szkolenie

6
marca
2019

ARCHIWIZACJA DOKUMENTACJI W JEDNOSTKACH SAMORZĄDOWYCH

koordynator: Iwona Brokowska Duda

Cel szkolenia:

 • Zapoznanie się z przepisami regulującymi przekazywanie i archiwizowanie akt
 • Nabycie umiejętności prawidłowej archiwizacji dokumentacji
 • Zdobycie wiedzy jak postępować z niewłaściwie uporządkowaną dokumentacją przekazywaną przez komórki
 • Zdobycie wiedzy z zakresu prawidłowego przekazywania akt do archiwum oraz brakowania akt
 • Praktyczne zastosowanie wiedzy zdobytej w czasie szkolenia poprzez zastosowanie zajęć praktycznych

Na szkoleniu mile widziani: Archiwiści, pracownicy składnic akt, kierownicy archiwów zakładowych/ składnic akt oraz osoby przygotowujące się do przejęcia funkcji związanych z archiwizacją dokumentacji

Szkolenie prowadzi: Adam Parysz, Dyplomowany Archiwista, absolwent Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego na kierunku Historia, specjalizacja Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją Współczesną. Czynny Administrator Bezpieczeństwa Informacji w PNBU „BT” Teresa Buzińska oraz Inspektor Ochrony Danych w Gminie Lądek.

Czas trwania szkolenia: od godz. 10.00 do ok. 16

Program szkolenia:

 1. Podstawowe przepisy prawne dotyczące zarządzania dokumentacją w podmiocie:
  • Ważniejsze akty polskiego prawa archiwalnego, kadr, ochrony danych osobowych .
  • Podstawowe konstrukcje prawa w zakresie archiwizacji, kadr, ochrony danych osobowych.
 2. Przekazywanie akt powstałych w podmiocie
  • Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt
  • Klasyfikacja i kwalifikacja archiwalna dokumentacji (kat. A, B, BE, BC)
  • Postępowanie z dokumentacją elektroniczną
  • Przekazywanie akt do archiwum zakładowego
  • Porządkowanie wewnętrzne jednostek aktowych
  • Opisywanie teczek
  • Sporządzanie ewidencji.
 3. Instrukcja archiwalna:
  • Organizacja i zadania archiwum zakładowego/składnicy akt
  • Lokal archiwum zakładowego/składnicy akt
  • Przechowywanie i zabezpieczanie zgromadzonej dokumentacji oraz prowadzenie jej ewidencji (spis zdawczoodbiorczy, wykaz spisów)
  • Przeprowadzanie skontrum dokumentacji w archiwum zakładowym oraz porządkowanie dokumentacji w archiwum zakładowym
  • Przekwalifikowanie dokumentacji zastanej w podmiocie
  • Udostępnianie dokumentacji przechowywanej w archiwum zakładowym/składnicy akt
  • Wycofywanie dokumentacji ze stanu archiwum zakładowego/składnicy akt
  • Zasady przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych
  • Sprawozdawczość archiwum zakładowego
  • Postępowanie z dokumentacja w przypadku reorganizacji lub likwidacji jednostki.
 4. Zmiany w procedurze brakowania dokumentacji:
  • Analiza procesu brakowania dokumentacji w świetle obowiązujących procedur
  • Niszczenie akt a brakowanie dokumentacji
  • Jak długo należy przechowywać akta w podmiocie (aspekt służbowy, kontrolny, socjalny i historyczny)?
  • Kto odpowiada za brakowanie akt w podmiocie i jak często należy je przeprowadzać?
  • Zniesienie wzorów formularzy dot. brakowania i co z tego wynika?
  • Typowanie dokumentacji do zniszczenia
  • Sporządzanie wniosku na brakowanie.
 5. Porządkowanie dokumentacji wytwarzanej w Podmiocie:
  • Zakres i formy dokumentacji księgowej
  • kwalifikacja dokumentacji księgowej
  • Przechowywanie dokumentacji księgowej
  • Brakowanie dokumentacji księgowej
  • Postępowanie z dokumentacją kadrowo- płacową
  • Kwalifikowanie, przechowywanie i brakowanie dokumentacji kadrowo- płacowej
  • Dokumentacja elektroniczna- postępowanie, przechowywanie i brakowanie.
 6. Zajęcia praktyczne: Wypełnianie formularzy- ewidencji Archiwum Zakładowego/ Składnicy Akt
  • Spisy zdawczo- odbiorcze akt
   1. Kat. A
   2. Kat. B50-B10
   3. Kat. B10 i niższej
   4. Kat. BE
   5. Kat. Bc
  • Wykazy spisów zdawczo- odbiorczych
  • Karty Udostępnienia/ Wypożyczenia akt
  • Spisy dokumentacji przeznaczonej na makulaturę bądź zniszczenie
  • Spisy dokumentacji kat. BE podlegającej ekspertyzie archiwalnej
  • Wnioski do AP na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej

Adam Parysz

Dyplomowany Archiwista, absolwent Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego na kierunku Historia, specjalizacja Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją Współczesną. Czynny Administrator Bezpieczeństwa Informacji w PNBU „BT” Teresa Buzińska oraz Inspektor Ochrony Danych w Gminie Lądek. Były Specjalista ds. Archiwizacji oraz Kierownik Projektów w ArchiDoc SA. Doświadczenie zawodowe w charakterze archiwisty oraz w kierowaniu projektami archiwizacji dokumentacji. Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń (3 645h dydaktycznych spędzonych na sali szkoleniowej oraz 4046 przeszkolonych uczestników) z zakresu archiwizacji dokumentacji, systemów teleinformatycznych (w szczególności EPUAP2), prawa archiwalnego, administracyjnego, ochrony danych osobowych oraz zarządzania dokumentem i podpisem elektronicznym dla wielu instytucji państwowych, samorządowych i firm prywatnych. Udokumentowane przeprowadzenie ponad 230 szkoleń dla wielu instytucji państwowych, prywatnych i samorządowych m.in. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Kancelaria Senatu RP, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Komenda Główna Policji,, Poczta Polska S.A., Koleje Mazowieckie, CBA, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie, Polska Akademia Nauk, Akademia Górniczo-Hutnicza, Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, Rzeszowie i w Olsztynie, Urząd Miasta Rzeszowa, Wojewódzka Stacja Sanitarno –Epidemiologiczna w Poznaniu, Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, Szpital Zachodni im. Św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim, Arcelormittal, ArchiDoc S.A, Sąd Okręgowy w Kielcach oraz Sąd Apelacyjny we Wrocławiu. W zakresie ochrony danych osobowych szkolił m. in. ING Bank Śląski, Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim, Fenice Poland, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie i Podlaski Urząd Wojewódzki. Współpracuje m. in. z Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze, Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki FRDL, ADEPTS.C., Fundacja Rozwoju i Ochrony Komunikacji Elektronicznej FORCE, SUKCES C.R. Edyta Szczerkowska, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe w Łodzi.