szkolenie on-line

10
sierpnia
2022

SKUTECZNE ZASTRZEGANIE TAJEMNICY PRZEDSIĘBIORSTWA W OFERTACH I INNYCH DOKUMENTACH SKŁADANYCH W PRZETARGU W OPARCIU O CASE STUDY

45 dni do rozpoczęciakoordynator: Iwona Nowosielska

PARP dofinansowuje szkolenia CPI W CPI SZKOLIMY ON-LINE więcej ...

W ostatnim czasie (perspektywa mniej więcej ostatnich 2 lat) stopniowo zmienia się na niekorzyść wykonawców linia orzecznicza Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) w zakresie tajemnicy przedsiębiorstwa. Przepisy się zasadniczo nie zmieniły lecz sposób ich interpretacji (art. 18 ust. 3 nowej ustawy PZP i art. 8 ust. 3 starej ustawy PZP). Izba zaostrzyła podejście do tego typu spraw i większości przypadków orzeka o konieczności odtajnienia dokumentów. Orzecznictwo skupia się na kwestii „wykazania”, że jakaś informacja zasługuje na ochronę. KIO uznaje znacznie częściej niż wcześniej, że wykonawca niewystarczająco wykazał (udowodnił), że dana informacja rzeczywiście stanowi tajemnicę i ma w związku z tym określoną wartość.

Z tego względu jeżeli zależy wykonawcy na utrzymaniu określonych informacji w tajemnicy (stanowiących część oferty lub np. wyjaśnienia rażąco niskiej ceny) to sporządzając uzasadnienie musi to zrobić zdecydowanie bardziej uważnie i skrupulatnie w odniesieniu do konkretnego przetargu, najlepiej przedstawiając też określone dowody, niż do tej pory. Jednocześnie Zamawiający musi wiedzieć kiedy może zgodnie z prawem ofertę czy inne dokumenty odtajnić.

Szkolenie ma na celu pokazanie wykonawcom jak zwiększyć swe szanse na skuteczne zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa. Z drugiej strony zamawiający dowie się kiedy i w jaki sposób ocenić i odtajnić ofertę, wyjaśnienia wykonawcy, lub ich fragmenty aby nie narazić się na roszczenie odszkodowawcze.

Szkolenie jest kierowane do wszystkich uczestników rynku zamówień publicznych – zamawiających i wykonawców. W trakcie szkolenia prezentowane treści będą przedstawione zarówno od strony zamawiającego jak i wykonawcy w oparciu o praktyczne doświadczenie prowadzącego pozwalające postawić się w sytuacji obu stron procesu zakupowego.

Szkolenie przeprowadzi: Tomasz Krzyżanowski, Senior Associate, radca prawny, stojący na czele praktyki PZP w Kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy Sp. J. , Przewodniczący Komitetu Zamówień Sektora Publicznego w Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji (PIIT). Posiada ponad 15 letnie doświadczenie w świadczeniu doradztwa prawnego z zakresu zamówień publicznych dla zamawiających i wykonawców, w tym udział w przeszło 100 rozprawach przed KIO. Jest autorem licznych publikacji z zakresu zamówień publicznych. Doświadczony trener, od wielu lat prowadzi liczne szkolenia, warsztaty i innego rodzaju prelekcje, w tym dotyczące nowych przepisów uchwalonych 11.09.2021 r. np. Akademia e-Przetargów.

Czas trwania szkolenia: od 10:00 do 14:00

  • Zasada jawności w PZP.
  • Tajemnica przedsiębiorstwa w ustawie PZP oraz w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
  • Określenie przez Zamawiającego w dokumentach zamówienia lub w ogłoszeniu o zamówieniu wymagań dotyczących zachowania poufnego charakteru informacji.
  • Zasady skutecznego oznaczania dokumentów i informacji jako poufnych w wersji elektronicznej i papierowej.
  • Jakie informacje w świetle orzecznictwa i stanów faktycznych konkretnych spraw mogą być objęte tajemnicą w oparciu o przykłady z praktyki?
  • Skuteczne wykazywanie i udowadnianie konieczności zastrzeżenia informacji jako poufnych w oparciu o przykłady z praktyki.
  • Jawność umów o wykonanie zamówienia publicznego w tym Jawny nowy centralny rejestr umów od lipca 2022 r.

Tomasz Krzyżanowski

Ekspert prawny w zakresie zamówień publicznych z ponad 10-letnim doświadczeniem. W kancelarii uczestniczy w pracach praktyki TMT, stojąc na czele zespołu Prawa zamówień publicznych. Współpracował z wieloma dużymi podmiotami, przede wszystkim z branży IT, wspierając zarówno klientów będących wykonawcami, jak i zamawiających. Doświadczony pełnomocnik w postępowaniach odwoławczych i skargowych w dziedzinie zamówień publicznych. Doradza klientom kancelarii we wszystkich sprawach związanych z prawem zamówień publicznych i prawem cywilnym. Wspiera zamawiających również jako biegły i ekspert z zakresu zamówień publicznych przy komisjach przetargowych.
Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w Kancelarii Sejmu, w Biurze Inwestycji i Zamówień Publicznych, a także w Grupie Doradczej Sienna. Brał także udział, jako jeden z ekspertów prawnych, w projekcie badania systemu prawa zamówień publicznych w krajach korzystających ze wsparcia Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju w roku 2011, zwieńczonym publikacją EBRD Public Procurement Assessment. Review of laws and practice in the EBRD region 2011.
Doświadczony trener w zakresie prawa zamówień publicznych. Autor artykułów o zamówieniach publicznych w branży IT oraz współautor publikacji Zamówienia na sprzęt i usługi informatyczne. Analiza siwz w kontekście roli działu IT.
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, British Centre for English Legal Studies Uniwersytetu Warszawskiego (studia prawnicze w języku angielskim) oraz Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie (studia podyplomowe z zamówień publicznych).

Termin i Miejsce

Termin:
10 sierpnia 2022
Miejsce:
szkolenie on-line

Koszt

Koszt udziału jednej osoby wynosi:
  • 890 zł + 23% VAT - przy zgłoszeniach nadesłanych do dnia 29 lipca
  • 990 zł + 23% VAT - przy zgłoszeniach nadesłanych od dnia 30 lipca

Informacje dodatkowe

Powyższy koszt obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia w formacie PDF, zapewnienie platformy szkoleniowej i dostępu do szkolenia w czasie rzeczywistym, test połączenia, pomoc techniczną w razie potrzeby.

Warunkiem udziału jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (zakładka "Zgłoszenie"), faksem lub elektronicznie i otrzymanie drogą elektroniczną potwierdzenia udziału ze strony CPI. O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona.

Zapłata i Rezygnacja

Koszt udziału jest płatny na konto CPI, na podstawie potwierdzenia udziału. Faktury będą do odbioru podczas spotkania (przy szkoleniach on-line - elektronicznie).

Rezygnacja z udziału po 3 sierpnia 2022 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału na podstawie faktury Centrum Promocji Informatyki. Rezygnacja możliwa jest tylko i wyłącznie w formie pisemnej.

Biuro Organizacyjne

Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.
02-757 Warszawa, ul. Pory 78, I piętro
tel. 506 178 228, fax 22 355 86 79
e-mail:cpi@cpi.com.pl
Dane uczestnika
Dane płatnika

Zobowiązujemy się uregulować koszt udziału jednej osoby w spotkaniu:

Uczestnicy, których udział w spotkaniu jest finansowany ze środków publicznych w co najmniej 70%, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) mogą uzyskać zwolnienie z VAT-u, na podstawie wypełnionego i przesłanego do CPI sp. z o.o. oświadczenia.

Skąd dowiedzieli się Państwo o spotkaniu:

Wyrażam zgodę na dostarczanie mi drogą elektroniczną informacji o rabatach, promocjach i aktualnej ofercie oraz materiałów marketingowo-informacyjnych przez Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.:Zgoda może zostać odwołana w każdej chwili bez podania przyczyny, bez wpływu na zgodność z prawem działań, które wykonano na podstawie zgody przed jej odwołaniem.

Administratorem danych osobowych jest Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o., KRS: 0000208659, adres: ul. Pory 78, 02-757 Warszawa, tel.: 22 3558680/506178228, e-mail: cpi@cpi.com.pl. Dane osobowe są przetwarzane w celu dokonania zgłoszenia udziału w szkoleniu oraz zawarcia umowy o udział w szkoleniu, realizacji tej umowy i jej rozliczenia, a także w celu prowadzenia kontaktu oraz w celu prowadzenia marketingu produktów i usług własnych. Wysyłka materiałów marketingowych z wykorzystaniem podanych kanałów komunikacji odbywa się na podstawie dodatkowej zgody wyrażonej na podstawie przepisów szczególnych dot. e-prywatności. Dane mogą być również przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami. Dane osobowe udostępniane będą wyłącznie podmiotom świadczącym usługi na naszą rzecz, w tym patronom i sponsorom. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem działań, jakich dokonano przed jej wycofaniem na jej podstawie. Więcej informacji w Polityce Prywatności.