forum

25
października
2018

28 Forum Informatyki w Administracji ELEKTRONICZNA ADMINISTRACJA W POLSCE – NOWE OTWARCIE

koordynator: Iwona Nowosielska

Rok 2018 r. i rok następny mogą okazać się kluczowe w rozwoju polskiej e-administracji. 11 września br. weszła w życie duża nowelizacja ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej oraz ustawy o działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Ma stanowić ona nowe otwarcie w elektronicznej identyfikacji i uwierzytelnianiu, jak również zapewnić sprawniejszą niż do tej pory wymianę danych między rejestrami publicznymi i systemami teleinformatycznymi podmiotów publicznych. W Sejmie trwają intensywne prace nad nowelizacją ustawy o dowodach osobistych, która wprowadza elektroniczną warstwę dowodu osobistego. Natomiast w Ministerstwie Cyfryzacji w czterech grupach (prawo i etyka, biznes, edukacja i dane) przygotowywana jest strategia rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce. E-administracja stanęła też przed wyznawaniami związanymi z obowiązkami ochrony danych osobowych określonymi w RODO. Wszystkie te czynniki przeobrażą działanie administracji oraz świadczenie usług społeczeństwa informacyjnego. Tegoroczne Forum stanowi przegląd tych aktualnych tematów. Zapraszamy do udziału!

Redakcja programu i prowadzenie obrad: adw. dr Grzegorz Sibiga

25 października 2018 r.
10:00 Rozpoczęcie obrad
10:10 Identyfikacja, środki identyfikacji elektronicznej oraz uwierzytelnienie w usługach online po nowelizacji ustawy o usługach zaufania publicznego i identyfikacji elektronicznej z dnia 5 lipca 2018 r.
Michał Tabor
10:50 Krajowy Węzeł Identyfikacji Elektronicznej – aktualny stan prawny oraz harmonogram wdrożenia
Kazimierz Schmidt
(Radca Ministra, Departament Systemów Państwowych, Ministerstwo Cyfryzacji)
11:25 Nowe prawne zasady udostępniania danych z rejestrów publicznych oraz systemów teleinformatycznych innych podmiotów publicznych dla potrzeb usług online:
 • Poprzednie regulacje dotyczące dostępu do rejestrów publicznych innych podmiotów. Dlaczego przepisy okazały się niewiele skuteczne?
 • Zakres i cele nowych przepisów ustawy o informatyzacji. Zasada współstosowania z przepisami szczególnymi.
 • Prawne warunki udostępniania danych z rejestrów publicznych oraz systemów teleinformatycznych innych podmiotów publicznych.
 • Porozumienie jako podstawa wymiany danych.
adw. dr Grzegorz Sibiga
(Traple, Konarski, Podrecki i Wspólnicy, Instytut Nauk Prawnych PAN)
12:00 Przerwa na lunch
12:40 Nowe zasady doręczeń elektronicznych w e-administracji: rejestrowane doręczenia oraz „doręczenie hybrydowe”
 • ogólne założenia projektu (po co i dla kogo),
 • baza adresów elektronicznych jako najważniejszy element projektu (co daje wpis do bazy i jak to można by było to wykorzystać z przepisach kodeksowych),
 • jak zabezpieczyć się przed spamem (i czy spam w ogóle grozi),
 • autentyczność skuteczność i poufność korespondencji w usłudze hybrydowej,
 • usługi od kwalifikowanych dostawców,
 • czy usługi doręczania „psują” dojrzałe usługi online oparte na identyfikacji czy wprost przeciwnie je uzupełniają,
 • transgraniczność usług doręczania.
Kazimierz Schmidt
(Radca Ministra, Departament Systemów Państwowych, Ministerstwo Cyfryzacji )
13:20 Warstwa elektroniczna dowodu osobistego i jej zastosowanie w e-administracji w świetle zmian w przepisach w ustawie o dowodach osobistych
Mariusz Kujawski
(Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji)
14:00 Przerwa na kawę
14:20 Wykonanie obowiązków określonych w RODO w e-usługach administracji publicznej:
 • Status podmiotów uczestniczących w przetwarzaniu danych osobowych w e-usługach (administrator, współadministrator, procesor).
 • Rodzaje obowiązków określonych w RODO.
 • Obowiązki informacyjne.
 • Postępowanie w sytuacji naruszenia ochrony danych.
 • Ocena skutków dla ochrony danych.
 • Zakres zastosowania RODO do e-usług administracji.
adw. Xawery Konarski, (Traple, Konarski, Podrecki i Wspólnicy )
adw. dr Grzegorz Sibiga, (Traple, Konarski, Podrecki i Wspólnicy, Instytut Nauk Prawnych PAN)
15:20 Sztuczna inteligencja w Polsce – prace nad przygotowaniem strategii
r.pr. Robert Kroplewski
(Pełnomocnik Ministra Cyfryzacji do spraw społeczeństwa informacyjnego Ministerstwo Cyfryzacji)
16:00 Podsumowanie i zakończenie Forum

Maciej Groń

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ukończył aplikację prokuratorską, Wykładowca Prawa karnego i Informatyzacji w obrocie prawnym na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej. Obecnie Dyrektor Departamentu Społeczeństwa informacyjnego w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji

Xawery Konarski

Ekspert prawny z ponad 20-letnim doświadczeniem w nowych technologiach. Starszy partner i współzałożyciel kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy.
Zasiada w Radzie Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (PIIT), jest członkiem zarządu PIIT. Jest doradcą prawnym Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska oraz Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU). Jako ekspert brał udział w pracach legislacyjnych nad szeregiem ustaw z zakresu prawa nowych technologii. Jest arbitrem Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy PIIT.
W kancelarii nadzoruje prace zespołów praktyk Technologie Media Telekomunikacja (TMT).
Wielokrotnie rekomendowany w polskich i zagranicznych rankingach prawników specjalizujących się w TMT (m.in. Chambers Europe, Legal 500, ranking „Rzeczpospolitej”). Autor kilkudziesięciu pozycji naukowych z zakresu prawa nowych technologii i ochrony danych osobowych, w tym Komentarza do ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Kazimierz Schmidt

Obecnie pracownik Ministerstwa Cyfryzacji, poprzednio główny specjalista w Departamencie Kształtowania Narodowego Zasobu Archiwalnego w Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych. W latach 2010 - 2011 był Głównym specjalistą w Departamencie Społeczeństwa Informacyjnego MSWiA, poprzednio główny specjalista w Departamencie Kształtowania Narodowego Zasobu Archiwalnego Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych. Absolwent Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego (1989) i Podyplomowego Studium Bibliotek Naukowych przy Wydziale Historii UW (1993). Interesuje się szeroko pojętą problematyką zarządzania informacją i dokumentacją, z czym związany jest od początku pracy zawodowej (kolejno: biblioteka naukowa, Archiwum Telewizyjnej Agencji Informacyjnej, Ośrodek Dokumentacji i Zbiorów Programowych Telewizji Polskiej, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, a od 2010 MSWiA). Autor artykułów, a także aktywny uczestnik forów internetowych, związanych z archiwizacją dokumentów elektronicznych oraz zastosowaniem dokumentu elektronicznego w praktyce administracyjnej.

prof. Grzegorz Sibiga

Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny w Instytucie Nauk Prawnych PAN, adwokat, wykładowca akademicki, partner w kancelarii Traple, Konarski, Podrecki i Wspólnicy kierujący zespołem zajmującym się wdrażaniem i stosowaniem RODO, kierownik Zakładu Prawa Administracyjnego w Instytucie Nauk Prawnych PAN, kierownik studiów podyplomowych w INP PAN dla inspektorów ochrony danych, przewodniczący Rady Naukowej SABI – Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych.
Specjalizuje się w prawie administracyjnym, w szczególności w problematyce ochrony danych osobowych i innych informacji prawnie chronionych, dostępu do informacji publicznej, ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, e-administracji, a także postępowania administracyjnego. Redaktor, autor i współautor licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych w tym zakresie.
Uczestniczył w pracach organów doradczych specjalizujących się w cyfryzacji i ochronie danych osobowych: wiceprzewodniczący Rady Naukowej Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IV kadencja GIODO) oraz członek: Rady do Spraw Cyfryzacji Ministra Cyfryzacji (I kadencja), Rady Informatyzacji Ministra Administracji i Cyfryzacji (IV kadencja) oraz Komitetu Naukowego Giełdy Papierów Wartościowych. Obecnie członek Rady Służby Publicznej przy Prezesie Rady Ministrów. W 2020 r. otrzymał doroczną Nagrodę im Michała Serzyckiego przyznawaną przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Michał Tabor

Partner Obserwatorium.biz - firmy doradczej, specjalizującej się w tworzeniu i wdrażaniu strategii cyfrowych w przedsiębiorstwach głównie z sektora finansowego oraz administracji publicznej.
Kierownik badań i rozwoju Autenti – platformy do wysyłania i podpisywania dokumentów online.
Członek komitetu technicznego ESI Europejskiego Instytutu Norm Telekomunikacyjnych (ETSI) - realizującego normalizację podpisu elektronicznego w Europie. Edytor standardu dla certyfikatów wspierających PSD2.
Ekspert Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji w zakresie identyfikacji, uwierzytelnienia i podpisu elektronicznego, rzeczoznawca Polskiego Towarzystwa Informatycznego, ekspert Związku Banków Polskich.
Absolwent Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Ekspert w zakresie podpisu elektronicznego, systemów PKI, elektronicznej administracji oraz bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych, posiada certyfikat CISSP. Autor wielu rozwiązań z zakresu uwierzytelniania, podpisu elektronicznego i dokumentu elektronicznego funkcjonujących w Polsce, w szczególności autor szeroko stosowanego mechanizmu składania deklaracji podatkowych i Profilu Zaufanego ePUAP.