szkolenie on-line

21
grudnia
2022

COOKIES W PRAKTYCE – ASPEKTY TECHNICZNE I PRAWNE

178 dni do rozpoczęciakoordynator: Iwona Nowosielska

PARP dofinansowuje szkolenia CPI W CPI SZKOLIMY ON-LINE więcej ...

Specyfika prawna plików cookie nastręcza szeregu problemów z praktyczną implementacją w serwisach internetowych. Z jednej strony w odniesieniu do plików cookie znajdują zastosowanie przepisy prawa telekomunikacyjnego z drugiej coraz wyraźniej podkreśla się ich związek z przetwarzaniem danych osobowych. Z uwagi na brak jednoznacznych rozstrzygnięć prawnych, dużej roli nabiera praktyka organów nadzorczych oraz dobre praktyki rynkowe.

Szkolenie ma charakter warsztatowy – zostało przygotowane w celu przekazania wiedzy, która będzie mogła zostać zastosowana w toku realizacji projektów związanych z wprowadzeniem czy zarządzaniem plikami cookie na serwisie internetowym.

Szkolenie przeznaczone jest przede wszystkim dla:

 • Osób odpowiedzialnych za implementację plików cookie w ramach stron www (dział marketingu, dział IT),
 • Osób odpowiedzialnych za ochronę danych osobowych w organizacji,
 • Prawników wewnętrznych.

Szkolenie prowadzi r.pr. Karol Kozieł, autor publikacji z zakresu prawa nowych technologii w tym redaktor i współautor Komentarza do ustawy o ochronie danych osobowych z 2018 r.

Czas trwania szkolenia: od godz. 9.00 do ok. 15.00

 1. Pliki cookies – uregulowania prawne:
  • Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 576 z późn. zm.).
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie poszanowania życia prywatnego oraz ochrony danych osobowych w łączności elektronicznej i uchylające dyrektywę 2002/58/WE (rozporządzenie w sprawie prywatności i łączności elektronicznej) – co dalej? Proces ustawodawczy związany ze zmianą przepisów.
 2. Pliki cookies – próba definicji praktycznej:
  • Czym są pliki cookie i podobne technologie?
  • Jak wykorzystywane są pliki cookie?
  • Czym są „sesyjne” a czym „stałe” pliki cookie i w jaki sposób ustalać ich retencję?
  • Co to są pliki cookie „własne” i „strony trzeciej”?
  • Czym są „podobne technologie”?
  • Co to jest „urządzenie końcowe”?
 3. Jakie są zasady prawne dotyczące wykorzystywania plików cookies i podobnych technologii oraz informowania o nich?
  • Co oznacza „jasne i wyczerpujące informacje”?
  • Co oznacza „zgoda”?
  • Kiedy potrzebna jest zgoda na wykorzystywanie plików cookies?
  • Czy jesteśmy zobowiązani do uzyskania zgody na przetwarzanie wszystkich plików cookie wykorzystywanych na stronie internetowej?
  • Czy jesteśmy zobowiązani do podania informacji i uzyskania zgody na wszystkie pliki cookie?
 4. Pliki cookie a ochrona danych osobowych
  • Jak zasady dotyczące RODO odnoszą się do plików cookie?
  • Co mówi RODO o plikach cookie?
  • Czy zgoda na pliki cookie musi być zgodna z wymogami uzyskania zgody w rozumieniu RODO?
  • W jakie sposób powinniśmy poinformować podmioty danych o wykorzystywaniu plików cookie na stronie internetowej?
  • Czy możemy polegać na zgodzie opartej na ustawieniach przeglądarki?
  • Co to jest „cookie wall” i czy jego użycie jest dozwolne?
  • Na jakich zasadach możemy stosować pliki cookie stron trzecich?
  • W jaki sposób podmioty danych mogą zarządzać zgodą na pliki cookie -dobre praktyki.
 5. Dobre praktyki w zakresie wykorzystania plików cookie na stronie”
  • Informowanie o wykorzystaniu plików cookie na stronie.
  • Polityka prywatności – co powinna zawierać?
  • W jaki sposób należy budować zgody na wykorzystanie lub odrzucenie plików cookie?
  • Wytyczne NYOB a wykorzystywanie plików cookie.
 6. Praktyczne przykłady błędów w wykorzystywaniu plików cookie w serwisach internetowych.
 7. Opinie organów nadzorczych, orzecznictwo oraz wytyczne dot. stosowania plików cookie.
 8. Sesja pytań.

Karol Kozieł

Radca prawny. Wieloletni dyrektor ds. prawnych grupy kapitałowej zarządzającej największym portalem do rezerwacji biletów lotniczych w Polsce. W zakresie swojej praktyki specjalizuje się w: prawie nowych technologii, ochronie praw konsumentów na rynku e-commerce, ochronie danych osobowych, obsłudze korporacyjnej przedsiębiorstw.
Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa nowych technologii w tym redaktor i współautor Komentarza do ustawy o ochronie danych osobowych z 2018 r.
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, wiedzę pogłębiał podczas studiów podyplomowych Prawo Nowoczesnych Technologii (PAN) (2013) oraz Nowoczesne Usługi Biznesowe (UTH w Radomiu) (2014). Ukończył programy zagraniczne Summer Law School on Intellectual Property Law (2013) oraz Summer Law School on Business Law (2014) organizowane przez University of Minho w Bradze (Portugalia).
Wykładowca w Wyższej Szkole Bankowej w Warszawie oraz na Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu.
Hobbistycznie zajmuje się malarstwem. Uzyskał absolutorium z historii sztuki na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie przygotowuje pracę magisterską z zakresu prawnych ograniczeń twórczości artystycznej.

Termin i Miejsce

Termin:
21 grudnia 2022
Miejsce:
szkolenie on-line

Koszt

Koszt udziału jednej osoby wynosi:
 • 790 zł + 23% VAT - przy zgłoszeniach przesłanych do dnia 9 grudnia
 • 890 zł + 23% VAT - przy zgłoszeniach przesłanych od dnia 10 grudnia

Informacje dodatkowe

Powyższy koszt obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia w formacie PDF, zapewnienie platformy szkoleniowej i dostępu do szkolenia w czasie rzeczywistym, test połączenia, pomoc techniczną w razie potrzeby.

Warunkiem udziału jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (zakładka "Zgłoszenie"), faksem lub elektronicznie i otrzymanie drogą elektroniczną potwierdzenia udziału ze strony CPI. O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona.

Zapłata i Rezygnacja

Koszt udziału jest płatny na konto CPI, na podstawie potwierdzenia udziału. Faktury będą do odbioru podczas spotkania (przy szkoleniach on-line - elektronicznie).

Rezygnacja z udziału po 14 grudnia 2022 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału na podstawie faktury Centrum Promocji Informatyki. Rezygnacja możliwa jest tylko i wyłącznie w formie pisemnej.

Biuro Organizacyjne

Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.
02-757 Warszawa, ul. Pory 78, I piętro
tel. 506 178 228, fax 22 355 86 79
e-mail:cpi@cpi.com.pl
Dane uczestnika
Dane płatnika

Zobowiązujemy się uregulować koszt udziału jednej osoby w spotkaniu:

Uczestnicy, których udział w spotkaniu jest finansowany ze środków publicznych w co najmniej 70%, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) mogą uzyskać zwolnienie z VAT-u, na podstawie wypełnionego i przesłanego do CPI sp. z o.o. oświadczenia.

Skąd dowiedzieli się Państwo o spotkaniu:

Wyrażam zgodę na dostarczanie mi drogą elektroniczną informacji o rabatach, promocjach i aktualnej ofercie oraz materiałów marketingowo-informacyjnych przez Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.:Zgoda może zostać odwołana w każdej chwili bez podania przyczyny, bez wpływu na zgodność z prawem działań, które wykonano na podstawie zgody przed jej odwołaniem.

Administratorem danych osobowych jest Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o., KRS: 0000208659, adres: ul. Pory 78, 02-757 Warszawa, tel.: 22 3558680/506178228, e-mail: cpi@cpi.com.pl. Dane osobowe są przetwarzane w celu dokonania zgłoszenia udziału w szkoleniu oraz zawarcia umowy o udział w szkoleniu, realizacji tej umowy i jej rozliczenia, a także w celu prowadzenia kontaktu oraz w celu prowadzenia marketingu produktów i usług własnych. Wysyłka materiałów marketingowych z wykorzystaniem podanych kanałów komunikacji odbywa się na podstawie dodatkowej zgody wyrażonej na podstawie przepisów szczególnych dot. e-prywatności. Dane mogą być również przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami. Dane osobowe udostępniane będą wyłącznie podmiotom świadczącym usługi na naszą rzecz, w tym patronom i sponsorom. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem działań, jakich dokonano przed jej wycofaniem na jej podstawie. Więcej informacji w Polityce Prywatności.