szkolenie

4
grudnia
2018

Ochrona europejskich praw podstawowych w działaniu – formułowanie wniosków o wniesienie pytania prejudycjalnego do Trybunału Sprawiedliwości UE (TSUE) z wykorzystaniem Karty Praw Podstawowych UE

koordynator: Iwona Nowosielska

Jednym z podstawowych zadań profesjonalnych pełnomocników prawnych jest skuteczna ochrona praw klientów przed ich naruszeniem ze strony innych osób oraz organów władzy państwowej. W niektórych sytuacjach krajowe regulacje prawne nie są wystarczające, by taką ochronę zapewnić bądź też są one sprzeczne z regulacjami prawa Unii Europejskiej. Sytuacje takie mogą dotyczyć osób fizycznych, prawnych, przedsiębiorców. Profesjonalny prawnik będzie wówczas poszukiwać pomocy w ochronie konstytucyjnej bądź międzynarodowej. Jednak biorąc pod uwagę kłopoty z normalnym funkcjonowaniem Trybunału Konstytucyjnego, konieczność wyczerpania drogi prawnej przed skierowaniem skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, coraz częstszym punktem odniesienia dla skutecznej ochrony praw jednostki w Polsce staje prawo Unii Europejskiej i stanowiąca część tego prawa Karta Praw Podstawowych UE (KPP)
KPP może być stosowana bezpośrednio, jednak najczęściej wykorzystywanym mechanizmem, sprawiającym, że uzyskuje ona skuteczność prawną, są pytania prejudycjalne kierowane przez krajowe sądy do TSUE. Sąd każdej instancji może skierować takie pytanie z urzędu, jednak właściwie i solidnie przygotowane wnioski o zadanie takiego pytania do TSUE przez profesjonalnego prawnika zwiększają znacznie szansę na skuteczną ochronę praw klientów. Statystyki TSUE wskazują zaś, że KPP coraz częściej powoływana jest w sprawach prejudycjalnych przez sądy i sam Trybunał.
Udział w szkoleniu pozwoli na uzyskanie teoretycznej wiedzy oraz praktycznych umiejętności formułowania wniosków o zadanie pytania prejudycjalnego przez sąd, poznanie orzecznictwa prejudycjalnego Trybunału Sprawiedliwości oraz sytuacji prawnych, w których mechanizm ten umożliwia skuteczną ochronę praw jednostki.

Szkolenie poprowadzi: r. pr. Mirosław Wróblewski

Program:

 1. Wprowadzenie – Karta Praw Podstawowych UE:
  • Zasady i prawa zawarte w KPP. Struktura KPP.
  • Zakres związania Kartą i obszar jej zastosowania.
  • Wykładnia KPP.
  • Związki KPP z prawem krajowym i międzynarodowym.
 2. Pytania prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości UE:
  • Rola postępowania prejudycjalnego w zapewnieniu pełnej skuteczności prawa UE i praw jednostek.
  • Skierowanie pytania prejudycjalnego – podstawy, podmioty uprawnione, przesłanki.
  • Sytuacje, kiedy należy wnioskować o zadanie pytania prejudycjalnego.
 3. Formułowanie wniosków o zadanie pytania prejudycjalnego:
  • Instrukcja dla stron wnoszących o zadanie pytania prejudycjalnego.
  • Przykłady skutecznych wniosków o zadanie pytania prejudycjalnego.
  • Przykłady z polskiej praktyki.
 4. Studia przypadków – wnioski i zadanie pytań prejudycjalnych z wykorzystaniem KPP (case-studies):
  • Swobody przepływu towarów, usług i przedsiębiorczości.
  • Kwestia niezależności sądów i niezawisłości sądów dla należytego rozpatrzenia sprawy sądowej.
  • Obszary zastosowania KPP – na podstawie wcześniejszej analizy oczekiwań zebranych od uczestników szkolenia.

Ramowy harmonogram:
09:00 – kawa na początek dnia
10:00 – rozpoczęcie zajęć
11:30 – przerwa na kawę
11:45 – kontynuacja zajęć
13:00 – przerwa na lunch
13:30 – kontynuacja zajęć
14:30 – przerwa na kawę
14:45 – kontynuacja zajęć
16:00 – zakończenie szkolenia

Mirosław Wróblewski

Radca prawny, dyrektor Zespołu Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich (od 2007 r.). Przewodniczący Komisji Praw Człowieka przy Krajowej Radzie Radców Prawnych. Specjalizuje się w zagadnieniach ochrony praw człowieka, w szczególności w zakresie ochrony prywatności, ochrony danych osobowych, prawie konstytucyjnym, prawie Unii Europejskiej oraz niektórych aspektach prawa nowoczesnych technologii.
Jest autorem bądź redaktorem 75 artykułów, prac monograficznych, komentarzy i innych prawniczych publikacji naukowych. Jest członkiem – założycielem ogólnopolskiej Rady Naukowej Wirtualnej Katedry Prawa i Etyki. W latach 2012 – 2017 był członkiem zarządu Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej z siedzibą w Wiedniu. W latach 2019-2022 członkiem zarządu European Network of National Human Rights Institutions (ENNHRI) z siedzibą w Brukseli, od kwietnia 2022 r. wybrany na drugą kadencję. Jest certyfikowanym trenerem/tutorem programu HELP Rady Europy.
Był i jest ekspertem w międzynarodowych projektach badawczych dotyczących ochrony praw człowieka (m.in. projektów finansowych przez Komisję Europejską). W latach 2015 – 2018 pełnił funkcję Junior Project Leader w twinngowym projekcie UE – Wzmocnienie instytucji Pełnomocnika ds. Praw Człowieka Republiki Azerbejdżanu.
Członek Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego, Polskiego Towarzystwa Konstytucyjnego oraz Stowarzyszenia im. prof. Zbigniewa Hołdy. W grudniu 2020 r. znalazł się na liście 100 osób, które w sposób szczególny swoją aktywnością przyczyniły się do rozwoju umiejętności cyfrowych w konkursie organizowanym przez Szerokie Porozumienie na rzecz Rozwoju Umiejętności Cyfrowych.