szkolenie

22
stycznia
2019

DOKUMENTACJA Z ZAKRESU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH NA GRUNCIE RODO

koordynator: Iwona Nowosielska

Z jednej strony RODO oszczędnie wskazuje, jakie dokumenty ma posiadać administrator danych czy podmiot przetwarzający, ale jednocześnie obliguje do wykazania, a więc udokumentowania stosowania się do jego postanowień. Szkolenie ma na celu wskazanie listy dokumentów, których istnienie, skonstruowanie, analizę, zmiany, wdrożenie, administrator danych lub podmiot przetwarzający powinien przewidzieć na gruncie RODO w celu wykazania i udokumentowania, że przetwarza dane osobowe zgodnie z prawem

Szkolenie prowadzi: dr Marlena Sakowska - Baryła

Czas szkolenia: 9:00-15:00

Program:
1. Dokumentacja organizacyjna – polityki zastosowane u administratora i podmiotu przetwarzającego
2. Dokumentacja osobowa
3. Dokumentowanie wyznaczenia i działalności inspektora ochrony danych
4. Wykazywanie rozliczalności przetwarzania
5. Klauzule zgód
6. Dokumentowanie realizacji praw osób, których dane dotyczą – procedury, realizacja praw, informowanie, klauzule informacyjne przy zbieraniu danych
7. Współadministrowanie – umowa, uzgodnienia, informowanie
8. Powierzenie przetwarzania – umowa, podpowierzenie, informowanie, weryfikacja standardów przetwarzania danych u podmiotu przetwarzającego
9. Przedstawiciele niemających jednostki organizacyjnej w UE administratorów i podmiotów przetwarzających – wyznaczenie upoważnienie do reprezentowania
10. Inwentaryzacja zbiorów
11. Rejestrowanie czynności przetwarzania – rejestr prowadzony przez administratora oraz przez podmiot przetwarzający
12. Szacowanie ryzyka i ocena skutków dla ochrony danych osobowych
13. Zarządzanie naruszeniami – procedury, dokumentowanie, informowanie
14. Uprzednie konsultacje z organem nadzorczym

Marlena Sakowska-Baryła

Jest doktorem nauk prawnych, radcą prawnym, partnerem w Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelarii Radców Prawnych Sp.p., wiceprezesem SBC Inspektor Sp. z o.o. oraz redaktorem naczelnym kwartalnika "ABI Expert”, członkinią kadry naukowej Instytutu Prawa Nowych Technologii i Ochrony Danych Osobowych na Uczelni Łazarskiego. Specjalizuje się w ochronie danych osobowych, dostępie do informacji publicznej, ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, prawie konstytucyjnym i samorządowym.
Jest autorką kilkudziesięciu publikacji z zakresu ochrony danych osobowych i prawa informacyjnego, w tym pierwszej na rynku książki o tematyce ochrony danych w pracy zdalnej – „Ochrona danych osobowych w warunkach pracy zdalnej”, Wolters Kluwer, 2020
Pod jej redakcją powstał komentarz do RODO – „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych”, C.H. Beck 2018.
Bierze czynny udział w konferencjach naukowych oraz branżowych seminariach poświęconych ww. problematyce. Jest autorką koncepcji merytorycznych cyklicznych forów branżowych. Wykłada na Uniwersytecie Łódzkim, Uniwersytecie Wrocławskim, Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, w Polskiej Akademii Nauk, w Uczelni Łazarskiego, Akademii Leona Koźmińskiego, w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu oraz w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej.
Jako ABI organizowała i nadzorowała system ochrony danych osobowych, obecnie uczestniczy we wdrożeniach i audytach systemów ochrony danych osobowych.
W ponad 500 przeprowadzonych przez nią szkoleniach wzięło udział ponad 20 000 uczestników.
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/dr-marlena-sakowska-bary%C5%82a-1b3010198/
FB: https://www.facebook.com/sakowskabarylaradcaprawny/
YT: https://www.youtube.com/channel/UCGkOpbf1ZgSYXkW1BAZBm3A
Instagram: https://www.instagram.com/marlenasakowskabaryla/