szkolenie

4
grudnia
2018

Ochrona europejskich praw podstawowych w działaniu – formułowanie wniosków o wniesienie pytania prejudycjalnego do Trybunału Sprawiedliwości UE (TSUE) z wykorzystaniem Karty Praw Podstawowych UE

koordynator: Iwona Nowosielska

Jednym z podstawowych zadań profesjonalnych pełnomocników prawnych jest skuteczna ochrona praw klientów przed ich naruszeniem ze strony innych osób oraz organów władzy państwowej. W niektórych sytuacjach krajowe regulacje prawne nie są wystarczające, by taką ochronę zapewnić bądź też są one sprzeczne z regulacjami prawa Unii Europejskiej. Sytuacje takie mogą dotyczyć osób fizycznych, prawnych, przedsiębiorców. Profesjonalny prawnik będzie wówczas poszukiwać pomocy w ochronie konstytucyjnej bądź międzynarodowej. Jednak biorąc pod uwagę kłopoty z normalnym funkcjonowaniem Trybunału Konstytucyjnego, konieczność wyczerpania drogi prawnej przed skierowaniem skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, coraz częstszym punktem odniesienia dla skutecznej ochrony praw jednostki w Polsce staje prawo Unii Europejskiej i stanowiąca część tego prawa Karta Praw Podstawowych UE (KPP)
KPP może być stosowana bezpośrednio, jednak najczęściej wykorzystywanym mechanizmem, sprawiającym, że uzyskuje ona skuteczność prawną, są pytania prejudycjalne kierowane przez krajowe sądy do TSUE. Sąd każdej instancji może skierować takie pytanie z urzędu, jednak właściwie i solidnie przygotowane wnioski o zadanie takiego pytania do TSUE przez profesjonalnego prawnika zwiększają znacznie szansę na skuteczną ochronę praw klientów. Statystyki TSUE wskazują zaś, że KPP coraz częściej powoływana jest w sprawach prejudycjalnych przez sądy i sam Trybunał.
Udział w szkoleniu pozwoli na uzyskanie teoretycznej wiedzy oraz praktycznych umiejętności formułowania wniosków o zadanie pytania prejudycjalnego przez sąd, poznanie orzecznictwa prejudycjalnego Trybunału Sprawiedliwości oraz sytuacji prawnych, w których mechanizm ten umożliwia skuteczną ochronę praw jednostki.

Szkolenie poprowadzi: r. pr. Mirosław Wróblewski

Program:

 1. Wprowadzenie – Karta Praw Podstawowych UE:
  • Zasady i prawa zawarte w KPP. Struktura KPP.
  • Zakres związania Kartą i obszar jej zastosowania.
  • Wykładnia KPP.
  • Związki KPP z prawem krajowym i międzynarodowym.
 2. Pytania prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości UE:
  • Rola postępowania prejudycjalnego w zapewnieniu pełnej skuteczności prawa UE i praw jednostek.
  • Skierowanie pytania prejudycjalnego – podstawy, podmioty uprawnione, przesłanki.
  • Sytuacje, kiedy należy wnioskować o zadanie pytania prejudycjalnego.
 3. Formułowanie wniosków o zadanie pytania prejudycjalnego:
  • Instrukcja dla stron wnoszących o zadanie pytania prejudycjalnego.
  • Przykłady skutecznych wniosków o zadanie pytania prejudycjalnego.
  • Przykłady z polskiej praktyki.
 4. Studia przypadków – wnioski i zadanie pytań prejudycjalnych z wykorzystaniem KPP (case-studies):
  • Swobody przepływu towarów, usług i przedsiębiorczości.
  • Kwestia niezależności sądów i niezawisłości sądów dla należytego rozpatrzenia sprawy sądowej.
  • Obszary zastosowania KPP – na podstawie wcześniejszej analizy oczekiwań zebranych od uczestników szkolenia.

Ramowy harmonogram:
09:00 – kawa na początek dnia
10:00 – rozpoczęcie zajęć
11:30 – przerwa na kawę
11:45 – kontynuacja zajęć
13:00 – przerwa na lunch
13:30 – kontynuacja zajęć
14:30 – przerwa na kawę
14:45 – kontynuacja zajęć
16:00 – zakończenie szkolenia

Mirosław Wróblewski

Radca prawny, dyrektor Zespołu Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich (od 2007 r.). Przedstawiciel Rzecznika w postępowaniach przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, Sądem Najwyższym, Trybunałem Konstytucyjnym i Trybunałem Sprawiedliwości UE. Specjalizuje się m.in. w zagadnieniach ochrony prywatności oraz ochrony danych osobowych.
Mianowany urzędnik służby cywilnej, certyfikowany audytor wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych. Absolwent studiów prawniczych oraz politologicznych (specjalizacja – stosunki międzynarodowe) na Uniwersytecie Jagiellońskim. Certyfikowany trener programu HELP Rady Europy. Jest autorem ponad 50 artykułów i publikacji naukowych z zakresu prawa konstytucyjnego, międzynarodowego, europejskiego oraz ochrony praw człowieka. Był i jest ekspertem w międzynarodowych projektach badawczych dotyczących ochrony praw człowieka.
Członek Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego, Polskiego Towarzystwa Konstytucyjnego oraz od maja 2014 r. członek zarządu Stowarzyszenia im. prof. Zbigniewa Hołdy. Był członkiem zarządu i komitetu wykonawczego Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej. W grudniu 2012 r. wybrany przez zarząd na przewodniczącego Komisji Budżetowej Agencji. Od 2016 r. członek Komisji Praw Człowieka przy Krajowej Izbie Radców Prawnych, od 2017 r. zastępca przewodniczącego tej Komisji. Od marca 2019 r. członek zarządu European Network of National Human Rights Institutions (ENNHRI – Europejska Sieć Krajowych Instytucji Ochrony Praw Człowieka).
Prowadzi bądź prowadził wykłady z zakresu prawa Unii Europejskiej, prawa ochrony praw człowieka oraz prawa nowoczesnych technologii na Uniwersytecie Jagiellońskim, Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. prof. J. Tischnera, Akademii im. Leona Koźmińskiego, Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu i Poznaniu oraz aplikacji adwokackiej i radcowskiej.