seminarium

23
sierpnia
2018

RODO W ADMINISTRACJI ZMIANY LEGISLACYJNE, DOSTOSOWANIE DOKUMENTACJI

koordynator: Iwona Nowosielska

23 sierpnia 2018 r.
10:00 RODO a konieczność zmian w regulacjach prawnych dotyczących administracji publicznej w kontekście ustawy wprowadzającej RODO:
 • problem wskazania administratora - czy ustawa rozstrzygnie kłopot,
 • realizacja praw osób, których dane dotyczą - kłopot z wykonaniem obowiązków,
 • ustawowe wyjątki i problemy z interpretacją,
 • podstawy prawne przetwarzania.
Dr Marlena Sakowska-Baryła
12:00 Przerwa, poczęstunek
12:20 Elektroniczny Obieg Dokumentów – dostosowanie do wymogów RODO.
 • Wprowadzenie
 • Wstęp do elektronicznego obiegu dokumentów.
 • Rodzaje systemów.
 • Zakres dokumentacji.
 • Zakres danych.
 • System elektronicznego obiegu dokumentów do 25 maja 2018 r.
 • Zasady RODO a organizacja systemu elektronicznego obiegu dokumentów.
 • Elektroniczny obieg dokumentów w praktyce.
 • Podsumowanie
Dr Marek Porzeżyński
(kancelaria WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr. Dyrektor Instytutu Badań nad Prawnymi Aspektami Nowych Technologii – Future Institute)
13:15 Obowiązek oszacowania ryzyka dla ochrony danych przez urzędy i instytucje publiczne.
 • czym jest ryzyko w rozumieniu RODO?
 • jakie aspekty analizy ryzyka należy wyodrębnić?
 • czy aspekt bezpieczeństwa jest kluczowy?
 • swoistość szacowania ryzyka w przypadku incydentów,
 • jak ocenić wagę i prawdopodobieństwo zagrożenia prowadzącego do ryzyka naruszenia praw lub wolności?
 • czy istnieją wyłączenia w zakresie szacowania ryzyka w sektorze publicznym?
RODO a wybory samorządowe
 • identyfikacja roli administratora danych w wyborach samorządowych,
 • obowiązki informacyjne,
 • zagrożenia dla ochrony danych osobowych, w zakresie bezpieczeństwa.
Dr Mirosław Gumularz
(radca prawny, GKK Gumularz Kozieł Kozik Radcowie Prawni)
14:30 Przerwa
14:45 Monitoring miejski a RODO oraz w świetle nowych przepisów prawa krajowego
 • Nowe zasady stosowania monitoringu wizyjnego w przestrzeni publicznej przez podmioty publiczne i prywatne.
 • Nowe regulacje dotyczące stosowania monitoringu wizyjnego w miejscu pracy.
 • Najczęstsze problemy prawne związane ze stosowaniem monitoringu wizyjnego w przestrzeni publicznej i w miejscu pracy (m.in. granice przestrzeni publicznej i prywatnej, kwestia udostępniania nagrań osobom trzecim, ochrona wizerunku osób zarejestrowanych przez monitoring, stosowanie ukrytego monitoring). Jak uniknąć tych problemów?
 • Standardy stosowania monitoringu wizyjnego w przestrzeni publicznej wynikające z najnowszego orzecznictwa sądów krajowych i trybunałów międzynarodowych.
Dorota Głowacka
(prawniczka Fundacji Panoptykon)
16:00 Zakończenie seminarium

Mirosław Gumularz

Studia prawnicze ukończył na Wydziale Prawa i Administracji UJ. Absolwent Szkoły Prawa Amerykańskiego organizowanej przez The Catholic University of America, Columbus School of Law. Ukończył także studia podyplomowe „Prawo Dowodowe” na Wydziale Prawa i Administracji UJ oraz studia podyplomowe z Prawa Własności Intelektualnej organizowane przez Katedrę Własności Intelektualnej na Wydziale Prawa i Administracji UJ. Audytor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg normy ISO/IEC 27001:2017 (bezpieczeństwo informacji) a także ISO/IEC 27701:2019 (zarządzanie informacją o prywatności). Wykładowca na studiach podyplomowych z ochrony danych osobowych organizowanych WSB w Poznaniu oraz WSB w Warszawie. Autor licznych publikacji z zakresu ochrony danych osobowych oraz e-commerce, m.in. komentarza do ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną a także publikacji dotyczącej ochrony danych osobowych w sektorze publicznym (Wolters Kluwer). Jako doradca społeczny ds. ochrony danych osobowych w Ministerstwie Cyfryzacji brał udział w pracach nad wdrożeniem RODO/GDPR do polskiego porządku prawnego. Członek Grupy Roboczej ds. Ochrony Danych Osobowych w Ministerstwie Cyfryzacji a także konsultant Zespołu ds. Otwartości Danych z sektora publicznego przy Ministerstwie Cyfryzacji. W zakresie swojej praktyki zawodowej oraz naukowej specjalizuje się w szeroko pojętym prawie nowych technologii (m.in. ochrona danych osobowych oraz e-commerce). Ochroną danych osobowych zajmował się także w roli administratora bezpieczeństwa informacji w spółkach technologicznych zatrudniających powyżej 500 pracowników, m.in. eSky.pl S.A. oraz w spółkach Grupy Pracuj.

Porzeżyński Marek

Doktor nauk prawnych, pracuje w dziale IP&TMT i Data Protection kancelarii WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr. Dyrektor Instytutu Badań nad Prawnymi Aspektami Nowych Technologii – Future Institute. Audytor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji. Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej w zakresie prawa nowych technologii ze szczególnym uwzględnieniem prawa własności intelektualnej, ochrony danych osobowych, prawa mediów i ochrony konkurencji. Osobiście przeprowadzał wdrożenia procedur związanych z bezpieczeństwem danych osobowych zgodnie z wymaganiami RODO.

Marlena Sakowska-Baryła

Jest doktorem nauk prawnych, radcą prawnym, partnerem w Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelarii Radców Prawnych Sp.p., wiceprezeską SBC Inspektor Sp. z o.o. oraz redaktorem naczelnym kwartalnika "ABI Expert”, członkinią kadry naukowej Instytutu Prawa Nowych Technologii i Ochrony Danych Osobowych na Uczelni Łazarskiego, wiceprezeską i członkinią założycielką Stowarzyszenia Praktyków Ochrony Danych (SPOD).
Specjalizuje się w ochronie danych osobowych, dostępie do informacji publicznej, ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, prawie konstytucyjnym i samorządowym.
Pod jej redakcją powstał komentarz do RODO – „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych”, C.H. Beck 2018.
Jest autorką kilkudziesięciu publikacji z zakresu ochrony danych osobowych i prawa informacyjnego, w tym pierwszej na rynku książki o tematyce ochrony danych w pracy zdalnej – „Ochrona danych osobowych w warunkach pracy zdalnej”, Wolters Kluwer, 2020
Bierze czynny udział w konferencjach naukowych oraz branżowych seminariach poświęconych ww. problematyce. Jest autorką koncepcji merytorycznych cyklicznych forów branżowych. Wykłada na Uniwersytecie Łódzkim, Uniwersytecie Wrocławskim, Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, w Uczelni Łazarskiego, Akademii Leona Koźmińskiego, w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, w Wyższej Szkole Bankowej w Warszawie oraz w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej.
Prowadzi kanał na YouTube popularyzujący ochronę danych osobowych, prawo informacyjne i nowe technologie.
Jako ABI organizowała i nadzorowała system ochrony danych osobowych, obecnie uczestniczy we wdrożeniach i audytach systemów ochrony danych osobowych.
W przeprowadzonych przez nią szkoleniach wzięło udział ponad 20 000 uczestników.
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/dr-marlena-sakowska-bary%C5%82a-1b3010198/
YT: https://www.youtube.com/channel/UCGkOpbf1ZgSYXkW1BAZBm3A
FB: https://www.facebook.com/sakowskabarylaradcaprawny/
Instagram: https://www.instagram.com/marlenasakowskabaryla/