szkolenie on-line

9
czerwca
2022

ZBIÓR ZADAŃ Z KULTUROMETRII – CZYLI JAK SKWANTYFIKOWAĆ WYBRANE EFEKTY DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ NA UŻYTEK WNIOSKÓW DOTACYJNYCH

koordynator: Iwona Nowosielska

PARP dofinansowuje szkolenia CPI W CPI SZKOLIMY ON-LINE więcej ...

Program jest pomyślany jako ściągawka z metod kwantyfikacji kluczowych aspektów działalności podmiotów działających w obszarze kultury, a które zamierzają skorzystać z dotacji w nowej perspektywie finansowej funduszy europejskich, a w szczególności z programu krajowego tj. Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko na lata 2021-2027.
Bowiem niezależnie od zmian regulaminowych związanych ze zmianą priorytetów w nadchodzących konkursach dotacyjnych, wymagane będą takie przetworzone informacje jak prognoza przychodów/ generowanych dochodów, określenie poziomu rentowności/opłacalności w wymiarze finansowym i ekonomicznym, wyznaczenie wartości finansowej i ekonomicznej projektu i ich powiązań z oddziaływaniem na otoczenie. Wyrażenie takich zależności w pieniądzu wiąże się z zastosowaniem podejść rekomendowanych w poradnikach przez Komisję Europejską.[1]
Poprawne zastosowanie metodyki wymaga również rozumienia koncepcji mających swe korzenie w teorii finansów i teorii dobrobytu.
Proponowany kurs przy wykorzystaniu sześciu przykładowych zadań, rozwiązywanych przez prowadzącego, przedstawia praktyczne sposoby uzyskiwania wyników niezbędnych w trakcie przygotowywania studiów wykonalności.
Każde zadanie jest poprzedzone krótkim wprowadzeniem do koncepcji, kryjących się za metodyką rozwiązania.
Każdy moduł zadaniowy trwa godzinę. Uczestnik śledzi prowadzącego, pracując na swoim arkuszu kalkulacyjnym, zawierającym dane wyjściowe i instrukcje postępowania.

Adresatami szkolenia są:

 • pracownicy etatowi organów administracji samorządowej, zajmujący się zagospodarowaniem przestrzennym, inwestycjami, politykami regionalnymi przewidzianymi do wsparcia środkami z tzw. funduszy strukturalnych UE,
 • pracownicy etatowi organów administracji samorządowej, zajmujący się rozdziałem funduszy europejskich,
 • pracownicy instytucji kultury odpowiedzialni za korzystanie z funduszy UE,
 • pracownicy samorządowych instytucji kultury kandydujących do udziału w inicjatywach prowadzących do realizacji projektów finansowanych z programów INTERREG lub FEnIKS,
 • autorzy koncepcji projektów z obszarów kultury, turystyki i ochrony dziedzictwa, kwalifikujących się do wsparcia z funduszy europejskich.

Szkolenie przeprowadzi: Andrzej Przybylski

[1] Przewodnik po analizie kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych Narzędzie analizy ekonomicznej polityki spójności 2014–2020

Czas trwania szkolenia: od 9:00 do ok. 15:30

Lista zagadnień merytorycznych, które są przedmiotem zajęć:

 • Prognoza popytu – perspektywa mikro/makro – w tym wyznaczenie funkcji popytu dla przykładowej instytucji kultury przy zastosowaniu WTP
 • Analiza wrażliwości zmian w podaży usług (zastosowanie programowania liniowego - SIMPLEX; uwzględnienie występującej dyskryminacji cenowej)
 • Rachunek opłacalności działania – w rozumieniu finansowym i ekonomicznym (próg rentowności; choroba kosztowa wg Baumola)
 • Pojęcie ogólnej wartości ekonomicznej w odniesieniu do dóbr nie podlegających wymianie rynkowej – szacowanie takiej wartości dla wybranego dobra np. krajobrazu
 • Zastosowanie oszacowanej wartości ekonomicznej do przeprowadzenia modelowej analizy kosztów i korzyści społecznych – scenariusz kontrfaktyczny projektu
 • Dyskontowanie wartości zaktualizowanej projektu (NPV) - dobór właściwej stopy dyskontowej na podstawie wyznaczonej stopy WACC
Wybór zagadnień może ulegać zmianie na życzenie uczestników.

Andrzej Przybylski

Absolwent programu Executive MBA na University of Minnesota, Twins City, USA oraz studiów magisterskich na Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Od roku 2010 współpracował z MKiDN przy ocenie skutków ekonomiczno-społecznych projektów dokumentów rządowych. Współpracuje z samorządowymi instytucjami kultury przy aranżacji finansowania projektów ze źródeł pozabudżetowych. Od roku 2018 prowadzi zajęcia z zarządzania finansowego w instytucjach kultury w ramach podyplomowych studiów pn. Menedżer Kultury w SGH w Warszawie. Specjalizuje się w tworzeniu instrumentów analitycznych, służących kwantyfikacji kosztów i korzyści społecznych działalności kulturalnej. Współautor ekspertyz przygotowywanych na zlecenie administracji państwowej różnego szczebla.