szkolenie

14
marca
2019

KONTROLA Z URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

koordynator: Iwona Brokowska Duda

Cel szkolenia

 • Zapoznanie słuchaczy z przebiegiem kontroli prowadzonej przez UODO oraz z postępowaniem przed UODO w sytuacji naruszenia przepisów prawa
 • Zdobycie praktycznej wiedzy w jaki sposób zweryfikować tożsamość kontrolera oraz jakie uprawnienia mu przysługują
 • Zapoznanie uczestników z ewentualnymi sankcjami jakie może nałożyć UODO
 • Zdobycie praktycznej wiedzy jak przygotować się do kontroli UODO i na co zwrócić uwagę

Adresaci

 • Administratorzy Danych Osobowych sektora publicznego, samorządowego i prywatnego
 • IOD, prawnicy, HR, informatycy, outsourcing IT, osoby odpowiedzialne za Politykę Bezpieczeństwa Informacji, wszyscy, którzy interesują się zagadnieniami ochrony danych osobowych
 • Osoby pełniące funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub którzy w przyszłości zostaną powołani na to stanowisko

Szkolenie prowadzi: Adam Parysz, Dyplomowany Archiwista, absolwent Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego na kierunku Historia, specjalizacja Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją Współczesną. Czynny Administrator Bezpieczeństwa Informacji w PNBU „BT” Teresa Buzińska oraz Inspektor Ochrony Danych w Gminie Lądek.

Czas trwania szkolenia: od godz. 10.00 do ok. 16

Program:
I. Kontrola UODO: Weryfikacja, przebieg, zakończenie.

 • Kto może przeprowadzić kontrolę? Wyłączenia z kontroli UODO
 • Udział podmiotu zagranicznego w kontroli
 • Jak zweryfikować czy pracownik urzędu ma prawo do przeprowadzenia kontroli?
 • Co może kontroler?
 • Czy kontrolowany ma obowiązek być w trakcie kontroli?
 • Jakie prawa i obowiązki ma kontrolowany?
 • Jak długo może trwać kontrola? Czas trwania.
 • Jakie są skutki przeprowadzonej kontroli?
 • Zakończenie kontroli
II. Zastrzeżenia UODO: Postępowanie przed Prezesem Urzędu.
 • Jakie są cechy postępowania przed UODO?
 • Wszczęcie postępowania
 • Jak przebiega postępowanie?
 • Wydanie decyzji Prezesa UODO- konsekwencje
 • Dalsze postępowanie po wydanej decyzji Prezesa UODO
III. Kontrole UODO: Jak się do nich przygotować?
 • Fundament: Wypełnienie podstawowych przepisów prawa
 • Fundament: Współpraca Administratora (ADO) oraz pracowników z Inspektorem Ochrony Danych (IOD)
 • Fundament: Polityka ryzyka. Zarządzanie ryzykiem i ich minimalizacja
 • Fundament: Wdrożenie Systemu Ochrony Danych Osobowych
 • Jak ograniczyć do minimum ryzyko kontroli?
 • Ciągłe monitorowanie systemu ochrony danych osobowych
 • Wdrożenie Listy kontrolnej: sprawdzenie czy Podmiot jest gotowy na kontrolę UODO
IV. Kontrole UODO: Sankcje przewidziane przepisami prawa
 • Odpowiedzialność cywilna
 • Odpowiedzialność karna
 • Odpowiedzialność administracyjna
 • Wysokość kar
 • Co wpływa na wysokość kar?
V. Dyskusja

Adam Parysz

Dyplomowany Archiwista, absolwent Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego na kierunku Historia, specjalizacja Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją Współczesną. Czynny Administrator Bezpieczeństwa Informacji w PNBU „BT” Teresa Buzińska oraz Inspektor Ochrony Danych w Gminie Lądek. Były Specjalista ds. Archiwizacji oraz Kierownik Projektów w ArchiDoc SA. Doświadczenie zawodowe w charakterze archiwisty oraz w kierowaniu projektami archiwizacji dokumentacji. Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń (3 645h dydaktycznych spędzonych na sali szkoleniowej oraz 4046 przeszkolonych uczestników) z zakresu archiwizacji dokumentacji, systemów teleinformatycznych (w szczególności EPUAP2), prawa archiwalnego, administracyjnego, ochrony danych osobowych oraz zarządzania dokumentem i podpisem elektronicznym dla wielu instytucji państwowych, samorządowych i firm prywatnych. Udokumentowane przeprowadzenie ponad 230 szkoleń dla wielu instytucji państwowych, prywatnych i samorządowych m.in. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Kancelaria Senatu RP, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Komenda Główna Policji,, Poczta Polska S.A., Koleje Mazowieckie, CBA, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie, Polska Akademia Nauk, Akademia Górniczo-Hutnicza, Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, Rzeszowie i w Olsztynie, Urząd Miasta Rzeszowa, Wojewódzka Stacja Sanitarno –Epidemiologiczna w Poznaniu, Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, Szpital Zachodni im. Św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim, Arcelormittal, ArchiDoc S.A, Sąd Okręgowy w Kielcach oraz Sąd Apelacyjny we Wrocławiu. W zakresie ochrony danych osobowych szkolił m. in. ING Bank Śląski, Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim, Fenice Poland, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie i Podlaski Urząd Wojewódzki. Współpracuje m. in. z Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze, Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki FRDL, ADEPTS.C., Fundacja Rozwoju i Ochrony Komunikacji Elektronicznej FORCE, SUKCES C.R. Edyta Szczerkowska, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe w Łodzi.