szkolenie on-line

29
listopada
2022

OBOWIĄZKI JST JAKO JEDNOSTEK WSPÓŁPRACUJĄCYCH NA GRUNCIE USTAWY O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY

156 dni do rozpoczęciakoordynator: Iwona Nowosielska

PARP dofinansowuje szkolenia CPI W CPI SZKOLIMY ON-LINE więcej ...

Wszystkie organy jednostek samorządu terytorialnego są wskazane jako jednostki współpracujące w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Jednostki współpracujące muszą posiadać i wdrożyć obligatoryjną instrukcję postępowania na wypadek podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu na podstawie art. 83 ustawy. Oferujemy Państwu szkolenie w zakresie obowiązków, które należy znać aby poprawnie móc wykonywać nałożone ustawą zadania.

Dodatkowo uczestnicy szkolenia otrzymają edytowalny wzór instrukcji postępowania dla jednostki współpracującej, którą musi posiadać każdy organ JST na podstawie art. 83 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Korzyści:
Uzyskanie wiedzy w zakresie zasad prawidłowego zabezpieczenia organizacji przed wykorzystaniem jej do procederu prania pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz zapoznanie się z najczęstszymi uchybieniami i ich potencjalnymi skutkami. Przyswojenie wiedzy w zakresie oceny napotkanego ryzyka, stosowania środków bezpieczeństwa finansowego i wdrożenia instrukcji postępowania oraz zgłaszania nieprawidłowości. Nauka umiejętności w zakresie trafnego interpretowania wymogów prawnych, formalnych i rozwiązywania praktycznych problemów związanych z tworzeniem i egzekwowaniem przepisów AML.

Adresaci:
Członkowie organów jednostek samorządu terytorialnego, pracownicy wszystkich jednostek samorządu terytorialnego odpowiedzialni za sprawy związane z zapobieganiem praniu pieniędzy i terroryzmowi oraz przeciwdziałanie nadużyciom (np. pełnomocnicy ds. zgodności), inne osoby pragnące poszerzyć swoją wiedzę w kwestii wymogów związanych z zapobieganiem praniu pieniędzy i terroryzmowi.

Prowadząca:
Paulina Ledwoń, radca prawny, doktor nauk prawnych i adiunkt w Instytucie Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, praktyk od 10 lat zajmujący się wdrażaniem procedur przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz procedur antykorupcyjnych.

Czas trwania szkolenia od 10.00 do ok. 15.00

 1. Informacja wprowadzające
  • Dlaczego JST powinny znać ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i terroryzmowi?
  • Przyczyny i cel regulacji – zobowiązania międzynarodowe
  • Podstawy prawne obowiązku przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
  • Podstawowe zagadnienia dotyczące prania pieniędzy – definicja prania pieniędzy i finansowania terroryzmu
  • Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu- obszary zagrożeń
  • Szczególne ryzyka związane z działalnością NGO w kontekście potencjalnego wykorzystania ich do działalności przestępczej
  • Nowelizacja ustawy z dnia 30 marca 2021 r. – szczególne wymogi dla starostw
  • Przekazywanie Generalnemu Inspektorowi informacji wskazanych przez ustawę po nowelizacji, forma i treść przekazywanych informacji
 2. JST jako jednostka współpracująca
  • Czym jest jednostka współpracująca w ustawie
  • Współpraca i wymiana informacji z Generalnym Inspektorem
  • Sporządzanie krajowej oceny ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz strategii przeciwdziałania tym przestępstwom
 3. Zawartość instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa i podstawowe definicje – omówienie instrukcji krok po kroku
  • Wymóg prawny instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa
  • Elementy składowe instrukcji
  • Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa i jego treść
  • Osoby odpowiedzialne w organizacji
  • Omówienie przykładowych podejrzanych transakcji i zasad działania
  • Omówienie środków zapobiegania przestępstwom
  • Realizacja zobowiązań - zasady gromadzenia i przekazywania informacji
  • Informacje podlegające obowiązkowi przekazania
  • Rejestr powiadomień
  • Wymiana informacji o przekazaniu lub pozyskaniu informacji w trybie przewidzianym w ustawie – przekazanie informacji zwrotnej
  • Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z instrukcją
  • Przesłanki wyższego i niższego ryzyka nadużyć

Paulina Ledwoń

Radca prawny, doktor nauk prawnych i adiunkt w Instytucie Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, praktyk od 10 lat zajmujący się kompleksową obsługą prawną podmiotów z sektora prywatnego i publicznego, wdrażaniem procedur przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz procedur antykorupcyjnych, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, autorka wielu publikacji z zakresu prawa gospodarczego, cywilnego oraz compliance zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Ukończyła z wyróżnieniem kurs organizowany przez GIIF w zakresie zasad przeciwdziałania praniu pieniędzy i terroryzmowi. Na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie wykłada przedmioty związane z polskim i unijnym system przeciwdziałania praniu pieniędzy. Dysponuje ogromnym doświadczeniem praktycznym popartym rzetelną wiedzą naukową oraz umiejętnościami dydaktycznymi. Od początku kariery zawodowej współpracuje z największymi małopolskimi kancelariami prawnymi.

Termin i Miejsce

Termin:
29 listopada 2022
Miejsce:
szkolenie on-line

Koszt

Koszt udziału jednej osoby wynosi:
 • 790 zł + 23% VAT - przy zgłoszeniach nadesłanych do dnia 18 listopada
 • 890 zł + 23% VAT - przy zgłoszeniach nadesłanych od dnia 19 listopada

Informacje dodatkowe

Powyższy koszt obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia w formacie PDF, zapewnienie platformy szkoleniowej i dostępu do szkolenia w czasie rzeczywistym, test połączenia, pomoc techniczną w razie potrzeby.

Warunkiem udziału jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (zakładka "Zgłoszenie"), faksem lub elektronicznie i otrzymanie drogą elektroniczną potwierdzenia udziału ze strony CPI. O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona.

Zapłata i Rezygnacja

Koszt udziału jest płatny na konto CPI, na podstawie potwierdzenia udziału. Faktury będą do odbioru podczas spotkania (przy szkoleniach on-line - elektronicznie).

Rezygnacja z udziału po 22 listopada 2022 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału na podstawie faktury Centrum Promocji Informatyki. Rezygnacja możliwa jest tylko i wyłącznie w formie pisemnej.

Biuro Organizacyjne

Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.
02-757 Warszawa, ul. Pory 78, I piętro
tel. 506 178 228, fax 22 355 86 79
e-mail:cpi@cpi.com.pl
Dane uczestnika
Dane płatnika

Zobowiązujemy się uregulować koszt udziału jednej osoby w spotkaniu:

Uczestnicy, których udział w spotkaniu jest finansowany ze środków publicznych w co najmniej 70%, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) mogą uzyskać zwolnienie z VAT-u, na podstawie wypełnionego i przesłanego do CPI sp. z o.o. oświadczenia.

Skąd dowiedzieli się Państwo o spotkaniu:

Wyrażam zgodę na dostarczanie mi drogą elektroniczną informacji o rabatach, promocjach i aktualnej ofercie oraz materiałów marketingowo-informacyjnych przez Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.:Zgoda może zostać odwołana w każdej chwili bez podania przyczyny, bez wpływu na zgodność z prawem działań, które wykonano na podstawie zgody przed jej odwołaniem.

Administratorem danych osobowych jest Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o., KRS: 0000208659, adres: ul. Pory 78, 02-757 Warszawa, tel.: 22 3558680/506178228, e-mail: cpi@cpi.com.pl. Dane osobowe są przetwarzane w celu dokonania zgłoszenia udziału w szkoleniu oraz zawarcia umowy o udział w szkoleniu, realizacji tej umowy i jej rozliczenia, a także w celu prowadzenia kontaktu oraz w celu prowadzenia marketingu produktów i usług własnych. Wysyłka materiałów marketingowych z wykorzystaniem podanych kanałów komunikacji odbywa się na podstawie dodatkowej zgody wyrażonej na podstawie przepisów szczególnych dot. e-prywatności. Dane mogą być również przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami. Dane osobowe udostępniane będą wyłącznie podmiotom świadczącym usługi na naszą rzecz, w tym patronom i sponsorom. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem działań, jakich dokonano przed jej wycofaniem na jej podstawie. Więcej informacji w Polityce Prywatności.