szkolenie

6
listopada
2018

ALTERNATYWNE ŹRÓDŁA DOFINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ NA LATA 2014 – 2020. Fundusze krajowe, europejskie i prywatne

koordynator: Iwona Nowosielska

Szkolenie jest skierowane do: kadry zarządzającej, animatorów kultury i pracowników sektora kreatywnego i kultury.

Cel szkolenia
Przekazanie Uczestnikom i Uczestniczkom szkolenia aktualnej wiedzy na temat alternatywnych (innych niż granty Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowego Centrum Kultury) możliwości dofinansowania działalności kulturalnej. Szkolenie obejmie prezentację przede wszystkim programów nie-inwestycyjnych, tj. dofinansowujących działania kreatywne, edukację kulturalną i artystyczną, działalność badawczą i wydawniczą dotyczącą sektora kreatywnego, możliwości podnoszenia kompetencji pracowników i wolontariuszy sektora kreatywnego i kultury, nawiązywania i realizowania partnerstw międzynarodowych w sektorze kultury i kreatywnym.

Korzyści dla uczestników

  • Poznanie alternatywnych, krajowych i europejskich programów dotacyjnych dostępnych dla organizacji i instytucji sektora kultury: rodzaje dofinansowywanych działań, uprawnione podmioty, ramowe zasady przyznawania dofinansowania.
  • Poznanie oferty fundacji prywatnych wspierających działania w sektorze kreatywnym i kultury.
  • Poznanie możliwości pozyskiwania dofinansowania działań kreatywnych i kulturalnych poprzez platformy crowdfundingowe (finansowanie społecznościowe).
  • Nauczenie się, jak sprawdzić kwalifikowalność organizacji/instytucji do udziału w konkursie grantowym.
  • Poznanie sposobów poszukiwania i wyboru partnera/partnerów do projektów partnerskich.

Szkolenie poprowadzi: Agnieszka Dadak

6 listopada 2018 r.
10:00 W ramach wprowadzenia: Krótki przegląd aktualnych, krajowych programów operacyjnych dedykowanych sektorowi kultury, ze szczególnym uwzględnieniem: Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowe Centrum Kultury.
Alternatywa dla organizacji pozarządowych sektora kultury: Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych, Program RITA i inne.
11:30 Omówienie programów europejskich, m. in.: Program Kreatywna Europa, Program Erasmus+; Central Europe Programme; Fundusz Wyszehradzki, Europa dla Obywateli, programy transgraniczne w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej, nowe fundusze Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG na lata 2014-2021).
13:00 Przerwa
13:30 Omówienie programów dotacyjnych europejskich i światowych Fundacji prywatnych, m. in.: European Cultural Foundation, Fundacja Kronenberga. Europejskie Sieci i Platformy skupiające podmioty sektora kreatywnego i kultury – oferta, możliwości współpracy.
14:30 Przerwa
15:00 Możliwości dofinansowania działalności kreatywnej i kulturalnej poprzez finansowanie społecznościowe. Platformy crowdfundingowe.
16:30 Zakończenie szkolenia.

Agnieszka Dadak

Menadżer projektów, trener – ponad 10 lat doświadczenia w realizacji projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych; w tym wielo - partnerskich projektów międzynarodowych (m.in. w ramach PIW EQUAL, Leonardo da Vinci - Mobilność, Norweski Mechanizm Finansowy, Erasmus+, Program Nordyckiej Rady Ministrów, Europa dla Obywateli, Program FIO, Program ASOS) na rzecz instytucji kultury, organizacji pozarządowych i MŚP. W 2012 r. uzyskała certyfikat Project Management Professional, potwierdzający kompetencje w zarządzaniu wielo-partnerskimi międzynarodowymi projektami.
Magister psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (2002); ukończone studia podyplomowe na kierunku “Zarządzanie projektem europejskim” na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach (2007); roczne studia w Szwecji, w Tollare Folkhögskola, w ramach stypendium Instytutu Szwedzkiego (2003-2004).
Trener warsztatów rekomendowany przez Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej “Integracja” (rekomendacja nr 31). Przeprowadziła ponad 400 godzin szkoleń z zakresu zarządzania partnerskimi projektami, w tym międzynarodowymi. Konsultantka sieci Eurodesk.