szkolenie on-line

19
października
2022

PROJEKT „CZASOPISMO NAUKOWE” KONCEPCJA, WYMAGANIA, REALIZACJA

115 dni do rozpoczęciakoordynator: Iwona Nowosielska

PARP dofinansowuje szkolenia CPI W CPI SZKOLIMY ON-LINE więcej ...

Dostępne opracowania dotyczące wydawania czasopism naukowych opisują przede wszystkim warunki i wymagania stawiane czasopismom. Nie odpowiadają na pytania, jak w praktyce je wprowadzić, jak radzić sobie ze sprzecznościami między wytycznymi MEiN i baz indeksacyjnych, jak zorganizować współpracę między redakcjami czasopism a wydawcami, która może być źródłem licznych konfliktów.
Uczestnicy kursu poznają, czym powinni kierować się tworząc nowe czasopismo naukowe i jakie zalecenia muszą uwzględnić. Od wyboru dyscypliny / dyscyplin, tematyki i jej zakresu, rozpoznania konkurencji po częstotliwość ukazywania się, sposób finansowania, dystrybucję. Dowiedzą się jak zarejestrować czasopismo, nadać numery ISSN, e-ISSN, DOI, ORCID. Zapoznają się z podstawami prawa autorskiego, rodzajami licencji Creative Commons, wyjaśnieniem pojęcia „domena publiczna” oraz z czynnikami wpływającymi na wybór rodzaju licencji.
Szkolenie pokaże, jak ważne dla upowszechnienia treści artykułów są jego konstrukcja, zamieszczone w nim informacje dotyczące autora i wydawcy, kompozycja abstraktu, wybór słów kluczowych, zapis bibliograficzny. Dlaczego nowoczesne czasopismo naukowe nie może istnieć bez dedykowanej mu strony internetowej, jak powinna wyglądać i jakie treści zawierać.
Specyfika procesu wydawniczego, w którym redakcja czasopisma jest autonomiczna względem wydawnictwa wymaga dokładnego podziału odpowiedzialności za poszczególne etapy prac. Słuchacze zaznajomią się z etapami prac i tworzeniem ich harmonogramu. Celem szkolenia jest usystematyzowanie wiedzy o wydawaniu czasopisma naukowego, przedstawienie sposobów rozwiązywania problemów, które pojawiają się podczas planowania i realizacji.

Na szkolenie zapraszamy redaktorów naczelnych czasopism naukowych, sekretarzy i członków redakcji, redaktorów prowadzących, wydawców oraz osoby, które zmierzają założyć nowe czasopismo naukowe.

Szkolenie poprowadzi: Dorota Dziedzic, Redaktor Prowadzący Czasopisma naukowe w Wydawnictwach Uniwersytetu Warszawskiego

Czas trwania szkolenia od 09:00 do 15:00

 1. Czasopismo naukowe – definicja
 2. Specyfika wydawania czasopisma
 3. Koncepcja czasopisma naukowego:
  • wybór dyscypliny, dyscyplin naukowych;
  • zakres tematyczny;
  • tytuł czasopisma;
  • poznanie konkurencji
 4. Sposób finansowania czasopisma:
  • dotacja;
  • subskrypcja płatna
 5. Dystrybucja czasopisma:
  • prenumerata;
  • otwarty dostęp (open access);
  • czasopisma hybrydowe
 6. Rejestracja czasopisma
 7. Identyfikatory w czasopiśmie:
  • ISSN, e-ISSN;
  • DOI;
  • ORCID
 8. Prawo autorskie:
  • umowy licencyjne dotyczące tekstów, ilustracji, dozwolony użytek;
  • ważne elementy umów autorskich;
  • open access – rodzaje licencji dotyczących wolnego dostępu;
  • Domena publiczna
 9. Organizacja czasopisma:
  • Rada Naukowa;
  • Redakcja;
  • Recenzenci;
  • Wydawca
 10. Nowoczesne czasopismo naukowe:
  • layout;
  • struktura artykułu;
  • abstrakt;
  • słowa kluczowe;
  • bibliografia czy References.
 11. Strona internetowa czasopisma naukowego:
  • adres strony internetowej czasopisma;
  • język w jakim publikowane są treści na stronie internetowej;
  • hierarchia informacji na stronie internetowej czasopisma;
  • konieczne elementy na stronie internetowej i ich widoczność;
  • strona artykułu;
  • format plików z artykułami;
  • inne dokumenty załączone do strony internetowej czasopisma
 12. Proces wydawniczy – role Redaktora Naczelnego, Redaktora naukowego, Sekretarza Redakcji, Wydawnictwa:
  • pozyskiwanie materiałów;
  • etapy procesu wydawniczego;
  • dystrybucja czasopisma.
 13. Promocja czasopisma naukowego
 14. Zasady etyki wydawniczej

Dorota Dziedzic

Redaktor prowadzący Redakcję Czasopism Naukowych w Wydawnictwach Uniwersytetu Warszawskiego.
Od ponad dwudziestu lat pracuje w wydawnictwach specjalizujących się w publikacjach naukowych. Była redaktorem prowadzącym Redakcję Czasopism oraz Redakcję Publikacji Zleconych w Wydawnictwie Naukowym PWN, kierowała oficyną Instytutu Psychologii Zdrowia, obecnie prowadzi Redakcję Czasopism Naukowych w Wydawnictwach Uniwersytetu Warszawskiego. Szczególnie interesuje się wykorzystaniem nowoczesnych technologii w procesie wydawniczym oraz rozpowszechnianiu książek i czasopism. Jest zwolenniczką wolnego dostępu do wiedzy, sztuki, kultury.

Termin i Miejsce

Termin:
19 października 2022
Miejsce:
szkolenie on-line

Koszt

Koszt udziału jednej osoby wynosi:
 • 790 zł + 23% VAT - przy zgłoszeniach nadesłanych do dnia 7 października
 • 890 zł + 23% VAT - przy zgłoszeniach nadesłanych od dnia 8 października

Informacje dodatkowe

Powyższy koszt obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia w formacie PDF, zapewnienie platformy szkoleniowej i dostępu do szkolenia w czasie rzeczywistym, test połączenia, pomoc techniczną w razie potrzeby.

Warunkiem udziału jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (zakładka "Zgłoszenie"), faksem lub elektronicznie i otrzymanie drogą elektroniczną potwierdzenia udziału ze strony CPI. O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona.

Zapłata i Rezygnacja

Koszt udziału jest płatny na konto CPI, na podstawie potwierdzenia udziału. Faktury będą do odbioru podczas spotkania (przy szkoleniach on-line - elektronicznie).

Rezygnacja z udziału po 12 października 2022 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału na podstawie faktury Centrum Promocji Informatyki. Rezygnacja możliwa jest tylko i wyłącznie w formie pisemnej.

Biuro Organizacyjne

Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.
02-757 Warszawa, ul. Pory 78, I piętro
tel. 506 178 228, fax 22 355 86 79
e-mail:cpi@cpi.com.pl
Dane uczestnika
Dane płatnika

Zobowiązujemy się uregulować koszt udziału jednej osoby w spotkaniu:

Uczestnicy, których udział w spotkaniu jest finansowany ze środków publicznych w co najmniej 70%, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) mogą uzyskać zwolnienie z VAT-u, na podstawie wypełnionego i przesłanego do CPI sp. z o.o. oświadczenia.

Skąd dowiedzieli się Państwo o spotkaniu:

Wyrażam zgodę na dostarczanie mi drogą elektroniczną informacji o rabatach, promocjach i aktualnej ofercie oraz materiałów marketingowo-informacyjnych przez Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.:Zgoda może zostać odwołana w każdej chwili bez podania przyczyny, bez wpływu na zgodność z prawem działań, które wykonano na podstawie zgody przed jej odwołaniem.

Administratorem danych osobowych jest Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o., KRS: 0000208659, adres: ul. Pory 78, 02-757 Warszawa, tel.: 22 3558680/506178228, e-mail: cpi@cpi.com.pl. Dane osobowe są przetwarzane w celu dokonania zgłoszenia udziału w szkoleniu oraz zawarcia umowy o udział w szkoleniu, realizacji tej umowy i jej rozliczenia, a także w celu prowadzenia kontaktu oraz w celu prowadzenia marketingu produktów i usług własnych. Wysyłka materiałów marketingowych z wykorzystaniem podanych kanałów komunikacji odbywa się na podstawie dodatkowej zgody wyrażonej na podstawie przepisów szczególnych dot. e-prywatności. Dane mogą być również przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami. Dane osobowe udostępniane będą wyłącznie podmiotom świadczącym usługi na naszą rzecz, w tym patronom i sponsorom. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem działań, jakich dokonano przed jej wycofaniem na jej podstawie. Więcej informacji w Polityce Prywatności.