szkolenie on-line

9
listopada
2022

BŁĘDY I NIEPRAWIDŁOWOŚCI PRZY STOSOWANIU NOWEGO PZP NA PODSTAWIE ORZECZNICTWA KIO, OPINII UZP I INTERPRETACJI

136 dni do rozpoczęciakoordynator: Iwona Nowosielska

PARP dofinansowuje szkolenia CPI W CPI SZKOLIMY ON-LINE więcej ...

Od 1 stycznia 2021 r. obowiązuje nowe Prawo zamówień publicznych. Na Zamawiających nałożono szereg nowych obowiązków (jak np. analiza potrzeb i wymagań), konsekwentnie zmieniły się również uprawnienia wykonawców. Szkolenie ma na celu przedstawienie wybranych nowych regulacji w sposób praktyczny, w oparciu o „żywe prawo” czyli przede wszystkim orzecznictwo, tak aby pomóc zamawiającym w prawidłowym i efektywnym przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego a wykonawcom podpowiedzieć jak złożyć ważną ofertę. Na podstawie doświadczeń z praktyki wskazane zostaną jako przykłady błędy popełniane przez zamawiających i wykonawców. Szkolenie obejmuje też wybrane istotne wątki związane z nowo kształtowanymi obecnie przepisami o cyberbezpieczeństwie, które w istotny sposób wpływają na rynek zamówień publicznych.

Szkolenie jest kierowane do wszystkich uczestników rynku zamówień publicznych – zamawiających i wykonawców. W trakcie szkolenia prezentowane treści będą przedstawione zarówno od strony zamawiającego jak i wykonawcy w oparciu o praktyczne doświadczenie prowadzącego pozwalające postawić się w sytuacji obu stron procesu zakupowego.

Szkolenie przeprowadzi: Tomasz Krzyżanowski, Senior Associate, radca prawny, stojący na czele praktyki PZP w Kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy Sp. J. , Przewodniczący Komitetu Zamówień Sektora Publicznego w Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji (PIIT). Posiada ponad 15 letnie doświadczenie w świadczeniu doradztwa prawnego z zakresu zamówień publicznych dla zamawiających i wykonawców, w tym udział w przeszło 100 rozprawach przed KIO. Jest autorem licznych publikacji z zakresu zamówień publicznych. Doświadczony trener, od wielu lat prowadzi liczne szkolenia, warsztaty i innego rodzaju prelekcje, w tym dotyczące nowych przepisów uchwalonych 11.09.2021 r. np. Akademia e-Przetargów.

Czas trwania szkolenia: od 9:30 do ok. 15:00

 • Przygotowanie oferty – wskazówki dla wykonawców jak uniknąć wybranych błędów oraz zamawiających jak zweryfikować ofertę.
 • Zamówienia klasyczne o wartości równej lub powyżej progów unijnych oraz o wartości poniżej progów unijnych – różnice oraz nowy tryb podstawowy.
 • Nowe obowiązki zamawiających oraz potencjalne korzyści jakie z nich płyną dla wykonawców (analiza potrzeb i wymagań, raport z realizacji zamówienia, ogłoszenie o wykonaniu umowy, nowy jawny rejestr umów od 2022 r.).
 • Skuteczne zastrzeganie tajemnicy przedsiębiorstwa w ofertach i innych dokumentach składanych w przetargu – unikanie błędów; kiedy i jak zamawiający powinien odtajnić oferty ?
 • Wykluczenie z postępowania i samooczyszczenie – jak uniknąć wykluczenia przez wykonawcę i strategie postępowania w tym zakresie przez zamawiających (w tym Wstępne Konsultacje Rynkowe – dawny Dialog Techniczny) w oparciu między innymi o orzecznictwo TSUE.
 • Elektronizacja – wymagania co do formy składania ofert i innych dokumentów – jak uniknąć błędów przez wykonawców i jak efektywnie zweryfikować dokumenty dla wykonawców.
 • Wadium – nowe wymagania co do terminu ważności wynikające z orzecznictwa KIO.
 • Opis Przedmiotu Zamówienia w tym nowe rekomendacje Prezesa UZP na zakup zestawów komputerowych i systemów informatycznych jako opis dobrych praktyk w tym zakresie.
 • Wybrane przesłanki odrzucenia oferty.
 • Cyberbezpieczeństwo w PZP – wykluczenie, odrzucenie oferty, „dostawca wysokiego ryzyka” zgodnie z nowelizacją ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.
 • Wybrane przesłanki unieważnienia postępowania.
 • Umowy – kształtowanie treści w tym klauzule obowiązkowe i niedozwolone.
 • Postępowanie koncyliacyjne (ugodowe) oraz zmiana umowy.
 • Ogłoszenie o wykonaniu umowy i raport.

Tomasz Krzyżanowski

Ekspert prawny w zakresie zamówień publicznych z ponad 10-letnim doświadczeniem. W kancelarii uczestniczy w pracach praktyki TMT, stojąc na czele zespołu Prawa zamówień publicznych. Współpracował z wieloma dużymi podmiotami, przede wszystkim z branży IT, wspierając zarówno klientów będących wykonawcami, jak i zamawiających. Doświadczony pełnomocnik w postępowaniach odwoławczych i skargowych w dziedzinie zamówień publicznych. Doradza klientom kancelarii we wszystkich sprawach związanych z prawem zamówień publicznych i prawem cywilnym. Wspiera zamawiających również jako biegły i ekspert z zakresu zamówień publicznych przy komisjach przetargowych.
Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w Kancelarii Sejmu, w Biurze Inwestycji i Zamówień Publicznych, a także w Grupie Doradczej Sienna. Brał także udział, jako jeden z ekspertów prawnych, w projekcie badania systemu prawa zamówień publicznych w krajach korzystających ze wsparcia Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju w roku 2011, zwieńczonym publikacją EBRD Public Procurement Assessment. Review of laws and practice in the EBRD region 2011.
Doświadczony trener w zakresie prawa zamówień publicznych. Autor artykułów o zamówieniach publicznych w branży IT oraz współautor publikacji Zamówienia na sprzęt i usługi informatyczne. Analiza siwz w kontekście roli działu IT.
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, British Centre for English Legal Studies Uniwersytetu Warszawskiego (studia prawnicze w języku angielskim) oraz Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie (studia podyplomowe z zamówień publicznych).

Termin i Miejsce

Termin:
9 listopada 2022
Miejsce:
szkolenie on-line

Koszt

Koszt udziału jednej osoby wynosi:
 • 790 zł + 23% VAT - przy zgłoszeniach nadesłanych do dnia 28 października
 • 890 zł + 23% VAT - przy zgłoszeniach nadesłanych od dnia 29 października

Informacje dodatkowe

Powyższy koszt obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia w formacie PDF, zapewnienie platformy szkoleniowej i dostępu do szkolenia w czasie rzeczywistym, test połączenia, pomoc techniczną w razie potrzeby.

Warunkiem udziału jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (zakładka "Zgłoszenie"), faksem lub elektronicznie i otrzymanie drogą elektroniczną potwierdzenia udziału ze strony CPI. O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona.

Zapłata i Rezygnacja

Koszt udziału jest płatny na konto CPI, na podstawie potwierdzenia udziału. Faktury będą do odbioru podczas spotkania (przy szkoleniach on-line - elektronicznie).

Rezygnacja z udziału po 2 listopada 2022 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału na podstawie faktury Centrum Promocji Informatyki. Rezygnacja możliwa jest tylko i wyłącznie w formie pisemnej.

Biuro Organizacyjne

Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.
02-757 Warszawa, ul. Pory 78, I piętro
tel. 506 178 228, fax 22 355 86 79
e-mail:cpi@cpi.com.pl
Dane uczestnika
Dane płatnika

Zobowiązujemy się uregulować koszt udziału jednej osoby w spotkaniu:

Uczestnicy, których udział w spotkaniu jest finansowany ze środków publicznych w co najmniej 70%, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) mogą uzyskać zwolnienie z VAT-u, na podstawie wypełnionego i przesłanego do CPI sp. z o.o. oświadczenia.

Skąd dowiedzieli się Państwo o spotkaniu:

Wyrażam zgodę na dostarczanie mi drogą elektroniczną informacji o rabatach, promocjach i aktualnej ofercie oraz materiałów marketingowo-informacyjnych przez Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.:Zgoda może zostać odwołana w każdej chwili bez podania przyczyny, bez wpływu na zgodność z prawem działań, które wykonano na podstawie zgody przed jej odwołaniem.

Administratorem danych osobowych jest Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o., KRS: 0000208659, adres: ul. Pory 78, 02-757 Warszawa, tel.: 22 3558680/506178228, e-mail: cpi@cpi.com.pl. Dane osobowe są przetwarzane w celu dokonania zgłoszenia udziału w szkoleniu oraz zawarcia umowy o udział w szkoleniu, realizacji tej umowy i jej rozliczenia, a także w celu prowadzenia kontaktu oraz w celu prowadzenia marketingu produktów i usług własnych. Wysyłka materiałów marketingowych z wykorzystaniem podanych kanałów komunikacji odbywa się na podstawie dodatkowej zgody wyrażonej na podstawie przepisów szczególnych dot. e-prywatności. Dane mogą być również przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami. Dane osobowe udostępniane będą wyłącznie podmiotom świadczącym usługi na naszą rzecz, w tym patronom i sponsorom. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem działań, jakich dokonano przed jej wycofaniem na jej podstawie. Więcej informacji w Polityce Prywatności.