szkolenie on-line

23
marca
2022

DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ. Prawne aspekty udostępniania informacji publicznej w praktyce administracyjnej.

62 dni do rozpoczęciakoordynator: Iwona Brokowska Duda

W CPI SZKOLIMY ON-LINE więcej ...

PARP dofinansowuje szkolenia CPI

Opis szkolenia
Czy wiecie Państwo jak poprawnie zdefiniować pojęcie informacji publicznej? Kiedy organ odmawia udostępnienia danych osobowych, o których udostępnienie wnioskowano w trybie dostępu do informacji publicznej? Jak skutecznie uzasadnić decyzję o odmowie udostępnienia informacji publicznej?
To tylko niektóre z nurtujących pytań. W gąszczu regulacji prawnych, które ulegają ciągłym modyfikacjom i nowelizacjom, konieczne staje się poszerzanie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu dostępu do informacji publicznej zarówno w kontekście przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej jak i ochrony danych osobowych. Szkolenie nastawione jest na rozpatrywanie praktycznych konsekwencji wynikających z przepisów prawa dla osób odpowiedzialnych w organach administracji publicznej za udzielanie informacji publicznej. Przedmiotem szkolenia jest omówienie prawnych aspektów i zasad udostępniania informacji publicznej w praktyce administracyjnej w tym trybów dostępu do informacji publicznej. Uczestnicy szkolenia uzyskają praktyczną wiedzę dotyczącą zasad przygotowania decyzji administracyjnych o odmowie udostępnienia informacji publicznej.

Adresaci
Pracownicy organów samorządu terytorialnego (urzędy gmin, starostwa powiatowe, urzędy marszałkowskie) administracji rządowej (urzędy centralne, urzędy wojewódzkie), administracji zespolonej i niezespolonej i jednostek organizacyjnych, odpowiedzialni za udzielanie informacji publicznej w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz wszystkie osoby zainteresowane tematyką dostępu do informacji publicznej.

Szkolenie prowadzi: Justyna Sosnowska

Czas trwania szkolenia od 9:30 do ok. 15:00

Program szkolenia:
I. INFORMACJA PUBLICZNA – KLUCZOWE DEFINICJE

 1. Definicja legalna pojęcia informacja publiczna
 2. Klasyfikacja informacji publicznej – informacja prosta i przetworzona
 3. Źródła prawa regulujące dostęp do informacji publicznej
 4. Podmioty prawnie zobowiązane do udostępniania informacji publicznej
 5. Powszechność dostępu do informacji publicznej
 6. Cechy informacji prostej - brak wymogu wykazania interesu prawnego w uzyskaniu informacji, obowiązek niezwłocznego udzielenia informacji
 7. Informacja przetworzona i szczególna istotność przetworzenia dla interesu publicznego w praktyce i orzecznictwie
 8. Pojęcie i konstrukcja normatywna dokumentu urzędowego.
II. PRAWNE FORMY UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI PUBLICZNYCH
 1. Formy udostępniania informacji publicznej: Biuletyn Informacji Publicznej, Centralne Repozytorium, postępowanie wnioskowe
 2. Wymogi ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej
 3. Udostępnianie informacji na wniosek: forma treść, terminy, koszty
 4. Jakie informacje podlegają udostępnieniu w BIP a jakie na wniosek
III. INFORMACJA PUBLICZNA A OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Kiedy następuje wyłączenie publicznego waloru informacji
 2. Prawo dostępu do informacji publicznej a prawo do prywatności
 3. Udostępnienie wizerunku pracownika
 4. Dostęp do informacji o osobach pełniących funkcje publiczne w tym wynagrodzeniach pracowników organów publicznych
 5. Dane osobowe, sposoby i przesłanki ich anonimizacji.
 6. Przetwarzanie danych zawartych w oświadczeniach majątkowych
IV. KORELACJA PRZEPISÓW PROCEDURY ADMINISTRACYJNEJ I USTAWY O DOSTĘPIE DO INFORAMCJI PUBLICZNEJ
 1. Udostępnianie informacji publicznej a Kodeks postępowania administracyjnego
 2. Dostęp do akt sprawy
 3. Odmowa udostępnienia informacji publicznej w formie decyzji administracyjnej- zasady konstrukcji prawnej i elementy obligatoryjne
 4. Umorzenie postępowania w sprawie udostępnienia informacji publicznej.
 5. Prawne możliwości zaskarżenia odmowy dostępu do informacji publicznej
 6. Odpowiedzialność karna za brak wykonania obowiązku udostępnienia informacji publicznej
 7. Orzecznictwo sądów administracyjnych w sprawach związanych z odmową udostępnienia informacji publicznej

Justyna Sosnowska

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kierunku: prawo. Specjalistka z zakresu procedury administracyjnej i prawa administracyjnego. Ukończyła studia podyplomowe na Wydziale Zarządzania Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach na kierunku: kadry i płace, prawo i praktyka gospodarcza oraz studia podyplomowe na Wydziale Nauk Stosowanych Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej na kierunku: prawo zamówień publicznych.
Uczestniczka licznych szkoleń z zakresu procedury administracyjnej.
Certyfikowany specjalista postępowania administracyjnego. Etatowy pracownik administracji publicznej. Doświadczona archiwistka oraz koordynator zadań z zakresu organizacji i administracji w jednostce organizacyjnej samorządu terytorialnego. Prowadzi nadzór i kontrolę wewnętrzną w zakresie stosowania przepisów procedury administracyjnej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach.Odpowiedzialna za przeszkolenie współpracowników w tematyce wydawania decyzji administracyjnych, prowadzenia postępowań administracyjnych i rozpatrywania odwołań od decyzji administracyjnych. Od roku 2016 sekretarz w komisjach przetargowych. Przygotowuje i przeprowadza postępowania o udzielenie zamówień publicznych na usługi i dostawy.
Związana zawodowo z organizacją pozarządową Dress for Success Poland, wspierającą kobiety na rynku pracy. Prowadziła cykl warsztatów motywacyjnych dla kobiet w trudnej sytuacji na ryku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem praw pracowniczych. Przeszkoliła grupe 40 kobiet w zakresie współczesnego rynku pracy. Obecnie przygotowuje i przeprowadza szkolenia związane z tematyką archiwizacji dokumentacji, prawa archiwalnego oraz stosowowania procedury administracyjnej w jednostkach samorządu terytorialnego.

Termin i Miejsce

Termin:
23 marca 2022
Miejsce:
szkolenie on-line

Koszt

Koszt udziału jednej osoby wynosi:
 • 690 zł + 23% VAT - przy zgłoszeniach przesłanych do dnia 11 marca
 • 790 zł + 23% VAT - przy zgłoszeniach przesłanych od dnia 12 marca

Informacje dodatkowe

Powyższy koszt obejmuje: udział w szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe i certyfikat w formie PDF.

Warunkiem udziału jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (zakładka "Zgłoszenie"), faksem lub elektronicznie i otrzymanie drogą elektroniczną potwierdzenia udziału ze strony CPI. O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona.

Zapłata i Rezygnacja

Koszt udziału jest płatny na konto CPI, na podstawie potwierdzenia udziału. Faktury będą do odbioru podczas spotkania (przy szkoleniach on-line - elektronicznie).

Rezygnacja z udziału po 16 marca 2022 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału na podstawie faktury Centrum Promocji Informatyki. Rezygnacja możliwa jest tylko i wyłącznie w formie pisemnej.

Biuro Organizacyjne

Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.
02-757 Warszawa, ul. Pory 78, I piętro
tel. 506 178 228, fax 22 355 86 79
e-mail:cpi@cpi.com.pl
Dane uczestnika
Dane płatnika

Zobowiązujemy się uregulować koszt udziału jednej osoby w spotkaniu:

Uczestnicy, których udział w spotkaniu jest finansowany ze środków publicznych w co najmniej 70%, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) mogą uzyskać zwolnienie z VAT-u, na podstawie wypełnionego i przesłanego do CPI sp. z o.o. oświadczenia.

Skąd dowiedzieli się Państwo o spotkaniu:

Wyrażam zgodę na dostarczanie mi drogą elektroniczną informacji o rabatach, promocjach i aktualnej ofercie oraz materiałów marketingowo-informacyjnych przez Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.:Zgoda może zostać odwołana w każdej chwili bez podania przyczyny, bez wpływu na zgodność z prawem działań, które wykonano na podstawie zgody przed jej odwołaniem.

Administratorem danych osobowych jest Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o., KRS: 0000208659, adres: ul. Pory 78, 02-757 Warszawa, tel.: 22 3558680/506178228, e-mail: cpi@cpi.com.pl. Dane osobowe są przetwarzane w celu dokonania zgłoszenia udziału w szkoleniu oraz zawarcia umowy o udział w szkoleniu, realizacji tej umowy i jej rozliczenia, a także w celu prowadzenia kontaktu oraz w celu prowadzenia marketingu produktów i usług własnych. Wysyłka materiałów marketingowych z wykorzystaniem podanych kanałów komunikacji odbywa się na podstawie dodatkowej zgody wyrażonej na podstawie przepisów szczególnych dot. e-prywatności. Dane mogą być również przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami. Dane osobowe udostępniane będą wyłącznie podmiotom świadczącym usługi na naszą rzecz, w tym patronom i sponsorom. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem działań, jakich dokonano przed jej wycofaniem na jej podstawie. Więcej informacji w Polityce Prywatności.