szkolenie on-line

26
października
2021

PRZYGOTOWANIE INSTYTUCJI FINANSOWYCH DO ZMIAN ZWIĄZANYCH Z USTAWĄ O ZMIANIE NIEKTÓRYCH USTAW W ZWIĄZKU Z ZAPEWNIENIEM ROZWOJU RYNKU FINANSOWEGO ORAZ OCHRONY INWESTORÓW NA TYM RYNKU

1 dzień do rozpoczęciakoordynator: Iwona Nowosielska

W CPI SZKOLIMY ON-LINE
Więcej ...

PARP dofinansowuje szkolenia CPI

Cel szkolenia
Przygotowanie instytucji finansowych do zmian związanych z ustawą o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku. Praktyczne szkolenie, pozwalające na zdobycie wszechstronnej wiedzy i praktycznych umiejętności, przydatnych w pracy Instytucji Finansowej w związku z nadchodzącymi zmianami w przepisach prawa.

Szkolenie skierowane jest do pracowników oraz członków organów Instytucji Finansowych.

Prowadzący: dr Piotr Pałka - radca prawny, wspólnik Kancelarii DERC PAŁKA Kancelaria Radców Prawnych w Warszawie, autor licznych publikacji z zakresu prawa finansowego, komentator w Rzeczpospolitej oraz Dzienniku Gazeta Prawna, a także portalu Prawo.pl. Posiada wieloletnie doświadczenie pracy w renomowanych kancelariach prawnych, Stałym Przedstawicielstwie RP w Brukseli. Certyfikowany Chief Compliance Officer - międzynarodowy egzamin gwarantujący zapewnienie prowadzenia działalności zgodnie z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi oraz standardami rynkowymi. Autor m.in. projektów ustaw oraz aktów prawa Unii Europejskiej z zakresu prawa spółdzielczego. Prowadzi obsługę prawną wielu spółdzielni. Autor licznych opinii i ekspertyz dla spółdzielni z zakresu prawa spółdzielczego.

Czas trwania szkolenia od 10:00 do ok. 14:00

Program

 1. Nowe zasady nadzoru i nowe sankcje
  • wyeliminowanie stanu polegającego na możliwości uniknięcia odpowiedzialności administracyjnej przez podmioty, które dopuściły się naruszeń przepisów prawa w czasie pozostawania pod nadzorem KNF;
  • zakaz wydania interpretacji KNF podmiotom, których działalność zmierza do obejścia przepisów prawa lub może naruszać interesy uczestników rynku finansowego;
  • nowe zasady udostępniania przez dany podmiot informacji o działaniach podejmowanych wobec niego lub w zakresie mającym do niego zastosowanie w ramach nadzoru nad rynkiem finansowym w celach reklamowych, ograniczenia w tym zakresie;
  • możliwość upoważnienia Zastępcy Przewodniczącego do kierowania pracami KNF także podczas obecności Przewodniczącego;
  • umożliwienie przekazywania przez UKNF informacji objętych tajemnicą bankową również w zawiadomieniach o podejrzeniu popełnienia przestępstwa sporządzonych na podstawie innych ustaw niż wymienione w art. 1 ust. 2 ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym;
  • umożliwienie Przewodniczącemu KNF przekazywania informacji w zakresie niezbędnym do realizacji ustawowych zadań ministra właściwego ds. budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, który prowadzi centralny rejestr rzeczoznawców majątkowych;
  • zwolnienie podmiotów nadzorowanych w stanie likwidacji z obowiązku daninowego wpłat na pokrycie kosztów nadzoru.
 2. Zmiany w obszarze funkcjonowania ubezpieczycieli i ubezpieczeń
  • likwidacja instytucji wezwania do wykonania zaleceń;
  • umożliwienie organowi nadzoru nakładania sankcji nadzorczych bez wyczerpania drogi uprzedniego wezwania do wykonania zaleceń to odejście od zasady gradacji środków nadzorczych oraz stosowania zasady proporcjonalności;
  • wdrożenie postulatów Zespołu zadaniowego ds. opracowania metodyki postępowania w związku z zabezpieczeniem majątkowym;
  • rozszerzenie grupy organów na żądanie których zakład ubezpieczeń ma obowiązek udzielenia informacji stanowiących tajemnicę dotyczącą poszczególnych umów ubezpieczenia o Straż Graniczną oraz Centralne Biuro Antykorupcyjne.
  • nadanie Komisji Egzaminacyjnej dla Aktuariuszy uprawnienia do wskazania wymaganego poziomu egzaminu uzyskiwanego w trakcie studiów przez kandydatów na aktuariuszy;
  • wzmocnienie kompetencji organu nadzoru w zakresie wyznaczania likwidatora z urzędu w przypadku likwidacji dobrowolnej zakładu ubezpieczeń albo zakładu reasekuracji;
  • doprecyzowanie przepisów określających uprawnienia i obowiązki organów zakładu ubezpieczeń i zakładu reasekuracji w likwidacji w przypadku likwidacji przymusowej oraz uprawnień i obowiązków likwidatora takiego zakładu;
  • wprowadzenie przepisów umożliwiających sprawowanie funkcji likwidatora przez osoby prawne oraz doprecyzowanie przepisów określających wymogi, które powinni spełniać likwidatorzy;
  • uprawnienie organu nadzoru do nakładania kar na wskazane podmioty i osoby w przypadku, gdy zakład ubezpieczeń nie wypełni w wyznaczonym terminie zaleceń organu nadzoru;
  • zwiększenie maksymalnej wysokości kar nakładanych na członków zarządu zakładu ubezpieczeń albo zakładów reasekuracji oraz prokurentów.
 3. Sesja pytań i odpowiedzi.

Piotr Pałka

Radca prawny Piotr Pałka (Nr wpisu GD/GD/2723), posiada wieloletnie doświadczenie pracy w renomowanych kancelariach prawnych oraz Stałym Przedstawicielstwie RP w Brukseli. Certyfikowany Chief Compliance Officer - międzynarodowy egzamin gwarantujący zapewnienie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa zgodnie z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi oraz standardami rynkowymi. Koordynator Centrum Compliance instytucji finansowych oraz redaktor prowadzący dedykowanego sektorowi biuletynu. Autor m.in. projektów ustaw oraz aktów prawa Unii Europejskiej z zakresu prawa nieruchomości, prawa budowlanego oraz prawa finansowego. Członek grupy roboczej ds. innowacji finansowych przy KNF (FinTech). Współpracuje m.in. ze Związkiem Rewizyjnym Spółdzielni Mieszkaniowych RP, spółdzielniami oraz dużymi podmiotami gospodarczymi. Przedstawiciel Polski w ramach inicjatywy państw Grupy V4 w sprawie nadania Międzynarodowym Zasadom Spółdzielczym charakteru norm prawa Unii Europejskiej.
Head of Compliance zrzeszającej instytucji finansowej, Koordynator Centrum Compliance, Redaktor prowadzący Biuletynu Centrum Compliance, Editor - in - Chief Polish Housing Cooperatives Monitor, Redaktor Kwartalnika Naukowego Pieniądze i Więź, Członek zespołu roboczego ds.FinTech przy KNF, Członek Rady Fundacji Edukacji Spółdzielczej, Prezes Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Prawa Spółdzielczego, Członek Stowarzyszenia Compliance Polska, Przedstawiciel Polski w ramach działań Grupy Wyszehradzkiej na rzecz nadania Międzynarodowym Zasadom Spółdzielczym charakteru norm prawa Unii Europejskiej, trener/wykładowca, prowadzący szkolenia z zakresu Compliance Managament System dla sektora rynku finansowego i nie tylko, w tym dla Ukraińskich Unii Kredytowych, autor publikacji m.in. z zakresu prawa rynku finansowego, prawa spółdzielczego, prawa nieruchomości oraz prawa Unii Europejskiej.
Posiada/Ukończył: (2018 r.) Szkolenie Specjalistyczny Certyfikat Compliance w FinTech, Innowacje w zakresie usług płatniczych, Big Data w FinTech, Zastosowanie technologii Blockchain w FinTech; (2017 r.) Specjalistyczny Certyfikat w Zakresie Systemu Kontroli Wewnętrznej wedle Rekomendacji H KNF. Egzamin zdany z wyróżnieniem (Stowarzyszenie Compliance Polska); (2016 r.) Zaawansowany Certyfikowany Compliance Officer. Egzamin zakończony wynikiem pozytywnym (Stowarzyszenie Compliance Polska); (2016 r.) Approved Compliance Officer (ACO). Egzamin organizowany przez Instytut Compliance przy Viadrina Compliance Center Europa-Universität Viadrina zdany z oceną bardzo dobry; (2015 r.) Certyfikowany Compliance Officer. Egzamin zdany z wyróżnieniem (Stowarzyszenie Compliance Polska); (2015 r.) Certyfikowany Compliance Officer w instytucjach finansowych (CGE); (2015 r.) szkolenie w zakresie: Auditor Zintegrowanych Systemów Zarządzania Jakością według wymagań normy ISO9001:2008'' (PBSG); (2015 r.) szkolenie w zakresie: ,,Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji w oparciu o normę PN-ISO/IEC 27001:2014'' (PBSG).
Ukończył aplikację radcowską z dniem 31 grudnia 2014 r. Egzamin radcowski przeprowadzony w dniach 11-13 marca 2015 r. zakończony wynikiem pozytywnym. Absolwent Wydziału Prawa Szkoły Wyższej Prawa i Dyplomacji w Gdyni (2007-2011). Stypendysta Szkoły Wyższej Prawa i Dyplomacji oraz Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej. Laureat uczelniany konkursu Primus Inter Pares - Najlepszy Student Roku 2008. Laureat konkursu ,,Zostań negocjatorem” pod patronatem Centrum Europejskiego Uniwersytetu Gdańskiego.
Prowadzi również obsługę prawną w języku angielskim.

Termin i Miejsce

Termin:
26 października 2021
Miejsce:
szkolenie on-line

Koszt

Koszt udziału jednej osoby wynosi:
 • 790 zł + 23% VAT

Informacje dodatkowe

Powyższy koszt obejmuje: udział w szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe i certyfikat w formie PDF.

Warunkiem udziału jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (zakładka "Zgłoszenie"), faksem lub elektronicznie i otrzymanie drogą elektroniczną potwierdzenia udziału ze strony CPI. O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona.

Zapłata i Rezygnacja

Koszt udziału jest płatny na konto CPI, na podstawie potwierdzenia udziału. Faktury będą do odbioru podczas spotkania (przy szkoleniach on-line - elektronicznie).

Rezygnacja z udziału po 19 października 2021 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału na podstawie faktury Centrum Promocji Informatyki. Rezygnacja możliwa jest tylko i wyłącznie w formie pisemnej.

Biuro Organizacyjne

Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.
02-757 Warszawa, ul. Pory 78, I piętro
tel. 506 178 228, fax 22 355 86 79
e-mail:cpi@cpi.com.pl
Dane uczestnika
Dane płatnika

Zobowiązujemy się uregulować koszt udziału jednej osoby w spotkaniu:

Uczestnicy, których udział w spotkaniu jest finansowany ze środków publicznych w co najmniej 70%, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) mogą uzyskać zwolnienie z VAT-u, na podstawie wypełnionego i przesłanego do CPI sp. z o.o. oświadczenia.

Dane osobowe przetwarzane będą przez Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o., KRS: 0000208659 (ul. Pory 78, telefony: 22 3558680 / 506 178228, e-mail: cpi@cpi.com.pl) w celu realizacji umowy o udział w szkoleniu (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) oraz w celach reklamowych, promocyjnych, ankietowych i marketingowych związanych z działalnością prowadzoną przez Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji umowy, a w przypadku celów reklamowych i promocyjnych - aż do ewentualnego zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą. Po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa (np. dla rozliczenia udziału w szkoleniu, art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z przepisami ustawy o rachunkowości) lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, przez okres przewidziany przepisami prawa dla ich przedawnienia (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Dane osobowe udostępniane będą patronom i sponsorom, a w przypadku adresu e-mail również ClickMeeting Sp. z o.o. (KRS: 0000604194) – dostawcy platformy na której odbywają się szkolenia on-line. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych jest niezbędne do realizacji umowy, w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Skąd dowiedzieli się Państwo o spotkaniu: