram:
09:00 – kawa/herbata na początek dnia
10:00 – rozpoczęcie zajęć
12:30 – przerwa na lunch
13:00 – kontynuacja zajęć
14:30 – przerwa na kawę
14:50 – kontynuacja zajęć
16:00 – zakończenie szkolenia

Marta Owczarczyk

Radca Prawny, Dyrektor Działu Prawa Zamówień Publicznych
Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, finansów publicznych oraz w szeroko pojmowanym prawie gospodarczym, handlowym w tym w szczególności w zakresie prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.
Posiada bogate doświadczenie w zakresie doradztwa prawnego związanego z prawem zamówień publicznych, w tym reprezentacji Klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sporządzania projektów umów i analizy postanowień umownych pod kątem potencjalnych zagrożeń dla Klienta. Doradza dużym zamawiającym sektorowym podczas całego procesu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Reprezentuje klientów
w postępowaniach związanych z kontrolą stosowania przepisów o zamówieniach publicznych w ramach kontroli w zakresie finansów publicznych i realizacji projektów współfinansowanych ze środków europejskich.
Ponadto w ramach praktyki prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego kompleksowo doradza przedsiębiorcą jak również osobą fizycznym, reprezentując interesy zarówno dłużników jak i wierzycieli. We współpracy ze Specjalistami pozostałych działów prawnych Kancelarii realizuje kompleksową obsługę prawną Firm i Instytucji zapewniając najwyższy poziom świadczonych usług.
Prowadzi szkolenia z zakresu prawa zamówień publicznych jak i z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego zarówno o charakterze otwartym jak i zamkniętym – dedykowane dla konkretnego klienta.
Autorka publikacji prawnych m.in. na łamach kwartalnika Prawo Zamówień Publicznych, Wydawnictwo C.H. Beck.

Piotr Źlik

Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, prawie zobowiązań oraz w zagadnieniach prawnych związanych z realizacją przedsięwzięć w branży informatycznej, w tym w zakresie wdrażania dedykowanych systemów informatycznych. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie stosowania przepisów prawa zamówień publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem branży informatycznej i budowlanej. Zajmuje się kompleksowym doradztwem prawnym dla podmiotów biorących udział w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego zarówno po stronie zamawiających jak i wykonawców, jak również doradztwem na etapie realizacji umów zawartych w trybie prawa zamówień publicznych. Posiada bogate doświadczenie w zakresie reprezentacji Klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą.