szkolenie

14
maja
2019

BŁĘDY W PROJEKTACH UNIJNYCH

koordynator: Iwona Brokowska Duda

Korzyści dla uczestników:
W wyniku szkolenia uczestnicy uzyskają aktualną wiedzę na temat:

 • najczęściej diagnozowanych w wyniku kontroli błędów w projektach,
 • interpretacji przepisów i regulacji obowiązujących w ramach realizowanych zadań w projekcie oraz zasad jego rozliczania,
 • ryzyka podejmowanych w ramach projektu decyzji,
 • czynników które zwiększają lub zmniejszają ryzyko popełnienia błędu w projekcie.

Adresaci szkolenia:
Niniejsze szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich osób związanych z realizacją projektów finansowanych ze środków unijnych, którzy chcieliby dowiedzieć się, jakie są najczęściej popełniane błędy w projektach unijnych, jak ich unikać i jak je wyłapać na etapie realizacji projektu.
Ponadto, na szkoleniu przekazanych zostanie wiele informacji użytecznych dla pracowników Instytucji Pośredniczących i Zarządzających, sprawujących funkcje opiekunów projektów.

Szkolenie prowadzi: Radosław Gierałtowski, specjalista ds. projektów europejskich oraz w dziedzinie prawa zamówień publicznych

Czas trwania szkolenia – od godz. 10.00 do ok. 16

Program szkolenia:
1. Najczęściej popełniane błędy formalne na etapie opracowania wniosku o dofinansowanie.

 • Najczęściej spotykane błędy formalne popełniane w ramach aplikacji z EFRR (projekty inwestycyjne i B+R).
 • Najczęściej spotykane błędy formalne popełniane w ramach aplikacji z EFS (projekty szkoleniowe i doradcze).
 • Warsztat – analiza spełnienia przez projekt kryteriów formalnych i dostępu.
 • Kwalifikowalność projektu i wnioskodawcy w projektach EFRR i EFS.
 • Kwalifikowalność grupy docelowej w projektach EFS.
2. Najczęściej popełniane błędy w zakresie opracowania zakresu rzeczowego projektu finansowanego z EFRR oraz z EFS.
 • Błędy merytoryczne popełniane w obszarze opracowania zakresu rzeczowego projektu EFRR i EFS.
 • Jak prawidłowo zaplanować i opisać wskaźniki produktu i rezultatu.
 • Błędy w zakresie opisu zadań oraz ich monitorowania.
 • Błędy w zakresie opisu zgodności projektu z politykami horyzontalnymi.
 • Błędy w zakresie opisu przetwarzania danych osobowych w projekcie.
3. Najczęściej popełniane błędy w zakresie opracowania budżetu projektu.
 • Błędy popełniane w obszarze opracowania budżetu projektu EFRR i EFS.
 • Czego nie wolno robić, czego unikać – różnorodność budżetów EFRR i EFS.
 • Błędy w wyliczaniu wartości dofinansowania projektu i pomocy publicznej.
 • Błędy w zakresie opisu monitorowania wykonania finansowego projektu.
 • Jak opisać minimalizację ryzyka finansowego w projekcie.
4. Najczęściej popełniane błędy w zakresie kwalifikowalności wydatków.
 • Błędy we wniosku powodujące utratę kwalifikowalności projektu EFRR i EFS.
 • Błędy we wniosku powodujące utratę kwalifikowalności beneficjenta ostatecznego.
 • Błędy we wniosku powodujące utratę kwalifikowalności wydatków w projekcie EFRR i EFS.
 • Brak zgodności planowanych wydatków z opisem merytorycznym w projekcie.
 • Ocena kwalifikowalności wydatków w projekcie.

Radosław Gierałtowski

Absolwent Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku.
Kluczowe kwalifikacje jakie posiada to planowanie, analiza finansowa, controlling finansowy oraz sprawozdawczość budżetowa i budżet zadaniowy, aplikacja i rozliczanie środków współfinansowanych z UE, zamówienia publiczne.
Autor publikacji z rozliczania środków europejskich, polityki Polski na tle UE. Doświadczenie zawodowe zdobywał jako konsultant ds. Unii Europejskiej, pracownik i kierownik w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego.
Zdobył także Certyfikat ukończenia szkolenia „Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych” oraz szereg Certyfikatów z „Rozliczania projektów współfinansowanych z EU”, „Promocja projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej”, „Prawo Zamówień Publicznych”, Seminarium dla menedżerów i pracowników administracji Województwa pt. „Przygotowani do Europy – składanie wniosków, wykorzystanie i rozliczanie europejskich środków pomocowych”, Szkolenie pt. „Pomoc publiczna w Unii Europejskiej”, „Praktyczne wykorzystanie nowoczesnych systemów teleinformatycznych (ICT) w zakresie zarządzania dokumentami i sprawami w urzędzie, przedsiębiorstwie, instytucji”, “Audyt zewnętrzny projektu unijnego”, “Zamówienia publiczne w aspekcie kontroli projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”, “Dokumentacja rozliczeniowa środków unijnych- przygotowywanie i opisywanie dokumentów księgowych”, “Rozliczanie projektów współfinansowanych z EFS - weryfikacja i rozliczanie wniosków o płatność”, „Zasady kontroli projektów realizowanych w ramach PROW w latach 2014 – 2020”, „Ewaluacja, audyt i kontrola w projektach współfinansowanych z funduszy UE”, „Ocena funkcjonowania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Polsce na tle wybranych państw członkowskich Unii Europejskiej”, „Ocena wpływu realizacji PROW 2014-2020 na gospodarkę Polski”, „Przeprowadzanie czynności kontrolnych w ramach działań związanych z Inwestycjami w środki trwałe, Podstawowymi usługami i odnową miejscowości na obszarach wiejskich oraz „LEADER” delegowanych do Samorządów Województw – PROW 2014 – 2020, Wyznaczenie wartości wskaźnika rezultatu Wzrost wartości dodanej brutto (GVA) dla gospodarstw korzystających z pomocy w ramach PROW 2014-2020”, „Wpływ Wspólnej Polityki Rolnej i Polityki Spójności na rozwój obszarów wiejskich”.
Doświadczenie trenerskie zdobył szkoląc właścicieli firm i przedsiębiorstw, studentów, kadrę zarządzającą firm z sektora MSP.