szkolenie on-line

27
września
2022

NOWA USTAWA O OTWARTYCH DANYCH A DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ

93 dni do rozpoczęciakoordynator: Iwona Nowosielska

PARP dofinansowuje szkolenia CPI W CPI SZKOLIMY ON-LINE więcej ...

11 sierpnia 2021 r. została uchwalona nowa ustawa o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Przepisy te muszą być stosowane równocześnie z przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej. Obszar tych regulacji w znacznej mierze jest wspólny – problemem zapewne będą podwójne procedury wnioskowe, ponieważ o tę samą informację będzie można wystąpić na podstawie każdej z tych ustaw. Otwarte dane to wciąż nowe, szerokie zagadnienie, które nabiera coraz większego znaczenia wraz z rozwojem technologii. Pojawienie się nowych przepisów, powinno skłaniać do przejrzenia i aktualizacji procedur dostępu do informacji, procedur ochrony danych osobowych, zabezpieczeń i rozwiązań organizacyjnych.

Szkolenie ma na celu:

 • zapoznanie z nową ustawą o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego,
 • wskazanie standardów prawnych otwierania danych,
 • porównanie trybów zapewniania dostępu do informacji na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz na podstawie ustawy o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

Adresaci szkolenia: inspektorzy ochrony danych, osoby odpowiedzialne za realizację dostępu do informacji publicznej, osoby odpowiedzialne za otwieranie danych i ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, radcowie prawni i adwokaci obsługujący sektor publiczny, administratorzy BIP.

Szkolenie prowadzi: dr Marlena Sakowska-Baryła

Czas trwania szkolenia: od 09:00 do 14:00

 1. Otwarte dane i ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego – nowa ustawa, nowe obowiązki.
 2. Otwarte dane i dostęp do informacji publicznej – różnice w regulacjach prawnych.
 3. Otwarte dane i inne podstawowe pojęcia na gruncie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego oraz dostępu do informacji publicznej.
 4. Informacja sektora publicznego a informacja publiczna – nowa ustawa będzie sprzyjać „obchodzeniu” przepisów udip.
 5. Otwarte dane i dostęp do informacji publicznej – tryby zapewniania dostępu do informacji.
 6. Zakres podmiotowy – kto ma otwierać dane, kto i jak może skorzystać z zapewnionego dostępu.
 7. Standardy otwierania danych i filary otwartości – charakterystyka, przykłady, praktyka.
 8. Pułapki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego - charakterystyka barier w udostępnianiu danych publicznych w sposób otwarty.
 9. Zasady otwierania danych.
 10. Ochrona praw autorskich, odpłatność, warunki.
 11. Prywatność osoby fizycznej i ochrona danych osobowych a otwieranie danych publicznych – czy można brać przykład z dostępu do informacji publicznej.
 12. Tryby wnioskowe – podobieństwa i różnice względem dostępu do informacji publicznej.

Marlena Sakowska-Baryła

Jest doktorem nauk prawnych, radcą prawnym, partnerem w Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelarii Radców Prawnych Sp.p., wiceprezeską SBC Inspektor Sp. z o.o. oraz redaktorem naczelnym kwartalnika "ABI Expert”, członkinią kadry naukowej Instytutu Prawa Nowych Technologii i Ochrony Danych Osobowych na Uczelni Łazarskiego, wiceprezeską i członkinią założycielką Stowarzyszenia Praktyków Ochrony Danych (SPOD).
Specjalizuje się w ochronie danych osobowych, dostępie do informacji publicznej, ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, prawie konstytucyjnym i samorządowym.
Pod jej redakcją powstał komentarz do RODO – „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych”, C.H. Beck 2018.
Jest autorką kilkudziesięciu publikacji z zakresu ochrony danych osobowych i prawa informacyjnego, w tym pierwszej na rynku książki o tematyce ochrony danych w pracy zdalnej – „Ochrona danych osobowych w warunkach pracy zdalnej”, Wolters Kluwer, 2020
Bierze czynny udział w konferencjach naukowych oraz branżowych seminariach poświęconych ww. problematyce. Jest autorką koncepcji merytorycznych cyklicznych forów branżowych. Wykłada na Uniwersytecie Łódzkim, Uniwersytecie Wrocławskim, Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, w Uczelni Łazarskiego, Akademii Leona Koźmińskiego, w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, w Wyższej Szkole Bankowej w Warszawie oraz w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej.
Prowadzi kanał na YouTube popularyzujący ochronę danych osobowych, prawo informacyjne i nowe technologie.
Jako ABI organizowała i nadzorowała system ochrony danych osobowych, obecnie uczestniczy we wdrożeniach i audytach systemów ochrony danych osobowych.
W przeprowadzonych przez nią szkoleniach wzięło udział ponad 20 000 uczestników.
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/dr-marlena-sakowska-bary%C5%82a-1b3010198/
YT: https://www.youtube.com/channel/UCGkOpbf1ZgSYXkW1BAZBm3A
FB: https://www.facebook.com/sakowskabarylaradcaprawny/
Instagram: https://www.instagram.com/marlenasakowskabaryla/

Termin i Miejsce

Termin:
27 września 2022
Miejsce:
szkolenie on-line

Koszt

Koszt udziału jednej osoby wynosi:
 • 790 zł + 23% VAT - przy zgłoszeniach przesłanych do dnia 16 września
 • 890 zł + 23% VAT - przy zgłoszeniach przesłanych od dnia 17 września

Informacje dodatkowe

Powyższy koszt obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia w formacie PDF, zapewnienie platformy szkoleniowej i dostępu do szkolenia w czasie rzeczywistym, test połączenia, pomoc techniczną w razie potrzeby.

Warunkiem udziału jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (zakładka "Zgłoszenie"), faksem lub elektronicznie i otrzymanie drogą elektroniczną potwierdzenia udziału ze strony CPI. O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona.

Zapłata i Rezygnacja

Koszt udziału jest płatny na konto CPI, na podstawie potwierdzenia udziału. Faktury będą do odbioru podczas spotkania (przy szkoleniach on-line - elektronicznie).

Rezygnacja z udziału po 20 września 2022 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału na podstawie faktury Centrum Promocji Informatyki. Rezygnacja możliwa jest tylko i wyłącznie w formie pisemnej.

Biuro Organizacyjne

Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.
02-757 Warszawa, ul. Pory 78, I piętro
tel. 506 178 228, fax 22 355 86 79
e-mail:cpi@cpi.com.pl
Dane uczestnika
Dane płatnika

Zobowiązujemy się uregulować koszt udziału jednej osoby w spotkaniu:

Uczestnicy, których udział w spotkaniu jest finansowany ze środków publicznych w co najmniej 70%, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) mogą uzyskać zwolnienie z VAT-u, na podstawie wypełnionego i przesłanego do CPI sp. z o.o. oświadczenia.

Skąd dowiedzieli się Państwo o spotkaniu:

Wyrażam zgodę na dostarczanie mi drogą elektroniczną informacji o rabatach, promocjach i aktualnej ofercie oraz materiałów marketingowo-informacyjnych przez Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.:Zgoda może zostać odwołana w każdej chwili bez podania przyczyny, bez wpływu na zgodność z prawem działań, które wykonano na podstawie zgody przed jej odwołaniem.

Administratorem danych osobowych jest Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o., KRS: 0000208659, adres: ul. Pory 78, 02-757 Warszawa, tel.: 22 3558680/506178228, e-mail: cpi@cpi.com.pl. Dane osobowe są przetwarzane w celu dokonania zgłoszenia udziału w szkoleniu oraz zawarcia umowy o udział w szkoleniu, realizacji tej umowy i jej rozliczenia, a także w celu prowadzenia kontaktu oraz w celu prowadzenia marketingu produktów i usług własnych. Wysyłka materiałów marketingowych z wykorzystaniem podanych kanałów komunikacji odbywa się na podstawie dodatkowej zgody wyrażonej na podstawie przepisów szczególnych dot. e-prywatności. Dane mogą być również przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami. Dane osobowe udostępniane będą wyłącznie podmiotom świadczącym usługi na naszą rzecz, w tym patronom i sponsorom. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem działań, jakich dokonano przed jej wycofaniem na jej podstawie. Więcej informacji w Polityce Prywatności.